Explore
Also Available in:

Förnekar kreationister vetenskap?

Av Jonathan Sarfati, CMI—US
Översatt av Lasse Hermansson (genesis.nu)

Evolutionister hävdar ofta att kreationister förnekar vetenskap. Men vilken vetenskap förnekar kreationister? Och vad säger historien?

Vetenskapens grund

Innan vi diskuterar vetenskap bör vi undra varför det ens fungerar. Vetenskap kräver ett ordnat universum, men varför skulle det vara ordnat för det första? Evolutionen kan inte förklara det.

Men Bibeln lär att en gudomlig lagstiftare — fridens Gud, inte oordningens (1 Kor.14:33) — skapade universum. Gud gav mänskligheten herravälde (1 Mos. 1:28), vilket antyder att vi är menade att studera skapelsen och ta reda på hur den fungerar. (Se även creation.com/whyscience (på engelska).)

Peter Church | Wikimedia | CC BY-SA 2.017105-chapel
The Chapel, Jesus College, Cambridge

Universitetet, en medeltida kyrklig uppfinning, lade först grunden till vetenskapen. Dess pionjärer var ofta präster, vad vi kan kalla naturfilosofer (naturfilosofi var den gamla termen för “vetenskap”). Några århundraden senare ledde reformationen till återupptäckten av en mer objektiv förståelse av Skriften, som överfördes till naturen. Vetenskaps-historikern Peter Harrison skrev, “Bibeln och dess bokstavliga tolkning har spelat en avgörande roll i utvecklingen av västerländsk vetenskap” (Se creation.com/roots.)

Specifika vetenskaper

Låt oss utforska flera vetenskapliga grenar för att se om kreationister förnekar dem. Egentligen, varför skulle vi förneka dessa vetenskaper, eftersom kreationisterna grundade dem? (Se creation.com/name-game.)

Astronomi

Johannes Kepler (1571 – 1630) upptäckte de tre lagarna för planetarisk rörelse. Han uppfann också det brytande teleskopet som används av moderna astronomer och upptäckte hur ögon fokuserar inkommande ljus. Han sa att hans vetenskapliga arbete var att “tänka Guds tankar efter honom.”

Kemi

Robert Boyle (1627 – 1691) omkullkastade den hednisk-grekiska synen på fyra element: eld, vatten, jord och luft. Istället föreslog han den moderna vetenskapliga definitionen: ett ämne som inte kan brytas ner i något enklare. Boyle upptäckte att gasvolymen är omvänt proportionell mot trycket (t.ex. ju mindre volym en gas har, desto högre är dess tryck). Han skrev också böcker som försvarade kristendomen.

Fysik

Albert Einsteins tre vetenskapliga hjältar var Faraday, Maxwell och Newton (se creation.com/einsteins-heroes.)

FF-UK | Wikimedia | CC BY-SA 4.017105-plaque

Michael Faraday (1791 – 1867), medlem av en mycket konservativ kristen sekt (sandemanerna), var pionjär inom elektrokemi (viktigt för galvanisering) och magnetisk induktion (viktigt för elektriska generatorer).

James Clerk Maxwell (1831 – 1879 bidrog enormt till termodynamiken, och hans elektromagnetism-ekvationer var grundläggande för Einsteins relativitetsteori. Maxwell förkastade darwinismen och bekräftade Noas flod.

Sir Isaac Newton (1642/3 – 1727) upptäckte lagarna för rörelse, gravitation och kylning och ljusets spektrum. Men han skrev mer om Skriften än vetenskap.

Vetenskaplig matematik

Newton var också med och uppfann matematisk analys. Andra framstående kreationistiska matematiker inkluderar Blaise Pascal (1623 – 1662), upptäckare av sannolikhet och hydraulik, och Leonard Euler (1707 – 1738), som förmodligen upptäckte mer matematik än någon annan. Så kreationister kommer knappast att förneka fysiska vetenskaper, eftersom de har spelat en stor roll i att upptäcka och utveckla dem. Men kanske kreationister förnekar biologi? Egentligen grundade kreationister också många grenar av biologin.

Genetik

Gregor Mendel (1822 – 1884) upptäckte genetik medan han var munk, sedan abbot. Darwin struntade i hans arbete och hade en helt felaktig syn på arv.

John Sanford (f. 1950) uppfann genpistolen och visade hur snabb genmutation omöjliggör evolution. Han visade också att vi skulle vara utdöda om miljoner och miljarder år av evolution vore sanna.

Stanley Howe | Wikimedia | CC BY-SA 2.017105-james-simpson

Bedövning

James Simpson var banbrytande för bedövning, särskilt för att lindra smärta vid förlossning. En del evolutionär propaganda anklagar kristna för att motsätta sig bedövning, eftersom den påstås angripa Guds dekret att kvinnor lider av förlossningssmärta (1 Mos. 3:16). Simpsons bibliskt motiverade replik var att Gud använde narkos på Adam för att göra Eva. Och Jesus visade att det var en välsignelse att lindra aspekter av förbannelsen. Ingen anmärkningsvärd kristen gjorde några religiösa invändningar mot Simpson; de flesta var mycket stödjande (se creation.com/simpson.)

Bakterieteori

Antonie Philips van Leeuwenhoek (1632 – 1723) upptäckte bakterier. Han sa att de “förhärligar Herren och universums Skapare.”

Joseph Lister (1827 – 1912) var en hängiven kristen som räddade otaliga liv genom att uppfinna antiseptisk kirurgi.

Louis Pasteur (1822 – 1895), en orubblig troende på skapelsen motbevisade spontan alstring (liv från icke-liv).

En upptäckare av antibiotikan penicillin var Ernst Chain (1906 – 1979), en ortodox jude och högröstad anti-darwinist.

Vad finns kvar att förneka?

Evolution bygger på variation och naturligt urval. Men kreationister förnekar inte ens dessa. Inte idag, och inte ens före Darwin (1809 – 1882). Vi förnekar bara det obevisade påståendet att sådana processer skulle kunna förvandla bakterier till biologer.

Variation

Den anglikanske biskopen John Wilkins (1614 – 1672) grundade det metriska systemet och Royal Society. Han insåg också att jämförelsevis få arter i Arken gav upphov till många fler varianter.

Carl von Linné (1707 – 1778), som vissa kallade “den andre Adam” för att han klassificerade varelser (Jesus är den siste Adam 1 Kor. 15:45), förstod att Gud skapade dem för att variera.

Naturligt urval

Biologiska historiker informerar oss om att pre-darwinistiska kreationistiska biologer förstod att naturligt urval var verkligt. Men till skillnad från Darwin förstod de att det var en utgallrande kraft, inte en kreativ sådan, och att det inte förklarade ankomsten av de bäst anpassade.

Slutsats

Kreationister förnekar inte verklig vetenskap; de grundade de flesta typer av vetenskap. Variation och naturligt urval är en del av den bibliska kreationistiska modellen. Av logiska skäl, om något är en del av två rivaliserande modeller, kan det inte användas för att stödja den ena mot den andra.

Vidare läsning