Explore

تاریخ گذاری کربن

خیلی از افراد اعتقاد دارند که تاریخ گذاری کربن ثابت می کندکه جدول زمانی کتاب مقدس از لحاظ علمی دقیق نمی باشد برخی از ماده ها را ظاهرا می توان فراتر از ۶ هزار سال تاریخگذاری کرد

چون تئوری تکامل مستلزم میلیونها سال زیستن می باشدجایگاه زمین جوان با این تئوری تضاد دارد

با این حال در خیلی از مواقع، تاریخگذاری کربن تکامل گرایان را در رابطه با اثبات تئوری خود کمکی نکرده استبرای مثال زغال را در نظر بگیریداگر در واقع عمرش چندین میلیون سال استنباید رد پایی از کربن ۱۴ در آن یافت شودبا این حال دانشمندان تا به امروز نتوانستند زغالی را پیدا کنند که کربن ۱۴ در آن وجود نداشته باشد

درحالیکه این موضوع بسیاری از دانشمندان را سردرگم کرده استبرای دانشمندان آفرینش گرا که اعتقاد دارند زمین جوان می باشددرک این موضوع بسیار واضح است