Explore
Also Available in:

Een ingenieur gaat weer naar school

Don Batten chats with geologist Dr. Tas Walker

vertaald door: George Van Apeldoorn

6753tas-walker

Dr. Tas Walker heeft 30 jaar als ingenieur gewerkt voor elektriciteits bedrijven die steenkool als brandstof gebruikten in hun centrales. Ze gebruikten ook waterkracht generatoren en generatoren die werden aangedreven door grote straal motoren. Hij heeft toekomstige kracht centrales voorbereid, waarbij gecombineerde krachtbron centrales werden onderzocht alsmede wind generatoren, nucleaire energie, steenkool methaan, gepompte water kracht opslag, zonne energie en vele andere technologieën.

Hij zegt: “Veel mensen hebben geen idee van het technologische ‘wonder’ dat betrokken is bij het voorzien van stroom in hun huizen. Moderne kracht centrales markeren het onmetelijke verschil tussen mens en dier. Evolutionisten beweren dat wij van de apen afstammen, maar de Bijbel zegt dat we geschapen zijn in het beeld van God. Je vindt geen apen die kracht centrales bouwen”

Steenkool en de Zondvloed

De steenkool die verbrand wordt in de kracht centrales getuigt van de Vloed van Noach. Dr. Walker legt uit:

Ik hoorde voor het eerst over evolutie uit een kinder encyclopedie toen ik 9 jaar oud was. Terwijl ik naar de afbeeldingen van aap-mensen keek herinner ik me een moedeloos gevoel. Ze zagen er zo overtuigend uit……
“Het bestaan van dikke lagen steenkool is een krachtig bewijs en een problem voor hoge-leeftijd geologen. Zij speculeren dat de vegetatie die steenkool werd, ter plekke in enorme moerassen groeide. Zij verbeelden zich dat het moeras milieu voorkwam dat de vegetatie verrotte, en daardoor de opbouw ervan toestond.
“Steenkool komt echter gewoonlijk voor in platte lagen, vaak met dunne stroken van gesteente die door de lagen lopen. Een laag die ik gezien heb werd de “Doorregen Spek Laag” genoemd omdat hij zoveel dunne stroken gesteente had. En de raakvlakken tussen de het gesteente en de steenkool zijn plat. Dat suggereert geen moeras milieu maar dat de vegetatie en het gesteente snel door stromend water in een zijdelingse beweging werden neergelegd – zoals ondervindelijk is gedemonstreerd door de Franse wetenschapper Guy Berthault.1
“Eén mijn bevatte grote, door water verweerde rotsblokken verspreid in de steenkool. De rotsblokken zouden de machines breken. Deze rotsblokken wijzen naar enorme hoeveelheden stromend water die de vegetatie op zijn plaats spoelen – hetgeen te verwachten is van de Vloed van Noach.”
Er ging me een licht op toen ik me realiseerde dat de Zonvloed de sleutel was tot het begrijpen van de geschiedenis van de aarde. Dat was opwindend.

Wetenschappelijke interesse vanaf zijn jeugd

Als jongen was Tas geïnteresseerd in hoe dingen werkten. Hij deed wetenschappelijke experimenten in de werkplaats van zijn vader:

“Hij gaf mij een scheikunde set en ik vond het fijn om de chemicaliën te mengen. Er waren niet al teveel explosies, maar mijn moeder was bij tijd en wijle wel een beetje bezorgd.
“Als kind accepteerde ik Bijbel verhalen als accuraat omdat ik mijn onderwijzers respecteerde. Ik hoorde voor het eerst over evolutie uit een kinder encyclopedie toen ik negen jaar was. Toen ik naar de aap-mensen keek herinner ik me een moedeloos gevoel. Ze zagen er zo overtuigend uit en ik zag onmiddellijk de gevolgen voor de betrouwbaarheid van de Bijbel.”

Tas werd een Christen in zijn teenage jaren. Hij zegt,

“Omdat de Bijbel het Woord van God is nam ik aan dat het waar was. Maar toen ik Genesis las over de Schepping en de Zondvloed vroeg ik me af hoe dat relateerde aan geologie, astronomie en andere wetenschappen. Ik had gehoord dat er zeeschelpen waren gevonden in het midden van Australië. Dit bewees toch voor zeker dat de Vloed van Noach echt was gebeurd? Maar waarom praatten de dominees in onze kerk er niet over? Ik legde het hele vraagstuk terzijde en concentreerde me op dingen uit het Nieuwe Testament.
“Ik werd niet geconfronteerd met evolutie gedurende mijn middelbare schoolopleiding of gedurende mijn ingenieurs studie aan de unversiteit. Het werd alleen maar een vraagstuk als andere mensen vragen naar voren brachten die ik wilde beantwoorden. Ik wilde ze laten zien dat de Bijbel waar is, God echt en ze tot de kennis te laten komen dat de Here Jezus Christus hun Zaligmaker is.
6753tas-caitlin
Steenkool onderzoeken gedurende een geologisch excursie. De steenkool laag (achtergrond) is gevormd uit vegetatieve afval door de rijzende vloedwaters, gedeponeerd gedurende de Toename fase van de Zondvloed.
“Ik vond geen voldoening totdat ik het boek The Genesis Flood2 had gelezen. Er ging me een licht op toen ik me realiseerde dat de Zonvloed de sleutel was tot het begrijpen van de geschiedenis van de aarde. Dat was opwindend. Ik heb toen lezingen bijgewoond van de Creation Science Foundation [nu Creation Ministries International] Ik was in de wolken; alles werd zo duidelijk. I kocht alle boeken en verslond ze.”

Weer naar school

“Mijn vrouw en ik hebben in Nieuw Zeeland rondgereisd in 1993. Evolutie en miljoenen jaren werden overal naar voren gebracht: in musea, op toeristische plaatsen, door de buschauffeur, in de publicaties. Ik was zo bezorgd dat ik een uittreksel over het biijbelse geologie model dat ik had ontworpen (zie benedenstaande foto) heb aangeboden op de Internationale Conferentie van Creationisme (ICC).3 Het werd aangenomen, maar toen moest ik ‘op niveau komen’ in geologie om het volledige exemplaar te schrijven. Een van mijn collegas zei, “Niemand neemt ook maar enige notitie van je tenzij je formele kwalificaties in geologie hebt”. Dus ben ik teruggegaan naar de universiteit om geologie te studeren.
“Andere studenten vroegen: “Je hebt een doctoraat in techniek. Waarom zou je terugkomen voor een graad in wetenschap?” Ik genoot echt van de formele studie want het stelde me in staat om de laatste geologische ideeën op te doen. Ik ging om met experts op dit gebied. En mijn vertrouwen in het bijbelse raamwerk nam toe.”

Het zondvloed model lost geologische vraagstukken op.

“Elke week gaf een van de onderzoekers van de geologische faculteit een lezing over hun werk. Af en toe volgde er een discussie over een probleem dat moeilijk te verklaren was, en vaak kon ik zien hoe de bijblese vloed het uitleggen kon. Ik vertelde een onderzoeker dat ik een idee had hoe dit probleem opgelost zou kunnen worden. Hij kende mijn uitgangspunt en wilde er niets van weten!’
“In studies in het veld met andere studenten, bracht ik soms het voor de hand liggende bewijs voor katastrofe en snelle processen naar voren. De studenten gingen dan snel veronderstellingen uitvinden om hun lange-termijn gedachtengang te preserveren. Ze waren echter wel bereid om de betekenis en het doel van het leven te bespreken. Ze wisten dat indien deze wereld op zichzelf over miljoenen jaren was geëvolueerd er geen doel in het leven was.. Ze voelden dat zeer nauwkeurig aan; het trof een snaar.”

Radioisotopisch daterings onderzoek

foto door Mike OardHard granite peaks of the Beartooth Mountains, south-central Montana, USA, planed smooth by floodwater receding from the land in sheets—the Abative phase of the Flood
Hard granieten pieken van de Beartooth bergen, in zuideijk-centraal Montana in de V.S, glad geschaafd door de waters van de Vloed die zich in lagen terugtrokken uit het land - the Afnemende fase van de Zondvloed.

Als onderdeel van zijn graad (voor ‘eervolle vermelding’) deed Tas een onderzoeks project met radioisotopische datering, hetgeen erg relevant is t.a.v. de Bijbel en geologie. Hij was aanvankelijk van plan om verschillende daterings methodes te testen, maar zijn verbaasde toezichthouder vroeg, ‘Waarom wil je deze proefnemingen doen? De mensen in the faculteit gaan geen radioactieve daterings proefnemingen ondersteunen. Ze vinden dat een tijds verkwanseling’ Tas slaagde er toch in om een project te ontwikkelen inclusief radioactieve daterings studies.

Een van de ‘betrouwbare’ methodes van datering betreft het plaatsen van de ratios van moeder dochter isotopen in een grafiek. Deze ‘isochronische’ lijn wordt verondersteld de leeftijd van de rots voor te stellen. Tas vond uit dat de grafieken van de ratios van niet-radioactieve elementen toch goede lijnen weergaven, hetgeen inhoudt dat er redenen moeten zijn voor deze lijnen los van radioactief verval. Dit houdt in dat de lijnen gebaseerd op radioactieve elementen niet verondersteld kunnen worden om de leeftijd van de rots weer te geven.

Ik vroeg Dr. Walker wat hij van radioisotopische datering vond. ‘Radiometrische datering is een oprechte poging door geologen om de leeftijd van rotsen te meten. Maar we kunnen leeftijd niet op een directe manier meten. We kunnen de isotopen in een rots zeer nauwkeurig meten, maar om de leeftijd te meten moeten we veronderstellingen maken over het verleden, inclusief over hoe de rots werd geformeerd, waar het zich in bevond en wat er sindsdien mee is gebeurd – we moeten de geschiedenis veronderstellen. De berekende leeftijd hangt van deze veronderstellingen af.

“Geologen accepteren de resultaten van radiometrische datering niet zonder meer. Als een resultaat ‘niet past’, bedenken ze een andere geschiedenis om het resultaat verenigbaar te maken”
“Er zijn zijn veel voorbeelden van voorwerpen van radiometrische datering van een bekende leeftijd die verkeerd zijn. En er zijn veel voorbeelden van metingen met verschillende methodes die zich er niet mee verenigen
“Maar niets baart de evolutionistische geoloog zorgen omdat hij een uitleg gaat uitvinden (d.w.z.de veronderstelde leeftijd veranderen) om de resultaten te ‘verklaren’.”4

De Vloed van Noach verklaart de vorm van de continenten.

Het viel Tas op dat zelfs creationistische geologie artikelen terugvielen op de geologische kolom. Hij kon geen enkele verklaring vinden hoe de Zondvloed gerelateerd was aan de rotsen in de kolom. Tas vroeg zich af, ‘Als we met de bijbelse geschiedenis beginnen, wat verwachten we te vinden in de rotsen?’ Dat is waar hij zijn eenvoudige conceptuele model ontwikkelde om dit uit te vinden (Zie schema) Hij constateerde dat het model erg goed werkte voor de geologische kaarten van het gebied waar hij woonde, en het verklaarde de continenten mooi.

Zijn ICC artikel van 1994 werd positief ontvangen. Sindsdien hebben andere creationistische geologen het model gebruikt om geologie te verklaren in andere delen van de wereld. Sommige evolutionisten hebben zelfs de kracht van dit model onderscheiden, in het feit dat het gebruikt kan worden voor echte geologie in de praktijk. Ze drijven echter de spot met de bijbelse zondvloed als een echte gebeurtenis.

6753-zondvloed-model
Het conceptuele geologische model van Dr. Walker vertaalt de bijbelse geschiedenis (tijdschaal kolom links) in geologische eenheden die in het veld kunnen worden geïdentificeerd (Rots schaal kolom rechts). Zie “www.biblicalgeology.net” voor verdere uitleg. (Klik op de afbeelding voor een grotere versie.)

Geloven is zien.

Dr. Walker leidt geologische excursies voor CMI: ‘Ik beoog te laten zien hoe lange-leeftijd geologen de rotsen interpreteren en hoe de rotsen vanuit een bijbels gezichtspunt kunnen worden uitgelegd’. De geologische excursies zijn erg populair gebleken.

“Ik gebruik seculiere geologische kaarten en commentaren en het meeste wat ik de mensen vertel zou geaccepteerd worden door seculiere geologen. Ik breng bewijs naar voren dat naar een katastrofe wijst en naar snelle processen, hetgeen iets is waar zelfs de seculiere geologen het tegenwoordig mee eens zijn. Uiteraard kunnen ze zich niet verenigen met de alternatieve alomvattende uitleg die ik geef”.

Veel mensen hebben verteld hoe de manier waarop ze landschappen zien op hun rondreizen, door een excursie totaal is veranderd. Ze zien nu overal bewijs voor de Zondvloed.

Nadat Tas zijn graad in Geologie had afgemaakt in 1998, begon hij bij CMI te werken. Hij wil mensen de correcte geschiedenis van de Bijbel helpen begrijpen, omdat het de grondlegging is van alle leerstellingen, inclusief het Evangelie.

Referenties

  1. Julien, P.Y., Lan, Y. and Berthault, G., Experiments on stratification of heterogeneous sand mixtures, Journal of Creation 8(1):37–50, 1994; See creation.com/layers. Terug naar de tekst.
  2. Een klassieke creationistische tekst gepubliceerd in 1961, door John Whitcomb and Henry Morris, die centraal staat in het denken van vele leidende creationistische wetenschppers van vandaag. Terug naar de tekst.
  3. Walker, T., A biblical geologic model, 3rd ICC, Pittsburgh, Pennysylvania, pp. 581–592, 1994; www.biblicalgeology.net. Terug naar de tekst.
  4. See Radiometric dating Q&A: creation.com/dating. Terug naar de tekst.

Gerelateerde artikelen

Helpful Resources