Explore
Also Available in:

Ohromujúci Stonehenge

Doba kamenná – pamiatka stavebníctva éry po Bábeli?

autor
preložil Peter Vajda, korektúra Mária Štullerová (www.solas.sk)

Stonehenge

Stonehenge sa týči ako reťazec monolitických strážcov dávno zabudnutej histórie, zahalenej v rúchu dávnych vekov v tichu planiny Salisbury v južnom Anglicku. Je to najikonickejšie kultúrne miesto Británie, tajomné megalitické nálezisko. Tvrdí sa o ňom, že je starovekejšie ako najstaršie egyptské pyramídy. Mohutné kamenné bloky, z ktorých Stonehenge pozostáva, už dlho predstavujú výzvu pre výskumníkov, ktorí sa snažia vysvetliť, ako boli tieto bloky prepravované a vztýčené, za akým účelom a kým.

Nech skaly prehovoria

Geológovia určili, že najmenej 42 menších sopečných kamenných blokov (sivomodré stavebné kamene „bluestones“)1,4 monumentu Stonehenge (každý z nich váži 2 až 5 ton) bolo prepravených z vrchov Preseli v Pembrokeshire v západnom Walese do ohromujúcej vzdialenosti 250 km. Navyše, počas archeologického výskumu v roku 2019 sa našli aj stopy starovekého kameňolomu na odkryvoch v týchto vrchoch.

Väčšie bloky monumentu Stonehenge sa nazývajú kamene „sarsen“.2 Toto pomenovanie slúži pre určitý typ skremeneného pieskovca (pieskovec impregnovaný kremeňom). Bloky vážia v priemere 23 ton, najväčší z nich, nazývaný „Heel stone“, váži ohromujúcich 32 ton.

Kamene sarsen sa nachádzajú aj roztrúsené po celej krajine južného Anglicka ako izolované balvany, nazývané bludné (eratické) balvany. Najbližší z nich je v Marlborough Downs asi 32 km od Stonehenge. Predpokladá sa, že kamene sarsen sa vytvorili nad vrstvou kriedy, ktorá chemicky premenila pieskovec na hrubú tvrdú kôru (škrupinu).3

Kamene sarsen boli určite opracované na mieste, pretože sa našli hŕby kamenných odštiepkov a kamenné kladivá. Bloky boli opracované do takého tvaru, aby do seba zapadali podobne ako spoje typu čap a drážka. Virtuálnu 3D prehliadku si môžete pozrieť aj online.5

Dokonca aj samotný názov Stonehenge je tajomný. Pravdepodobne je odvodený zo staro-anglických slov stān (stone, po slovensky kameň) a hencg (hinge, po slovensky pánt či záves), keďže kamenné (anglicky „stone“) preklady sú zavesené (upevnené do pántov, anglicky „hinge“) na zvislých kamenných podperách.6 Nech už má slovo Stonehenge akýkoľvek význam, všetko závisí („visí“, anglicky „hinges“ – autor použil slovnú hračku) na výklade (interpretácii) histórie tohto monumentu.

História závislá od subjektívneho pohľadu

Po viac ako storočnom intenzívnom štúdiu začala veda postupne odkrývať závoj tajomstiev Stonehenge. Archeológovia sa veľa naučili z toho, čo bolo odhalené o tejto lokalite a o okolitej posvätnej krajine, v ktorej sa monument nachádza.7 Pomocou empirickej vedy založenej na pozorovaní dokážeme zistiť a zhodnúť sa na veľkosti, váhe, chemickom zložení a všeobecnom opise kameňov, ako aj na rozmeroch násypov, ktoré voľakedy tieto kamene obklopovali, a na ľudských výtvoroch (artefaktoch), ktoré s nimi súvisia.8 Len čo príde reč na históriu týchto kameňov, tak žiaden z bádateľov v tejto dávno minulej dobe nezanechal žiaden záznam o akýchkoľvek pozorovaniach. A tak do hry vstupuje predstavivosť, nevyhnutne vedená domnienkami (predpokladmi).

Na základe predpokladov datovania pomocou uhlíka C-149 sa o lokalite tvrdí, že je stará až 10 000 rokov, čo presahuje biblickú dobu od samotného stvorenia. Z toho vyplýva, že tí, ktorí veria Biblii, musia rozpoznať, čo sú fakty a čo nie, a oddeliť fakty od fikcie (predstáv, výmyslov). Rôzne názory na Stonehenge sa opierajú o rôzne svetonázory a dejiny zvyčajne píšu tí, ktorých pohľady dominujú.

Skutočná história závisí od Biblie

Kam teda v biblickej histórii sveta zaradiť Stonehenge? Po stvorení a páde do hriechu bola ďalšou veľkou udalosťou v dejinách Zeme globálna potopa za dní Noeho (cca. 2500 r. pred Kristom). Boh Noemu povedal: „Zahladím človeka, ktorého som stvoril, z tvári zeme… skazím ich aj so zemou… hľa, uvediem potopu vôd na zem, aby som skazil každé telo…“ (1. Mojžišova 6:7, 13, 17). Potopa takýchto globálnych rozmerov zaiste vymazala zo zemského povrchu každú stopu ľudskej civilizácie spred potopy a aj akúkoľvek spomienku na ňu, okrem tých, ktorí boli na palube Noemovej archy. Dokonca aj také masívne megality ako Stonehenge by nemali šancu odolať tejto mohutnej potope. Potopa erodovala a tvárnila celý povrch Zeme, naplavila nesmierne hlboké vrstvy usadenín (sedimentov) plných zdochlín a zvyškov sveta spred potopy. Mimochodom, aj kamene sarsen sú sedimentárnymi horninami, zloženými prevažne z piesku, ktorý bol uložený tečúcou vodou. Je viac ako pravdepodobné, že táto hornina sa utvorila počas samotnej potopy. Stonehenge jednoducho nemôže byť stavbou spred potopy.

Ďalším dejinným míľnikom Písma je veža v Bábeli, kedy „zem, ktorá bola jedného jazyka“, bola rozdelená za dní Pélega (1. Mojžišova 11:1, 10:25, cca. 2 250 pred Kristom).10 1. Mojžišova 11:1-9 hovorí o stavbe (veži), ktorú ľudia postavili vo vzbure proti svojmu Stvoriteľovi. Následkom tohto konania bolo, že Boh zmiatol ich jazyk, ten jeden jazyk, ktorým hovoril celý svet až do tohto momentu, a rozptýlil ľudí po tvári celej Zeme (1. Mojžišova 11:7-8 a aj 10:32). Rozptýlené skupiny ľudí niesli so sebou im vlastné technológie a poznanie a zachovávali si ich. To nám pomáha určiť povahu danej civilizácie, ktorá vznikla z každej takejto skupiny ľudí na rôznych územiach. Je pozoruhodné, že na mnohých miestach, kde sa tieto skupiny usadili, boli postavené obrovské megalitické stavby.11 Zdá sa, že ich účelom bolo opäť modlárske uctievanie „vojska nebies“, ktoré sa opakovane spomína v Starej zmluve ako znak vzbury voči Bohu.

Monument Stonehenge je situovaný tak, že lícuje so smerom západu slnka počas zimného slnovratu a východu slnka počas letného slnovratu. Tí, ktorí študujú astronómiu staroveku, tvrdia o monumente Stonehenge, že sa využíval ako astronomické observatórium alebo ako kalendár, ktorý sa okrem iného používal aj pri pestovaní plodín pomocou zisťovania polohy slnka, mesiaca a hviezd. Toto vedie aj k možnosti, že sa tu uctievali nebeské telesá, o ktorých sa verilo, že riadia všetky aspekty života tých, ktorí postavili a používali toto obradné miesto.

Ďalším svedectvom o obradnom význame Stonehenge sú akustické vlastnosti už zmienených sivomodrých kameňov (bluestones). Pri údere tieto kamene vydávajú kovový zvuk podobný zvonu. Štúdie naprieč kultúrami väčšiny starovekého sveta naznačujú, že o skalách s takýmito muzikálnymi či nezvyčajnými zvukovými vlastnosťami sa verilo, že ukrývajú zázračné sily alebo duchov. Toto môže byť dôvod, prečo boli špeciálne prinesené z takej veľkej diaľky.

Stonehenge v súlade s biblickou históriou

Keď zvážime fakty týkajúce sa monumentu Stonehenge, zistíme, že neexistujú žiadne pozorovania empirickej vedy ani nič z archeológie, čo by protirečilo biblickej histórii. Všetko závisí od svetonázoru znalcov a od interpretácie dát odborníkmi, ktorí neboli na danom mieste v tom čase, keď boli tieto pamätníky postavené, aby mohli ich stavanie a využitie pozorovať. Biblia je Božia kniha dejín tohto sveta. Je to jeho príbeh. Preto by Biblia mala byť naším vodidlom (sprievodcom) pre porozumenie minulosti. Akokoľvek je monument Stonehenge impozantný, je to pamätník z čias po potope, z čias po Bábeli, postavený ľuďmi, ktorí boli stvorení s inteligenciou od samého počiatku.


Dojímavý príbeh ľudskej vynaliezavosti

Moderné pokusy preukázali, ako mohli byť kamene presunuté a vztýčené len pomocou materiálov, ktoré boli pravdepodobne dostupné pôvodným staviteľom. Britský inžinier Mark Whitby, archeológ Julian Richards a 130 dobrovoľníkov presunuli 40-tonový kameň pomocou saní a namazaných „koľajníc“ (posuvných tyčí) do kopca po svahu so sklonom 1:20. Bolo vypočítané, že podobný kameň mohol byť prepravený na rovnej zemi alebo dole kopcom do vzdialenosti 10 km za deň. V článku, ktorý publikovali, zvažovali aj rolujúce valce. Nakoniec však myšlienku, že mohli byť použité valce alebo im podobné metódy, odmietli a uviedli aj príčiny prečo. Kameň potom zdvihli (vztýčili) do zvislej polohy, v ktorej stál uložený v jame. Ako v prípade kameňov Stonehenge to urobili tak, že blok sa mohol nakloniť 70 stupňov bez preklzu a až následne bol spustený, aby zaujal svoju konečnú polohu. Dosiahli to tým, že kameň umiestnili na okraj (hranu) jamy, na tejto hrane sa blok otáčal ako na pánte a potom bol vytiahnutý do zvislej polohy pomocou páky s tvarom rámu v podobe písmena „A“. Za kameňom bola postavená rampa s lešením, po ktorej ťahali (po „koľajniciach“ – nosníkoch) kamenný blok horizontálneho prekladu, aby ho umiestnili navrch stojatých kameňov, čím sa vytvoril skompletizovaný „triliton“ („trojkameň“, čiže horizontálny preklad spočívajúci na dvoch stojatých kameňoch).

a-frame
Konštrukcia v tvare ‘A’ použitá ako páka na vztýčenie bloku do zvislej polohy
Cross-section-sledge
Profil saní a „koľajníc“ (nosníkov) použitých na prepravu kameňa
14331-diagram3
Kameň otáčaný na osi a spustený do úložnej jamy

Zdroje a poznámky

 1. (poznámka prekladateľa:) Pomenovanie „bluestone“ (sivomodrý kameň, stavebný kamenný blok) je kultúrny či komerčný názov používaný pre stavebné kamenné bloky. V Británii sa tento pojem používa voľnejšie na označenie kameňa, ktorý je v danej lokalite cudzí, teda bol privezený. Tento pojem nedefinuje geologicky druh kameňa (horniny), používa sa pre kamenné bloky z rôznych hornín. Návrat k textu.
 2. (poznámka prekladateľa) Názov kameňov „sarsen“ označuje pieskovcové bloky, ktoré sa hojne vyskytujú v Spojenom kráľovstve. Zložením je to piesok stmelený kremeňom, teda ťažká a tvrdá hornina. Slovo „sarsen“ vzniklo skrátením pojmu „Saracen stone“, pričom „Saracen“ tu označuje čokoľvek mimokresťanské, pohanské (aj moslimské). Návrat k textu.
 3. (poznámka prekladateľa:) anglicky „silcrete“. Návrat k textu.
 4. Building Stonehenge, www.english-heritage.org.uk. Návrat k textu.
 5. Stonehenge virtual tour: inside the stones, www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/history-and-stories/stonehenge360. Návrat k textu.
 6. Alebo od slova „hen(c)en“, ktoré znamená „visieť“ (anglicky ‘hang’) alebo „šibenica“ (anglicky ‘gallows’). Návrat k textu.
 7. projekt „Stonehenge Hidden Landscape Project“, lbi-archpro.org/cs/stonehenge. Návrat k textu.
 8. Neolitické kamenné nástroje, krompáče z parožia a šperky zo slonoviny. Avšak neskoršie rímske artefakty poukazujú na to, že sa tento monument stal dôležitou svätyňou; pozri www.english-heritage.org.uk. Návrat k textu.
 9. Na základe datovania dreveného uhlia nájdeného v lokalite pomocou uhlíka C-14, ktoré sa interpretuje tak, že dokazuje, že lokalita sa „súvisle vyvíjala počas obdobia asi 10 000 rokov… a že monument Stonehenge bol postavený niekedy medzi zhruba pred 5 000 a 4 000 rokmi“; Jarus, O., Stonehenge: Facts & theories about mysterious monument, 2017, livescience.com. Návrat k textu.
 10. Arcibiskup James Ussher vypočítal, že udalosť Bábela sa udiala 5 rokov po Pélegovom narodení. James Ussher, (Pierce, L&M, Eds.) The Annals of the World, Master Books, Green Forest, AR, p. 22, 2003. Návrat k textu.
 11. Prečítajte si o tisícoch stavieb pyramíd, ktoré sú zdokumentované na: world-pyramids.com. Návrat k textu.