Explore
Also Available in:

Maapallo: Kuinka vanhalta se näyttää?

Jopa monet niistä, jotka uskovat maapallon olevan ‘nuoren’, ajattelevat sen näyttävän ‘vanhalta’. Mutta näyttääkö se siltä?

Kirjoittaja Carl Wieland
Luominen #4:26–30

planet-earth

Nuori mies, äskettäin kotini alakertaan majoittunut pari­kymp­pinen puuseppä, katsoi minua varovasti ja kysyi: ‘Kuinka vanhana te sitten pidätte maa­palloa?’

Tiesin, ettei hän ollut saanut kristillistä kasvatusta eikä hän tiennyt Raamatusta mitään, ja että hänet oli ‘kyllästetty’ perin pohjin evoluutiolla koulussa. Olin juuri kertonut hänelle työstäni luomista puolus­ta­vassa järjes­tössä, mikä sai hänet erittäin uteliaaksi. Hänen kysy­essään maa­pallon iästä ajattelin mielessäni: ‘Voi ei, sieltä se nyt tuli.’

Koska tiesin, kuinka kulttuu­rimme ihmiset on opetettu uskomaan miljoonien vuosien ikäiseen maapalloon, varauduin tavan­omaiseen epäi­levään torjun­taan, kun sanoin mihin todella uskoin: ‘Se on vain muuta­mien tuhansien vuosien ikäinen – alle 10 000 vuotta, toden­näköi­sesti suun­nilleen 6 000 vuotta.’

Yllätyksekseni hän sanoi: ‘Hyvä juttu.’

‘Miksi?’, kysyin.

‘Koska,’ hän vastasi, ‘ olen aina ajatellut, että se näyttää nuorelta.’

Kun pohdin tätä tapausta myöhemmin, tajusin oman reaktioni (joka jonkin verran tyrmistytti minua) osoit­tavan, että vaikka vakau­mukseni Raamatun kerto­miin asioihin oli vahva ja vaikka äskettäin tapah­tuneen luomisen todisteet olivat kuinka vakuut­tavia tahansa, olin tiedos­ta­mat­tani saanut vaikut­teita käsi­tyk­sestä, jonka mukaan maapallo näyttää vanhalta, vaikkakin se on nuori.

Itse asiassa monet lujasti Raamattuun uskovat kristityt ajattelevat tällä tavoin. Jopa ‘aidossa’ kreatio­nisti­kirjal­lisuu­dessa on joskus yrityksiä selittää, miksi maapallolla on ‘iäkäs ulkoasu’—ts. se näyttää vanhalta.

Kuitenkin on itse asiassa helppo näyttää toteen, että tämä ei voi olla totta. Vaikka maapallo todellakin olisi miljoonien tai miljardien vuosien ikäinen, ei siitä voitaisi sanoa, että se ‘näyttää vanhalta’—että kivikerrostumat ja kanjonit ‘huutaisivat’: ‘Vanha maapallo!’ Perustellakseni lausuntoni en tarvitse edes hienoa lähdeluetteloa modernien tieteen filosofien kirjoituksista. He ovat samaa mieltä kanssani siitä, etteivät tosiasiat ‘puhu omasta puolestaan’. Meidän tarvitsee vain muistaa, että jotkut huomattavimmista koskaan eläneistä henkilöistä, modernin tieteen isistä—Newton esimerkiksi—katsoivat samaa maapalloa, jota me katsomme tänään, eivätkä he ‘nähneet’ miljoonia vuosia. Aivan niin kuin tuo nuori, aikamme oppia vastustanut puuseppä, todella itsenäinen ajattelija, ei myöskään ‘nähnyt’ miljoonia vuosia.

Maapallo nähdään ’vanhan näköisenä’ vain, koska meillä kaikilla on tiedos­tamaton uskomus­järjestelmä, jota käytämme todis­teiden tulkit­semiseen. Toisin sanoen maapallo ei näytä vanhalta eikä nuorelta—kaikki riippuu niistä ’uskomus­laseista’, joiden läpi katse­lemme (tulkitsemme) todisteita. Kun katson maailmaa ‘Raamat­tulinssin’ läpi (mieluummin kuin kulttuu­rimme humanistisen, evoluution kyllästämän linssin läpi), minun on aivan yhtä perusteltua sanoa sen ‘näyttävän nuorelta’ (ts. tuhansien, ei miljardien vuosien ikäiseltä).

Esitän lyhyesti muutamia todisteita, jotka ovat yhden­mukaisia maapallon nuoren iän kanssa (seuraa numeroita):

Kuva: Mike Rodgers373-erosion

1. Mantereiden eroosio tapahtuu liian nopeasti.

Jos mantereet olisivat miljardien vuosien ikäisiä, ne olisivat kuluneet moneen kertaan olemattomiin tuulen ja veden vaikutuksesta. Vuorten kohoaminen ja muut ’kierrätys­prosessit’ eivät pysty lähellekään korvaa­maan tätä kulumista.1

2. Ilmakehässä ei ole tarpeeksi heliumia.

14556-helium

Kevyttä helium–kaasua muodostuu radioaktiivisen alfahajoamisen aikana kivimineraaleissa, joista se karkaa nopeasti ja siirtyy ilmakehään paljon nopeammin kuin se pystyy pake­ne­maan maan veto­voimaa ava­ruu­teen.2 Vaikka Jumala olisikin luonut maailman aluksi ilman heliumia, on sitä niin pieni määrä ilmakehässä, että sen kerääntymiseen olisi kulunut korkeintaan noin kaksi miljoonaa vuotta. Tämä on paljon vähemmän kuin ilmakehän oletettu 3 000 miljoonan vuoden ikä.

3. Monet fossiilit osoittavat, että niiden on täytynyt muodostua nopeasti eikä siihen ole voinut kulua pitkiä ajanjaksoja.

a) Tavalliset fossiilit.

Kivikerrostumissa ympäri maailmaa on miljardeja usko­matto­man hyvin säilyneitä fossiilikaloja. Niillä on usein vahingoit­tumat­tomat evät ja suomut, mikä viittaa niiden hautau­tuneen nopeasti ja kiven kovet­tuneen nopeasti. Tosielämässä raadon­syöjät hävittävät kuolleet kalat 24 tunnissa. Jopa ideaalisessa kylmässä, steriilissä, hapettomassa vedessä, jossa ei ole petoeläimiä, kalat ’vetistyvät’ ja hajoavat muutamien viikkojen sisällä. 3 Kala, joka on hautau­tunut nopeasti kerros­tumaan, joka ei kovetu viimeistään muuta­massa viikossa, on altis mädäntymiselle hapen sekä bak­teerien vaiku­tuk­sesta. Sen yksityis­kohdat, kuten evät, suomut jne., eivät tällöin säilyisi. Nopea hautau­tu­minen veden­paisumuk­sen aiheut­tamissa useissa veden­alaisissa maan­vyöryissä sekä muissa kerros­tumis­proses­seissa selittäisi sekä fossiilien erinomaisen säilymisen että niiden löyty­misen suunnat­tomista kerrostumista, jotka ovat usein tuhansien neliö­kilo­metrien laajuisia.

Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart373-ichthyosaur

b) Erikoisempia esimerkkejä.

Creation –lehdessä [jonka suomalainen versio on Luominen -lehti] on usein kerrottu erityisen vaikut­tavista tapauk­sista, joihin kuuluu esimerkiksi kalaliskoemon ‘pysäytys­kuva’ kesken synnytyksen. On löydetty myös fossiilikaloja, jotka ovat olleet juuri joko niele­mässä toista kalaa tai niillä on ollut vielä sula­maton kala vahingoit­tumatto­mana maha­laukussaan.

nps.gov373-fishes

4) Monet prosessit, joiden on sanottu vievän miljoonia vuosia, eivät tarvitse lainkaan niin pitkiä ajan­jaksoja.

Kuva: Mt Isa Mines Ltd373-stalactites
Kuva: Len Cram373-opal
Kuva: Renton Maclachlan373-bowler-hat 
Kuva: © creation.com373-fosil-fencing-wire
Kuva: Clyde Webster373-fossil-tree

a) Kivihiilen muodostuminen.

Argonnen Kansallis­laboratorio on osoittanut, että kun puuta (ligniiniä, puun tärkeää ainesosaa), vettä ja hapanta savea läm­mite­tään umpi­naisessa kvartsi­säiliössä ilman paineen lisäystä 150°C:ssa (geologisesti ajatellen tämä on melko viileä lämpötila) 4–36 viikon ajan, muodostuu korkea­tasoista mustaa kivihiiltä. 4

b) Tippukivipuikot ja tippukivipylväät.

Creation –lehden esimerkit ovat osoittaneet, että luolien ‘koristeet’ muodos­tuvat nopeasti sopivissa olo­suhteissa. Kuva (oikealla) on Isa–vuoren kaivos­tunnelista Queens­landista, Australiasta. Tunneli oli vain 50 vuoden ikäinen kuvan ottamis­hetkellä.

c) Opaalit.

Huolimatta siitä yleisestä opetuksesta, että opaalin muodos­tuminen vie miljoonia vuosia, on australia­lainen tutkija Len Cram kasvattanut jo kauan opaaleja kasvattanut jo kauan opaaleja taka­pihallaan sijait­sevassa labora­toriossa. Hänen opaaliansa (kuva vasemmalla) ei pystytä erot­tamaan maasta löydetyistä opaaleista, ei edes elektroni­mikros­koopin avulla. Lenille annettiin kunnia­tohtorin arvo tämän tutki­muksen johdosta (sekulaarisen yliopiston taholta). Hän vain sekoittaa sopivat, tavalliset kemikaalit keskenään—ei lämmitystä, ei painetta eikä ehdot­tomasti miljoonia vuosia.

d) Kivien ja fossiilien muodostuminen.

Tiedemiehet ovat jo kauan tienneet, että kivettyminen voi tapahtua nopeasti. Uuden–Seelannin kaivosmuseossa on näytteillä ‘kivettynyt ’ knalli (alla). Kuvassa (alla) on satoja fossiili­kotiloita sisältävä rauta­lankakerä, joka koteloitui vain 20 vuodessa hiekka­kiveen. Myös kivet­tynyt puu voi muodostua sopivissa olosuhteissa nopeasti—eräs prosessi on jopa patentoitu. 5

Amerikassa sijaitsevan Yellowstonen kansallispuiston kuuluisien monikerroksisten ’fossiilimetsien’ (alla) on viime aikoina osoitettu muodos­tuneen tulivuoren toimintaan liittyvässä tapah­tumassa. 6 Peräk­käiset mutatulvat kuljettivat pysty­suorassa olevia puita (ilman suurinta osaa niiden juurista ja oksista), joiden vuosirenkaat vahvistavat todeksi, että ne kasvoivat saman­aikaisesti.

5. Meret eivät ole läheskään tarpeeksi suolaisia.

Joka vuosi maailman joet ja maanalaiset virrat lisäävät miljoonia tonneja suolaa mereen, ja vain murto–osa tästä siirtyy takaisin maaperään. Vaikka käytet­täisiin mahdolli­simman edullisia oletuksia pitkien ajan­jaksojen kannat­tajille, on merien ehdoton maksimi–ikä vain pikku­ruinen murto-osa heidän olettamis­taan miljardeista vuosista.7 

Huolimatta joistakin väistä­mättö­mistä ratkaise­matto­mista ongelmista tällaisessa moni­mut­kaisessa kysy­myksessä (katso alla: miksi radio­metrinen iänmääräys ei ole ereh­tymätön), ei ole siis vaikea vahvistaa:

JEESUS JA MAAILMAN IKÄ

14556-timeline

‘Suurin osa evankelisen kristityn maailman ihmisistä hyväksyy ‘sekulaarisen aikajanan’ väitetystä ‘alkuräjähdyksestä’ nykyisyyteen, vaikkakin he kieltävät evoluution. Kuitenkin tämä asettaa ihmiset luomakunnan ‘loppuun’ (katso kaavio). Useissa Raamatun paikoissa Herra Jeesus Kristus, lihaksi tullut Luoja, tekee selväksi, että tämä on väärin—ihmiset ilmaantuivat luomakunnan alussa . Tämä tarkoittaa, että maailma ei voi olla miljardien vuosien ikäinen.

Jeesus sanoo esimerkiksi avioliitto-aihetta käsiteltäessä: ‘Mutta luomakunnan alusta Jumala on luonut heidät mieheksi ja naiseksi’. (Mark. 10:6).

Luukkaan evankeliumissa (Luuk. 11:50–51) Jeesus sanoo:

‘…että tältä sukukunnalta vaadittaisiin kaikkien profeettain veri, mikä on vuodatettu maailman perustamisesta asti , hamasta Aabelin verestä Sakariaan vereen saakka…’.

Roomalaiskirje Room. 1:20 tekee selväksi, että ihmiset voivat selkeästi nähdä Jumalan voiman katsomalla ‘hänen tekojansa’ ja että ihmisten on ollut mahdollista nähdä tämä maailman luomisesta asti. Ei miljardeja vuosia luomisen jälkeen.

 1. Kohtuullisesti voi uskoa siihen, mitä maailman Luoja sanoo Sanassaan, Raamatussa, siitä, että maailma on tuhansia, ei miljoonia tai miljardeja vuosia vanha.

 2. Se, että maa ei ‘näytä vanhalta ’ eikä ‘näytä nuorelta’ sinänsä—kaikki riippuu ‘linssiin’, jonka kautta todisteet tulkitaan. Meidän kaikkien on oltava tietoisia siitä, kuinka paljon kulttuu­rimme on ehdollis­tanut meitä ‘näkemään’ geologisia asioita ‘vanhan­aikaisina’.

Maapallo on vanha!

Mietitäänpä asiaa yhä pidemmälle. Sillä on merkitystä, miten käytämme sellaisia sanoja, kuten ‘vanha’ tai ‘nuori’ maapallon iästä puhuttaessa. Uskon tosiaankin, että maapallo on vanha – hyvin vanha. Se on tuhansien vuosien ikäinen – itse asiassa peräti kuuden tuhannen vuoden ikäinen. Yllättääkö tämä näkökanta sinut? Asian ydin on saada meidät tietoiseksi siitä, miten olemme sallineet kulttuurimme totuttaa itsemme ajattelemaan, että tuhat vuotta on hyvin lyhyt aika ja että ‘vanha’ tarkoittaa aina miljoonia tai miljardeja vuosia.

Siksi turistit, jotka törmäävät läntisessä Australi­assa ‘kivetty­neeseen vesi­rattaa­seen’ (yllä) katsovat sitä ällistyneinä. ‘Siis veikö vain kuutisen­kymmentä vuotta, että tämä peittyi kovaan kiveen?’ Vesi kuljetti kuusi­kymmentä vuotta liuennutta kalkkikiveä, joka tippui yötä päivää vesi­rattaa­seen. Se on itse asiassa käsittämättömän pitkä aika. Kulttuurimme on iskostanut mieleemme ‘mittaa­mattoman ajan’ usko­muksen, jonka mukaan miljoona vuotta (todelli­suudessa kuvit­tele­matto­missa oleva ajanjakso) on vain kuin ‘eilinen’.

Kuva: Bev Lunt373-petrified-waterwheel

Meidän tulee vallata takaisin ajatuksemme tältä seku­laarisen filosofian orjuu­tukselta (katso Kol. 2:82.Kor. 10:5). Raamattu on yhtä mieltä tällaisen lähes­tymis­tavan kanssa. 1.Aik. 4:22se kutsuu ihmisten suku­luette­loita ‘vanhoiksi’ [Suom. huom.: engl. Raamatussa (KJV) on tässä sekä tämän artikkelin kolmessa seuraa­vassa Raamatun kohdassa käytetty sanaa ‘ancient’ = ikivanha, muinainen]. Raamatun sukuluetteloista selviää, että sen kirjoit­tamisen aikoihin ‘vanha’ tarkoitti enintään noin 4 000 vuotta – ei todellakaan miljardeja vuosia. Tämän tajuaminen antaa oikean näkö­kulman, kun Sanassa puhutaan myös ‘ikivanhoista vuorista’ (5 Moos. 33:15), vuoden 1992 käännös), ‘ikiaikaisesta’ purosta (Tuom. 5:21, vuoden 1992 käännös) ja ‘ammoisista ajoista’ (Jes. 46:10). Ihmisen elinaikaan verrattuna nämä asiat ovat todellakin ikivanhoja – tuhansia vuosia vanhoja. Raamatusta ei löydy ajatusta ‘miljoonista vuosista’.

Lisäksi miljardien vuosien ajanjaksojen hyväksyminen luomiseen (tämä on hyvin yleistä evankelisten johtajien parissa) heikentää Jeesuksen Kristuksen, maailman Luojan, todistusta (katso laatikko). Eikä vain heikennä, vaan se kääntää koko evankeliumin logiikan ylösalaisin asettamalla kirouksen seuraukset ennen syntiinlankeemusta. Jos fossiileita olisi muodostunut jo ennen ihmisten luomista, meidän täytyisi hyväksyä kuoleman, piikki­pensaiden, syövän, kärsi­myksen ja veren­vuoda­tuksen olleen miljoonia vuosia ennen syntiä. Tällainen ajattelu­tapa vääristää Raamatun nauret­tavan risti­riitai­seksi aset­taessaan kuoleman, ‘vihollisista viimeisen’ (1.Kor. 15.26), luoma­kuntaan, jota Jumala kutsuu ‘sangen hyväksi’ (1 Moos. 1:31).

Siispä seuraavan kerran, kun kuulet jonkun sanovan, että maapallo ‘näyttää vanhalta’ voit olla kohteli­aasti eri mieltä – se voi näyttää melkein ‘minkä ikäiseltä haluat sen näyttävän’ riippuen siitä, miten tulkitset todisteet mieles­säsi olevan usko­mus­järjes­telmän kautta.

Ja jos joku sanoo maapallon olevan vanhan, voit olla samaa mieltä hänen kanssaan, kunhan vain määrit­telet, mitä tarkoitat vanhalla. Maapallo on todella, todella vanha, se on itse asiassa ikivanha. On kulunut suunnil­leen kuusi kokonaista vuosi­tuhatta siitä, kun Jumala loi maailman (silloin se oli täydellinen, nyt synnin ja kirouksen turmelema) kuudessa todelli­sessa päivässä.

Entä radioaktiiviset iänmääritysmenetelmät?

Faktat:

 1. KAIKKI iänmääritykset (mukaan lukien ne, jotka viittaavat tuhansiin, ei miljardeihin vuosiin) perustuvat oletuksiin —uskomuksiin, olivatpa ne kuinka kohtuullisia tahansa, joita et voi todistaa, mutta jotka sinun on hyväksyttävä uskolla. Esimerkiksi:

  • Oletetaan, kuinka paljon tiettyä kemikaalia oli alun perin läsnä;

  • Olettaen, että kemikaaleista kivessä tai sen ulkopuolella ei ole tapahtunut veden huuhtoutumista;

  • Olettaen, että radioaktiivisen hajoamisen määrät ovat pysyneet ennallaan miljardeja vuosia ja enemmän.

 2. Radiometriset ‘iänmääritys’laboratoriot eivät mittaa ikää—ne mittaavat kemikaalien määriä, josta tekeevät johtopäätöksen iästä taustalla olevien oletusten perusteella

 3. Kun oletuksia testataan mittaamalla tunnetun ikäisiä kiviä—esim. viimeisimmät laavavirrat—ne usein epäonnistuvat surkeasti.1

 4. Eri menetelmillä testattujen saman ikäisten esineiden ‘iänmääritykset’ tuottaa ikiä, jotka vaihtelevat tuhannen kertoimella.2

 5. Fakta, että radiometriset iänmäärät ovat jonkin verran johdon­mukaisia, selittyy osittain taipu­muk­seen julkaista vain ‘evoluutio ikää’ joka on aikaisemmin vakiintunut fossiileistä. Suurin osa radio­aktiivisista iän­määritys labora­torioista haluaa sinun kertovan heille iän jota odotat. On vaikea ymmärtää, miksi tämä olisi välttä­mätön, jos nämä olisivat ‘abso­luut­tisia’ menetelmiä. Koko geologinen ‘miljoonien vuosien’ järjestelmä oli suurelta osin paikallaan, perustuen Charles Lyellin ja James Huttonin kaltai­siin ihmisiin, ennen kuin radio­aktiivi­suus edes löydettiin. Jos radio­aktiivinen iän­määritys on risti­riidassa ‘järjestelmän’ kanssa, se hävitetään poik­keuk­setta. James Hutton.
 6. Jos ‘radio­metrinen’ iänmääritys ja fossiilinen (evoluutio) iänmääritys ovat ristiriidassa, radio­metrinen iänmääritys hylätään aina.

On monia muita vankkoja syitä sille, miksi ei voida hyväksyä erehtyviä ihmisen tekemiä menetelmiä, kuten radio­aktiivista iän­määritykset’, viran­omaisena, joka vastustaa Jumalan erehty­mättö­män sanan selkeää todistusta. Katso: Q&A: Radiometric Dating.

Lähdeluettelo

 1. Snelling, A., Radioaktiivisen ’iänmäärityksen’ epä­onnis­tuminen, Creation 22(1):18–21, 2000; creation.com/nzvolcano, Dalrymple, G. and Moore, J., Argon 40: Excess in submarine pillow basalts from Kilauea Volcano, Hawaii, Science 161(3846):1132–1135, September 1968 | doi: 10.1126/science.161.3846.1132.
 2. Snelling, A., Radioaktiivisen ’iänmäärityksen’ vakavat ongelmat!, Creation 20(1):24–27, 1997; creation.com/basalt-wood, Snelling, A., Conflicting ‘ages’ of Tertiary basalt and contained fossilised wood, Crinum, Central Queensland, Australia, J. Creation 14(2):99–122, 2000; creation.com/crinum.

Lähdeluettelo ja kommentit

 1. Walker, T., Eroosio ja aika, Creation 22(2):18–21, 2000; creation.com/erosion. Palaa tekstiin.
 2. Sarfati, J., Blowing old-earth belief away, Creation 20(3):19–21, 1998; creation.com/helium. Palaa tekstiint.
 3. Zangerl, R. and Richardson, E.S., The paleoecological history of two Pennsylvanian black shales, Fieldiana: Geology Memoirs 4, 1963 cited in Garner, P., Green River blues, Creation 19(3):18–19, 1997; creation.com/varves. Palaa tekstiin.
 4. Organic Geochemistry 6:463–471, 1984. Palaa tekstiin.
 5. Snelling, A., ‘Instant’ petrified wood, Creation 17(4):38–40, 1995; creation.com/wood. Palaa tekstiin.
 6. Sarfati, J., The Yellowstone petrified forests, Creation 21(2):18–21, 1999; creation.com/yellowstone. Palaa tekstiin.
 7. Sarfati, J., Suolaiset meret: Näyttöä nuoresta maapallosta, Luominen nro 2, s. 20–21. Palaa tekstiint.