Explore
Also Available in:

Księga rodzaju – brakująca część łamigłówki

A house falling down due to foundations being destroyed

Autor
Tłumacz Andrew Ostapowicz

Większość przywódców kościelnych zgodziłaby się, że świat Zachodu staje się mniej chrześcijański z każdym rokiem.

Światopoglądy

Narody niegdyś założone na biblijnych fundamentach, obserwują załamywanie się pobożnych wartości w naszej kulturze, a chrześcijanie wydają się bezsilni, by to powstrzymać. Inne, konkurujące światopoglądy, jak ateizm, humanizm, komunizm, nowa era i okultyzm, są energicznie propagowane w edukacji, w środkach masowego przekazu i pojedynczo, zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.

Skoro kościół musi borykać się z tak wieloma dziedzinami, musimy zadać sobie pytanie, jak możemy coś wskórać? Na czym się koncentrować? Czy tak stało się przypadkowo, czy też jest po temu jakaś głębsza przyczyna? Przywódcy kościelni zajmują się programami, poradnictwem itd., ale wydaje się, że coś zostało zagubione. To jakby wielka łamigłówka obrazkowa, a kościół nie może znaleźć ‘brakującej części’.

Gdy wszystko wokół się kruszy, trzeba nam wrócić do podstaw. Bez mocnego fundamentu budowla na koniec pokruszy się i upadnie. Psalm 11:3 mówi: „ Gdy walą się fundamenty, cóż może zdziałać sprawiedliwy?” Ten tekst powinien poruszyć nas, byśmy zbadali nasze fundamenty, a to poprowadzi nas do lepszego zrozumienia problemów, przed którymi stoimy.

Światopogląd ateistyczny

Zanim przyjrzymy się naszym własnym fundamentom, spójrzmy na te, na których opiera się pogląd przeciwny chrześcijaństwu – ateizm. A-teizm, z samej definicji ma za fundament ideę, że ‘Boga niema’. Wszystkie światopoglądy dają odpowiedzi na owe wielkie pytania, jak ‘Skąd się wzięliśmy?’. Jak ateiści tłumaczą nasze pochodzenie bez Boga? Ich odpowiedź to ewolucja. Daje im to wytłumaczenie naszego istnienia bez Boga – naturalistyczne. Pokrótce ogólna teoria ewolucji składa się z tego, co następuje.

Ewolucja kosmiczna

Cosmic evolution

Miliardy lat temu czas, materia i energia powstały [z niczego] w rezultacie ‘wielkiego wybuchu’ (big bang). W ciągu miliardów lat uformowały się galaktyki, gwiazdy i planety – same z siebie.

Ewolucja geologiczna

Ziemia zaczęła się jako gorąca roztopiona kula, która się ochłodziła na tyle, że woda mogła się skroplić i napełnić oceany.

Ewolucja chemiczna

Po jakimś czasie pierwsze samo-namnażające się formy życia same się utworzyły z nieżywych chemikaliów.

Ewolucja biologiczna

Human evolution

Ten prosty organizm stał się bardziej skomplikowany w ciągu milionów lat przez genetyczne mutacje i dobór naturalny, ostatecznie wydając wszystkie formy życia, które kiedykolwiek istniały na naszej planecie.

Ewolucja człowieka

Na koniec małpo-podobne stworzenia rozwinęły wyższe funkcje mózgu i wyewoluował człowiek, tworzący społeczeństwa, w których powstały prawa, religie i instytucje takie jak małżeństwo. Ewolucjoniści wskazują na kolumnę geologiczną i zawarte w niej skamieliny jako ‘naukowy dowód’ tych procesów.

Śmierć cieplna

Ponieważ cały wszechświat podlega prawom entropii, przyszłość przyniesie na koniec ‘śmierć cieplną’, gdy nie będzie już więcej dostępnej energii. Nie będzie istniało żadne życie, i być może, wszystko się zapadnie i cykl zacznie się na nowo.

Niema żadnej ostatecznej nadziei

Ark

Ateistyczny światopogląd, opierający się na powyżej opisanej teorii, zakłada, że nasze pochodzenie było sprawą przypadkową, powstaliśmy w rezultacie przypadkowych procesów, i że nie ma żadnej nadziei na przyszłość. Podaje też, że nie ma absolutów, nie ma podstaw dla moralności lub etyki poza tym, co każda indywidualna osoba zadecyduje sama dla siebie.

Przeciwstawienie ateizmu i teizmu jest czasami mylnie przedstawiane jako ‘nauka’ przeciw ‘wierze’. Jest to niesłuszne, gdyż ewolucja także jest światopoglądem opartym na wierze. W rzeczy samej, zarówno ewolucjoniści, jak i kreacjoniści mają przed sobą dokładnie te same fakty. Nie ma naukowej obserwacji, co do której kreacjonista nie zgodziłby się z ewolucjonistą. Kreacjoniści nie zgadzają się z wnioskami ewolucjonistów, ponieważ nie zgadzają się z ich wyjściowymi założeniami.

Rzeczywista różnica polega na tym jaką historię świata każda z grup przyjmuje na wiarę. Dlaczego na wiarę? Dlatego, że nie możemy cofnąć się w czasie, by zobaczyć jakie formy życia pierwsze wyewoluowały, albo obserwować jak Bóg stwarzał wszechświat. Tak więc nasze zrozumienie tego, co stało się w przeszłości, jest ostatecznie przyjęte na wiarę. Możemy używać metody naukowe, by obserwować co dzieje się obecnie, a potem oszacować, która wersja historii ma najlepsze poparcie w dowodach.

Kluczowa część łamigłówki; Chrystus umarł za nasze grzechy

Wielu chrześcijan sądzi, że kwestia stworzenia/ewolucji jest sprawą uboczną, nie wartą naszej uwagi. Dla wielu jest też kwestią wiodącą do poróżnień, niewiele mającą do czynienia z głoszeniem Ewangelii.

Żeby zobaczyć, czy jest to sprawa uboczna, zwróćmy naszą uwagę na zasadniczą naukę praktycznie wszystkich kościołów ewangelicznych. Prawie każdy chrześcijanin zgodzi się, że zasadniczą częścią chrześcijańskiego światopoglądu jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Biblia podaje, że Jezus stał się ‘ostatnim Adamem’, umarł na krzyżu za grzechy świata, płacąc karę, która nam się należy, tak więc w dzień sądu nie będziemy skazani na wieczne odłączenie od Boga.

Virgin birth

Narodzenie z dziewicy

Tradycje takie jak Boże Narodzenie powstały z wydarzenia, jakim było narodzenie Jezusa, przepowiedziane w Starym Testamencie. Chrystus ‘narodził się z dziewicy’, jako bezgrzeszny Syn Boży, doskonały we wszystkim, będący w stanie wziąć na siebie grzechy świata jako jedyna dostateczna ofiara.

Zmartwychwstanie

Wielkanocna niedziela jest obchodem zmartwychwstania Jezusa, wyjawieniem jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Jezus potwierdził powiązanie między tymi ‘ziemskimi’ wydarzeniami w rzeczywistym czasie/przestrzeni powiązanymi z duchowymi prawdami, kiedy mówił do Nikodema o nowo-narodzeniu.

Jezus mówi: „Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich?” (Jn 3:12). Biblia jasno mówi, że jeśli te wydarzenia rzeczywiście nie miały miejsca, jesteśmy nadal zgubieni w naszych grzechach, nasza wiara jest daremna, i jesteśmy godni pożałowania nad wszystkich innych.

Ale dlaczego ukrzyżowanie było konieczne? Dlaczego Jezus musiał umrzeć tak straszliwą śmiercią? Aby to zrozumieć musimy wrócić do fundamentu naszej wiary, opartej na Starym Testamencie. Za każdym razem kiedy Jezus powiedział ‘Napisano…’, albo ‘Czy nie czytaliście…’ potwierdził autorytet Starego Testamentu.

Księga Rodzaju daje nam jasne zrozumienie przyczyny, dla której Jezus przyszedł: aby rozwiązać problem, który spowodował protoplasta rodzaju ludzkiego, pierwszy Adam.

Stworzenie

Biblia opisuje stworzenie przez Boga doskonałego świata, raju, w którym wszystko było ‘bardzo dobre’. Księga Rodzaju 1:29 mówi, że człowiekowi i zwierzętom jako pokarm służyły rośliny (nie było stworzeń mięsożernych), więc nie było rozlewu krwi, nie było grzechu, rozkładu ani śmierci.

Upadek

The Fall

Bóg zakazał Adamowi spożywania owocu z drzewa wiadomości dobra i zła i powiedział mu, że gdyby to uczynił, konsekwencją będzie śmierć. Niestety Adam obrał użyć swą wolną wolę w jawnym buncie przeciw Bogu.

Jako rezultat Bóg przeklął ziemię, a cierpienia i śmierć przyszły na ziemię. Ponieważ Adam był głową rodzaju ludzkiego, jego grzeszna natura została przekazana wszystkim jego potomkom. Rzymian 5:12 mówi „Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli…”

Ludzkość została odseparowana od Boga, nie tylko poddana śmierci fizycznej, ale także martwa duchowo.

Sąd

Księdze Rodzaju 6 czytamy, że Bóg osądził grzeszników przez globalny potop, gdy „Wody… zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebem.” (Rdz 7:19). Ten sąd zniszczył wszystko żyjące na lądzie, oprócz sprawiedliwego Noego, jego rodziny i przedstawicieli zwierząt lądowych w wielkiej arce. Daje to doskonałe wytłumaczenie zapisu kopalnego, owych miliardów martwych stworzeń w skałach osadowych po całej ziemi.

Jest to także paralelą dla nadchodzącego sądu, o którym pisze Piotr w 2-gim liście 3:6–7 „…ówczesny świat zaginął wodą zatopiony. A to samo słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi.”.

Prawo

Później, przez Mojżesza, dał Bóg spisane Prawo, które uczyło, co jest dobre, a co złe, a także doktryn socjalnych. Co najważniejsze, wykazało, że ludzkość nigdy nie będzie w stanie osiągnąć Boży standard, że ‘wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,’ (Rzymian 3:23). Paweł mówi ‘…nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon.” (Rzym. 7:7). Świadomość grzechu i sądu wiedzie ludzi do szukania miłosierdzia u stóp krzyża Chrystusa.

Przywrócenie

Restoration

Błogosławioną nadzieją Biblii jest czas po nadchodzącym sądzie Bożym, gdy przywróci On ziemię do jej pierwotnego stanu, w jakim była na początku, jeśli o grzech i śmierć. Nie będzie już więcej „śmierci … ani żałoby, ni krzyku, ni trudu …” (Obj 21:4). Otrzymamy nowe, niezniszczalne ciała. Ostatni wróg, śmierć, zostanie zniszczony…

Fundamentalna wiedza – przeistaczająca moc – błogosławiona nadzieja

Doskonałość, deprawacja, sąd, zbawienie i przywrócenie. To „szersze spojrzenie” na historię świata i ludzkości było przyjęte i nauczane przez kościół chrześcijański przez około tysiąc osiemset lat. Do około 200 lat temu w zachodnim świecie, nawet większość nie-chrześcijan przyjmowała tę historię. Co więc się stało? Czy ma to coś do czynienia ze zmaganiami dzisiejszego kościoła?

Około 200 lat temu idea ‘milionów lat’ zaczęła zyskiwać popularność, gdy niektóre osoby zreinterpretowały skały i skamieliny nie jako rezultat potopu za czasów Noego, ale jako zapis milionów lat historii. Idea długiej prehistorii ‘zapisanej’ w skałach przygotowała drogę dla darwinowskiej teorii ewolucji – owe sugerowane ‘krok po kroku’ postępy wymagały długich okresów czasu, które geologia ‘długich okresów’ dostarczyła.

Dzisiaj owa historia długich okresów jest promowana przez praktycznie wszystkie publiczne ośrodki edukacyjne. Wielu chrześcijan przyjęło tę historię po części i próbowało pogodzić ją z Biblią. Wielu też zastanawia się, czy Bóg mógł użyć ewolucji, lub też, czy miliony lat procesów ewolucyjnych dadzą się pogodzić z naukami Pisma Św. Niektórzy uważają, że nauka i religia to dwie odrębne sfery myślenia i że Biblia nie ma żadnego związku z rzeczywistym światem. Inni uważają to za kwestię uboczną.

Kontrastujące światopoglądy

World view

Przyjrzyjmy się tylko jednemu aspektowi ewolucyjnej historii i zobaczmy jakie to ma znaczenie dla teologii chrześcijańskiej. Wielu chrześcijan, którzy być może nie wierzą w ewolucję zwierząt i człowieka jako takich, przyjmuje jednak miliony lat historii ziemi. Ale idea milionów lat opiera się na warstwach skał osadowych po całym świecie, które miały się wytworzyć stopniowo, a które zawierają skamieliny.

Gdzie przypasować owe ‘miliony lat’?

Praktycznie nikt nie próbuje wstawić owe miliony lat po Adamie i Ewie. Próbują je wstawić do Biblii przed Adamem i Ewą. Ale jeśli to jest prawda, to musimy wytłumaczyć zapis kopalny, który jest zapisem śmierci! Paleontolodzy odkryli nawet mięsożerstwo, guzy rakowe i ciernie w zapisie kopalnym.

Śmierć przed grzechem

Adam and Eve on the bones in the garden

To ma ogromne implikacje teologiczne. Jeśli przyjmiemy ideę milionów lat, to mówimy, że były miliony lat śmierci, chorób i przelewu krwi zanim Adam zgrzeszył. Jednak zaprzecza to jasnej nauce biblijnej, gdzie Bóg orzeka Swe dokończone stworzenie jak ‘bardzo dobre’, a śmierć przyszła dlatego, że Adam zgrzeszył.

Gdy w ten sposób wepchniemy do historii biblijnej miliony lat, okazuje się nagle, że niektóre części Biblii nie mają sensu, np. Rzymian 6:23 „… zapłatą za grzech jest śmierć”. Jeśli śmierć już była przed grzechem Adama, to co jest zapłatą za grzech? Rzymian 5:12 „… przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć…” Śmierć nie mogła wejść przez grzech Adama, jeśli już tam była. Hebrajczyków 9:22 „… bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” Co miałoby do czynienia rozlanie krwi z odpuszczeniem grzechów jeśli krew była rozlewana przez miliony lat?

Dotyczy to także Ewangelii

Resurection puzzle

Bezpośrednio dotyczy to Ewangelii, gdyż Jezus został posłany by zapłacić dług, który powstał z powodu grzechu Adama. Jezus umarł fizyczną śmiercią, przelał swą krew, zwyciężył grzech i śmierć i obiecał powrócić i przywrócić świat do stanu w jakim był ‘na początku’. Jeśli upłynęły miliony lat rozlewu krwi przed grzechem człowieka, do czego ma Bóg przywrócić świat w przyszłości?

Jeśli świat rzeczywiście ma miliony lat, to opis stworzenia wygląda raczej na mitologię niż na historię, ale to jest niezgodne z nauką Jezusa. W Ew. Jana 5:46-47 potwierdził On bezpośrednio pisma Mojżesza i ostrzegał przed ich odrzuceniem, mówiąc: „Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?” (Jn 5:46–47).

Większość nie-wierzących odrzuca dzisiaj pisma Mojżesza, odrzucając także nauki Chrystusa. Stworzenie widziane jest pod kątem ewolucji; grzech to ‘zabawa’; prawo nie określa już ‘co jest właściwe, a co nie’, lecz raczej jest to twoja decyzja. A ogólnoświatowy potop uważany jest powszechnie za mit.

Odrzucanie pism Mojżesza i trzymanie się nauk Jezusa to nielogiczne rozumowanie. Niestety, ateiści wydają się lepiej widzieć tę nielogiczność niż wielu chrześcijan, korzystając z tego, gdy usiłują podważyć chrześcijański światopogląd i propagować swój własny. Spójrz na następujący cytat z artykułu, który napisał Richard Bozarth, zamieszczonego w czasopiśmie American Atheist z lutego 1978 r.:

Staje się to jasne teraz, że całe uzasadnienie życia Jezusa i jego śmierci oparte jest na istnieniu Adama i zakazanego owocu, który on i Ewa zjedli. Bez tego pierwszego grzechu kto potrzebuje być odkupiony? Bez upadku Adama i jego życia w ciągłym grzechu, zakończonego śmiercią, jaki byłby cel chrześcijaństwa? Żaden. Wszystko to znaczy, że chrześcijaństwo nie może utracić opisu stworzenia z Księgi Rodzaju… Chrześcijaństwo walczy o swoje istnienie.

To nie uboczna kwestia

Nie tylko nie jest to kwestia uboczna, debata o stworzeniu/ewolucji jest na samym czele ataku na chrześcijański światopogląd. Organizacja CMI (Creation Ministries International – Chrześcijańskie Służby Kreacjonistyczne) istnieje po to, żeby pomóc duchownym i przywódcom kościołów wyposażyć swe zgromadzenia w tej istotnej dziedzinie pochodzenia od Boga, utrzymując perspektywę pierwszeństwa Biblii.

Większość chrześcijan ma pytania co do nauki i Biblii i dlatego wielu boryka się z trudnościami w swej wierze. Świadczenie może być trudne, gdyż świat zadaje trudne pytania w tej dziedzinie, a wielu chrześcijan nie czuje się na siłach, by na nie odpowiadać. Wielokrotnie trudno jest dzielić się Ewangelią z powodu pytań wynikających z ksiąg Mojżesza.

A co z dinozaurami? Skąd Kain wziął żonę? Jak można być pewnym, że Bóg istnieje? A co z ewolucją? Czy Noe mógł pomieścić wszystkie zwierzęta w Arce? Czy Potop był ogólnoświatowy? A co z metodami datowania?

Wyposażanie kościoła

Mówcy z CMI, będący ekspertami w swych dziedzinach, wielu z nich z doktoratami, przyjmują zaproszenia od kościołów, by przedstawiać odpowiedzi na te, i wiele innych pytań, w profesjonalny i nie-konfrontacyjny sposób, nigdy nie zbaczając od autorytetu Pisma Św.

Mogą oni wskazać waszym zgromadzeniom wiele naukowych przykładów popierających to, co Biblia mówi w Księdze Rodzaju. Prezentacje są żywe, ilustrowane slajdami, przykuwające uwagę osób od wieku szkół średnich i w późniejszym.

Na podstawie oświadczeń otrzymanych przez nas w ciągu ponad 30 lat utworzył się pewien wzór. Po spotkaniach powstaje entuzjazm wokół Słowa Bożego, ludzie widzą, że można je logicznie obronić i zaczynają świadczyć z większą śmiałością.

Jeśli jesteście zainteresowani w zaproszeniu któregoś z naszych mówców, lub pragniecie więcej informacji możecie się z nami skontaktować lub wysłać maila do events@creation.info

Helpful Resources