Explore
Also Available in:

Kreacionistický príbeh ateistov 1

autor
preklad: Cecília Bukatová,
administrátor: Drahoslav Vajda (www.solas.sk)

Vydané: 12 Júl 2016 (GMT+10)
iStockphoto playing-cards

Všeobecná teória evolúcie (The General Theory of Evolution - GTE) je kreacionistický príbeh vytvorený ateistami. Rovnako ako v Biblii, všetko začalo stvorením ex nihilo (stvorenie z ničoho). Podľa ateistického pohľadu na svet tu naozaj nebolo nič (a určite nie Boh), čo by bolo prvotnou príčinou. Veľký tresk, hovoria, vytvoril vesmír sám od seba. Bolo nám povedané, že potom, o miliardu rokov neskôr, sa prvý život sformoval spontánne v nejakej chemickej polievke a bez akejkoľvek pomoci sa vyvinul do podoby rastlín a živočíchov nachádzajúcich sa na Zemi v dnešnej dobe, vrátane nás.

Na rozdiel od dojmov a pocitov, ktoré v nás chcú zanechať médiá, nikdy predtým neexistovalo toľko dôkazov spochybňujúcich tento scenár, ako v dnešnej dobe. Uvedieme niektoré problémy, ktoré majú sekulárny kozmológovia. Snažiac sa, aby ich model veľkého tresku fungoval, robia dokonca zúfalé dovolávanie sa nevedeckých teórií, o akých nemáme ani poňatie. Napríklad v decembri 2014, popredná kozmologička Lee Smolinová vydala knihu, v ktorej naznačuje, že jediný spôsob, jediná cesta, ako vyriešiť množstvo vedeckých problémov veľkého tresku je argumentovať, že fyzikálne zákony boli v minulosti iné.2 Takže, keď fakty nie sú v súlade s ich teóriou vzniku, sekulárny vedci sa musia obrátiť na alternatívne "vedecké zákony" vyprodukované ich predstavivosťou.

Podobne, otázka pôvodu života vedie výskumníkov, ako sú Paul Davies a Stuart Kauffman k pripusteniu, resp. uznaniu, že žiadne doteraz známe prírodné procesy nemôžu vytvoriť život z neživej hmoty. Bez mihnutia oka však napriek tomu robia to isté ako sekulárni kozmológovia robia obrovský skok slepej viery v tom, že veria, že tieto potrebné prírodné procesy v každom prípade existujú, len my sme ich z nejakého dôvodu jednoducho ešte neobjavili. Richards Dawkins je pevne presvedčený, že raz, keď bude umelo vytvorený prvý život, Darwinova teória vysvetlí, ako sa všetko vyvinulo až na úroveň ľudí. Ale prečo potom poprední biológovia, ako napríklad James Shapiro alebo Stuart Newman potichu hľadajú alternatívne teórie?3,4

Viera maskujúca sa za vedu

Všetko toto snaženie poukazuje na smerovanie nie k vede, ale k svetonázoru, ktorý z ľudského myslenia vytláča Boha - to znamená k filozofickému naturalizmu - náuke, že všetko, vrátane pôvodu vesmíru a života možno vysvetliť celkom úplne prírodnými procesmi. Je to ideológia, ktorá nie je ani vedecká (vznikajúca skôr zo slepej viery, ako z pozorovania), ani nevyhnutne potrebná pre vedecký pokrok - tak, ako na to CMI poukázala už mnohokrát predtým. Napríklad Philip Skell, bývalý profesor chémie na Pensylvánskej univerzite hovorí: „Keď fakty nie sú v súlade s ich teóriou vzniku, sekulárni vedci sa musia obrátiť na alternatívne „vedecké zákony“ vyprodukované ich predstavivosťou.

Nedávno som sa opýtal viac ako 70 významných výskumných pracovníkov, či by pracovali inak, keby si mysleli, že Darwinova teória je chybná. Odpovede boli všetky rovnaké: Nie. Tiež som preskúmal mimoriadne biologické objavy minulého storočia: objav dvojitej špirály; charakterizáciu ribozómu; mapovanie genómov; výskum týkajúci sa liekov a ich účinkov; pokroky v oblasti výroby potravín a hygienických opatrení; vývoj chirurgie, nových možností operácií a mnoho ďalšieho. Dokonca som vyzvedal biológov pracujúcich v oblastiach, kde by sa dalo očakávať, že by darvinovské paradigmy mohli byť najviac využívané, resp. výskumníci by mohli mať najväčší prospech z ich používania, akým je napríklad oblasť, kde sa skúma vznik rezistencie voči antibiotikám a pesticídom. V tomto, rovnako ako aj v ostatných prípadoch som zistil, že Darwinova teória neposkytla žiadne poučenie alebo radu, ale po prelomových objavoch bola k nim pridaná ako zaujímavý príbeh/vyprávanie, ako rozprávka.5

Rozsah problémov GTE je pred širokou verejnosťou utajený - v populárnych vedeckých programoch je sekulárny pohľad na svet takmer vždy pokútne predkladaný ako fakt. Pritom biblickým kreacionistickým vedcom nikdy nie je daná reálna možnosť predložiť alternatívny pohľad. Na univerzitách sa dokonca nekreacionisti, ktorí sa odvážia informovať študentov o problémoch s Darwinovou teóriou môžu ocitnúť bez práce, môžu byť prepustení.6Napríklad v štátom dotovaných školách vo Veľkej Británii nariadenie vlády zakazuje prezentovať výučbu o Inteligentnom dizajne alebo Kreácii ako pohľadov, ktoré sú podložené dôkazmi.

Protijed – propagovanie skutočnej vedy

Všetko toto robí mládež veľmi zraniteľnou. "Vedecké" vysvetlenia v prospech GTE sa môžu javiť ako veľmi presvedčivé, keď je predkladaný iba tento pohľad na vec. V Prísloviach 18:17 čítame: „Spravodlivým sa zdá, kto vystupuje prvý vo svojom spore; ale príde druhý a vyskúša ho“. O koľko viac to platí, keď nikomu, kto predkladá fakty dokazujúce pravý opak, nie je dovolené hovoriť? Evolučná viera je udržiavaná cenzúrou – a s veľkým účinkom.

Kresťania však napriek tomu môžu čeliť tomuto sekulárnemu útoku – nie sú bez prostriedkov. Webová stránka (creation.com) obsahuje viac než 9 000 článkov, ktoré ukazujúcich jasnú prevahu biblického svetonázoru nad sekulárnym a sú proti názorom sekularistov. Okrem toho mesiac čo mesiac sú tu predkladané ďalšie dôkazy spochybňujúce vieru evolucionistov a časopis Creation ich priamo vkladá do rúk svojim odberateľom, čo umožňuje „boriť úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej“ (2. Korintským 10:4-5).

Referencie

  1. Prvýkrát sa to objavilo v CMI (UK / Európa) CMI Extra, marec 2015. Návrat k textu.
  2. Smolin, L. & Unver, R.M.: The Singular Universe and the Reality of Time: A Proposal in Natural Philosophy (Singulárny vesmír a realita času: ponuka v prírodnej filozofii), Cambridge University Press, 2014. Návrat k textu.
  3. Shapiro, J.: Evolution: A View from the 21st Century (Evolúcia: Pohľad z 21. storočia), FT Press Science, USA, 2011. Návrat k textu.
  4. Mazur, S.: The Altenberg 16: An Exposé of the Evolution Industry (Altenberg 16: Prejav o vývoji priemyslu), North Atlantik Books, USA, 2010. Pozri tiež hodnotenie od Waltera Remine: creation.com/review-altenberg-16. Návrat k textu.
  5. SKELLY, P. S.:Why do we Invoke Darwin? Evolutionary Theory Contributes Little to Experimental Biology (Prečo vzývame Darwina? Evolučná teória prispieva k experimentálnej biológii len málo) 19 (16): 10, 29. augusta 2005. Návrat k textu.
  6. Expelled: No Intelligence Allowed (Vylúčené: Žiadna inteligencia nie je povolená) DVD, Premise Media Corporation, 2008. Návrat k textu.

Helpful Resources