Explore
Also Available in:

为什么仁爱的神 会容许死亡和痛苦?

10092-death-and-suffering-chinese-simplified

为什么一个慈爱的神允许死亡和痛苦?Wèishéme yīgè cí’ài de shén yǔnxǔ sǐwáng hé tòngkǔ?

.. 点击这里查看Diǎnjī zhèlǐ chákàn..