Explore
New documentary: Dismantled: A Scientific Deconstruction of the Theory of Evolution
The online premiere has ended, but you can order the DVD or Blu-ray here.
Also Available in:

Miljoonat vuodet ja ”Bileamin oppi”

kirjoittanut: Ken Ham
Julkaistu suomeksi: Luominen nro 1, s. 9–11

Ilmestyskirjassa Jumala nuhtelee Pergamon seurakuntaa sanoen: ”Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat” (Ilm. 2:14). Mitä on Bileamin oppi?

Photo by Stewart Lawson donkeys

Neljännen Mooseksen kirjan luvuista 22–24 näemme, kuinka Mooabin kuningas Baalak yritti saada Bileamin kiroamaan israelilaiset, jotta heidän väkevyytensä sodankäynnissä tuhoutuisi. Jumala ei kuitenkaan sallinut Bileamin tehdä sitä. Mutta 4. Mooseksen kirjan luvussa 25 sanotaan, että israelilaiset tekivät syntiä Jumalaa vastaan. Silloin Jumala tuomitsi heidät heidän tekojensa mukaisesti - tuhansia kuoli. Mikä aiheutti tämän?

Bileam halusi, että Jumala vihastuisi israelilaisille. Sen vuoksi hän neuvoi Baalakia hankkimaan valtakuntansa kauneimpia naisia, jotta he houkuttelisivat Israelin miehiä harjoittamaan epäjumalanpalvelusta ja saastaisuutta.

Bileam tiesi, että jos israelilaiset omaksuisivat pakanallisia tapoja, Jumala ei enää siunaisi heitä niin kuin Hän oli tehnyt. Niinpä israelilaiset antoivat pakanoiden vaikuttaa itseensä sen sijaan, että olisivat pysyneet lujina Jumalan luotettavassa sanassa ja pyhässä laissa!

Saatana on käyttänyt tätä ”temppua” yhä uudelleen ja uudelleen. Pergamon seurakunta oli harjoittanut hengellistä haureutta antaessaan ihmisille luvan tehdä kompromisseja Jumalan sanan kanssa. Se oli sallinut pakanallisten ajatusten omaksumisen seurakuntaan. Myös toisen Pietarin kirjeen 2:15, sekä Juudaan kirjeen luku 11 viittaavat myös ihmisiin, jotka ovat kapinoineet Jumalaa vastaan Bileamiin verrattavalla tavalla.

Mitä tällä kaikella sitten on tekemistä miljoonien ja miljardien vuosien kanssa? Uskon, että saatana on käyttänyt samaa temppua tämän päivän seurakunnissa. Monet kristityt johtajat ovat harjoittaneet eräänlaista ”hengellistä haureutta” tehdessään kompromisseja maailman kanssa ja siten he ovat horjuttaneet elävän Jumalan Sanan arvovaltaa. Miten?

Lue seuraavat arvostettujen kristillisten johtajien siteeraukset ja tutki niiden yhteistä tekijää!

 1. ”… olemme esittäneet sen mahdollisuuden, että Jumala olisi tehnyt maan ja siinä olevan elämän pitkiä ajanjaksoja vastaavien luomispäivien sarjoissa. Ajateltaessa maapallon ilmeistä ikää, tämä ei ole ainoastaan mahdollista - se on jopa todennäköistä. Emme saavuta mitään väittämällä Jumalan luoneen kaiken kuudessa kirjaimellisessa 24-tuntisessa päivässä.”1

 2. ”… Tietenkin Ensimmäinen Mooseksen kirja ilmaisee, että luomisessa oli erilaisia vaiheita. Kysymys on jokaiseen vaiheeseen kuluneesta ajasta… Tosin sanaa ’Yom’ tai ’päivä’ on lähes aina käytetty viittaamaan 24-tuntiseen ajanjaksoon, joten prima facie (ensi näkemältä) sen pitäisi olla samalla lailla myös Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa … Tietenkin tekstin rakenne voisi viitata myös johonkin muuhun …”.2 Samasta kirjeestä: ”Olen ollut avoin näkemykselle vanhasta maapallosta, koska Raamattu ei kerro mitään luomisen ajankohdasta.”

 3. ”Tämän kirjoitelman tarkoituksena on torjua 1. Mooseksen kirjassa olevan luomisen ’viikon’ kirjaimellinen tulkinta, jonka nuoreen maapalloon uskovat teoreetikot ovat esittäneet.”3 ”Kirjoitelmassani olen puoltanut Raamatullisen kosmogonian (oppi maailmankaikkeuden synnystä) tulkintaa sikäli kuin Raamattu on avoin yleiselle tieteelliselle näkemykselle hyvin vanhasta maailmankaikkeudesta eikä kiellä kehitysopillista teoriaa ihmisen synnystä.”4

 4. ”Jos lukee pintapuolisesti Ensimmäisen Mooseksen kirjan 1. lukua, näyttäisi siltä, että koko luomistapahtuma olisi vienyt kuusi 24-tuntista päivää. Jos heprealaisen kirjoittajan tarkoituksena olisi ollut antaa tällainen kuva luomisesta … se näyttäisi olevan vastoin nykyajan tieteellistä tutkimusta, joka osoittaa, että maapallo luotiin useita miljardeja vuosia sitten … viime aikoina tietomme ydinfysiikasta on lisääntynyt ja radioaktiivisten mineraalien hajoaminen näyttää vahvistavan sen, että maapallo on vanha.”5

 5. ”Valitettavasti en ole samaa mieltä kanssanne siitä, että Raamatun arvovalta olisi vaakalaudalla, jos 1. Mooseksen kirjan lukuja 1–3 ei tulkittaisi kirjaimellisesti … Tämä kysymys liittyy läheisesti maapallon vanhaan ikään. En ole vakuuttunut kreationistien yrityksistä puolustaa ’nuoren maapallon’ asemaa tieteellisesti, enkä usko 1. Mooseksen kirjan 1. luvun ’seitsemän päivän’ edellyttävän tuollaisten johtopäätösten tekemistä.”6

 6. ”Meillä on biologisessa tiedekunnassamme maltillinen näkemys maapallon synnystä. Tietenkin me kaikki uskomme luomiseen, ja kaikki vakituisesti tiedekunnan palkkalistoilla olevat uskovat, että maapallo on miljardeja vuosia vanha.”7

 7. ”… Hänen henkilökohtainen mielipiteensä maallikkona, jolla ei ole mitään koulutusta eksakteissa ja teoreettisissa tieteissä, kallistuu siihen, että luomishetkeen on voinut sisältyä ’alkuräjähdys’-tyyppinen episodi … Hän ei tiedä, tapahtuiko se 6 000 vai 4 miljardia vuotta sitten, tai kuuden, kirjaimellisen, 24-tuntisen päivän aikana. Hän ei myöskään tunne oloaan kotoisaksi niiden seurassa, jotka varauksetta väittävät tietävänsä miten asia on.”8

Minulla on monia muita samantapaisia lainauksia kristityiltä johtajilta - kaikissa on pohjimmiltaan kyse samasta asiasta. He eivät usko tai eivät voi pitää kiinni kuudesta kirjaimellisesta luomispäivästä, koska he ovat hyväksyneet kehitysopillisen opetuksen miljoonista ja miljardeista vuosista (tai saaneet vaikutteita siitä).

Ollaanpa rehellisiä - jos joku vain lukisi Jumalan sanaa ilman mitään ulkopuolisia vaikutteita, hän ei koskaan saisi mistään ajatusta miljoonista vuosista. Tämä ajatus, joka on sanan kanssa ristiriidassa, tulee Raamatun ulkopuolelta.

Näiden kahdenkymmenen vuoden aikana, jotka olen työskennellyt luomiskysymysten parissa, olen itse asiassa huomannut, että kaikissa tapauksissa joissa kristityt johtajat torjuvat kuusi kirjaimellista luomispäivää ja nuoren maapallon, heihin on vaikuttanut jokin Raamatun ulkopuolinen asia - erityisesti ajatus miljoonista ja miljardeista vuosista. Jotkut väittävät torjuvansa kuusi kirjaimellista päivää Raamatun perusteella - mutta kyselemällä lisää asiasta olen aina saanut selville, että niin kutsuttu maapallon ”tieteellinen” ikä onkin pohjimmainen syy.

Tällaiset johtajat ovat antaneet maailman vietellä itsensä, ja niin he ovat tehneet kompromisseja Jumalan sanan kanssa. Tämä on ”Bileamin oppia”. Mutta mitä vikaa on kristityissä johtajissa, jotka uskovat miljooniin tai miljardeihin vuosiin?

 • He sanovat seurakunnalle, että on ihan oikein tulkita Raamattua erehtyväisten ihmisten pettävien menetelmien mukaan. Lopulta tämä horjuttaa koko Jumalan sanan arvovaltaa.
 • Kun ihminen hyväksyy miljoonat vuodet, hänen täytyy myös hyväksyä ne fossiiliaineistoon. Siitä seuraa, että kuolema, verenvuodatus, sairaudet ja kärsimys ovat olleet ennen syntiinlankeemusta. Tämä tuhoaa pohjan evankeliumilta, kuten usein on huomattu.
 • Pohjimmiltaan he sanovat, että Jumala ei kykene ilmoittamaan meille selvästi elämän alkuperää—meidän täytyy luottaa erehtyväisiin tiedemiehiin.
 • He edistävät virheellistä ajattelutapaa. Kaikki totuus on Jumalan totuutta, joten todellinen tiede täytyy rakentaa Jumalan sanan mukaan, tai se johtaa vääriin johtopäätöksiin.
 • Tämä myönnytyksiin perustuva opetus johtaa ihmisiä pois yksinkertaisesta uskosta Jumalan sanaan ja tuo Herran tuomion.

Miksi kristityt ovat niin kärkkäitä hyväksymään ihmisten erehtyväiset iänmääritysmenetelmät kiistattomina? Media ja koulutusjärjestelmämme ovat iskostaneet mieliimme miljoonia ja miljardeja vuosia niin, että tuntuu radikaalilta uskoa maailmankaikkeuteen, joka on luotu vain joitakin tuhansia vuosia sitten. Pelkäämme, että muut sanovat meidän kieltävän ”tosiasiat”. Kaikki iänmääritysmenetelmät perustuvat kuitenkin erehtyväisten ihmisten vajavaisiin oletuksiin (myös monet menetelmät, jotka vihjaavat nuoreen maapalloon), eikä niitä tulisi ottaa ehdottomina totuuksina yli Jumalan sanan selkeän opetuksen!

Valitettavasti monissa seurakunnissa Raamattu nähdään vain kirjana muiden joukossa - ajatellaan, että sen ovat kirjoittaneet erehtyväiset ihmiset, joten se täytyy tulkita uusimpien tieteellisten teorioiden yms. mukaan. Mutta Raamattu ei ole erehtyväisten ihmisten sanaa - ”…otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana …” (1. Tess. 2:13).

Kristittyjen johtajien kannattaisi miettiä Herran Pergamon seurakunnalle antamaa varoitusta, jossa puhutaan niistä, jotka tekevät kompromisseja sanan kanssa ja kannattavat ”Bileamin oppia”. ”Tee siis parannus; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla (Ilm. 2:16).”

Kirkot ovat heikkoja länsimaissa - evoluutioon perustuva humanismi valtaa kansakuntia. Jumala tuomitsee seurakuntansa ”hengellisestä haureudesta” - maailman oppien kanssa tehtyjen kompromissien vuoksi.

Minun asenteeni näihin nykypäivän kristittyihin johtajiin on samanlainen kuin uskonpuhdistuksen aloittajan, miehen, joka haastoi kirkon sanomalla ”Sola Scriptura” (Yksin Raamattu) ja kehotti kirkkoa palauttamaan Raamatun arvovallan. Tämä mies oli Martti Luther, joka kirjoitti:

”Luomisen ’päivät’ olivat tavallisten päivien pituisia. Meidän täytyy ymmärtää, että nämä päivät olivat todellisia päiviä (veros dies), vastoin pyhien isien mielipidettä. Aina, kun huomaamme, että isien mielipiteet ovat ristiriidassa Raamatun kanssa, me siedämme heitä kunnioittaen ja tunnustamme heidät vanhimmik-semme. Silti emme tingi Raamatun arvovallasta heidän tähtensä.”9

Meidän tulee antaa kristityille johtajille kunnia silloin, kun se heille kuuluu. Kun he tekevät kompromisseja jollakin alueella, se ei tarkoita, että emme voi luottaa mihinkään, mitä he sanovat. Ensimmäinen Mooseksen kirja on kuitenkin pohjana muulle Raamatulle, ja suhtautumisemme siihen vaikuttaa myös suhtautumiseemme muihin Raamatun kirjoihin. Jos kristityt johtajat siis tekevät kompromisseja ensimmäisen Raamatun kirjan sisällöstä korvaten sen sanoman ihmisten teorioilla, silloin heidät täytyy rakastavasti panna tilille! Kansakuntien tulevaisuudesta päätetään sen perusteella, mitä tässä asiassa tapahtuu - eli kysymys on todella vakava.

Lähdeluettelo ja kommentit

 1. Genesis, an Expositional Commentary, James Montgomery Boice, p. 68. takaisin
 2. Kirje R.C. Sproulilta, Ligonier Ministries, 20. marraskuuta 1996. takaisin
 3. Space and Time in the Genesis Cosmogony, Meredith G. Kline, Westminster Theological Seminary in California p.1. Muokkaamaton artikkeli ennen ilmestymistään: Perspectives On Science & Christian Faith 48(1), March 1996. takaisin
 4. Viite 3, alaviite 47, s. 34. takaisin
 5. A Survey Of Old Testament Introduction, Gleason L. Archer, p. 196–197, 994. takaisin
 6. Kirje, 25. syyskuuta, 1996, Pastori Roy Clements, Eden Baptistikirkko, Iso-Britannia. takaisin
 7. Kirje 7. joulukuuta, 1996, Dr John Brushaberilta, jolla on professuuri biologian osastolla, Asbury Collegessa, Kentuckyssa. takaisin
 8. Focus on the Family, kirje Carolyn Bushilta, Dr James Dobsonin vanhempi kirjeenvaihtaja, 28. lokakuuta, 1994. takaisin
 9. What Martin Luther Says: A Practical in-Home Anthology for the Active, # 4936, p. 1523, 1959. takaisin