Explore
Also Available in:

První Adam — poslední Adam

Oba mají pro evangelium zásadní význam… ale jaký vlastně?

Napsal
Přeložil Jakob Haver (kreacionismus.cz)

Publikováno v časopise Creation 21(1):37–39, Prosinec 1998

Bible představuje Adama jako prvního člověka a Pánu Ježíši Kristu dává zvláštní pojmenování „poslední Adam“ (1 Korintským 15:45). Co znamená tento pojem a proč byl dán? V čem jsou si Adam a Ježíš tak podobní, že to dává důvod pro takovéto pojmenování Ježíše? V čem se liší?

First Adam last Adam

Porovnání Adama a Ježíše

1. Zázračný počátek

Bible nám říká, že první člověk, Adam, byl stvořen přímo z prachu země Bohem, k Jeho obrazu a podobě. Bůh vdechl v Adamovo chřípí dech života a on se stal živou duší (1. Mojžíšově 1:27; 2:7). Adam tedy nebyl produktem nějaké formy teistické evoluce.1 Bůh ho neučinil k obrazu nebo podobě opice, také ne z „nižšího hominida“ pomocí nějakých vleklých nebo rychlých mutačních procesů.2 Naopak, když Bůh někdy během šestého dne Stvořitelského týdne Svým slovem stvořil Adama (tj. příkazem nebo projevem Své vůle, aby se tak stalo), byl to čin okamžitý.3

Zatímco Adam byl stvořen podle Božího obrazu, Kristus je „obrazem neviditelného Boha“ (Koloským 1:15).

Bible nám říká, že poslední Adam, Ježíš Kristus, byl Ten, skrze něhož Bůh všechno stvořil (Jan 1:1-3; Koloským 1:15-20; Židům 1:2). Ježíš tedy existoval s Bohem Otcem a Božím Duchem Svatým již předtím, než žil Adam (Jan 8:58; Micheáš 5:2).4 Nicméně když se stal lidskou bytostí, měl ve svém lidství také zázračný počátek – byl počat Duchem svatým a narodil se z Panny Marie (Matouš 1:20-23; Lukáš 1:26-35).

2. Dokonalý, nevinný, svatý

Adam byl stvořen jako dokonalý člověk, plně vybavený všemi lidskými schopnostmi a vědomím o Bohu, což mu umožnilo duchovní propojení s Bohem. Zpočátku nevinný, bez hříchu a svatý, měl správný vztah k Bohu, k ženě, k sobě samému a k přírozenému světu okolo něho.

Poslední Adam, Ježíš, byl také dokonalý člověk, v jednotě s Bohem (Jan 10:30; 17: 21-22), nevinný, bez hříchu a svatý (Židům 7:26). Mnoho lidí mylně uvádí Ježíše Krista jako „druhého Adama“, což je termín, který se v Bibli nenachází. Nicméně, Písmo označuje Krista jako „druhého člověka“ (1 Korintským 15:47). Od Adama tu bylo mnoho lidí, ale jen Ježíš Kristus byl druhým člověkem, který kdy byl bez hříchu.

Lighthouse
Evangelium Ježíše Krista je pro ztracené lidstvo jediným majákem skutečné naděje. Jeho integrita je pevně založena na historické pravdě jak prvního, tak posledního Adama. Credit: Designzzz

Na rozdíl od prvního Adama měl Pán Ježíš také Božskou přirozenost a z toho plynoucí atributy, autoritu, výsadní práva a jméno od Boha. Je plně Bohem, hoden cti (např. Zjevení 5: 11-14).

3. Hlava lidstva

Adam byl hlavou lidstva. Ježíš Kristus je hlavou vykoupeného lidstva (viz např. Efezským 5:23). Protože Kristus zemřel jednou pro všechny časy (Židům 7:27; 9:28; 10: 10-14), nebude už nikdy potřeba žádného dalšího „Adama“. Proto je On tím posledním Adamem.

4. Oba jsou dárci života

První Adam dal život všem svým potomkům. Poslední Adam, Ježíš Kristus, přináší „život“ a „světlo“ všem lidem a dává věčný život těm, kteří Ho přijmou a věří v Jeho jméno, a dává jim „moc stát se syny Božími“ (Jan 1:1-14).

5. Dva vládci

Adamovi, který zastupuje lidstvo, byla dáno vládnout nad stvořeným světem (Genesis 1:26). Ježíš Kristus byl po svém vzkříšení z mrtvých vyvýšen na místo po Boží pravici a byla mu dána vláda nad všemi věcmi „pod jeho nohama“ (1 Korintským 15:27, Efezským 1: 20-22). První Adam byl pánem nad ohraničeným územím, poslední Adam je Pánem všeho (Skutky 10:36).

6. Po hlubokém spánku přichází nádherná nevěsta

Genesis 2:21-23 nám říká, že Bůh uvedl Adama do hlubokého spánku, během něhož vzdělal Bůh z Adamova boku Adamovu nevěstu, Evu – z rány Adamova boku vzešla nevěsta! Všimněte si, že toto opět vylučuje teistickou evoluci. Text říká, že Bůh je na počátku stvořil jako muže a ženu (Genesis 1:27; 2:7, Matouš 19:4). Pokud by byli Adam a Eva nějakými pod-lidmi už předtím, než jim Bůh vdechl život, už by byli mužem a ženou a nebylo by nutné, aby je Bůh v této fázi tvořil.

Poté, co poslední Adam, Ježíš, zemřel na kříži – aby strpěl smrt za každého – jeho bok byl probodnut kopím (Jan 19:34). Svou smrtí zaplatil trest za hříchy lidstva (1 Korintským 15:1-4). Ti, kteří činí pokání a uvěří v Něho, jsou s Kristem sjednoceni ve vztahu, který Bible přirovnává ke vztahu nevěsty vůči svému manželovi (2 Korintským 11:2; Efezským 5:27; Zjevení 19:6-8). Taková rána v boku posledního Adama také dala vzniknout nevěstě – pravé církvi! – „nemající poskvrny, ani vrásky, neb cokoli takového, ale aby byla svatá a bez úhony“ (Efezským 5:27).

7. Významná zkouška

Na počátku svého života podstoupil Adam zkušební období, zda bude či nebude poslušný Bohu.5 „A Hospodin Bůh člověku přikázal: Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“ (Genesis 2:16-17).

Ježíš byl na počátku své služby posledního Adama veden Duchem Svatým na poušť, aby byl pokoušen (nebo sváděn – řecky: peirazō) ďáblem (Matouš 4:1; Lukáš 4:1-3).6

8. Velký pád a velké vítězství

První Adam ve zkoušce propadl a tím do svého pádu zapojil všechny lidi a celé lidstvo strhl s sebou.7 V důsledku toho jsme v Adamovi všichni odsouzeni, duchovně zničeni, zotročeni hříchem a vyhnáni z Ráje (Římanům 5:12 a další).

Poslední Adam, Ježíš, nad hříchem, tělem a ďáblem zvítězil. V důsledku toho jsou věřící v Kristu ospravedlněni a vykoupeni, duchovně uzdraveni, osvobozeni od hříchu a uvedeni do Božího ráje (Římanům 5:18 a 1 Korintským 15:21, Zjevení 2:7).

První Adam Boha neuposlechl. Poslední Adam „v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži

9. Neposlušnost proti poslušnosti

První Adam Boha neuposlechl. Poslední Adam „v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži“ (Filipským 2:8).

10. Soud a smrt

První Adam zakusil Boží soud – nakonec zemřel a jeho tělo se obrátilo v prach. Kvůli jeho hříchu přišla smrt na všechny lidi: „Protože všichni zhřešili a nedosahují slávy Boží“ (Římanům 3:23).

Poslední Adam, Ježíš Kristus, také zemřel – na kříži – aby dosáhl usmíření za hřích (Izajáš 53:5; 1 Petr 3:18; Židům 2:9 ). Ale On nezůstal ve smrti, ani jeho tělo „nespatřilo porušení“ (Skutky 2:27; 13: 35-37). Třetího dne opět vstal, čímž překonal ďábla a moc smrti pro všechny, kteří v Něho věří (Židům 2:14) a přinesl jim vzkříšení ze smrti (1 Korintským 15:22-23).

11. Prokletí a obnovení

Původní stvoření bylo „velmi dobré“ (První Mojžíšova 1:31), takže tu ještě nebyla smrt, „ten poslední nepřítel“ (1 Korintským 15:26). Dokonce i všechna zvířata se původně krmila rostlinnou stravou (První Mojžíšova 1:30). Skutky prvního Adama přinesly na kdysi dokonalý svět panování smrti a krveprolévání, takže od té doby „veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu“ (Římanům 8:22).8 A právě díky prolité krvi posledního Adama ve smrti budou tato prokletí umírání a krveprolévání odstraněna a stvoření bude obnoveno do bezhříšného a nesmrtelného stavu (Zjevení 21:1; 21:4; 22:3).

Závěr

S prvním Adamem (přirozenou a zákonnou hlavou lidstva) jsme všichni spojeni jako zkažení a provinilí hříšníci a i na nás se vztahuje onen ortel smrti, který Bůh vynesl nad Adamem. Nicméně všem, kteří jsou spojeni s posledním Adamem – Ježíšem, skrze pokání a víru v Jeho výkupné dílo, je odpuštěno, „darem obdrželi spravedlnost“ a tím „přešli ze smrti do života“ (Koloským 1:14; Římanům 5:17; 1 Jan 3:14).

Odkazy a poznámky

  1. V kapitolách Genesis 1–5 se termín „Adam“ používá speciálně pro jednu osobu, nikoliv obecně pro lidskou rasu (i když k tomu dochází v kapitole 6 ff). Argumenty apoštola Pavla v Římanům 5: 12–19 a 1. Korintským 15: 45—že smrt přišla na svět skrze neposlušnost jednoho člověka a dar spravedlnosti skrze poslušnost jednoho člověka—by nebyly průkazné, kdyby „Adam“ neodkazoval v popisu o stvoření a Pádu na jednu konkrétní osobu. Pavel také učil, že Adam a Eva jsou skutečnými jedinci v 1. Timoteovi 2: 13–14. Zpět k textu.
  2. IV První Mojžíšova 2:7 („a člověk se stal živou duší“), slovo „stal se“ ukazuje, že Adam nebyl tím živým tvorem, který se vyvinul do jiného / odlišného živého tvora, když byl učiněn. On stal se živým (živou duší) hned, když byl učiněn. Všimněte si také, že někteří teističtí evolucionisté tvrdí, že prach První Mojžíšově 2:7, z něhož byl Adam učiněn, odkazuje na člověka, vyvinutého ze zvířete, ale pokud by tomu tak bylo, pak by návrat do prachu po smrti v První Mojžíšově 3:19 znamenal návrat zpět do zvířete. To je samozřejmě absurdní. Zpět k textu.
  3. Viz Russell Grigg, Creation: How did God do it?, Creation 13(2):36–38, March 1991. Zpět k textu.
  4. Apoštol Pavel ve srovnání s původem obou Adamů píše: „První člověk vzešel ze země, je pozemský: druhý člověk je Pán z nebes“ (1 Korintským 15:47). Zpět k textu.
  5. Protože Bůh stvořil Adama schopného morální volby, jeho poslušnost vůči Bohu mohla být potvrzena jen v situaci, kdy měl na výběr buď poslušnost, nebo neposlušnost Boha. Na počátku Adamova života bylo tedy nezbytné období zkušební doby, i když Bůh věděl předem, že to bude mít za následek Pád. Zpět k textu.
  6. Neměli bychom si myslet, že to bylo jen v čase Ježíšova života, kdy byl pokušen Satanem, srov. Lukáš 4:13; 22:28; Židům 4:15; 5:8. Zpět k textu.
  7. Všimněte si, že Adam byl v příjemné zahradě, s dostatkem jídla, a neměl hlad. A přesto, že žil v nejlepších možných životních podmínkách, tak zhřešil. Ježíš byl na poušti, neměl co jíst, a byl velmi hladový. Zpět k textu.
  8. To je silný důvod, proč biblické „výklady“ o hlubokém věku činí tolik škod logickému poselství evangelia. Fosílie ukazují důkazy o smrti, utrpení a nemoci. Pokud to vše existovalo miliony let před člověkem, znamená to, že tyto věci byly přítomny před hříchem. Pak nemohlo být žádné prokletí stvoření kvůli hříchu a nikdy nebyly žádné bezhříšné podmínky bez smrti, ke kterým budou všechny věci obnoveny (Skutky 3:21). Zpět k textu.

Helpful Resources

15 Reasons to Take Genesis as History
by Dr Don Batten, Dr Jonathan D Sarfati
US $4.00
Soft Cover