Explore
Also Available in:

Är utvecklingsläran pseudovetenskap?

av Mark Johansen
översatt av Gudrun Ringqvist

The Skeptic’s Dictionary innehåller en artikel om ”pseudovetenskap” som tar upp tio misstag som är utmärkande för pseudovetenskapliga teorier.1

Det framgår tydligt att den som satte samman listan på The Skeptic’s Dictionary inte hade utvecklingsläran i tankarna eftersom den första grupp människor artikeln identifierar som pseudovetenskaplig är ”kreationisterna”.

Ironiskt nog kännetecknas utvecklingsläran av nästan alla karakteristika på listan. Låt oss titta på hur utvecklingsläran uppvisar de misstag som dessa självutnämnda skeptiker räknar upp, med ett exempel från varje punkt.

 1. Vissa pseudovetenskapliga teorier baseras på en auktoritativ text snarare än på iakttagelse eller empiriska undersökningar.

  I nästan alla debatter som rör ursprung är evolutionisternas första argument ett åberopande av auktoriteter. The National Academy of Sciences hävdar bestämt:

  ”Även om utvecklingslärans mekanismer fortfarande är under utredning accepterar vetenskapsmännen allmänt att kosmos, vår planet och liv har uppkommit genom utveckling och fortsätter att utvecklas.”2

  Man menar att vi ska respektera dessa vetenskapsmän eftersom vetenskapen är en bevisad auktoritet. Men det är inte de människor som predikar evolutionsläran som upptäckte tyngdkraften eller pastöriseringen eller halvledarna. De benämner sig bara likadant: ”vetenskapsmän”.

 2. Vissa pseudovetenskapliga teorier förklarar vad icke-troende inte ens kan se.

  The US Department of Energy’s websida medger att ingen har sett evolutionen äga rum i naturen eller i laboratoriet men förklarar:

  ”Vad beträffar det faktum att vi ännu inte har åstadkommit utveckling av liv i laboratoriet, så tror jag att man väntar sig för mycket av arterna. Låt oss som en första gissning säga att det tog Naturen en miljard år att skapa det liv som sedan utvecklats på jorden. Hur mycket fortare vill man att vi ska gå fram? Även om man ger oss en faktor på en MILJON i försprång skulle det ta oss tusen år att komma ifatt … Så det är fullständigt orealistiskt att förvänta sig att faktiskt kunna observera evolutionen, även under artificiellt påskyndade förhållanden.”3

  Richard Dawkins, professor i zoologi vid Oxfords universitet, sade:

  ”Evolutionen har observerats. Det är bara det att den inte observerats medan den sker.”4

 3. Photo stock.xchngPeacock
  Varför klarar sig fåglar både bättre med för oss människor vackra stjärtfjädrar OCH med motsatsen, för oss intetsägande sådana? Evolutionsteorin har historier för alla varianter.
 4. Vissa kan inte testas eftersom de överensstämmer med alla tänkbara förhållanden i den empiriska världen.

  Nästa punkt innebär i stort sett samma sak:

 5. … (eller) är så vaga och anpassningsbara att allt relevant kan ”klämmas in i” teorin.

  Evolutionister har alltid en historia i beredskap för att förklara varje iakttagen egenskap hos en art. Varför har t.ex. en del fåglar, som påfågeln och paradisfåglarna, vackra och raffinerade stjärtar? Evolutionisterna förklarar:

  ”Om en påfågel kan … hitta mat och undvika rovdjur medan han drar omkring en större och mer iögonenfallande stjärt än sina rivaler”, visar detta att han är speciellt stark och kapabel och alltså blir en bättre make. Och därför utväljer evolutionen honor som föredrar de hanar som har den mest raffinerade stjärten.5

  Men samma artikel säger också:

  ” … det är svårt att tänka ut vilken fördel dessa iögonenfallande men betungande tillbehör rimligen kan ge … i överlevnadens hårda företag.”

  Om påfåglar hade små strömlinjeformade stjärtar skulle evolutionisterna säkert förklara att en sådan ändamålsenlig stjärt är en fördel i kampen för överlevnad (vid flykt undan rovdjur t.ex..).

  Utvecklingsläran är lika bra på att förutsäga saker som aldrig hänt som sådana som faktiskt har hänt. En teori som kan förklara vad som helst, förutsäger inget och bevisar inget..

 6. Vissa teorier har blivit empiriskt testade men snarare än att bli bekräftade tycks de antingen ha blivit vederlagda eller behöva stöd av ett flertal AD hoc hypoteser (hypoteser gjorda för ändamålet i fråga ö.a.).

  Trilobite
  Exempel på ett avancerat djur som uppträder ’plötsligt’ i kambriska lager. Fossil trilobit.

  Evolutionisterna har tvingats erkänna att det fossila beviset för deras teori är klent eller icke-existerande. Till exempel uppträder nästan alla större grupper av individer i den fossila dokumentationen utan något evolutionärt förflutet.

  ”Något ganska bisarrt hände vid slutet av den prekambriska eran. Bergarter från den tiden uppvisar en häpnadsväckande mångfald multicellulära och hårdskaliga livsformer som förefaller ha dykt upp samtidigt. Vetenskapsmän har länge funderat över orsakerna till detta plötsliga uppdykande av nya livsformer, känt som den kambriska explosionen.”6

  Evolutionisterna erbjuder AD hoc-hypoteser för att förklara bristen på bevis för deras teori. En populär hypotes är ”ryckvis utveckling” som säger att evolutionen ibland sker så snabbt att det blir för få ”intermediära” generationer för att några skulle få chansen att fossiliseras.

  Man kan inte observera evolutionen idag eftersom den sker så långsamt, och man kan inte se bevis för den i det förflutna eftersom den skedde för snabbt!

 7. Vissa pseudovetenskapliga teorier litar till gamla myter och legender.

  En punkt som inte speciellt beskriver utvecklingsläran även om evolutionära föreställningar kan spåras tillbaka till gamla hedniska grekiska filosofer som Empedokles (ca 490–430 före Kristus).7

 8. Vissa pseudovetenskapliga teorier stöder sig huvudsakligen på ett selektivt användande av anekdoter, intuition och exempel på bekräftande fall.

  Utvecklingslärans anhängare försöker hitta djur som passar in i deras ”evolutionsträd”. I den klassiska ”hästens historia” arrangerar de en grupp djur med likartad kroppsform i storleksordning och säger att den visar hästens utveckling. Men är detta en verklig generationslinje eller bara ett konstlat arrangemang? Med undantag av den förmodade ”första hästen”, vilket det antagligen inte är, uppvisar fossilerna den vida variation som finns inom ett skapat djurslag. Som biologen Heribert Nilsson sa:

  ”Hästens släktträd är vackert kontinuerlig bara i läroböckerna”.8

  De flesta varelser som borde ha existerat om utvecklingsläran var sann har aldrig påträffats, och en del har påträffats som inte passar in i evolutionsträdet alls, som t ex näbbdjur. Men evolutionisterna tar fasta på några få individer som liksom ser ut att kunna vara någonting mittemellan grävling och häst, eller reptil och fågel.

  Dessa sällsynta individer som skenbart passar in ”bevisar” utvecklingslärans sanning lika mycket som ett mediums tillfälliga lyckträffar ”bevisar” att han eller hon kan läsa ens tankar.

 9. Vissa pseudovetenskapliga teorier förväxlar metafysiska påståenden med empiriska.

  Vissa evolutionister vidhåller att evolutionen inte har någon metafysisk innebörd.

  ”Evolutionen har inga moraliska konsekvenser och omöjliggör inte ett kosmiskt syfte.”9

  Men andra ser dogmatiska metafysiska tillämpningar. The American Academy for the Advancement of Science’s websida innehåller en hel sektion om vetenskap, etik och religion med yttranden som :

  ”Utvecklingsläran är vår tids skapelsemyt. Genom att berätta för oss om vårt ursprung skapar den vår bild av vad vi är. … Genom att kalla den en myt säger jag inte att den är falsk. Jag menar att den har ett stort symboliskt värde som är oberoende av dess sanning. Passar ordet religion in på den? Det beror på vilken betydelse vi ger detta mycket elastiska ord. Jag har medvetet valt det.”10

  Richard Dawkins sa att

  ”Darwin gjorde det möjligt att vara en intellektuellt tillfredsställd ateist.”11

 10. Vissa pseudovetenskapliga teorier motsäger kända vetenskapliga lagar och deras förespråkare använder AD hoc-hypoteser för att förklara den tilltro man har till dem.

  En till utvecklingsläran positiv websida fastslår:

  ”Fram till 1800-talet trodde man allmänt att liv ofta uppkom ur icke-liv under vissa omständigheter, en process känd som ’självalstring’. Denna uppfattning berodde på den vanliga iakttagelsen att fluglarver eller mögel tycktes uppstå spontant när organiskt material lämnades åt sig självt. Det upptäcktes senare att under alla dessa ofta iakttagna omständigheter, liv bara uppstår ur liv. Inget liv har någonsin setts uppkomma ur död materia.”12

  Men evolutionisterna avvisar det faktum att deras teori kräver att man våldför sig på denna väletablerade vetenskapliga lag.

  Pasteur
  Louis Pasteur vederlade den tidigare idén om att liv kunde uppkomma ur död materia.

  ”Bevisade (Pasteur) att inget liv någonsin kan uppkomma ur icke-levande ting? Nej, det gjorde han inte, eftersom man inte kan vederlägga något sådant experimentellt.”13

  Det faktum att de senaste 200 årens alla experimentella indicier motsäger deras teori är irrelevant för dem, eftersom de i sina spekulationer tänker sig möjligheten att det kan finnas något ännu oprövat experiment där den kan fungera.

 11. Pseudovetenskapsmän hävdar att de grundar sina teorier på empiriska bevis, och de kan till och med använda vissa vetenskapliga metoder, men deras förståelse av ett kontrollerat experiment är ofta oriktig.

  Evolutionisterna hävdar att deras teori är vetenskap, men the National Center for Science Education, som är en antikreationistisk påtryckningsgrupp, medger att det finns ett problem:

  ”Att många studenter inte förstår och accepterar utvecklingslärans faktum är ofta ett resultat av den naiva syn de har på vetenskapens natur … . Enligt denna naiva syn är nyckeln till vetenskapens unika framgång när det gäller att producera sann kunskap ’den vetenskapliga metoden’, vilken, som den vanligen redovisas, omfattar formuleringen av hypoteser, förutsägelser om resultatet och att man sedan går till laboratoriet och utför det avgörande experimentet. I motsats till detta innebär många evolutionsbiologers arbete en rekonstruktion av det förgångna. De metoder de använder är inte förenliga med den allmänna synen på ’den vetenskapliga metoden’.”14

  Så om man inte kan bevisa sin teori genom att använda den vetenskapliga metoden, som faktiskt innebär kontrollerade experiment till skillnad från bestickande sagoberättelser, kan man helt enkelt förklara att det bara är ”naiva” människor som tror att den vetenskapliga metoden har något med ”vetenskap” att göra.

Bra kandidat på pseudovetenskap

Av de tio kännetecknen på pseudovetenskap som tas upp i the Skeptic’s Dictionary uppfyller utvecklingsläran alltså nio. Få andra pseudovetenskaper—astrologi, astralprojektion, kidnappande rymdvarelser, kristallkraft eller vad man än må föreslå—skulle uppfylla så många.

Referenser och noter

 1. Carroll. R.T., Pseudoscience. The Skeptic’s Dictionary, <skepdic.com/pseudosc.html>, 19 June 2006. Retur till text
 2. National Academy of Sciences. Evolution resources from the National Academies, <national academies.org/evolution>, 19 June 2006. Retur till text
 3. Barrans Jr., R., Ask a scientist: microevolution [obs!—artikeln handlar egentligen om makroevolution] United States Department of Energy, <www.newton.dep.anl.gov/askasci/bio99/bio99509.htm>, 19 June 2006. Retur till text
 4. Richard Dawkins, PBS interview with Bill Moyers, 3 December 2004. <www.pbs.org/now/transcript/transcript349_full.html>. 8 November 2006. Retur till text
 5. Stewart. D, The importance of being flashy—feathers, International Wildlife, September 1995. <www.findarticles.com/p/ articles/mi_m1170/is_ n5_ v25/ai17386021>, 8 November 2006. Retur till text
 6. Friedman. R., The Cambrian explosion: tooth and claw, Astrobiology Magazine, April 2002. <www.astrobio.net.news/print.php?sid=134>. Retur till text
 7. Duggan. G.H., Review of The Blind Watchmaker by Richard Dawkins. Apologia, 6(1):121–122, 1997. Retur till text
 8. För detaljer om “hästens historia”, se Sarfati, The non-evolution of the horse, Creation 21(3):28&ndsh;31, 1999. <creation.com/horse>. Retur till text
 9. Wilkins, J.S., Evolution and philosophy: does evolution make might right? The Talk. Origins Archive, 1997, <www.talkorigins.org/faqs/evolphil/social.html>, 19 June 2006. Retur till text
 10. Midgley, M., Evolution as a religion: a comparison of prophecies. science, ethics, and religion. <www.aaas.org/spp/dser/03_ Areas/evolution/perspectives/midgIey_l987shtml>, October 2005. Retur till text
 11. Dawkins R., The Blind Watchmaker, Penguin, London, p. 6. 1991. Retur till text
 12. Absolute Astronomy. Biogenesis. <www.absoluteastronomy.com/encyclopedia/b/bi/biogenesis.htm>, 19 June 2006. Retur till text
 13. Se Wilkins, John S., Spontaneous Generation and the Origin of Life, The Talk.Origins Archive, April 2004. <www.talkorigins.org/faqs/abioprob/spontaneousgeneration.html>, 19 June 2006. Retur till text
 14. Cooper, R.A., The goal of evolutionary instruction: belief or literacy?, National Center for Science Education, <www.ncseweb.org/resources/rncse_content/vol21/1132_the_goal_of_evolution_instruct _12_30_1899.asp>, 19 June 2006. Retur till text

Relaterade artiklar

Helpful Resources