Explore
Also Available in:

Kuinka miljoonat mammutti­fossiilit muodos­tuivat?

Luominen 2:36

Kuva: Tanapon via Wikimedia (cc 2.0)321-mammoth

Kysymys: ‘On esitetty umpi­mäh­käi­nen arvio, että pelkästään poh­joi­sella napa­piirillä olisi kuuden mil­joo­nan villa­kar­vaisen mam­mutin jään­nö­kset. Naa­pu­rini totesi, että noin 1700 vuo­dessa, luo­mi­sesta veden­paisu­muk­seen, mam­mut­tien olisi ollut mah­do­tonta lisääntyä niin nopeasti.’ —J.E.

Vastaus: Ensiksikin, kuusi miljoonaa mammuttia on rei­lusti liioi­teltu. On ole­massa alle 50 mam­mutin jään­nöstä, joista vain noin puoli tusi­naa on säilynyt koko­naisina. Arvi­olta 50 000 syöksy­ham­masta on löydetty, vaikka­kin mil­joona mammuttia on saattanut elää saman­aikai­sesti.

Toiseksi, nykykreationistien mielestä mammutit eivät fossiloituneet veden­paisu­muksen aikoihin. Pikem­minkin ne fossi­loi­tuivat noin 700 vuotta myö­hem­min jääkauden lopulla tapah­tu­neis­sa katas­trofeissa. Jää­kausi oli veden­paisu­muksen jälkiseurausta. Fossiilien sijainti osoit­taa tämän—ne ovat aina lähellä pintaa olevissa ker­ros­tu­mis­sa napa­seu­duilta pitkälle päivän­tasaajaa kohti, enim­mäk­seen joki­laak­soissa ja toisinaan jää­ker­ros­ten hal­kea­missa.1

Kolmanneksi, suuret mammutti­määrät ovat ongel­ma vain epäili­jöille, koska he eivät ole suorit­taneet yksin­kertai­sia lasku­toim­ituk­sia. Afrikan­norsu on suku­kypsä noin 14-vuotiaana ja sen raskaus kestää noin 670 päivää, kun taas intian­norsu tulee suku­kyp­säksi jopa aikai­sem­min ja sen ras­kaus kes­tää lyhy­em­män ajan.2 Niinpä ei olisi miten­kään epä­rea­lis­tista olettaa, että yksi mam­mutti­pari saisi neljä jäl­ke­läistä 25 vuoden ikään men­nessä. Voim­me siis olettaa, että mam­mut­ti­popu­laatio kaksin­ker­tais­tuisi neljä kertaa sadan vuoden aikana (siinäkin tapauk­sessa, että jokaisen suku­polven van­hemmat kuo­lisi­vat pian jälke­läis­ten vie­roit­tami­sen jälkeen). Luulta­vasti mam­mutit olisivat lisään­ty­neet nope­asti sen jäl­keen kun mammuttipari3 lähti Nooan arkista, koska kil­pai­lua oli vähem­män. Populaation tar­vit­see kaksinkertaistua vain 22 kertaa ylit­tääk­seen 8 miljoonaa yksilöä ja tämä voisi tapah­tua jo 550 vuodessa.

Lähdeluettelo

  1. Tämä on selitetty Michael ja Beverly Oardin kirjoittamassa lastenkirjassa nimeltä Life in the Great Ice Age sekä Michaelin vaati­vam­paan makuun kir­joit­tamas­sa kirjassa An Ice Age Caused by the Genesis Flood. Lisäksi Creation-lehdestä (19(1):42–43, 1996) voi lukea Oardin haastattelun. Palaa tekstiin.
  2. ‘Elephant’, Encyclopaedia Britannica, 4:441–442, 15th Ed. 1992. Palaa tekstiin.
  3. Tässä oletetaan, että jokaisen maalla elävän selkärankaisen suvun edustajat olivat Nooan arkissa—katso Woodmorappe J., Noah’s Ark: a Feasibility Study, Institute for Creation Research, El Cajon, CA, USA, 1996. On kuitenkin toden­nä­köistä, että mammutit, mas­to­dontit, stegodontit ja nykynorsut polveutuvat samasta luodusta norsu­maisesta lajista. Palaa tekstiin.