Explore
Also Available in:

Inteligentní Design se šíří

autor: Carl Wieland
přeložil: J. Podmolik (Cesta panujícího Olomouc)

Úvod

Argument ‘inteligentního designu’ (ID) má dlouhou historii již od starověkých Řeků a Římanů.1 Bylo to přesvědčivě bod po bodu objasněno Williamem Paleym (1743–1805), který dal do popředí argument o pochopitelném božském hodináři v jeho knize Natural Theology [Přírodní teologie] (1802). Moderní bibličtí kreacionisté také používají argument designu v jejich opozici k evoluci.2 Ale práce moderních učenců jako jsou Michael Denton (Evolution: A Theory in Crisis [Evoluce: Teorie v krizi], 1985) a Phillip Johnson (Darwin on Trial [Darwin u soudu], 1991) vedly k formaci asociace vědců a jiných učenců, která se stala známou jako ‘Intelligent Design Movement’ (IDM or ID movement)-[Hnutí inteligentního designu].

Mnozí z našich podporovatelů se nás opakovaně ptali na náš postoj k IDM, takže tento dokument je na to odpovědí. V žádném případě tento není myšlený jako nepřátelská recenze. Mnozí v hnutí kreacionistů, včetně AiG a mně osobně, mají přátelské vztahy a osobně mají rádi některé z významných osob v IDM.

Moderní koncept inteligentního designu byl prostě formulovaný jako přesvědčení, že jisté biologické linky evidence (například ‘nezjednodušitelná složitost’ takových rysů jako je bakteriální bičík) jsou důkazem pro designera a proti slepým přírodním procesům.

Moderní Hnutí Inteligentního Designu (IDM)

Zdá se, že motivace Hnutí Inteligentního Designu je touha vzepřít se slepému přijímání materialistické, bezbožné, naturalistické [přírodní] filosofie Darwinovské evoluce. Konfrontují mnohé z filosofických opor dnešního evolučního myšlení. Jako hnutí ale nejsou ochotnípřipojit se k biblickému kreacionismu.

Neoficiální vedení IDM spočívá více méně na Phillipu; Johnsonovi, který je význačným Profesorem práv na University of California v Berkeley ve výslužbě (emeritus), a je Presbyterián. Filosoficky a teologicky, vedoucí světla Hnutí ID formují eklektickou skupinu (přinášející ode všeho něco, pozn. překl.). Například Dr. Jonathan Wells není jen vědec, ale také vysvěcený ‘’duchovní’’ v Unification Church (sekta ‘Moonie’) a Dr. Michael Denton je bývalý agnostický [nedogmatický] anti-evolucionista (s respektem k biologickému transformismu), který nyní zastává vágní formu teismu. Nicméně nyní se zdá, že se chopil evolučního (i když nějak ‘řízeného’) transformismu. Dr. Michael Behe, autor Darwin’s Black Box [Darwinova černá skřínka], je římský katolík, který říká, že nemá problém s ideou, že všechny organismy, včetně člověka, vyšly ze společného předka.

Obecný přístup Hnutí Inteligentního Designu (IDM)

Mezi vedoucími zastánci IDM jsou obecně sdílená přesvědčení a postoje:

 • Hlavním zaměřením jejich útoků není evoluce jako taková, ale ‘náhodná’ evoluce, např. je za tím naturalistická [přírodní] filosofie (není žádné nadpřirozeno, hmota je vše, co existuje).

 • Kdokoliv oponuje naturalismu se může potenciálně kvalifikovat jako spojenec. Toto zahrnuje věřící v evoluci z mikrobu do člověka, pokud toto přesvědčení začleňuje nějaký inteligentní plánovaný zásah někdy během miliard roků.

 • Obecně věří nebo jsou veřejně neutrální milionům a miliardám roků, které evolucionisté učí a akceptují.

 • Buď se cítí dobře nebo veřejně nevyjadřují žádný názor na logicky vyplývající implikaci přesvědčení o dlouhých dobách, jmenovitě, že miliony roků smrti, nemoci a utrpení nastaly dříve, než se objevilo lidstvo.

 • I když hnutí začleňuje některé věřící v Genesis, včetně nedávného stvoření v šesti dnech a Noahovu globální Potopu, jeho přístup vylučuje veřejný projev podpory nebo zájmu o biblickou autoritu v takových záležitostech.

 • Často sáhodlouze ujišťují, aby nebyli viděni, že ‘k tomu přicházejí z Bible’.

Tento koncept Hnutí of the ID přivábil množství evangelických christianů, včetně věřících v doslovnou Genesis, kteří jej vidí jako pomocnou novou strategii pro rozbití základu evoluce, která podvazuje většinu kultur a škol světa.

Evidencí rostoucí aktivity IDM byla snaha o přidání Santorum amendment do 2002 US education bill [Santorův doplněk do Zákona o Vzdělávání ve Spojených Státech v r. 2002], (byl to doplněk zákona, který povzbuzoval školy, aby informovaly studenty o ‘pokračujícím sporu’ o ‘biologické evoluci’). Vedoucí IDM byli také aktivní v neustávajím úsilí o začlenění ID do vzdělávacích standardů státu Ohio.

Vnímané a potenciální síly Hnutí ID

 • Mnozí Bibličtí (nebo Genesis) Kreacionisté (BC, kteří jsou podle historicky dobrých exegetických standardů přesvědčení o nedávném stvoření) si uvědomují, že Hnutí ID ‘nejde tak daleko, jak by se nám líbilo’, ale myslí si, že toto je rozumná cena zaplacená za to, co oni vidí jako potenciálně efektivní strategii ‘úzké hrany klínu’. Tito uvažují: ‘Nechme velblouda strčit nos do stanu, potom se můžeme koncentrovat na tyto další záležitosti. Pojďme vyhrát každou bitvu postupně.’

 • Příznivci Hnutí ID, kteří jsou mezi BC, jsou frustrovaní neúspěšnými legislativními pokusy o prosazení učení ‘dvou modelů’ a obecně si myslí, že tato taktika má větší šanci jim získat slyšení v sociální/legislativní oblasti. (Mimochodem, společnost CMI nikdy nepodporovala přinucování, aby se učilo stvoření a nepodporuje umělé rozdělení do kategorií ‘vědeckého’ versus ‘biblického’ kreacionismu, které by charakterizovalo přístup ‘dvou modelů’.) Možná jsou přesvědčení, že:

  • se mohou napojit do intelektuálního, akademického a politického vlivu na větší rozsah lidí, než jen na Bibli věřící christiany.

  • tím, že mají ne-christiany v hnutí, bude to vypadat méně zápecnicky a ‘zaujatě’.

  • tím, že budou ‘držet bibli od toho’, chtějí věřit, že toto překoná interpretaci ‘oddělení církve a státu’ [US Konstituce], která převládala v posledních rocích. Proto se budou přiklánět k argumentaci, že toto je ‘taktická nezbytnost’.

  • zjevné odmítnutí Hnutí identifikovat hypotetického designera jako biblického Boha (někteří členové Hnutí ID poukazují, že ta předpokládaná práce designu mohla být udělána mimozemšťany) je viděno jako prozíravá nezbytnost, aby se argument udržel na filosoficky ‘neutrální’ půdě a takto se vyhnul mnohému anti-christianskému nepřátelství.

CMI-pochopení pozitiv Hnutí Inteligentního Designu

 • vyprodukovalo některé materiály a argumenty, které i když nejsou nezbytně designované pro pomoc v bitvě pro Biblické stvoření byly v tomto případě velmi použitelné.

 • zaměstnalo anti-kreacionisty okupované na jiném křídle bitvy, například přitáhlo nějaký oheň, který by jinak mohl odvést naši pozornost od rozvržení plnosti naší snahy pro rozšiřování našeho poselství.

 • správně přitahuje pozornost k faktu, že učení Darwinismu není filosoficky/nábožensky neutrální, ale je založeno jedině na předpokladu naturalismu (jiný výraz pro filosofický materialismus nebo ateismus, například, že neexistuje nic nadpřirozeného, ale že tento materiální svět je všechno, co existuje).

CMI-pochopení slabostí Hnutí Inteligentního Designu

 • Navzdory včlenění některých extrémně bystrých myslitelů, hnutí jako celek se zdá, že má neustále se objevující filosofický slepý bod. I když často správně poukazují na náboženské základy Darwinismu, tak fakt, že všechno vědecké uvažování je zcela založené na axiomech/předpokladech (které jsou neprokazatelné, proto jsou metafysické/subjektivní/zaujaté podle definice), by je mělo upozornit na ten fakt, že neexistuje něco jako ‘neutrální’ vědecká oblast, ve které se může interpretovat [vyložit] důkaz související s minulostí.

 • Protože jediná věc v jejich platformě, která se přibližuje ke společně sdílenému předpokladu, je negativní (naturalismus je chybný), nejsou schopní předložit koherentní [souvislý] filosofický rámec, na kterém by mohli zakládat axiomy nezbytné pro interpretaci důkazu relevantního pro historické vědy (paleontologie, historická geologie, atd). Takže nikdy nejsou schopní nabídnout ‘příběh o minulosti’, což je další důvod, proč oni musí neustále omezovat debatu na jeden z mechanismů-a pak jen v neurčitých, obecných termínech (designované vs nedesignované).

 • Obecně odmítají být tažení pořadím událostí nebo přesnou historií života na zemi nebo jeho dobou trvání, kromě promlouvání, že v podstatě ‘na tom nezáleží’. Nicméně, toto je viděno průměrným evolucionistou jako buď absurdní nebo neupřímně vyhýbavé-ta oblast, ve které hledají být považovaní jako plnohodnotní hráči, je ta, která přímo zahrnuje historická témata. Jinými slovy, jestli diskuse o původu není o ‘příběhu o minulosti’, tak potom o čem?

 • Jejich selhání identifikovat se s příběhem minulosti (t.j. Genesis) je částečně motivované takticky, ale také je to nezbytnost, protože oni se mezi sebou neshodnou na příběhu o minulosti. Nicméně, toto selhání jen posiluje tento dojem v institucích, že oni jsou opravdu ‘kreacionisté v přestrojení’. Takto byly útoky na Hnutí ID fakticky stejně divoké jako na Genesis kreacionisty. Takže toto přesvědčení, že souhlas, abychom ‘drželi Bibli od toho’, bude sloužit k zabránění protináboženské nenávisti v této oblasti, nebylo prakticky potvrzeno.

 • Někteří, co jsou prominenty v Hnutí ID, se jeví být sympatizujícími s biblickým záznamem o Stvoření. Nicméně, jestli toto Hnutí má někdy udělat strategický zásah, který doufá udělat, tak naše znepokojení je, že kterýkoliv z jeho vedoucích, který se později může identifikovat s vírou v Genesis, by se otevřel pro obvinění, že byl veřejně klamný.

  Ironicky-navzdory tomu, že již přitahuje oheň mířený na Genesis, bibli a christianství, mnohé další prominentní osoby v Hnutí ID odmítají nebo jsou nepřátelští k biblickému Stvoření, obzvláště zmínce o nedávném stvoření dobrého světa, zničeného pádem člověka do hříchu. Z taktických důvodů byli naléhavě upozorňováni (obzvláště jejich nejchladnější a nejmoudřejší hlavou jménem Phil Johnson, který se nepodílí na tom nepřátelství), aby veřejně nezatracovali jejich Genesis věřící souputníky, i když tato žhavá opozice čas od času vybuchla. Kdyby bylo Hnutí ID částečně úspěšné v jeho počátečních cílech, někteří z nejsilnějších oponentů doslovné Genesis mohou povstat z jeho vítězných řad. Například Dr. Michael Denton, i když je přívětivý chlapík, byl nicméně podílníkem na přenosu vysílání volné tribuny v Austrálii, která nedávno řekla povětšině christianským posluchačům, že přesvědčení o doslovné Genesis je hloupé a nevědecké.

 • Odmítnutí Hnutí ID identifikovat Designera s biblickým Bohem a konkrétně s historií v bibli znamená že:

  • Přijetí myšlení Hnutí ID en masse [jako celku] může snadno vést k New-Age nebo Hindu-podobným představám o stvoření, stejně jako podivným představám o mimozemšťanských sci-fi.3 V takových případech již může christian vidět, že metaforickým exorcismem jednoho socio-filosofického démona by dosáhl jen jeho nahrazení dalšími, možná horšími.

  • Není žádná filosofická odpověď logicky dedukovanému obvinění jejich oponenty, že ten Designer byl monstrózní nebo nešikovný (’podívejte se na všechny hrozné, kruté, dokonce defektivní věci v žijícím světě’), když upozornění na Pád je záměrně, takticky vyloučeno. (Nicméně, Pád byla hlavní událost v historii, která změnila všechno. Svět, na který se nyní díváme je svět, který byl zkažený hříchem, není to originální svět, který Bůh designoval). Takto by byl úspěch tohoto Hnutí velmi pravděpodobně dokonce brzdící tím, že by otevřeně předložil biblického Boha pro zesměšnění a opovržení novými způsoby.

Fakticky tyto body nejsou jen hypotetické. Historicky dosáhla argumentace ‘inteligentního designu izolovaně’ právě tyto druhy negativních výsledků. Jinými slovy, bylo to již vyzkoušeno a neuspělo to. Přístup ‘naturalistické teologie’ (používající design, ale držící bibli od něho) deistů minulých století vedl ke zvýšení v deistickém přesvědčení, t.j. ideji ‘jiného boha’ stejně jako v předcházejícím bodě ‘i’, s jeho následujícím odmítnutím bible a Dobré zprávy. Hnací silou deistů je odmítnutí božího slova a průvodním jevem je odmítnutí Jeho práva vládnout přes naše životy.

Vybízeni vyvozovat existenci Boha Stvořitele ‘jedině z designu’ a takto vynechávat Pád a pravou historii světa myslitelé usuzovali, že jakýkoliv božský stvořitel musí být krutý, plýtvající, atd. Charles Darwin sám psal přesně v tomto stylu. On také zaopatřil další příklad negativních důsledků vynechávání biblické historie z diskuse. Když našel zřetelné příklady adaptivní radiace z pevninových populací na ostrovy, tak jediný ‘koncept’ stvoření, který měl ve své mysli, ve spojení s většinou z jeho deisticky ovlivněných vědeckých současníků, bylo stvoření in situ [na původním místě], proti kterému tak silně mluvila jeho pozorování. Ale samozřejmě, jestli zabudoval do jeho myšlení rozptýlení všech zemských obratlovců z jednoho centrálního bodu po globální potopě, tak ten údajný problém by se vytratil. Takže argumenty inteligentního designu, které ‘z toho bibli vynechaly’, vlastně směrovaly a podporovaly hlavním způsobem vzrůstající odmítání bible. Daleko od kladení odporu ateismu, v podstatě tyto argumenty zatlačily myslitele do vysvětlování bez designu, a proto hlouběji do naturalismu a ateismu.

Toto nepřekvapuje. Odstavující [apostolós] Pavel uznává sílu argumentu designu v dopise Římanům 1:20: ‘protože ty jeho nenazírané věci od stvoření světa jsou rozuměné těmi udělanými podle nazíraného-i jeho ustavičná zázračná moc i božství, do nich, být bez obhajoby!’ Ale trvá na tom, že chtěně odmítají tento zřejmý důkaz. Petr podobně říká ve II Petr 3:3–6, že ti, kteří odmítají nadpřirozené stvoření a globální potopu ‘chtěně ignorují’ (KJV) nebo jsou ‘záměrně zapomětliví’ (NIV), ‘jim je utajeno toto chtěně’ (NK). Důkaz o designu v přírodě je dostatečný pro zatracení lidí, ale není to dostatečné, aby je to zachránilo. Bible to dělá naprosto jasné, že vědecké aspekty přisluhování stvoření nemohou být oddělené od prohlašování Dobré zprávy, aby to uschopnilo lidi se připojit k jejich Stvořiteli. Odvozování detailů o stvoření jedině z přírody bez vedení Jeho odhaleným Slovem ignoruje fakt, že příroda je padlá a prokletá. Veliký teolog Louis Berkhof napsal: ‘ … od vstupu hříchu do světa může člověk sbírat pravou znalost o Bohu z Jeho obecného odhalení jedině tehdy, když je studuje ve světle Písma … .’ 4

Hnutí ID jako celek se nevypořádává s historickým pozadím naturalismu ve vědách. Bibličtí kreacionisté dávno argumentovali, že koncepty milionů roků (které většina vedoucích zastánců Hnutí ID buď podporuje nebo říká, že oni ‘s tím nemají žádný problém’) v oblastech jako astronomie/kosmologie a historická geologie byly v podstatě na naturalismu založené nebo z něj odvozené a jím hnané-což je záměrné odmítnutí božího slova a jeho autority ve vztahu k historii světa.5 Tyto naturalismem podepřené závěry geologie/astronomie byly semeništěm pro Darwinismus. To znamená, že naturalismus existoval dávno před Darwinismem a vedl přímo k jeho vedoucímu postavení. Proto je ironické pozorovat členy Hnutí ID jak říkají lidem, že bojovat proti ‘naturalismu’ je důležité, když jedním dechem říkají, že právě tyto záležitosti založené na naturalismu, které jsou semeništěm Darwinismu, jsou ‘nedůležité’.

Je zajímavé, že kniha Darwin’s God [autor Cornelius Hunter], nedávno vydaná v Hnutí ID, mocně argumentuje, že Darwin se vlastně snažil vzdálit Boha od přirozeného zla tím, že Ho odstranil, aby neměl nic společného s Jeho stvořením. Jinými slovy, Darwin byl v tomto smyslu ultra-deistou, spíše, než ateistou. Hunter ukazuje, jakým problémem je určitý náhled na Boha, co by on udělal nebo neudělal. Ale toto se nepřímo jeví, že argumentuje proti jednomu aspektu platformy Hnutí ID, protože jedinou cestou, jak mít správný náhled na Boha a co by On udělal (a co udělal) by bylo, kdyby nám to Bůh odhalil, jak to již udělal skrze Písma. A Hunterova kniha často nepřímo odkazuje na biblické pasáže.

A co veřejné vzdělávání?

Máme tendenci obviňovat ‘svět’ za to, co se stalo s našimi vzdělávacími institucemi. Většinou se nepozastavujeme, abychom se zamysleli o tom, jak shromáždění vyvolaných samo nasměrovalo a podněcovalo tuto tragédii, když tak často dělalo kompromisy týkaje se autority Božího Slova ve vztahu k záležitostem reálného světa jako jsou věda a historie. Hlavní ‘strategií’ společnosti Answers in Genesis je volat shromáždění vyvolaných nazpět k jeho biblickým základům v takových záležitostech směle, ale s pokorou, reformovat myšlení christianů, kteří pak mají být solí a světlem pro naši kulturu. Toto je jak to pracovalo ve dnech Velkého Probuzení v Anglii a v Americe, když se světlo Dobré zprávy šířilo horizontálně skrze vzdělávací, politické a sociální instituce, přetvářejíc pozitivně téměř všechno, co dnes bereme v našem moderním světě jako samozřejmost.

Vždy jsme cítili, že učitelé by měli být alespoň schopní kriticky prozkoumávat argumenty pro a proti evoluci a nemyslíme si, že konstituční argumenty v USA tomu údajně zabraňují-například: Jak může být nějaký christianský učitel, který to chce dělat, omezovaný od dávání argumentů pro a proti evoluci? Která rozumně myslící osoba může logicky hájit představu zakrývání nějaké vědecké teorie nebo ideje od veškeré kritické analýzy?

Zároveň jsme ale nikdy nepodporovali povinné vyučování biblického stvoření (představ si, že nějaký učitel je nucený učit to, čemu sám nevěří a co vlastně na něho ukazuje prstem jako na hříšníka).

Jak bylo naznačeno dříve, my ale také nevěříme, že někdo může nebo by se měl pokusit uměle oddělovat ‘biblické’ stvoření od ‘vědeckého’ stvoření, aby získal slyšení na veřejnosti. O toto se pokoušeli bibličtí kreacionisté, z taktických důvodů, s dobrou motivací. Ale stejně jako širší, ale zcela podobný úskok [stratagem] Hnutí ID, se nám to jeví tak, že je to filosoficky závadné.

Otázka původu nikdy nebyla o faktech a důkazech jako taková-my všichni máme stejný svět, stejné důkazy, stejná fakta. Je to ten filosofický rámec, ve kterém jsou fakta interpretovaná, který se liší. A filosofické rámce jsou založené na axiomech (předpokladech nebo začátečních přesvědčeních). Vědecké závěry Darwinismu jsou pevně založeny na proti-biblických (naturalistických) axiomech, zatímco závěry stvoření jsou založeny na biblických axiomech. My věříme, že axiomy musí být otevřeně ‘na stole’ a mělo by být rozuměno, že se dají vysvětlovat v sekulárním prostředí bez učení náboženské doktríny jako takové, ale bez skrývání se nebo utíkání od implikací [důsledků]. Důkazy týkající se původu mohou být vysvětlovány skrze kritické srovnávání modelů založených na axiomech [předpokladech]6 bez pěstování sekulárních mýtů ‘neutrality’, to je, že důkaz ‘mluví sám za sebe’ nějakým záhadným způsobem.

A co konstituční bariéry?

Soudy ve Spojených Státech konsistentně [neměnně] ‘přeinterpretovaly’ [převyprávěly] Konstituci a nálada veřejnosti Spojených Států se neustále více stává sekulární. Proč nastala tato sociální změna? Protože shromáždění vyvolaných mělo en masse [hromadně] zavřené oči k základní změně filosofického světonázoru v Západní kultuře. Za toto padnutí adekvátní obrany autority Genesis nese shromáždění vyvolaných smrtelnou zodpovědnost. Znovu, vidíme, že stále tlačící potřebou a prioritou je reforma shromáždění vyvolaných, aby se ‘znovu osolila’ kultura-legální/politické bitvy budou potom totálně znovu koncipované. Obáváme se, že christiané, kteří si hrají na ‘předstírejme, že bible se to netýká’, riskují odcizení kultury ještě více.

Samozřejmě prakticky, začínaje s mocnými argumenty designu, které pomohlo Hnutí ID probudit (a formulovalo je v moderních termínech), tyto mohou být užitečným nástrojem pro ‘otevření diskuse’, obzvláště v kruzích, kde zmínka o bibli by okamžitě zacpala uši posluchače. Mnozí z nás v CMI vlastně částečně používali taktiku ‘klínu’ podobně jako Hnutí ID individuálně po mnoho roků. To znamená, že jsme hledali v jistých prostředích, jak získat lepší slyšení skrze zaměřování se na méně kontroverzní aspekty biblického stvoření. Nicméně narozdíl od oficiálního postoje Hnutí ID, když to otevření přijde nebo když jsme tázáni, tak bez váhání potvrzujeme, že zakládáme naše myšlení pevně na pravé historii bible. Když je to použito správně, taková taktika je téměř nevyhnutelně efektivnější, než předstírání, že je nějaká neutrální ‘vědecká’ oblast pro určování pravdy. Většina lidí pochopí, když se jim ukáže, že důkazy nejsou neutrální a nemluví pro sebe, ale musí být interpretované [vysvětlené]. I nevěřící jsou často ochotní sledovat argument, když jsou požádáni, aby dočasně změnili jejich předpoklady (jako ‘nasadit si jiné brýle’), aby viděli, jak mohou důkazy souhlasit s biblickým světovým názorem. Takže zatímco to může být občas užitečné zaměřovat se na důkazy a vyhnout se odkazům na bibli a náboženství, je to brzdící, jestli to někdo dělá v takovém rozsahu, že posiluje mýtus, že to je nějakým způsobem méně ‘vědecké’, aby se zakládaly modely na božím odhalení, to je na bibli.

Shrnutí a závěr

CMI podporuje snahu Hnutí ID propagovat akademickou svobodu a vyslovovat pochybnosti o evoluci. Když voláme po dotazování se (doufáme, že v pokoře) aspektů jejich strategie, neděláme to abychom podkopali nebo oponovali jejich snahám, ale abychom povzbudili opatrné přemýšlení všech zajímajících se věřících (včetně nás) týkající se způsobů, jak dosáhnout toho nejlepšího a jak dát co nejvíce cti a glory Bohu. Nakonec my v CMI se zajímáme o pravdu a autoritu božího slova, bible. Toto je otázka, která nakonec převýší a převáží záležitosti jako je politika místní školy a podobně.

Bůh, který pro své záměry použil i pohanského krále Koreše, může použít i Hnutí ID navzdory znepokojení, které jsme ukázali. Byli bychom potěšení, kdybychom viděli, že opravdu zasahují v oblastech jejich zájmů a máme pozitivní přístup k mnoha aspektům jejich existence, včetně některých užitečných materiálů, které produkují. Kde bychom mohli být přirozenými spojenci bez kompromisu v našem biblickém postoji jakýmkoliv způsobem, tak budeme.

Doufáme, že naši přátelé v Hnutí ID porozumí, že když diskutujeme o těchto problémech a záležitostech, neděláme to abychom někoho odrazovali nebo brzdili, ale abychom prostě objasnili, odkud vycházíme, proč to děláme a proč se ani nepočítáme jako část tohoto hnutí ani neagitujeme proti nim.

Odkazy a poznámky

 1. Cicero, například, používal design pro podporu řeckého pantheonu bohů. Také viz A brief history of design. [Stručná historie designu] Návrat k textu.
 2. A.E. Wilder-Smith, The Creation of Life [Stvoření života] (Wheaton: Harold Shaw, 1970), Robert Kofahl a Kelly Segraves, The Creation Explanation [Vysvětlení stvoření] (Wheaton: Harold Shaw, 1975) a Henry Morris a Gary Parker, What is Creation Science? [Co je to věda stvoření] (El Cajon: Master Books, 1982). Návrat k textu.
 3. Viz knihu z r.2004 od AiG mluvčího Gary Bates: Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection . [Vetření se mimozemšťanů: UFO a propojení s evolucí] Návrat k textu.
 4. Louis Berkhof, L, Introductory Volume to Systematic Theology [Úvodní svazek do Systematické teologie], Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, Michigan, 1938, p. 60. Návrat k textu.
 5. Viz dva články od Dr Terry Mortenson vztahující se k tomuto tématu:

  • ‘Defining Boundaries on Creation and Noah’s Flood: Early 19th Century British Scriptural Geologists’, které pojednávají o těchto pisatelích, kteří pochopili, že tehdejší vyvíjející se geologie staré Země, je založená na naturalismu (objednej si to darem e-mailem ze Zondervan Web site: http://www.zondervanchurchsource.com/convention/parallel.htm#DB) a

  British scriptural geologists in the first half of the nineteenth century: part 2 (obzvláště část pojmenovanou ‘The Philosophical Foundation of Comparative Estimate‘), která pojednává o filosoficky bystrých psaních jednoho z geologů věřících Písmu.

  Návrat k textu.
 6. A co běžná námitka: ‘Proč tedy neučit například příběhy o stvoření od Australských Aboriginců v hodinách vědy?’ Někdo se může zeptat takových namítajících, jestli jsou si vědomí nějakých učení o původu mimo Abrahamický proud, který:

  • Tvrdí, že je absolutní odhalenou pravdou od Stvořitele v dokumentární formě.

  • Byl držený a věřilo se mu neustále po mnoho století v jeho nezbytně moderní formě.

  • Byl držený, protože nabízel vážné historické vysvětlení pro veškerou realitu a původ člověka a vesmíru.

  • Je podporovaný významnou skupinou kvalifikovaných vědců a dalších intelektuálů, kteří jsou přesvědčení, že opravdu vysvětluje údaje alespoň tak dobře, jako evoluce/dlouhé věky.

  Návrat k textu.