Explore
Also Available in:

‘Bože, zachraň mě’, zoufale křičí voják ateista mezi vybuchujícími granáty

Tento článek vznikl z výměny informací mezi Rogerem Griffithsem, který je v CMI pověřen komunikací s cizojazyčnými překladateli [mimo anglicky mluvící země] a Janem Novák [pseudonym], evangelistou pracujícím s několika jazykovými skupinami v Asii, především s Vietnamci.

Zveřejněno: 12. prosince 2017 (GMT+10)


Přeložil Pavel Kábrt (kreacionismus.cz)

Jan si vybavuje, jak se jako pětiletý díval k nebi a uvědomoval si, že musí existovat Bůh. V 17ti letech vstoupil do armády Spojených států, tehdy probíhala válka ve Vietnamu. Během základní služby mu starší kolega, který se dozvěděl, že Jan věří v Boha, dal knihu Marka Twaina Dopisy z planety Země, která zesměšňuje Bibli. Jan říká, “I když jsem Bibli nečetl, Twainově knize jsem uvěřil a stal se ateistou.”

V dubnu 1969 dorazil do Vietnamu a stal se pro Vietnamce překladatelem. Toto období jeho života mělo na něj ohromný vliv, protože zjistil, že když kolem něj létají granáty a dopadají poblíž a lidé jsou zabíjeni, “tak jsem utíkal k nejbližšímu bunkru a modlil se ‘Bože, zachraň mě’!”

Hledání smyslu života

V dubnu 1970 byl Jan s veškerou ctí propuštěn z armády a vrátil se do Spojených států; hned se přihlásil na univerzitu v Delaware. Byl neustále znechucen tím, že nezná smysl života, ba ani to, jestli život vůbec nějaký smysl má. Když si někdo k němu přisedl v baru, během pár minut hned zapředl hovor: “Co si vy myslíte o smyslu života?” Jenže nikdo žádnou pořádnou uspokojivou odpověď neměl.

Jan byl vietnamskou válkou tak konsternován, že se rozhodl studovat politické vědy. V úvodním kurzu se zamiloval do způsobu uvažování a výřečnosti při určité situaci u Nejvyššího soudu. Jeho srdce bylo uchváceno touhou po ‘pravdě’, jenže si naivně myslel, že ho k ‘pravdě’ přivede studium práv. Takže hned po obdržení titulu B.A. v politických vědách, ve věku 24 let, se rozhodl jít na studium práv.

Jan říká: “Jako student práv jsem se rozhodl jít na Vánoční večírek. Odešel jsem z něj kolem druhé ráno, zajel jsem pak mimo město a zaparkoval u velkého pole. Vyšel jsem na pole a zahleděl se na oblohu s blikajícími hvězdami. Vypadalo to jako chladný, osamělý vesmír.” Pak se Jan zamyslel nad Bohem, začal plakat a volat “Bože, já vím, že tam jsi, proč tě nemohu poznat? Pošli mi nějakého kněze, aby mi o tobě řekl.”

Nestalo se nic, ani meteorit se nezablýskl skrz oblohu. Sklíčeně se vrátil do auta a jel domů. Ale Bůh tu modlitbu slyšel.

Janův ‘kněz’ přichází

Jan začal v Delaware svoji právnickou praxi. Jednoho dne mu byl přidělen nový klient, kazatel církve, a tak se setkal se svým ‘knězem’. Jan si všimnul, že si kazatel s sebou vždy bere Bibli a před každým rozhodnutím se modlí. To, co Jana překvapilo, byla jasně patrná kazatelova důvěra, že ho někdo na druhém konci slyší.

Jan si byl jasně vědom, že Bible učí šestidenní stvoření, což bylo v rozporu se vším, co ho kdy učili. “A tak jsem se ve své aroganci a víře, že jsem chytřejší než tento kazatel, rozhodl mu to nandat. Když jednoho dne přišel do mojí kanceláře, zvedl jsem jeho Bibli a řekl: ‘Jak můžete věřit Bibli, když se mýlí už hned v té první kapitole’?”

Kazatel se usmál a řekl: “Co máte na mysli, pane Novák? Evoluci?”

Jan odpověděl: “Ano, evoluci. Šestidenní stvoření. Noemovu loď.”

“Ale jděte!” řekl, “Vy jste právník, ne?”

Jan řekl: “Ano.”

A pak položil Janovi otázku, která změnila jeho život. Řekl: “Děláte svoje závěry vždy předtím, než jste si prostudoval fakta na obou stranách?”

Jan byl ohromen a řekl: “Chcete snad říct, že existují důkazy pro náhlé stvoření a proti evoluci?”

Kazatel odpověděl: “Docela dost. Jste člověk otevřené mysli?”

Jan odpověděl: “Ano, to jsem.”

Řekl: “ Dobře tedy, příští týden vám pošlu nějaké knihy psané doktory ve svých oborech, lidmi, kteří nevěří v evoluci. Ti věří na okamžité stvoření Bohem, přesně tak, jak to popisuje Genesis.”

A skutečně, ten další týden lidé z jeho církve přinesli kupu knih o stvoření a evoluci. Mezi těmi lidmi z církve byla též Beverly, se kterou se po třech letech oženil. Ale v té době měl zájem jen o jedno: najít ‘pravdu’.

Když si Jan četl ty knihy, říká, že si uvědomil tři věci:

  1. Když na evolucionisty trochu zatlačíte, připustí, že pro jejich závěry je celkem dost málo důkazů.
  2. Zpráva Genese o stvoření a pádu poskytuje vážné a pádné vysvětlení pro existenci vesmíru, a je tu také mnoho způsobů, jak pochopit ten občas dost hrozný svět, ve kterém žijeme.
  3. Genesis 3 poskytuje to nejlepší vysvětlení, jaké kdy poznal, jak je možné, že je zde ‘dobrý’ Bůh a ‘hrozný’ svět.

Ověřování zdrojů

Jednoho rána roku 1980 vzal Jan tyto knihy do veřejné knihovny a začal si vyhledávat odkazy k originálním zdrojům (Nature, Science, Smithsonian, etc.). Jak to Jan říká, “nenašel žádné pokroucení, zkreslení či nepoctivou citaci. Jak jsem byl zavalen originálními materiály, musel jsem si odsedat od stolu a začal jsem si říkat ‘Evoluční teorie je ten největší podvod spáchaný na lidstvu. Byl jsem oklamán’.”

Jan začal studovat Bibli a asi za dva tři měsíce později si ve svém pokojíku klekl na kolena a řekl Ježíši: “To jsi ty, kterého jsem hledal 25 let. Patřím ti.”

“A tak jsem byl zachráněn,” řekl Jan. “Bylo mi jasné, že Písmo učí jednorázové stvoření během šesti 24hodinových dnů. Jako právník jsem nemohl dospět k žádnému jinému závěru. Byl jsem přesvědčen o naprosté spolehlivosti a neomylnosti Bible.”

“Také jsem byl přesvědčen, že ke stvoření došlo nedávno,” řekl Jan. “Ježíš řekl, že ‘od stvoření učinil Bůh muže a ženu’ (Marek 10:6), a mluvil o krvi, která byla prolita u proroků ‘od založení světa’ (Lukáš 11:50).”

Evangelizace a překlady

V roce 1999 jej církev v Maine povolala, aby se stal jejich pastorem a v roce 2002 započali Jan a Beverly osmiletou službu ve Vietnamu v organizaci Baptistické sdružení pro světovou evangelizaci (ABWE). V roce 2010 se odstěhovali na Taiwan, aby tam pracovali mezi Vietnamci.

Vedle svojí evangelizační práce vede Jan skupinu 10ti domorodých, vietnamsky mluvících překladatelů, kteří pomáhají překládat webové stránky GotQuestions.org (Otázky související s Bohem - apologetické stránky, které rovněž obhajují šestidenní stvoření ve 24hodinových dnech) do vietnamštiny. Také pomáhal recenzovat řadu článků přeložených do vietnamštiny a uváděl program na webové stránce CMI creation.com.1

V roce 2010 napsal Jan 20ti stránkový traktát nazvaný Starověká stezka, který byl přeložen do vietnamštiny, barmštiny, čínštiny a nepálštiny v množství 1 600 000 rozšířených kopií. Nyní pracují na překladu tohoto traktátu do rodných jazyků některých asijských skupin, které ještě nemají svůj překlad Písma. Jsou v něm zodpověděny nejběžnější námitky vůči křesťanství v Asii—totiž to, že křesťanství je západní náboženství.

Jan vysvětluje, že, “Prakticky všichni Asiaté věří, že křesťanství je americké či západní náboženství. Myšlenka ‘hříchu’ naráží na myšlenku ‘karmy’, takže máme co do činění s buddhismem a hinduismem. Většina Asiatů si prostě myslí, že vesmír ‘tu byl vždycky’. Takže evangelizace začínající ‘počátky’ je základem (Lukáš 24:27).” Starověká stezka řeší tuto věc velmi efektivně spolu s obrázky.

Inspirace tímto článkem?

Jan, který čte po mnoho let články CMI, říká, že tyto články jsou “velmi rozumné a dobře podložené”. Říká, že “není žádný důvod opustit historické a tradiční hledisko Genesis 1. Existuje nekonečně mocný Bůh, který nás miluje, který stvořil celý vesmír v šesti dnech a svoje stvoření tím ukončil. Je to právě takto jednoduché!”

Jan a Beverly jsou lidé, kteří věří tomu, co Bůh říká, berou ho vážně a používají svoje hřivny, aby ostatní lidi k Bohu přiváděli. A to je výzva i pro nás: jak my používáme svoje obdarování, abychom žili podobně?

Pokud jste člověk, který umí dobře nějaký cizí jazyk vedle angličtiny, možná byste mohl rozšířit materiály CMI a stát se dobrovolným CMI překladatelem/překladatelkou. Kontaktujte, prosím translations@creation.info.

Odkazy a poznámky

  1. See creation.com/Vietnamese. Návrat k textu.

Helpful Resources

Christianity for Skeptics
by Drs Steve Kumar, Jonathan D Sarfati
US $17.00
Soft cover
Evolution's Achilles' Heels
by Nine Ph.D. scientists
US $17.00
Soft cover
The Greatest Hoax on Earth?
by Dr Jonathan Sarfati
US $16.00
Soft cover
Refuting Compromise
by Dr Jonathan Sarfati
US $12.00
Soft cover