Explore
Also Available in:

Minne kaikki ihmiset ovat kadonneet?

Kirjoittaja 
Alkuperäisjulkaisu: Creation 31(2): s. 18–19
Julkaistu suomeksi: Luominen–lehti nro 7, s. 4–5

stock.xchng ja stockxpert kuvakokoelmat7309-human-population-growth

Tämänhetkisen vallitsevan näke­myk­sen mukaan ensim­mäinen Homo sapiens eli yli miljoona vuotta sitten. Jos näin todella on, missä ovat kaikki biljoonat ihmiset, joiden tulisi joko olla hengissä, tai joiden hau­tau­tu­neita ja mahdollisesti fos­siloi­tu­neista jään­nöksiä pitäisi löytyä laajoilta hau­taus­mailta ympäri maailmaa?

Minut kasvatettiin lapsena usko­maan, että Aadam ja Eeva olivat ensimmäiset luodut ihmiset, eikä minulla ollut vai­keuk­sia uskoa sitä. Mutta myö­hem­min ihmiset sanoivat, että me kehityimme apinoista, ja vaikeuteni alkoivat.

Eräs suuri kysymys nousi mieleeni: ‘Kuinka monta miljoonaa vuotta sitten ihmiset olisivat ole­tet­ta­vasti voineet alkaa kehittyä apinoista?’

Laskin montako kertaa maailman väestö oli kaksin­ker­tais­tunut ensim­mäisen miehen ja naisen jälkeen. Jättäen menneisyydessä varaa sairauk­sille, nälänhädille, kulku­taudeille, sodille ja lapsi­kuol­lei­suu­delle, väestö olisi toden­näköi­sesti kaksin­ker­tais­tunut suurin piirtein kerran muutamassa sadassa vuodessa. Näin lasket­tuna sallimme sen olevan paljon hitaampaa kuin viimeiseen kaksin­ker­tais­tumiseen kulu­neet kuu­des­ta­kym­menestä seit­se­mään­kym­me­neen vuotta. Kun ker­rom­me kaksin­ker­tais­tumien lukumäärän muutamalla sadalla vuodella, saamme karkean arvion—plus miinus muutama tuhat vuotta—siitä, milloin ensim­mäi­set ihmiset joko luotiin tai kehittyivät.

Usko tai älä, mutta maailman väestö on kaksin­ker­ais­tu­nut vain 31½ kertaa sen jälkeen kun ensim­mäinen ihmis­pari ilmestyi maapallolle. Tämä antaa tulok­seksi 6500 vuotta. Voit laskea sen itse omalla laskimellasi.

Kerran eräs evoluution luennoitsija kertoi minulle, että koskaan ei ole ollut vain kahta ihmistä, vaan koko popu­laatio olisi kehittynyt. Jos näin olisi, se tar­koit­taisi, että väestö olisi kaksin­kertaistunut paljon vähemmän kuin 31½ kertaa. Jotta maksi­moi­simme evoluution mukaisen tapah­tu­masarjan uskot­ta­vuu­den, sano­taan että väestö sai alkunsa neljästä ihmisestä miljoona vuotta sitten. Tämä tarkoittaisi, että keski­mää­räinen aika maailman väestön kaksin­kertais­tumi­selle olisi noin 33 000 vuotta (30,5 kaksin­ker­tais­tu­mista). Eli näin monta vuotta olisi kulunut siihen, että väestö olisi kas­vanut kahdek­saan henkilöön, ja toiset 33 000 vuotta ennen kuin maailman väestö olisi noussut kuuteentoista. Tämä on melko hidasta kasvua—ver­tai­lun vuoksi, vuo­den 1984 joulu­kuus­sa Uudessa-See­lan­nissa 112–vuo­tiaa­na kuolleelta maori­nai­selta jäi 450 jälkeläistä.

Väestön kasvu nopeutuu tällä hetkellä suurin piirtein 1,8 %:n vuosivauhtia (World Book Encyclopaedia) , tai kak­sin­­ker­taistuu joka 39 vuosi.

Vaikka väestön keskimääräinen kak­sin­­kertais­tumis­nopeus olisi niinkin hidas kuin kerran joka tuhannes vuosi (joka on yksi kahdes­kym­menes­vii­des­osa nykyisestä kasvu­vauh­dista), ajoittaisi tämä ensim­mäiset ihmiset maapallolle vain 31 500 vuoden päähän.

Osa ihmisistä, jotka eivät halua uskoa että ihmis­kunta luotiin vain muutama tuhat vuotta sitten, väittävät että maailman väestö on useita kertoja hävitetty lähes täydellisesti. Selväs­tikään sitä ei ole koskaan hävitetty kokonaan. Vaikka jotkut vakuuttavat, ilman mitään väitteitään tukevia todisteita, että väestö on useasti lähestulkoon kokonaan hävitetty, tulevat he hyvin levottomiksi, jos me ehdo­tamme, että kerran väestö hävitettiin lähes kokonaan veden­paisumuksessa Nooan aikana.

Maailman väkiluku oli arviolta 600 mil­joonaa vuonna 1650 ja nousi 2400 miljoonaan vuoteen 1950 mennessä. Tämä tarkoittaa, että se olisi kaksin­kertais­tunut kahdesti 300 vuodessa, keskimäärin kerran 150 vuodessa.

Me voimme Raamatusta jäljittää juu­ta­lais­ten ja arabien sukujuuret samaan patri­ark­kaan, Aabra­hamiin, joka syntyi noin 2167 eKr. ja jolla oli kah­dek­san poikaa. Hänen ensim­mäinen poikansa, Ismael, oli arabien isä, ja hänen toinen poikansa, Iisak, oli Jaakobin isä, Jaakobia kutsuttiin myöhem­min Israeliksi, ja hänen kah­des­tatoista pojastaan tulivat Israelin kak­si­toista sukukuntaa, jotka tunnetaan paremmin juutalaisina.

The World Book of Knowledge:ssa sano­taan, että maailmassa on arviolta 200 miljoonaa arabia ja noin 18 mil­joo­naa juutalaista.

Tämä tarkoittaa, että Aabrahamin ajasta lähtien, kahden hänen poikansa jälke­läisten lukumäärä on kak­sin­ker­taistunut noin 28 kertaa, keskimäärin kerran 150 vuodessa.

Juutalaiset ovat kokeneet valtavan määrän vainoja ja joukkomurhia vuosi­satojen aikana. Hitler murhasi yli kuusi miljoonaa pelkästään toisen maa­ilman­­sodan aikai­sissa kes­ki­tys­lei­reis­sä.

Heidän on täytynyt menettää paljon väes­töään tauteihin, lapsi­kuol­lei­suu­teen ja nälkä­kuolemiin vuosisatojen aikana aivan kuten muutkin ihmis­ryh­mät. Heidän his­tori­ansa on täynnä kerto­muksia tais­teluista ja ihmis­elämien mene­tyk­sistä sotien vuoksi. Silti huomaamme, että heidän määränsä on kaksinkertaistunut vähintään 23 kertaa, keski­määrin kerran 182 vuodessa.

Voimme laskea väestön kasvun­opeuden aloitta­malla noin 4500 vuoden päästä, Raamatusta löyty­vien yksi­tyis­koh­taisten historia­tietojen perusteella, joiden mukaan Nooa ja hänen perheensä—yhteensä kah­dek­san henkeä—selvisivät veden­paisu­muk­sesta. Tuon väestön tulee kak­sin­ker­taistua 29½ kertaa, jotta saadaan nykyinen kuuden ja puolen miljardin väkiluku, kak­sin­­kertais­tuen kes­ki­määrin kerran 152 vuodessa. Mielen­kiin­toista, eikö totta? Raamatun historian pituus täsmää havaintoihin.