Explore
Also Available in:

Rasismin virheelliset johtopäätökset

Evolutionistinen näkemys elämän kehittymisestä ‘korkeammille’ tasoille on lisännyt ihmisten rasistisia asenteita. Raamattu kuitenkin kumoaa selvästi tällaisen ajattelutavan.

Kirjoittaja
Luominen nro 1. s.26–27

Se miten ihmiset kohtelevat usein toisiaan selittyy paljolti laajalle levinneellä evoluutio–opilla.

On surullista, että ihmiset vain harvoin tunnistavat niitä ennakkoluuloja, jotka ovat pitkän ajan kuluessa juurtuneet syvälle heidän ajattelutapaansa. Usein taustalla on suorasti tai epäsuo rasti evolutionistinen ajattelutapa.

Eräs osoitus ihmisten epäinhimillisyydestä on rasismi. Yksinkertaistettuna rasismi tarkoittaa ennakkoluuloista suhtautumista toisiin ihmisiin pelkästään heidän ‘rotunsa’1 takia. Tällaista ajattelua soveltamalla ihmisistä tulee alempiarvoisia heidän kulttuuritaustansa, ihonvärinsä, ulkonäkönsä tai murteensa perusteella.

Tämä mahdollistaa usein, tosin täysin aiheettomasti, oletuksen näin ajattelevan ihmisen paremmuudesta toiseen ihmiseen verrattuna. Tätä taas käytetään oikeuttamaan mitkä tahansa halveksuvat tai välinpitämättömät tunteet heitä kohtaan. Todellisuudessa rasistinen asenne perustuu kuitenkin vain pelkoon, tietämättömyyteen ja väärinkäsityksiin. Rasismin ilmenemismuodot voivat olla myös räikeitä, kuten Ku Klux Klanin vihamielisyys ja apartheid-sortopolitiikka tai vaikkapa vain halventavien vitsien kertominen ja kylmän välinpitämätön suhtautuminen.

Evolutionistinen ajattelutapa onkin johtanut siihen, että monet länsi maissa asuvat ihmiset eivät kykene tuntemaan aitoa sympatiaa kolmannen maailman köyhiä, nälkää näkeviä lapsia kohtaan. Ilman mitään todellisia perusteita, he uskovat ‘elämän’ jollain tavalla merkitsevän vähemmän näille tuntemattomille ihmisille, joilla on erilainen ihonväri ja kasvonpiirteet kuin heillä itsellään. Uskomatonta kyllä, olen kuullut tämän tapaisia kommentteja ‘koulutetuiltakin’ ihmisiltä!

Tällainen harhaanjohtava asenne on ymmärrettävää, jos ihmiset hyväksyvät ajatuksen ‘parhaimpien eloonjäämisestä’. Silloinhan eläinkunnan sääntöjä täytyy soveltaa myös ihmisiin, ‘koska me kaikki olemme kehittyneet eläimistä’!

Ajatus rasismista tai evoluutiosta ei kuitenkaan alkanut Darwinista. Molemmat ovat oireita ajattelusta, joka ei perustu Raamattuun. Kuitenkin Darwinin kirjoituksilla on ollut paljon annettavaa rasismille, koska ne tarjosivat ‘tieteellisen’ oikeutuksen sille. Hänen kirjansa alaotsikko viittasi ‘hyvien rotujen säilymiseen’.

Raamattu opettaa Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa, että Jumala loi taivaan ja maan ja kaiken niissä olevan elämän. Ei ole olemassa mitään todisteita, joilla voitaisiin osoittaa ihmisen saaneen alkunsa millään muulla tavalla. Oppi evoluutiosta perustuu oletukseen ja vääriin tietoihin.

Jos uskomme Raamattuun, siis koko Raamattuun, silloin on selvää, että Jumala on luonut kaikki ihmiset. ‘Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sie raimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu’ (1 Mooses 2:7).

Apostolien teoissa (Teot 17:26) sanotaan: ‘Ja hän [Jumala] on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta [siis yksistä ja ensimmäisistä esivanhemmista, Aadamista sekä hänen vaimostaan Eevasta] asumaan kaikkea maanpiiriä …’. Tämä tarkoittaa siis, että olemme kaikki sukua keskenämme!

Madonna ja evolutiivinen-rasismi

Niin sanottu rock–‘tähti’ Maddona on sanonut ettei hän uudellaan valitsisi mustaa kumppaniaVäittäen, että häntä kohdeltin kaltoin kun hän treffasi mustien miehien kanssa, hän oletettavasti väitti: ‘Ehkä suuri osa liittyy siihen, että heillä ei ole ollut samoja mahdollisuuksia kuin meillä valkoisilla ihmisillä on ollut koulutukseen tai altistumista asioihin jotka tekee meidät enemmän kehittyneemmäksiä.’5

Valitettavasti miljoonat nuoret seuraavat kaikkia Madonnan temppuja ja kommentteja, jonka toiminnat tuskin ansaitsee kulttuurista ylivallan vaatimusta. Madonnan lausunnossa korostetaan aivan liian yleistä uskoa, että jotkut ‘rodut’ ovat vähemmän ‘kehittyneitä’kuin toiset. Vaikka Madonna on saattanut viitata vain sosiaaliseen evoluutioon, sosiaalisen ja biologisen evoluution käsitteet liittyvät monien mielessä erottamattomasti toisiinsa.

Itse asiassa nykyaikainen molekyylibiologia vahvistaa raamatullisen näkemyksen siitä, että kaikki maailman kansat ovat hämmästyttävän läheisiä geneettisesti. Esimerkiksi lääketieteen ammatissa on yleisesti tiedossa, että etsiessään ketään elinluovuttajana elinsiirtoa varten, henkilö, jonka kudostyyppi sopii sinulle parhaiten (olitpa esimerkiksi musta tai valkoinen), voi hyvin olla joku ‘vastakkaisen värinen’. Todellisuudessa meidän kaikkien ihossa on sama ruskea-musta pigmentti, melaniini, joka yksinkertaisesti tekee enemmän tai vähemmän kyseistä pigmenttiä.

Maapallolla olevien eri ‘rotujen’ (Raamattu ei käytä rotusanaa vaan puhuu heimoista ja kansoista) alkuperä on pitkään aiheuttanut tarpeetonta sekaannusta niin kristityille kuin ei-kristityillekin. Totuus on kuitenkin yllättävän yksinkertainen.

Nykyään suurin osa evolutionisteista ei väitä vääräksi kreationistien Raamattuun perustuvaa näkemystä, että kaikki ‘rodut’ ovat peräisin samasta populaatiosta (he eivät ole samaa mieltä siitä, että ‘rodut’ syntyivät vain kahdesta ihmisestä). Evolutionistit eivät ole kuitenkaan aina ajatelleet näin. Nykyään he opettavat näiden ryhmien ‘kehittyneen’ itsenäisesti, toisistaan eristyksissä, monien kymmenien tuhansien vuosien aikana. Evolutionistien mielestä tämä pitkä ajanjakso on tarpeen, jotta voitaisiin selittää ‘rotujen’ väliset fyysiset eroavaisuudet.

Tämä harhaanjohtava ajattelutapa on synnyttänyt väärinkäsityksen, että jotkut ‘rodut’ ovat kehittyneet ja tulleet ‘sivistyneemmiksi’ toisia ‘rotuja’ nopeammin. Johtopäätöksenä tästä on idea (usein alitajuisesti), että tietyt ‘rodut’ ovat toisten yläpuolella.

Kysymyksiä ja Vastauksia Luomisesta’ (The Creation Answers Book) tarjoaa selvän ja tiiviin selityksen sille, miten eri ‘rodut’ muodostuivat Baabelin kielten sekoittamisen ja väestön hajaantumisen jälkeen (tapahtuman kuvaus 1 Mooses 11:1–9). Kirja osoittaa myös loogisesti ja tieteellisesti, että ihmiskunta polveutuu Nooasta ja hänen perheestään (Aadamista ja Eevasta ennen sitä).

Kirja selittää kuinka suuri ihmisryhmä hajoaa moniksi pieniksi ryhmiksi (sisältää samaa kieltä puhuvat ihmiset). Näissä pienissä ryhmissä ihmiset saavat jälkeläisiä ja heistä muodostuvilla väestöryhmillä on erilaisia fyysisiä piirteitä, koska heillä on erilainen yhdistelmä alkuperäisestä geenivalikoimasta.

Täydellisiksi luoduilla Aadamilla ja Eevalla oli geenit, jotka mahdollistivat heidän jälkeläisissään monia väriyhdistelmiä ihon, hiusten ja silmien suhteen, kuten nykymaailmassakin.2

Tämän päivän ihmiset polveutuvat vedenpaisumuksen jälkeiseltä ajalta Nooasta ja hänen perheestään, joten käytettävissä olleiden geenien määrä on todennäköisesti jonkin verran vähentynyt Aadamin ja Eevan geeneihin verrattuna.

Siten hajaantuminen aiheutti lyhyessä ajassa tiettyjä eroavaisuuksia,3 jotka tulivat selvemmin näkyviin pienissä ryhmissä (‘roduissa’4).

Roomalaiskirjeessä meille kerrotaan, että ihmiset syntyvät tasa-arvoisina: ‘Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla’ (Room. 3:23), mutta Jeesuksen Kristuksen kuolema ja ylösnousemus on tuonut meille mahdollisuuden lunastukseen ja pelastukseen: ‘Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään [riippumatta siitä mihin heimoon tai ’rotuun’ hän kuuluu], joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä ’ (Johannes. 3:16).

Uskovien keskuudessa:

‘Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa’ (Gal. 3:28).

Jumalan Sanan valossa ei ole perusteita rasismin tukemiseen tai hyväksymiseen.

Lähdeluettelo ja kommentit

  1. Termiä ‘rotu’ käytettiin ennen tarkoittamaan kansoja, kuten englantilainen rotu, saksalainen rotu jne. Sen sijaan Darwinista lähtien käsitys ‘rotu’-sanasta on muuttunut ja nykyään se ajatellaankin yleensä evolutionistisen ajattelutavan mukaisesti. Niinpä meidän olisi selvempi puhua ‘rodun’ sijasta ‘heimoista ja kansoista’ tai ‘etnisistä ryhmistä’. Palaa tekstiin.
  2. Jotkut piirteet voivat myös johtua mutaatioiden aiheuttamasta informaation menettämisestä. Tästähän geneettinen perimä on kärsinyt syntiinlankeemuksesta asti. Esimerkiksi punainen tukka näyttää johtuvan peritystä mutaatiosta, jossa ruskean ja mustan värejä melaniinipigmentistä ei pystytäkään muodostamaan normaalisti, vaan jäljelle jäävät vain punertavat ainekset. Mutaation vuoksi myös punatukkaisten iho palaa helpommin auringossa. Palaa tekstiin.
  3. Sellaiset erot eivät synny tyhjästä. Informaatio oli jo olemassa ja näin uusien yhdistelmien muodostuminen näistä geeneistä oli mahdollista. Nämä erot ovat vähäisiä (esim. enemmän tai vähemmän samaa ihon pigmenttiä) ja pysyvät ‘muuttumattomina’, jos ryhmän jäsenet saavat jälkeläisiä ainoastaan keskenään. Kun eri ryhmien yksilöt saavat keskenään jälkeläisiä, geenit yhdistyvät taas tavalla joka johtaa suurempaan muuntelukykyyn ja ryhmien välisten erojen pienentymiseen. Teoriassa jälkeläisten saaminen tällä tavalla olisi geneettinen etu, joka lisäisi geneettisen informaation määrää ja siten vähentäisi haitallisia geenejä, joita on syntynyt mutaatioissa syntiinlankee- muksesta lähtien. Palaa tekstiin.
  4. See The Creation Answers Book for a fuller discussion. Palaa tekstiin.
  5. The Daily Telegraph, Sydney, 15 October 1996. Palaa tekstiin.