Explore
Also Available in:

Mike Kruger

Mike Kruger có bằng cử nhân về quản trị kinh doanh ở trường Đại học North Carolina ở Chapel Hill và bằng Thạc Sỹ về Thần học ở Westminster Theological Seminary tại California. Ông hiện đang là Giám Đốc của Giáo Dục Cơ Đốc Nhân tại Nhà Thờ Chúa Cứu Chuộc ở Mesa, Arizona.

Bài viết


Back to Other biographies and interviews of interest