Explore
Also Available in:

Een opvallende getuige van de schepping—satan

Auteur: Russell Grigg
Vertaling: Andreas Boonstra (logos.nl)

In Matteüs 4: 1–4 staat het volgende verslag van de verzoeking van Jezus in de woestijn: Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Composition of images from stock.xchng (man with hands raised by Stacy Braswell) and iStockphoto. Remarkable witness to creation

Dit is waarschijnlijk de meest onverwachte getuigenis (bevestiging) van de waarheid betreffende het scheppingsverhaal in Genesis die op geen enkele andere plaats in de Bijbel, of zoals u wilt in de gehele wereld, te vinden is. Het getuigenis van satan, want wat satan hier in principe zegt is het volgende: ‘Als jij (de zoon van) God bent, schep (creëer) … ! Schep de benodigde organische moleculen, organiseer de moleculen, creëer de complexen koolhydraten, proteïnen, vet, vezels, enzovoort. Creëer de juiste hoeveelheid voedingsstoffen, en sla de chemische processen over die normaal bij koken en bakken plaats vinden. Doe dit allemaal in een enkel ogenblik, en doe dit doormiddel van het woord, een commando.

Waarom moest het creëren van brood in een enkel ogenblik geschieden?

Stel dat Christus een aantal graankorrels had, en deze plantte in de grond en deze water gaf terwijl het plantje groeide. Na een aantal maanden kon Hij de oogst binnen halen, de tarwe vermalen tot bloem, bloem mixen met water, en dan bakken in de oven. Dit kan men nauwelijks het wonder noemen waar satan Jezus nadrukkelijk om vroeg. Deze manier van brood maken/bakken zou zeker de plotselinge honger, de eigenlijke verleiding binnen deze verzoeking, van Jezus niet stillen.

Waarom moest het brood gecreëerd worden doormiddel van het gesproken woord of een commando? En hoe zou het scheppen van brood, vanuit steen of vanuit het niets, bewijzen dat Jezus (de zoon van) God was? Antwoord: Eén van de kenmerken van God is Zijn almacht. God kan doen wat hij wil (overeenkomstig Zijn heiligheid)1 Gedurende de scheppingsweek heeft de schepper God het gewild dat gebeurtenissen door middel van de kracht van Zijn gesproken woord zouden ontstaan. Bijvoorbeeld: op dag één gaf Hij de opdracht aan het licht om te verschijnen. Op dag twee gaf Hij de opdracht aan het uitspansel te verschijnen. Op dag drie kwam het land en de vegetatie te voorschijn na Zijn gesproken woord. Op dag vier kwamen de zon, maan en de sterren na Zijn woord aan de hemel te voorschijn. Op dag vijf gaf hij het commando aan vogels en zeedieren te verschijnen. Op dag zes sprak God de woorden waardoor de landdieren verschenen, en schiep Hij de eerste man en de eerste vrouw door middel van het gesproken woord. Al deze zaken hebben twee dingen gemeen, namelijk: ze geschiedden doormiddel van het commando van God, het gesproken woord, en deze dingen geschieden in een enkel ogenblik. Deze gebeurtenissen geschiedden niet door middel van natuurlijke processen gedurende miljoenen jaren.

Thiago Festa, stock.xchng Hand

Gedurende de verzoeking in de woestijn daagde satan Jezus uit datgene, in miniatuurvorm, te doen wat God gedurende de scheppingsweek heeft laten zien. Een dergelijk verzoeking heeft alleen zin als Jezus ook daadwerkelijk de macht en de kracht had gehad om aan deze verzoeking te beantwoorden. Waarom? Een dergelijke vraag van satan aan ons zou geen verzoeking zijn (wij zijn hiertoe niet in staat). Dit verhaal in Matteüs 4 is werkelijk een getuigenis door satan, niet alleen van Genesis 1, maar ook van Jezus als de Zoon van de schepper God.2

Gedurende de verzoeking is Jezus niet ingegaan op de uitdaging, door het gebruik van wonderen, enkel om zijn lichamelijke behoeften te bevredigen.3 In plaats hiervan citeerde Jezus Deutronomium 8:3: … de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des HEREN uitgaat.

Op de juiste tijd en de juiste plaats heeft Jezus wel degelijk geschapen.4 Johannes beschrijft zeven wonderen door Christus die Johannes tekenen noemt. In het evangelie van Johannes schrijft hij waar deze wonderen naar verwijzen. Johannes 20:31: maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. De zeven wonderen uit Johannes zijn5 :

 1. Water in wijn veranderen (Joh 2:1-11)
 2. Genezing van de zoon van de hoveling (Joh 4:46-54)
 3. De genezing van een lamme (Joh 5:1-15)
 4. De spijziging van de 5.000 (Joh 6:1-15)
 5. Lopen op het water (Joh 6:16-21)
 6. Genezing van een blinde (Joh 9:1-14)
 7. Lazarus opwekken uit de doden (Joh 11:1-44)

Al deze wonderen tonen Jezus’ soevereiniteit over de schepping aan. Al deze wonderen hebben twee zaken gemeen. De wonderen geschiedden allemaal door middel van een commando (al dan niet gesproken) gegeven door Jezus, en ze geschiedde allemaal per direct. Geschiedde één van deze wonderen na een langere periode of door middel van toeval? Nee, niet volgens de ooggetuigen die deze wonderen hebben zien gebeuren. Jezus de schepper van tijd is niet gebonden aan tijd.

Conclusie

Jezus beschrijft satan als een leugenaar en de vader der leugen. (Joh 8:44). Een van de leugens, die satan vandaag de dag in de wereld propageert, is dat het scheppingsverhaal van Genesis niet wetenschappelijk zou zijn. Niet te min weten satan en zijn demonen heel goed dat de Bijbel de waarheid spreekt over de schepping. Weet dat als het gaat om God de demonen sidderen en beven (Jakobus 2:19). De verzoeking laat zien dat satan wist dat het scheppingsverhaal uit Genesis waarheid is, op zijn minst wist satan dat Jezus in staat zou zijn door middel van supernatuurlijke krachten steen in brood te veranderen (scheppen). Het lot van satan staat beschreven in Openbaringen 20:10: en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, voor hem is redding dan ook niet mogelijk. Mensen moeten zich echter realiseren dat geloof in schepping alleen niet voldoende is om gered te worden.6 Het evangelie vertelt ons duidelijk hoe wij op de juiste wijze een relatie met God kunnen ontvangen, zodat wij gered kunnen worden van het oordeel dat satan wacht, namelijk door het belijden van onze zonden en een vast geloof in Jezus Christus.

Aanhalingen uit de Bijbel: NBG51

Noten

 1. God kan geen dingen doen die tegen Zijn natuur ingaan. Hij kan geen onrecht aanschouwen (Habakuk 1:13); Hij kan zichzelf niet ontkennen (2 Tim. 2:13); God kan niet liegen (Titus 1:2). Terug naar de tekst
 2. Zoals de schrijvers van het nieuwe testament bevestigen, Johannes 1:3; Kolossenzen 1:16; Hebreeën 1:2. Terug naar de tekst
 3. In dit geval was Jezus door de Geest in de woestijn gebracht, de Geest leidde hem tot honger. De verzoeking was dus Gods wil. Terug naar de tekst
 4. Zie Grigg, R., Is Jesus Christ the Creator God?, Creation 13(3):43–45, 1991; <creation.com/creator>. Terug naar de tekst
 5. Er waren meerdere wonderen, beschreven in de andere evangeliën, Johannes koos voor deze zeven. Terug naar de tekst
 6. Zie Grigg, R., A brief history of design, Creation 22(2):50–53, 2000; <creation.com/design-history>. Terug naar de tekst