Explore
Also Available in:

Pôvodný „neznámy“ boh Číny

Starobylý rukopis s piktogramom poukazuje na Bibliu

autor:
preložil: Jarier Wannous (facebook.com/Stvorenie512)

9993terracotta-soldiers
Strašidelne skutočné tváre známych čínskych starodávnych tarracotta (armáda duchov) sa na nás pozerajú viac ako 2200 rokov. 7000 figúr tarracotta v životnej veľkosti spolu so stovkami napodobnenín koňov a vozov z jednej časti masívneho pohrebného komplexu, ktorý pokrýva 2 km štvorcové. "Armáda" bola umiestnená v útočnej formácii, kde neustále stráži pozostatky cisára Ch’in (221-206 p.n.l) posmrtnom živote. Prví Čínski cisári mali definitívne poznanie najvyššieho Boha Stvoriteľa. Avšak deformácie a chyby sa časom nahromadili až kým poznanie jediného skutočného Boha bolo stratené.

Záhada obklopuje 450 rokov starý chrám nebies [v skutočnosti oltár nebies] v Beijingu, v Číne. Prečocisár obetovalvola na veľkom bielom mramorovom oltári nebies, na ročnej ceremónii, najdôležitejšej a najmalebnejšej oslave roka, tzv. „Hraničná obeť“? Takýto obrad sa skončil v roku 1911, kedy bol zosadený posledný cisár. Avšak toto obetovanie sa nezačalo len pred 450 rokmi. Obrad siaha až do doby spred 4000 rokov. Jedna z najstarších správ o hraničnej obeti sa dá nájsť v Shu Jing (Kniha histórie), ktorú spracoval Confucius. Je v nej zaznamenané, ako cisár Shun (ktorý vládol asi od roku 2256 p.n.l. až do roku 2205 p.n.l., počiatok prvých záznamov dynastie ) obetoval pre ShangDi. 1

Kto je to ShangDi ? Toto meno znamená doslova „Nebeský Vládca“. Po preskúmaní recitácií, použitých na hraničnej obeti, ktoré sú zaznamenané v stanovách dynastie Ming (v roku 1368 n.l.), by sme mohli začať rozumieť starodávnej čínskej úcte k ShangDi. Keď sa cisár zúčastňoval tohto obradu, začal meditovaním pri oltári nebies (Cisárska klenba alebo „Imperial Vault“), pričom speváci v kostýmoch v sprievode hudby spievali:

„Na Teba, Ó záhadne pôsobiaci Stvoriteľ, hľadím vo svojich myšlienkach, … S nádhernými obradmi Tebe úctivo vzdávam česť. Tvoj sluha som, iba trstina či vŕba; moje srdce je ale ako to mravčie; Tvoje priaznivé nariadenia som však prijal, ustanovili ma pre vládu tejto ríše. Hlboko zachovávam vedomie svojej neznalosti a slepoty, a mám strach, aby som nesklamal Tvoju nesmiernu priazeň. Preto budem zachovávať zákony a nariadenia, usilovať sa, napriek svojej maličkosti, vykonávať oddane svoje povinnosti. Z tejto diaľky vzhliadam k Tvojmu nebeskému palácu. Príď vo Svojom vzácnom voze k oltáru. Tvoj sluha, skláňam úctivo svoju tvár k zemi, očakávajúc Tvoju bohatú milosť. … Ó nech sa Ti ráči prijať naše obete a hľadíš na nás, keď Teba uctievame, ktorého dobrota je nevyčerpateľná.“ 2

9993great-wall-china
Čínsky múr. Postavený storočia pred narodením Krista. Je to zázrak inžinierského stavisteľstva, napriek tomu, že bol postavený za veľkú cenu ľudského života.

Vidíme teda cisára, ako uctieva ShangDi. Dokázali by sme vystopovať pôvodný zámer tohto veľkolepého obradu staroveku ? V čase, keď sa cisár zúčastňoval tejto ročnej služby, venovanej ShangDi, boli citované nasledujúce slová a jasne poukazujú na to, že považoval ShangDi za Stvoriteľa sveta:

„Na počiatku bol veľký chaos, bez formy, v tme. Päť živlov [planéty] sa ešte nezačalo točiť, ani Slnko a Mesiac nezačali svietiť. Ty, Ó Duchovný Vládca, si najskôr rozdelil tie hrubé časti od čistých. Ty si vytvoril nebesia. Ty si vytvoril Zem. Ty si vytvoril človeka. Všetky veci svojou množiacou sa silou získali svoje bytie.“ 3

Pre kresťana, vyššie uvedená recitácia, je veľmi povedomá. Aká blízka je úvodnej kapitole Biblickej knihy Genesis ! Všimnite si podobnosť s výňatkami z detailnejšie uvedeného príbehu, ako bol zapísaný v Hebrejských spisoch:

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. "Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. …

Potom riekol Boh: Nech sa vody nahromadia na jedno miesto pod nebom a nech sa ukáže súš! I stalo sa tak. Boh pomenoval súš zemou a nahromadené vody pomenoval morom. Boh videl, že to bolo dobré. …

Boh učinil dve veľké svetlá: väčšie svetlo, aby vládlo nad dňom, a menšie svetlo, aby vládlo nad nocou; aj hviezdy utvoril.

Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; …“ (Genesis 1:1-2, 9-10, 16, 27-28)

9993chinese_chart

ShangDi, Stvoriteľ-Boh Číňanov, určite vzbudzuje dojem, že je tým istým Stvoriteľom- Bohom Židov. Skoršia Zhou výslovnosť ShangDi bola „djanh-tigh“ [Zhan-dai]. 4 Ďalšie meno pre svojho Boha, ktoré starovekí Číňania používali zameniteľne s ShangDi, bolo Nebo (Tian). Zheng Xuan, učenec skorej Han dynastie, povedal, „ShangDi je ďalšie meno pre Nebo (Tian)“. 5 Veľký filozof Motze (408-382 p.n.l.) taktiež učil o Nebi (Tian) ako o Bohu Stvoriteľovi:

„Viem, že Nebo nesmierne miluje ľudí a nie bez dôvodu. Nebo prikázalo slnku, mesiacu a hviezdam, aby im svietili a sprevádzali ich. Nebo ustanovil štyri ročné obdobia, jar, jeseň, zimu a leto, aby ich usmerňovali. Nebo poslalo dole sneh, mráz, dážď a rosu, aby pomohli rastu piatim druhom obilia aj ľanu a hodvábu, aby ich ľudia mohli používať a vychutnávať si ich. Nebo ustanovil vrchy a rieky, rokliny a údolia, a usporiadal mnohé veci, aby poslúžili ľuďom k dobru alebo aby im priniesli zlo.“ 6

Ako ShangDi stvoril všetky veci ? Tu je ďalšia recitácia zo starovekého obradu Hraničnej obeti:

„Keď Te [ShangDi], Pán, sa tak rozhodol, povolal do existencie [založil] nebo, Zem a človeka. Medzi Zem a nebo oddelene vložil človeka a veci, nad ktorými sú nebesia.“ 7

Všimnite si, že ShangDi „povolal do existencie“ alebo prikázal nebu a Zemi, aby sa objavili.

Porovnajte to so spôsobom, akým Hebrejský text popisuje metódu stvorenia Židov, ktorú použil El Shaddai (Genesis 17:1), a ktorého upodozrievame z toho, že je identický so ShangDi:

Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst všetky ich voje. … Lebo On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa.“ (Žalm 33:6,9)

Ešte sme nevysvetlili dôvod pre cisárovo obetovanie vola pre ShangDi. Porovnajme túto Čínsku obeť s inštrukciami, ktoré dal Boh Židom:

Vezmi si teľa na obeť za hriech a barana na spaľovanú obeť, oboje bezchybné, a prines ich pred Hospodina.“(Lev. 9:2) – prax, ktorá začala už v skorších časoch (Genesis 4:3,4; 8:20).

9993temple-of-heaven
Sieň modlitieb za dobrú úrodu, Komplex nebeského oltáru, Beijing, Čína.

Pôvod hraničnej obete sa zdá byť vysvetlený v kniheBoží sľub Číňanom. 8 Autori, Nelson, Broadberry a Chock analyzovali najstaršie piktografické Čínske spisy a objavili základné pravdy Kresťanstva. V týchto ideogramoch, ktoré pochádzajú spred čias Mojžiša – máme celý príbeh stvorenia, pokušenia, pádu človeka do hriechu a Boží liek proti hriechu vo forme obeti zvierat, ktoré poukazovali na príchod Spasiteľa, Ježiša Krista. Sú tam zapísané všetky znaky príbehu Genesis a stále sa používajú v Čínskom písme.

Priradený obrázok vyššie poukazuje na niektoré prekvapujúce skutočnosti o písanom Čínskom jazyku, ktoré naznačujú, že sme všetci príbuzní – a nie je to tak dávno. Všetci ľudia na svete, nielen Číňania, pochádzajú z obyvateľov Babylona, prvá civilizácia po potope. Boh dal prvý krát Svoj sľub o príchode Spasiteľa, „Potomstvo ženy“ v Genesis (3:15). Predzvesť prichádzajúcej obete Baránka Božieho, Stvoriteľa a Spasiteľa je tak stará ako samotné ľudstvo.

Keby vám Číňan povedal, že Kresťanstvo je „náboženstvo cudzincov“, môžete mu vysvetliť, že starovekí Číňania uctievali toho istého Boha, akého uctievajú dnes Kresťania. Rovnako, ako sa to stalo Židom aj predkovia dnešných Číňanov zablúdili, keď hľadali falošných bohov; spomienka na ich skutočného Boha bola zatemnená časom. 9 Staroveké Čínske skriptá dávajú silný dôkaz o historickej pravde v knihe Genesis.

Referencie:

POZNÁMKA: Pre ďalšie technické detaily pozrite Baránok Boží skrytý v starovekých Čínskych znakoch (PDF) z Journal of Creation (TJ) 13(1).

  1. James Legge, The Chinese Classics (Vol. III), pp. 33–34, The Shoo King: Canon of Shun, Taipei, Southern Materials Centre Inc., 1983. Návrat k textu.
  2. James Legge, The Notions of the Chinese Concerning God and Spirits, Hong Kong, Hong Kong Register Office, pp. 24–25, 1852. Návrat k textu.
  3. Ref. 2 p. 28. Návrat k textu.
  4. Schuessler, Axel, A Dictionary of Early Zhou Chinese, University of Hawaii Press. Honolulu, pp. 123, 528, 1987. Návrat k textu.
  5. Lung Ch’uan Kwei T’ai Lang, Shih Chi Hui Chu K’ao Cheng, Taipei, Han Ching Wen Hua Enterprise Co. Ltd., p. 497, 1983. Návrat k textu.
  6. The Works of Motze, Taipei, Confucius Publishing Co., p. 290. Návrat k textu.
  7. Ref. 2, p. 29. Return to text. Návrat k textu.
  8. Read Books Publisher, Dunlap, TN, USA, 1997. Návrat k textu.
  9. Samozrejme to bola skoro univerzálna skúsenosť všetkých národov a kmeňov. Návrat k textu.

Helpful Resources

God's Promise to the Chinese
by ER Nelson, RE Broadberry & G Tong Chock
US $15.00
Soft cover