Explore
Also Available in:

Astronomi och skapelse

Jonathan Sarfati samtalar med f d statligt anställde astronomen i New South Wales (NSW) David King

Dr David King var yrkesastronom vid Sydney Observatory (Australien) i åtta år. Han var den siste statligt anställde astronomen i New South Wales, eftersom forskningsfunktionerna vid observatoriet upphörde i mitten av 1980-talet. Han har en B.Sc. (Hons.)-examen från Sydney University, som också gav honom en Ph.D. i tillämpad matematik för hans avhandling Open Star Clusters, en jämförelse mellan teori, simuleringar och iakttagelser. Han belönades med Young Astronomers grant (Unga Astronomers stipendium, övers.anm.) av International Astronomical Union, och fick två gånger Archibald Ollie-priset för bästa artikel i tidningen Journal of the Royal Society.

David King är även en framstående cyklist–f d delstatsmästare i New South Wales. Dessutom är han elitsimmare och har satt mer än 50 nationella rekord i högklassiga’tävlingar.


David King

David King har varit intresserad av astronomi sedan unga år. Han berättar: ”Som tonåring var jag engagerad i amatörastronomi vid Belfieldobservatoriet i Sydney.”

Dagens ungdomar med intresse för en bana inom astronomin ger han rådet: ”Det är viktigt att specialisera sig inom det område som intresserar en mest, när man väl har satt sig in i grunderna och omfattningen av astronomisk forskning. Ha alltid ett öppet sinne gentemot andra tankegångar utanför ditt specialområde som kan bidra till din forskning.”

Dr King har också varit kristen sedan tonåren. Han berättar: “Som tonåring fattade jag ett personligt beslut att följa Kristus, tack vare en skolkamrat som nu är geolog.”

Cycling
Detta foto togs 1979 vid cykeltävlingar i New South Wales, Centennial Park, Sydney. Därefter representerade David New South Wales i de australiensiska mästerskapen i Perth.

Som många kristna’säger han emellertid att tanken på en skapelse under sex vanliga dagar till en början inte var mycket att diskutera. Men under sin tid vid universitetet insåg han:

”Skapelseberättelsen i Första Mosebok och konventionell teori står i konflikt med varandra. Det finns skillnader vad avser både tidsomfattning och ordningsföljd på händelserna. Första Mosebok’säger att jorden skapades före stjärnorna.”

Beträffande sitt tredje år, då han studerade vetenskapshistoria och-filosofi förklarar han:

“Jag valde att undersöka evolutionsteorin in detalj för att utröna om den verkligen förtjänade att anses som en vetenskaplig teori. Jag studerade texter skrivna av experter inom teorin, som öppet medgav bristerna i den men som ’blint’ höll fast vid den, eftersom alternativet var helt oacceptabelt för dem.–När jag väl hade börjat studera ämnet läste jag allt jag kunde komma över om skapelsen. I framtiden tror jag att skapelsetroende forskare fortsätter att göra upptäckter som kommer att undergräva evolutionsteorin’så att fler och fler upptäcker sanningen.”

Hur gammalt är universum?

Sydney observatory
Stången och kulan högst upp på byggnaden kommer från Sydney Observatory, där David arbetade i åtta år och blev den siste NSW-astronomen innan det upphörde som aktivt observatorium.

Men påstår inte många att tron på en lång tidsrymd är nödvändig för vetenskaplig forskning, särskilt inom astronomin? Dr King avfärdar bestämt detta och’säger:

quo;Det finns inget som tyder på något vetenskapligt genombrott som grundar sig på långa tidsrymder. Allt som framkommer ur en’sådan tro är cirkelresonemang och ett ökande antal teorier grundade på falska bevis.

Många stora vetenskapsmän har trott på skapelsen, inklusive ett flertal av astronomins grundare’såsom Kopernikus, Galileo, Kepler och Newton.”

Vad skall man’säga om det ljus som färdas från stjärnor som ligger miljoner ljusår bort i förhållande till en biblisk tidsskala? Dr King pekar på de nya rön inom relativistisk kosmologi som gjorts av fysikerna Dr Russell Humphreys1 och Dr John Hartnett2 , där gravitational time dilation är förenlig med att ljuset når oss på 6 000 år mätt med våra jordiska klockor.

Bibeln och vetenskapen

Nej, snarare än att långa tidsrymder skulle vara nödvändiga, påpekar Dr King att en väsentlig sanningskälla saknas i en stor del av dagens vetenskap, även om den upplyste många av grundarna av den moderna vetenskapen:

“All vetenskap måste grunda sig på sanningen. Guds ord i Bibeln är sanning. Att känna till händelsernas korrekta ordningsföljd under skapelsen och hur Gud har uttryckt sig i sitt skapelseverk är grundläggande för att förstå världen.”

Han förklarar vidare:

David King

“Ett exempel på detta är skapelsen av olika ’slag’. Gud skapade olika slags varelser (Första Mosebok 1), olika sorters stjärnor (1 Korintierbrevet 15:41), varierande slag av planeter och partiklar etc. Mångfalden är också en del av Hans skapelse och visar oss Hans kärlek och kreativitet. Av skapelsen och mångfalden kan vi se att Gud gör varje individ olik alla andra. Han har en’sådan omsorg om var och en av oss att han gör oss unika i förhållande till andra.

När man tittar på fotografier tagna med Hubbleteleskopet och begrundar många andra astronomiska fakta kan man inte undgå att se hur ’himlarna förkunnar Guds ära’ (Psalm 19). Universums vidsträckthet får oss också att inse Hans storhet (Psalm 8). Jag har alltid varit fascinerad av hur stort universum är (se stycket ovan ’Så här vidsträckt är Guds universum’)”.

Dr King prenumererar också på tidningen Creation. Han’säger:

“Tidningen är en värdefull källa till information om vad som sker inom den vetenskapliga världen utifrån en kristen utgångspunkt. Den förser oss med de verktyg vi behöver för att svara dem som frågar oss vad vi tror på och varför (jfr. 1 Petrus brev 3:15).”
Universe

Universums storhet

  • Om jorden hade en diameter på 1 cm skulle solen befinna sig på ett avstånd av 118 m från den och vara 1 m i diameter.
  • Om avståndet mellan solen och jorden vore 1 cm skulle Pluto ligga 39 cm och Alpha Centauri (det närmast belägna stjärnan efter solen) 3 km bort.
  • Om jorden och Alpha Centauri låg 1 cm från varandra skulle centrum av vår galax ligga 100 m bort och galaxens diameter vara 250 m.
  • Om galaxens diameter vore 1 cm skulle Andromeda befinna sig 30 cm och den mest avlägsna galaxen 1 km därifrån.
  • Eller, för att sammanfatta detta: Om jorden hade en diameter på 1 cm skulle den mest avlägsna galaxen ligga längre bort än Alpha Centauri gör vid den riktiga avståndsskalan.

Noter

  1. Humphreys, D.R., Starlight and Time, Master Books, Arkansas, USA, 1994. Retur till text
  2. Hartnett, J.G., Starlight, Time and the New Physics, Creation Ministries International, Australia, in press, 2007. Retur till text