Explore
Also Available in:

Atheïsme kan niet zonder evolutie

Vloeit de evolutie voort uit de feiten?

door
vertaald door Gerrit Wolters

gepubliceerd: 1 Januari 2015 (GMT+10)
freeimages.comAtheism-needs-evolution

De vraag naar de oorsprong (waar komt alles vandaan) heeft slechts twee mogelijke antwoorden. Of alles is uit zichzelf ontstaan, of niet. Als alles uit zichzelf is ontstaan, dan moet er een soort van kosmische evolutie hebben plaatsgevonden die de realiteit tot stand bracht. Als het niet uit zichzelf is ontstaan, dan moet er een Schepper zijn. Een derde optie is er niet.1

Veel mensen lijken ervan overtuigd dat de evolutietheorie is gebaseerd op harde feiten die duidelijk aantonen dat er een historisch evolutionair proces loopt. Zo stelt de aarts-evolutionist Richard Dawkins:

Er zijn miljoenen en miljoenen bewijzen, die een redelijk mens niet kan betwisten.2

Echter, iedereen heeft een ultiem geloofsuitgangspunt over het begin, een vooronderstelling die zonder bewijs als waar wordt aangenomen, een axioma. Zelfs als men zegt dat dit uitgangspunt gebaseerd is op de analyse van feitenverzamelingen, dan nog blijft staan dat de wortel van dat geloofssysteem niet vrij is van veronderstellingen.

Evolutionist Michael Ruse stemt daarmee in als hij zegt:

Evolutie impliceert, net als religie, dat er vooraf bepaalde metafysische aannames worden gemaakt, die niet empirisch kunnen worden bewezen.3

Ter verduidelijking een abstract voorbeeld. Als iemand zegt “Ik geloof ‘A’”, en iemand anders vraagt “Op basis waarvan?” en het antwoord is “Vanwege ’B’”, dan kan dat (niet) eindeloos doorgaan. Je zou zo het hele alfabet af kunnen gaan (vanwege ‘C’, vanwege ‘D’, etc.), maar vroeger of later stopt het en moet je zeggen “Ik geloof het omdat ik het geloof”. Uiteindelijk kom je bij het punt dat je dat geloof niet met een ander geloof kunt verantwoorden, anders wordt dat andere geloof het ‘ultieme’ geloof.

Zodra iemand een specifiek standpunt heeft ingenomen, dan gaan alle gegevens normaal gesproken.4

Evolutie vloeit voort uit atheïsme

Voor de atheïst is het uitgangspunt de stellingname ‘Er is geen God’ (a-theos), ondanks het feit dat sommigen stellen dat het meer een afwezigheid van een geloof in God is.4 Als dit het uitgangspunt is, wat zou dan de logische interpretatie en uitleg zijn van de gewone dingen die we waarnemen (het universum, de aarde, de diversiteit van het leven, de menselijke ervaring, etc.)?

5 veronderstellingen bij het evolutionisme

 1. Naturalisme. Alles moet ontstaan zijn vanuit natuurlijke processen; omdat er geen verstand, geen intelligente ontwerper of ‘leidende hand’ is waar het bestaan aan toegewezen kan worden.

 2. Van eenvoudig naar complex. De enorme complexiteit in ons universum kan niet spontaan ontstaan zijn. Daarom moeten er talloze veranderingen hebben plaats­gevonden, en vinden die vermoedelijk nog plaats. Die processen hebben ervoor gezorgd dat die complexiteit geleidelijk is ontstaan.

 3. Diepe tijd. Om de enorme diversiteit van zaken in ons universum te kunnen verklaren, moeten alle ontwikkelingsprocessen gedurende een immens lange tijd hebben plaatsgevonden.

 4. Mensen zijn autonome toevalligheden. Mensen moeten via ongeleide processen zijn ontstaan, en zijn daarom niet meer speciaal dan dat ze aan de top van de voedselketen staan. Elke vorm van moraal of ethiek maakt deel uit van de naturalistische ontwikkeling en kan daarom niet absoluut zijn.

 5. Evolutie. De uiteindelijke conclusie is dat alles wat we ervaren het gevolg is van een proces dat ‘zelf-creatie’ genoemd zou kunnen worden.5 (Merk op dat hoewel ‘zelf-creatie’ een inconsistent begrip is [omdat iets niet iets kan doen voordat het bestaat], nieuwe atheïsten als Lawrence Krauss deze onwetenschappelijke nonsens propageren.6)

De kernelementen van de grote evolutietheorie (kosmologische, geologische, chemische, biologische en menselijke evolutie) zijn gewoon een logische, filosofische uitwerking van het basisidee van het klassieke atheïsme, toegepast op de wereld waarin wij leven. Al deze conclusies kunnen worden afgeleid uit het eenvoudige algemene geloof dat God niet bestaat (atheïsme), los van invloeden van welke specifieke fysieke bewijzen dan ook. Vanaf dat moment kan elk waargenomen feit volgens die visie geïnterpreteerd worden. Die feiten kunnen dan gebruikt worden om een samenhangende geschiedenis van het universum te creëren.

Deze ultieme uitgangspunten hebben door de eeuwen heen steeds gegolden. Het idee van evolutie is geen nieuw begrip. De oude Egyptenaren, Babyloniërs, Hindoes, Grieken en Romeinen hadden deze ideeën van miljoenen jaren en/of biologische evolutie ook al,7 zonder dat zij beschikten over de feiten die vandaag op de dag staan als bewijs voor evolutie (geologische kolom, DNA, natuurlijke selectie, radio-isotope datering, mensachtige fossielen, etc).

Een recenter voorbeeld is de grootvader van Darwin, Erasmus Darwin, die een naturalistische verklaring van het ontstaan van de wereld ontwierp en publiceerde in zijn boek Zoonomia (1794), ongeveer 65 jaar voordat Charles dat deed. Zijn idee omvatte ook dat de aarde door een kosmische explosie is ontstaan, dat het leven in de zee ontstond en steeds complexer werd en uiteindelijk tot mensen leidde; dit alles in de loop van miljoenen jaren. Hierbij zij nogmaals opgemerkt dat al deze veronderstellingen gedaan werden zonder het algemene ‘bewijs’ dat evolutionisten nu aanvoeren.

Waarom zou iemand beginnen met het concept van atheïsme?

De Bijbel leert ons dat onbekeerde mensen in opstand zijn tegen God. De ultieme manier om iemand af te wijzen is zijn bestaan te ontkennen (daar komt het “Je bent voor mij dood” vandaan). Sommige mensen komen er in hun afwijzing van God zo toe om zijn bestaan te ontkennen. Het school­voorbeeld voor de ontkenning van het bestaan van God is het statement van de beroemde (of beruchte) Nietzsche: “God is dood”.

Hoewel een aantal mensen zich door de geschiedenis heen atheïsten noemde, werd die aanduiding twijfelachtig bevonden door onderscheidende denkers (vermoedelijk door de wetenschappelijke en filosofische onlogica ervan en de duidelijke morele indicaties van dat concept). Zo zei Sir Isaac Newton (door velen gezien als de grootste wetenschapper die ooit leefde):

Atheïsme is actieve opstand tegen godsdienst en afgoderij in praktijk. Atheïsme heeft nooit veel professoren gekend omdat het zo zinloos is en vijandig voor de mensheid.8

Sommigen hebben de verkeerde indruk dat de evolutie zelf ‘wetenschappelijk’ is. Maar het waren niet de gewone wetenschappers die de theorieën van Darwin gelijk omarmden. Het waren eerst de (al dan niet wetenschappelijke) naturalisten en bijbelse sceptici die Darwin ondersteunden.

Er kwam gelijk oppositie tegen het Darwinisme van verschillende grote wetenschappers. Zo waren bijvoorbeeld James Clerk Maxwell (grondlegger van het elektromagnetisme),9 Louis Pasteur (pionier van immunisatie en ontwikkelaar van de biologische wet Biogenesis),10 Lord Kelvin (pioneer van de thermodynamica en belangrijk voor de aanleg van de trans-Atlantische telegraafkabel)11 en Louis Agassiz (grondlegger van de moderne ijstijdgeologie) tegenstanders van de theorie van Darwin.

De beroemde wiskundige Sir John Herschel, die ook astronoom en lid van de Royal Society was, kwalificeerde het als ‘the law of higgledy-pigglety’ (‘de wet van doorelkaar’).12 Richard Owen, de superintendent van het Natural History Department van het British Museum irriteerde Darwin zo sterk met zijn bezwaren dat de laatste toegaf dat hij hem haatte!13 William Whewell, wetenschapper en filosoof (auteur van ‘The History of Inductive Sciences’), weigerde ‘The Origins’ op te nemen in de bibliotheek van Cambridge. En er was een groot aantal bijbelse geologen14 die het Darwinisme en de bijbehorende ‘miljoenen jaren’ van de geschiedenis van de aarde verwierpen.

Velen beoordeelden het Darwinisme ook als onwetenschappelijk. Professor Johann H. Blasius, directeur van het Naturhistorisches Museum Braunschweig in Duitsland, zei in een interview: “Ik heb zelden een wetenschappelijk boek gelezen dat zulke verstrekkende conclusies verbindt aan zo weinig ondersteunend materiaal. … Darwin wil gewoon aantonen dat de ene soort uit de andere ontstaat.”15,16

Aan de andere kant stonden de zelf verklaarde ‘vrij denkers’ zoals Charles Lyell die “de wetenschap van Mozes wilde bevrijden”, de agnost Thomas Huxley en de notoire bedrieger Ernst Haeckel,17 die diep gewortelde anti-bijbelse ideeën over de oorsprong had en de bijbelse veroordeling van racisme haatte. Zij stelden zich van harte achter het boek van Darwin. En ook de vroege aanhangers vanuit een theologisch perspectief (zoals de theïstisch evolutionist Asa Gray en de racistische theoloog Charles Kingsley) leken vooringenomen met naturalistische verklaringen voor schepping voordat zij het Darwinisme accepteerden.

Vanaf het begin van de wetenschappelijk vruchtbare middeleeuwen tot ongeveer 200 jaar geleden was het westerse wereldbeeld vooral gestoeld op het christendom, de bijbelse verhalen, begrippen, wetten en moraliteit die daaruit ontsprongen. Vandaag de dag is het totaal anders, waar het christendom en de Bijbel bijna helemaal uit het publieke domein zijn verbannen. Onderwijs uit de Bijbel, en zelfs het bevorderen van bijbelse moraliteit, is op veel plaatsen verboden en in het seculiere onderwijs wordt slechts de evolutionaire kijk op de oorsprong onderwezen.

Het is dus eenvoudig in te zien waarom zoveel mensen vandaag in de evolutietheorie geloven: de scholen en de media in de westerse wereld onderwijzen het overal als ‘feit’ en ‘wetenschap’ aan gemakkelijk te beïnvloeden kinderen. Dit gebeurt zo sterk dat dat het evolutionair onderwijs een zelfstandig begrip is. Omdat deze evolutionaire ideeën een naturalistisch wereldbeeld ondersteunen in plaats van een theïstisch wereldbeeld, zorgt dat ervoor dat velen (zelfs zij die van huis uit geloofden) concluderen dat atheïsme waar is en dat als uitgangspunt nemen.

Evolutie vloeit echter niet voort uit de feiten. Men zou er goed aan doen om de uitgangspunten van het atheïsme te heronderzoeken. De veronderstelde ‘bewijzen’ die gebruikt worden om het te ondersteunen hebben geen draagkracht (zoals ons nieuwe en bekroonde boek en documentaire Evolution’s Achilles’ Heels laten zien). Als we uitgaan van de Bijbel komt wat we zien in Zijn wereld overeen met wat we zien in Zijn Woord, zonder dat we daar allerlei vage factoren bij nodig hebben die zo vaak gebruikt worden bij de evolutionaire uitleg van onze oorsprong.

Referenties

 1. Theïstische evolutie (het idee dat God evolutie gebruikte in zijn schepping) is geen derde optie, omdat het ook een Schepper aan de basis van het bestaan veronderstelt. Terug naar de tekst.
 2. "The Genius of Charles Darwin (Episode 3): Richard Dawkins, Channel 4 (UK), Monday 18th August 2008. Terug naar de tekst.
 3. De geheel uitgeschreven speech is online beschikbaar op arn.org/docs/orpages/or151/mr93tran.htm en gedrukt in: Young, C.C. and Largent, M.A., Evolution and Creationism: A Documentary and Reference Guide, pages 253–260. Terug naar de tekst.
 4. Het is natuurlijk mogelijk om je startpunt te veranderen. Zie: https://creation.com/atheism-is-more-rational Terug naar de tekst.
 5. Merk op dat er voor het generieke concept ‘evolutie’ verschillende namen en voorgestelde mechanismen zijn, zoals Darwinistische evolutie, Neo Darwinistische evolutie, Punctuated equilibrium (onderbroken evenwicht), Chaos Theorie, etc. Terug naar de tekst.
 6. Zie: A Universe from Nothing: Why There is Something Rather Than Nothing van Lawrence Krauss, en https://creation.com/god-created-not-quantum-fluctuation voor reactie daarop van Dr. Jonathan D. Sarfati. Terug naar de tekst.
 7. Zie: https://creation.com/evolution-ancient-pagan-idea Terug naar de tekst.
 8. Principia, Book III; cited in; Newton’s Philosophy of Nature: Selections from his writings, p. 42, ed. H.S. Thayer, Hafner Library of Classics, NY, 1953. Terug naar de tekst.
 9. Lamont, A., James Clerk Maxwell (1831–1879), Creation 15(3):45–47, 1993; creation.com/maxwell. Terug naar de tekst.
 10. Lamont, A., Louis Pasteur (1822–1895), Outstanding scientist and opponent of evolution, Creation 14(1):16–19, 1991; creation.com/pasteur. Terug naar de tekst.
 11. Woodmorappe, J., Lord Kelvin revisited on the young age of the earth, Journal of Creation 13(1):14, 1999; creation.com/kelvin. Terug naar de tekst.
 12. Bowlby, J., Charles Darwin: A new life, W.W. Norton & Company, New York, p. 344, 1990. Terug naar de tekst.
 13. Darwin, F., Seward, A.C. (Ed.), More letters of Charles Darwin, Vol. 1, pp. 226–228, 1903 as cited in Bowlby, p. 352. Terug naar de tekst.
 14. https://creation.com/british-scriptural-geologists-in-the-first-half-of-the-nineteenth-century-part-2 Terug naar de tekst.
 15. Directeur Blasius in interview: “Evolution is only a Hypothesis”, 1859, cited in Braunschweiger Zeitung, 29 March 2004. Terug naar de tekst.
 16. Wieland, C., Blast from the past, creation.com/blasius, 16 June 2006. Terug naar de tekst.
 17. van Niekerk, E., Countering revisionism part 1: Ernst Haeckel, fraud is proven, J. Creation 25(3):89–95, 2011; part 2: Ernst Haeckel and his triple-woodcut print, J. Creation 27(1):78–84, 2013. Terug naar de tekst.

Helpful Resources

Evolution's Achilles' Heels
by Nine Ph.D. scientists
US $17.00
Soft cover
Christianity for Skeptics
by Drs Steve Kumar, Jonathan D Sarfati
US $12.00
Soft cover
The Greatest Hoax on Earth?
by Dr Jonathan Sarfati
US $10.00
Soft cover