Explore
Also Available in:

Pravdu … a nic než pravdu

by , CMI–UK
přeložil M. T., editace a revize Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Flickr/Anthony Majanlahti (CC BY 2.0)9966-royal-courts
Před soudem nejenže musí člověk mluvit pravdu, nýbrž i celou pravdu.

Nedávno jsem se díval na epizodu z nejnovějšího dokumentárního seriálu Davida Attenborougha Zrod zvířat. Velmi šikovně a s neochvějnou důvěrou prezentoval opět Attenborough evoluční teorii jako by to byl potvrzený vědecký fakt — však mu také žádný jiný názor nestál ani za zmínku. Přestože takové programy nemají prakticky s vědou co dělat, zdá se, že jsou často velmi přesvědčivé a mají vliv na mnoho lidí. Není těžké pochopit proč.

Před soudem nejenže musí člověk mluvit pravdu, nýbrž i celou pravdu. Je tomu tak proto, že uvedením pouze části pravdy (polopravdy) lze velmi snadno dosáhnout toho, že je nevinný člověk usvědčen. Například bych mohl dosvědčit, že jsem viděl někoho na místě činu, a to by mohlo způsobit, že porota usoudí, že je dotyčný vinen. Avšak kdybych měl říci celou pravdu, mohlo by vyjít najevo, že jsem viděl onu osobu na místě činu dva týdny poté, co byl zločin spáchán— což by ji samozřejmě postavilo do úplně odlišného světla.

Líčení počátků po evolucionisticku

Zamlčíme-li jeden detail, nebude těžké obhájit, že je země stará miliony let namísto oněch přibližně 6 000 let, o kterých mluví Bible. Můžeme začít prezentací oněch nadšených vědců, kteří objevili radioaktivitu, jako třeba Marie Curie. Pak bychom se mohli zabývat tím, do jaké míry prospěla znalost radioaktivity lidstvu, zejména pokud jde o lékařský výzkum. Poté bychom ukázali záběry techniků pracujících v chytré laboratoři, kde pomocí drahého vybavení na úrovni nejnovějších poznatků měří poločasy rozpadu radioaktivních izotopů. To všechno jsou dobré příklady reálné, ‘operační’ vědy. Pak by však následovalo interview s váženým profesorem, ve kterém by vysvětloval, jak jsou tyto přístroje přesné, a jak spolehlivé tedy musí být radioaktivní datování. Poté by se objevily grafy ukazující, jak zkouška za zkouškou ‘dokázala’ že jsou horniny staré miliony let.

Následovalo by interview s geologem, který by hovořil o tom, jakým tempem v současnosti erodují kaňony. V sérii působivých záběrů Grand Canyonu by pak zazněly jednoduché výpočty dokládající, že k tomu, aby řeka Colorado vyhloubila kaňon v jeho současné hloubce zhruba půldruhého kilometru, by byly zapotřebí miliony let — a to i tehdy, připustíme-li příležitostnou bleskovou povodeň (nikoli však samozřejmě Potopu Noemovu). Nakonec by přišlo zdvořilé interview s neinformovaným, ale upřímně vyhlížejícím ‘křesťanským fundamentalistou’ který by tvrdil, že radioizotopy vložil do hornin satan, aby vyzkoušel pevnost věřících!

Celá pravda?

Nic by nebylo řečeno o neověřitelných předpokladech, na kterých spočívají radioaktivní ‘datovací’ metody, či o tom, že z analýz různých radioaktivních izotopů vyplývají velmi rozdílné výsledky. A nic by nebylo řečeno ani o objevech dinosauřích měkkých tkání v horninách, které musí být podle radioaktivního datování staré přes 65 milionů let.1 Ani by tam nebyla zmínka o přítomnosti značného množství uhlíku-14 v dinosauřích ostatcích, uhelných slojích i v diamantech, což by se vzhledem k nízkému poločasu rozpadu zmíněného izotopu zdálo rovněž nemožné, kdyby byly uvedené nálezy skutečně staré miliony let. A rovněž by se tam nemluvilo o 30 m hlubokém kaňonu vytvořeném za pouhý jediný den po výbuchu sopky Mount Saint Helens roku 1980 ani o tuctech dalších vědeckých pozorování, která jsou v příkrém rozporu s názorem, že země je stará několik miliard let.2

Nebojme se tvrdých faktů

Mnozí v církvích považují víru v Zemi, která je pouhých 6 000 let stará, za pošetilost, protože je tak mnoho vědců (a mnoho takových, kteří vyznávají křesťanství) přesvědčeno, že je daleko starší. Ale proč zastávají tito vědci pozici, kterou zastávají? Pro mnohé je to proto, že se pouze setkali s důkazy, které zdánlivě tento názor podporují. Totéž platí pro evoluci. Ve škole i na univerzitě říkají mladým lidem stále dokola, že speciace u Darwinových pěnkav, šlechtění psů i odolnost bakterií vůči antibiotikům, to všechno dokazuje, že evoluce je pravdou. Nikdy se přitom neuvádí skutečnost, že procesy řídící takové změny nikdy nevyprodukují genetickou informaci nutnou ke změně mikrobů v člověka.

Rodiče pozor— (světské) vzdělávání není neutrální

Evoluční teorie se neopírá o vědu, nýbrž o poskytování vybraných dat a zastrašování opozice. Dnes existuje tolik důkazů zpochybňujících darwinovské paradigma, že je už žádný myslící člověk vyzbrojený fakty nemůže považovat za vědecké. Kamenem úrazu však je, že lidé včetně mnoha lidí z církví ona fakta neznají. Naše dospívající děti chodí do svých světských škol a na univerzity a tam jim den co den říkají, že věda vyvrátila biblické učení, a mnozí z nich nakonec tuto lež přijmou, protože jim nikdo v jejich církvi neumí zprostředkovat alternativní pojetí.

Dnes však existuje mnoho zdrojů, které nám umožňují odpovídat skeptikům a ukazovat, že vědecká fakta jsou v daleko větším souladu s biblickou zprávou o Stvoření a dějinách Země než s příběhem evoluce. Například na creation.com je mnoho článků zaměřených na témata jako je radiometrické ‘datování’, dinosauři, astronomie, geologie, fosilie a přírodní výběr. Na webových stránkách je také mnoho výborných pramenů pomáhajících křesťanům v obraně víry. Nikdy dříve skutečně nebylo tolik důkazů podporujících víru v Bibli.

Odkazy a poznámky

  1. Nedatují se ani horninové sedimenty uložené vodou (protože neobsahují potřebné radioizotopy), ale vyvřelé horniny, které jsou poblíž, nebo materiály, které obsahují radioaktivní prvky, jako jsou třeba vrstvy vulkanického popílku. Návrat k textu.
  2. See Batten, D., Věk Země:101 důkazů pro mladý věk Země a vesmíru, June 2009; creation.com/age-of-the-earth-czech. Návrat k textu.