Explore
Also Available in:

'Het is geen wetenschap'

door
vertaald door George Van Apeldoorn

Gepubliceerd: 28 februari 2002 (GMT +10)
Herzien 18 september 2014
13182-equivocation-cartoon-dutch
Evolutionaire docenten gebruiken vaak dubbelzinnigheid om argeloze leerlingen te indoctrineren in de algemene evolutie theorie (GTE).

Anti-creationisten, zoals per definitie atheïsten, werpen gewoonlijk tegen dat Schepping religie is en evolutie wetenschap. Om deze stelling te verdedigen citeren ze een lijst van criteria die een ‘goede wetenschappelijke theorie’ definiëren. Een algemeen criterium is dat de meerderheid van de wetenschappers het heden ten dage moeten accepteren als geldige wetenschap. Een ander criterium dat wetenschap definieert, is het vermogen van een theorie om voorspellingen te maken die getest kunnen worden. Evolutionisten hebben de gewoonte om te beweren dat evolutie veel voorspellingen maakt die juist en bewezen zijn. Ze geven dan zoiets als weerstand tegen antibiotica in bacteriën aan als een vorm van ‘voorspelling’ door evolutie, terwijl ze vraagtekens zetten bij de waarde van het maken van voorspellingen in het Scheppings model. Aangezien ze zeggen dat scheppingsleer faalt in hun definitie van ‘wetenschap’ is het daarom ‘religie’, en kan (dientengevolge) eenvoudigweg genegeerd worden.

Wat is wetenschap?

Veel pogingen om ‘wetenschap’ te definiëren zijn cirkelvormig. Het punt dat een theorie acceptabel moet zijn voor de hedendaagse wetenschappers teneinde geaccepteerd te worden, definiëert wetenschap eigenlijk als datgene ‘wat wetenschappers doen’! In feite zouden volgens deze definitie economische theoriën acceptabele wetenschappelijke theoriën zijn, indien ‘hedendaagse wetenschappers’ ze als zodanig zouden accepteren.

In veel gevallen zijn deze z.g. definities van wetenchap schaamteloos zelfzuchtig en tegenstrijdig. Een aantal evolutionaire propagandisten hebben gesteld dat Schepping niet wetenschappelijk is omdat het z.g. ontoetsbaar is. Maar in dezelfde paragraaf stellen ze dat: “Wetenschappers hebben de beweringen van de Scheppings wetenschap zorgvuldig onderzocht, en hebben geconstateerd dat ideeën zoals een jonge Aarde en een wereldwijde Zondvloed niet met de de feiten in overeenstemming zijn”. Maar het is duidelijk dat Scheppingsleer niet onderzocht en onjuist bevonden kan worden als het “ontoetsbaar” is.

De definitie van ‘wetenschap’ heeft wetenschaps filosofen achtervolgd in de 20ste eeuw. De benadering van Bacon, die wordt beschouwd wordt als de grondlegger van de wetenschappelijke methodiek, was behoorlijk recht door zee:

Observatie → Inductie → Hypothese → Hypothese testen door experimentering → Bewijs/Weerlegging → Kennis.

Uiteraard hangt dit, en de hele benadering van moderne wetenschap, van twee belangrijke veronderstellingen af: causaliteit1 en inductie.2 De filosoof Hume heeft het duidelijk gemaakt dat deze met “blind vertrouwen” (In de woorden van Bertrand Russell) worden geloofd. Kant en Whitehead hebben beweerd het problem te hebben opgelost, maar Russell erkende dat Hume gelijk had. Eigenlijk kwamen deze veronderstellingen uit het geloof in de Schepper-God van de Bijbel, zoals wetenschaps geschiedkundigen als Loren Eiseley hebben erkend. Veel wetenschappers zijn zo filosofisch en theologisch onwetend dat ze zich zelfs niet realiseren dat ze er deze (en andere) metafysische veronderstellingen op nahouden. Zoals een kikker in warm water, realiseren velen zich niet dat er filosofische veronderstellingen ten grondslag liggen van veel wat er voor ‘wetenschap’ doorgaat. Het is onderdeel van hun eigen wereld beschouwing, zodat ze het zelfs niet doorhebben. Wij bij CMI zijn open over onze acceptatie van de openbaring (De Bijbel). Anders dan vele atheïsten, erkennen wij dat een levensfilosofie niet van data uitgaat, maar echter naar de data wordt gebracht en gebruikt in de uitleg ervan.

Zienswijzen en vooroordeel

De belangrijke vraag is niet: ‘Is het wetenschap?’. Men kan ‘wetenschap’ zodanig definiëren om alles buiten te sluiten wat men niet aanstaat, hetgeen veel evolutionisten tegenwoordig doen. Heden ten dage is wetenschap gelijk aan naturalisme: alleen materialistische opvattingen kunnen in overweging worden genomen, ongeacht het bewijsmateriaal. De prominente evolutionistische professor Richard Lewontin zei (benadrukking in het origineel):

“Wij kiezen de kant van de wetenschap ondanks de pertinente absurditeit van sommige haar bouwsels, ondanks haar falen om veel van de extravagante beloften van gezondheid en leven na te komen, ondanks het tolereren door de wetenschappelijke gemeenschap van ongesubstantieerde twijfelachtige verhalen, maar omdat we een voorafgaande prioriteit hebben, een prioriteit voor materialisme. Het is niet omdat de wetenschappelijke methodes en instellingen ons op de een of andere manier dwingen tot het accepteren van een materialistische uitleg van de waarneembare wereld, maar in tegendeel, omdat we gedwongen worden door onze a priori naleving van materialische oorzaken, om een onderzoekings systeem en een groep beginselen met materialistische verklaringen te produceren, ongeacht hoe contra-intuïtief, ongeacht hoe raadselachtig voor de niet ingewijden. Bovendien is dat materialisme absoluut, want we kunnen geen Goddelijke Voet in de deuropening toestaan”3

Nou, dat is toch ruimdenkend nietwaar? Is ‘wetenschap’ niet het volgen van het bewijs waarheen het ook moge leiden? Het is hier waar de religie (in de ruimste zin van het woord) van de wetenschappers de oogkleppen opzet. Onze persoonlijke wereldbeschouwingen vertekenen onze waarnemingen. De atheïstische paleontoloog Stephen Jay Gould maakte de volgende openhartige opmerking:

“Onze manier van leren over de wereld wordt sterk beïnvloed door de sociale vooroordelen en vooringenomen manieren van denken die elke wetenschapper moet toepassen op elk probleem. Het stererotype van een volledig rationele en objectieve ‘wetenschappelijke methode’, met indviduele wetenschappers als logische (en uitwisselbare) robots is zelf-dienende mythologie.”4

De fundamenteel belangrijke vraag is dus, welke ‘wereldbeschouwing’ (vooroordeel) juist is, want dit zal waarschijnlijk besluiten welke conclusies er getrokken mogen worden uit de data. Als men b.v. naar de oorsprong van het leven kijkt, zal een materialist alles doen om te voorkomen dat de conclusie naar een bovennatuurlijke schepping leidt.

Wetenschap is een creationistische uitvinding

Uiteraard waren de grondleggers van moderne wetenschap geen materialisten. Sir Isaac Newton, alom beschouwd als de grootste wetenschapper ooit, is een uitstekend voorbeeld. Zij zagen hun wetenschap niet als het op de een of andere manier uitsluiten van een schepper, (of zelfs een schepper overtollig maken.) (Zie Bijbelse oorsprong van de moderne wetenschap:een christelijke wereldbeschouwing en in het bizonder een duidelijk begrip van de Schrift en de val van Adam, waren essentieel voor de opkomst van de moderne wetenschap). Het recente idee is de wetenschap binnengesmokkeld door materialisten.

Michael Ruse, de Canadese wetenschaps filosoof, heeft ook het sterke punt gemaakt dat het probleem niet is of evolutie wetenschap is, en Scheppingsleer religie, omdat zo’n onderscheid niet echt geldig is. De kwestie is er een van ‘samenhang van de waarheid’. Zie De religieuze aard van evolutie.

M.a.w. er is geen logisch geldige manier dat de materialist evolutie als ‘wetenschap’ kan definiëren en Schepping als ‘religie’ zodat hij/zij de kwestie van de schepping kan negeren.

Een geldig onderscheid

We kunnen echter een geldig onderscheid maken tussen de verschillende soorten wetenschap: het onderscheid tussen herkomst wetenschap en operationele wetenschap. Operationele wetenschap houdt zich bezig met het ontdekken hoe dingen van vandaag in de wereld werken,-- herhaalbare en waarneembare voorvallen in het heden. Dit is b.v. de wetenschap van Newton, Einstein en Planck. Herkomst wetenschap houdt zich echter bezig met de dingen uit het verleden, --unieke, niet herhaalbare, niet waarneembare voorvallen. Daarom zou het ook ‘historische wetenschap’ genoemd kunnen worden. Er is een fundamenteel verschil tussen hoe deze twee werken, ook al worden ze beiden ‘wetenschap’ genoemd. En operationele wetenschap heeft gevolgen voor herkomst (of historische) wetenschap. Operationele wetenschap betreft herhaalbare proefnemingen in het hier en nu. Herkomst wetenschap gaat na hoe iets tot bestaan kwam in het verleden en is dus niet open voor experimentele verificatie/waarneming. (tenzij iemand een “tijdmachine” uitvindt om naar het verleden te reizen voor observatie).5

13182-wetenschap
Operationele wetenschap is behoorlijk verschillend van Historische wetenschap; je kunt geen experimenten uitvoeren op het verleden en de uitleg van de data wordt sterk gedreven door de wereldbeschouwing van de onderzoeker.

Uiteraard past het veel materialisten om operationele en historiche wetenschap te verwarren, alhoewel ik er zeker van ben dat de meeste verwarring voortkomt uit onwetendheid. Hogeschool (college / universiteit) wetenschaps cursussen doceren hoegenaamd geen wetenschaps filosofie, en maken beslist geen onderscheid tussen experimentele / operationele en herkomst / historische wetenschap.

Evolutie en Schepping vallen beiden in de categorie van herkomst wetenschap. Beiden worden aangedreven door filosofische beschouwingen. Dezelfde data (observaties in het heden) staan ter beschikking voor iedereen, maar verschillende uitleggingen (verhalen) wordt ontworpen om te verklaren wat er in het verleden gebeurd is.

Let wel dat dit onderscheid tussen operationele wetenschap en evolutie niet door creationisten is uitgevonden. Hoog geprofileerde evolutionisten zoals Ernst Mayr en E.O. Wilson erkennen beiden het onderscheid.

Het zonder voorbehoud insluiten van historische wetenschap als ‘wetenschap’, heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de moderne verwarring over het definiëren van wetenschap. Dit verklaart ook de (bovenstaande) opmerking van Gould, die, als paleontoloog, het op prijs gesteld zou hebben als er geen verschil zou zijn tussen zijn eigen historische wetenschap en experimentele wetenschap. Gould zag correct het grootste belang van vooronderstellingen in zijn eigen wetenschap en nam aan dat dit evenredig van toepassing was op alle wetenschap. Dit is niet het geval, alhoewel sommige vooronderstellingen een belangrijke rol spelen in de operationele wetenschap.6

Gelooft u in heet water?

Creationisten hebben absoluut geen probleem met operationele wetenschap, omdat operationele wetenschap gedreven wordt door bewijs. Het doet niet terzake of je Christen, Moslim, Hindu of Atheïst bent, puur water kookt altijd bij 100 graden Celsius op zeeniveau. Echter de ware Hindu zou nog kunnen denken dat het een illusie is, en sommige atheïsten die het postmodernisme omarmen, hangen het idee aan dat ‘waarheid’ een illusie is hartelijk aan. Herkomst wetenschap wordt aangedreven door filosofie. Iemands geloofssysteem is fundamenteel voor welke verhalen men accepteert als aannemelijk. Als nu de meerderheid van de beoefenaars van herkomst / historische wetenschap een verkeerd geloofssysteem (materialisme) heeft, dan zijn de verhalen die zij acceptabel vinden ook verkeerd. Dus een meerderheids stem van ‘huidige wetenschappers’ is nauwelijks een goede manier om de deugdelijkheid van de betreffende verhalen vast te stellen. En herkomst wetenschap of historische wetenschap, is ten diepste een oefening in het vertellen van verhalen. Lewontin zinspeelde op dit vertellen van verhalen in het bovenstaande citaat. James Conant, verleden President van de Universiteit van Harvard heeft dit punt zeer krachtig gesteld in een vernietigende beoordeling van de vindingrijke scenarios die vaak de historische wetenschap karakteriseren. Zie ook Naturalisme.

Bewijs is belangrijk

Door er op te wijzen dat vooronderstellingen bepalen welke verhalen acceptabel zijn in historische wetenschap, wil ik niet zeggen dat het slechts of uitsluitend een zaak is van die filosofische/religieuze veronderstellingen. De verhalen moeten steeds verantwooording afleggen voor het bewijs op een samenhangende manier. Dat houdt in, dat de verstrekte verhalen vaak getest kunnen worden aan de hand van het bewijs. B.v., de bewering dat steenkool houdende geologische strata gedeponeerd zijn over vele miljoenen jaren is platweg ontzenuwd door het bewijs van polystrate boom fossielen, met afgebroken wortels die dwars door deze strata gaan. (Hoe zijn ze daar blijven staan door al die miljoenen jaren heen terwijl de lagen van bezinksel rondom opgebouwd werden, en dat alles zonder te verrotten?). Er zijn veel feiten die het evolutionaire verhaal tegenspreken: hier zijn 101 bewijzen die de miljarden jaren ouderdom die voor de aarde worden geëist tegenspreken: Leeftijd van de aarde. Er zijn ook vele tegenstrijdigheden in het verhaal van biologische evolutie; zie 15 vragen voor evolutionisten.

Als dezelfde data voortdurend op twee totaal verschillende manieren uitgelegd zou kunnen worden, verliest Romeinen 1 alle grondslag als het zegt dat de mensen geen enkel excuus hebben om te ontkennen dat God alles geschapen heeft omdat dit duidelijk is getoond door het fysiek aanwezige bewijs.

We spreken van ‘samenhangend bewijs’ als test, indien een ware weergave van de geschiedenis een samenhangende (logisch consequente) verantwoording van het bewijs geeft.

Definieer de terminologie consequent!

Het past evolutionisten ook om de definitie van evolutie te verschuiven en aan te passen aan hun beweegredenen. Laten we duidelijk stellen dat we hier de Algemene Evolutie Theorie (AET) bespreken, die door de evolutionist Kerkut bepaald is als: “de veronderstelling dat alle levende vormen van de wereld zijn voortgekomen uit één enkele oorsprong, welke zelf voortkwam uit een anorganische vorm”.7 Velen, wellicht onbewust, gebruiken deze ‘verwisseling van definities’ truc om te suggereren dat de mutaties in bacteria ‘evolutie’ onderbouwen. Dit heeft niets uit te staan met het demonstreren van de geldigheid van het geloof dat waterstof in mensen is veranderd over miljarden jaren. Het kern verschil is dat AET niet alleen verandering verlangt, maar een verandering die de hoeveelheid informatie van de biosfeer aanzienlijk doet toenemen. Zie ook deze discussie van definities.

Voorspellingen of ‘naspellingen’? (Nabeschouwingen)

Veel evolutionisten beweren dat mutaties en antibiotica weerstand in bacteria (experimentele wetenschap) een vorm van voorspelling van evolutie (historische wetenschap) is. Waar in feite, Genetica (experimentele wetenschap) onthutsend was voor evolutie. Hetgeen een factor geweest kan zijn in het feit dat Mendel’s baanbrekend genetisch onderzoek voor zovele jaren niet is erkend. (Mendel’s ontdekking van duidelijk bepaalde genen pasten niet in Darwin’s idee van voortdurende, onbeperkte variaties). Toen de mutaties ontdekt werden, werden ze gezien als een manier om Darwinisme te verzoenen met de observaties van experimentele wetenschap, vandaar de ‘neo-Darwinistische’ syntheses van Mayr, Haldane, Fisher enz.

Wat dan over de voorspellingen van evolutie vs. schepping? De statistieken van evolutie zijn behoorlijk ontmoedigend. Zie Hoe evolutie schade toebrengt aan wetenschap? Maar aan de andere kant, koestert de moderne wetenschap zich in de prestaties van de creationisten uit het verleden. Zie Hoe belangrijk voor wetenschap is evolutie? En Bijdragen van scheppings wetenschappers. Voor één duidelijk voorbeeld van huidige wetenschappelijke voorspellingen gebaseerd op een scheppingsmodel, zie Voorbij Neptune: Voyager II schraagt Schepping.

Veel ‘voorspellingen’ van de evolutie theorie zijn bewezen onverenigbaar te zijn met de observaties; en desondanks overheerst evolutie. Er is b.v. een verstrekkende afwezigheid van de vele miljoenen overgangs fossielen die zouden moeten bestaan indien evolutie waar zou zijn. (Zie Zijn er eigenlijk wel overgangs fossielen?) Het totale beeld van de fossielen spreekt de evolutionaire opinie van hoe het had moeten zijn, platweg tegen. Zie b.v. De schakels ontbreken. De evolutionist Gould sprak langdurig over dit raadsel.

In tegenstelling tot de verwachtingen van evolutionisten zijn geen van de gevallen van antibiotica weerstand, insecticides weerstand enz die op biochemisch niveau bestudeerd zijn (d.w.z operationele wetenschap), betrokken bij een de novo oorsprong van nieuwe complexe genetische informatie. In feite hebben evolutionisten nooit antibiotica weerstand voorspeld, omdat het, geschiedkundig gezien, de medische wetenschap verraste. Zie Anthrax en antibiotica: Doet evolutie ter zake ?

In tegenstelling tot de verwachtingen van evolutionisten, bereiken teelt experimenten een eindpunt; verandering is niet oneindig. Zie artikel door de creationistische geneticus Lane Lester. Dit past met de verwachtingen die we zouden hebben van Genesis 1, waar het staat dat God organismen heeft geschapen om volgens hun verschillende soorten te reproduceren.

Nog een andere gefaalde evolutionistische ‘voorspelling’ is die van ‘afval DNA’. Evolutionisten hebben lang volgehouden dat 98% van het menselijk DNA afval is, slechts overblijfsels van onze veronderstelde evolutionaire afkomst. Dit heeft de ontdekking van het functioneren van DNA belemmerd, hetgeen nu bekend staat als minstens 80% functioneel, en waarschijnlijk is het 100% functioneel. Zie Oogverblindende DNA.

Evolutionisten verwachten dat, onder de juiste omstandigheden, een levende cel zich zelf zou kunnen maken (Abiogenesis); creationisten zeiden dat dit onmogelijk was. Operationele wetenschap heeft dit evolutionaire idee verwoest; zo sterk dat veel evolutionisten nu de oorsprong van het leven buiten het debat willen laten. Veel propagandisten beweren dat evolutie dit niet bevat, alhoewel de theoriën van Abiogenesis nog steeds ‘chemische evolutie’ worden genoemd. Zie Oorsprong van het leven Oorsprong van het leven voor een uiteenzetting van de vele diepgaande problemen voor welk denkbaar evolutieonistisch scenario dan ook.

Opmerking: Het eisen van vervulde voorspellingen ten bewijze van een hypothese staat bekend als de “misvatting van de bevestiging van het gevolg” (fallacy of affirming the consequent). Indien echter een voorspelling foutief is bevonden, houdt dat een officiële weerlegging van de voorspelling in; dus is evolutie formeel weerlegd door veelvuldige foutieve voorspellingen.

Weerlegd maar niet afgedaan.

Waarom blijven Evolutionisten dan volharden in hun twijfelachtige theorie? Voor velen is het omdat ze nooit iets anders hebben gehoord. Voor toegewijde materialisten is het de enige mogelijkheid, het enige beschikbare materialistische verhaal om uiteen te zetten hoe alles tot stand kwam; het scheppings sprookje van de materialist. Het is enigszins zoals de spreekwoordelijke struisvogel die zijn kop in het zand steekt en denkt dat alles wat er bestaat onder het zand gezien kan worden. De wereldbeschouwing van de struisvogel sluit alles uit wat het niet gunstig vindt. In de duisternis van het zand houden alle onacceptabele feiten op te bestaan.

De volharding van het evolutionistisch denken in het gezicht van zoveel tegenstrijdige bewijzen geeft aan dat de filosofische vooronderstelling van het materialisme (atheïsme) wordt toegestaan om de feiten te overtroeven. Het paradigma heeft prioriteit, ongeacht het bewijsmateriaal, want de secularist “kan geen goddelijke voet in de deur toestaan” Voor een samenvatting van de falende argumenten voor evolutie, zie Argumenten die evolutionisten niet zouden moeten gebruiken.

Licht in de duisternis!

Jezus Christus kwam als ‘het licht der wereld’ (Joh 8:12) toen de Tweede Persoon van de Drieëenheid de menselijke natuur aannam (Zie De Incarnatie: Waarom werd God Mens?). Hij kwam om Gods licht in duistere plaatsen te laten schijnen. De grootste duisternis is om zonder God te leven; om te leven alsof je een kosmisch ongeluk bent, slechts ‘gereorganiseerd schuim uit een vijver’, zoals een evolutionist het stelde. Jammer genoeg worden velen erin gepraat om zo te denken, en we zien de afschuwelijke gevolgen in de toenemende jeugd zelfmoord, verdovende middelen, gezinsafbraak, geweld enz. Hoe zeer hebben we het licht van Jezus nodig om te schijnen! God zal ons allemaal verantwoordelijk houden – en iedereen heeft Zijn oordeel verdiend. Maar de Bijbel zegt dat Hij in een manier tot ontsnapping heeft voorzien in Jezus Christus voor al diegenen die zich tot God wenden, door nederig zijn noodzaak tot vergeving te erkennen. Zie Hier is het Goede Nieuws.

Voor meer informatie over bovenstaande en andere onderwerpen, loop ook het Vraag & Antwoord gedeelte door, of gebruik een zoekvenster om naar artikelen over interessante onderwerpen te zoeken.

Referenties

  1. Causality: the principle that all effects or events are caused by something preceding it that is sufficient to explain the effect or event. This is a basic principle of rationality. Terug naar de tekst.
  2. Induction: that conclusions drawn from limited observations are applicable to the universe at large. Terug naar de tekst.
  3. Lewontin, R., Billions and billions of demons, The New York Review, January 9, 1997, p. 31. Terug naar de tekst.
  4. Gould, S.J., Natural History 103(2):14, 1994. Terug naar de tekst.
  5. One might object that looking through a telescope to view a star that is a thousand light-years away involves observing the past, because you are observing the star as it was a thousand years ago. However, the observations are of the light rays entering the telescope at that moment. What those observations might tell you about that star 1,000 years ago are inferences, however reasonable. And it is not possible to do an experiment, which requires repeated observations of causes and their effects. As an example of how astronomical observations are subject to interpretation driven by presuppositions, see Clear picture—blurry story? Terug naar de tekst.
  6. See Sarfati, J., Why does science work at all? Creation 31(3):12–14, 2009. These presuppositions are not controversial because everyone involved in experimental science tacitly accepts them as true. Terug naar de tekst.
  7. Kerkut, G., Implications of Evolution, Pergamon, Oxford, UK, p. 157, 1960. Terug naar de tekst.

Helpful Resources

Refuting Evolution
by Jonathan Sarfati
US $12.00
Soft cover
In Six Days
by John F Ashton
US $17.00
Soft cover