Explore
Also Available in:

غار نشینان در کجای کتاب مقدس جای می گیرند؟

غار نشینان در کجای کتاب مقدس جای می گیرند؟

بر اساس باور تکامل گرایان اکثر غارنشینان انسانهای اولیه بدون شعوری بودند که در راه تکمیل شدن به انسانهایی کامل قرار داشتند

بر اساس نقطه نظر تاریخی کتاب مقدس بعد از مشوش شدن زبانها در برج بابل و پخش شدن انسانها مردم در خانه های گوناگونی منجمله گلی و سنگی و چوبی و یا در چادر و غارها به زندگی خود ادامه دادند

کتاب مقدس به چندین غارنشین نیز اشاره دارد در پیدایش می بینیم که لوط بعد از فرار از سدوم، غارنشین شد زمانی که داوود از شائول پادشاه فرار می کرد او نیز در غار ساکن شد و ایوب نیز به افرادی اشاره دارد که در غارها زندگی می کردند

بنابراین شما باید انتظار داشته باشید که در گوشه و کنار دنیا شواهدی مبنی بر اینکه انسانهایی کامل و با مهارت و استعداد که در زمانهای مختلف تاریخ در غارها زندگی می کردند وجود داشته باشند

creation.com/farsi