Explore
Also Available in:

Jeskynní lidé — v Bibli

Napsal
Přeložil Jakob Haver (Kreacionismus.cz)

Publikováno v časopise Creation 31(3):52–53, Červen 2009
Fotografie poskytl Tas WalkerResidents at the opal-mining town of Coober Pedy, Australia, live in caves like this, complete with kitchen, comfortable furniture and modern lighting.

Residents at the opal-mining town of Coober Pedy, Australia, live in caves like this, complete with kitchen, comfortable furniture and modern lighting.

Residents at the opal-mining town of Coober Pedy, Australia, live in caves like this, complete with kitchen, comfortable furniture and modern lighting.
Obyvatelé australského města Coober Pedy, kde se těží opál, žijí v kompletně zařízených jeskyních s kuchyní, pohodlným nábytkem a moderním osvětlením.

Zažité evoluční představy o prvních lidech, označovaných jako primitivní jeskynní lidé „doby kamenné“, kteří ještě neměli vyvinuté zemědělství, zkrátka nesedí s biblickým popisem historie. Bible říká, že za Adamových dnů lidé „obdělávali půdu“ (První Mojžíšova 4:2—v návaznosti na 2:15 a 3:17), kovali nástroje z bronzu a železa (4:22) a vyráběli a hráli na hudební nástroje (4:21). Žádná „doba kamenná“ (a v tom případě ani evoluční „doba bronzová“ a „doba železná“) nikdy neexistovala!1

Co ale tedy se všemi těmi hojnými důkazy o lidech žijících v jeskyních v minulosti, jako jsou jeskyně s ohništi a popelem, zbytky jídla a malbami na stěnách jeskyně?

V první řadě si musíme uvědomit, že jeskyně, které dnes ve světě vidíme, vznikly všechny až po Potopě. Ve skutečnosti lze jejich samotnou existenci – tj. jejich původ a rozšíření v celosvětovém měřítku – opravdu uspokojivě vysvětlit jen tehdy, vezmeme-li v úvahu podmínky vytvořené celosvětovou Potopou za Noemových dnů (První Mojžíšova 6–9).2

Za druhé také vidíme, že na lidi v jeskyních mnohokrát odkazuje i samotná Bible (v době po Noemovi a po zmatení jazyků v Babylóně). Nicméně to nebyli žádní „jeskynní lidé“ podle evolučních představ. Ti byli „plně lidští“ – tedy potomci Adama (a Noeho) – kteří z toho či onoho důvodu3 trávili čas v jeskyních.

Mezi takové patřili jediní přeživší uprchlíci ze Sodomy a Gomory – Lot a jeho dcery (První Mojžíšova 19:30), dále pět amorejských králů, kteří se skrývali před Jozuem (Jozue 10:16–18,22), a také Samson v jeskyni Etam (Soudců 15:8).

Když David opustil Gát, utekl do jeskyně Adulam (1. Samuelova 22:1) a později, když vstoupil Saul (1 Samuelova 24:1-4) byl se svými muži v zadní části jeskyně v En-Gedi. Další, kteří trávili čas v jeskyních, byli Eliáš (1. Královská 19:9,13), Obadiáš a jeho sto proroků ukrytých ve dvou jeskyních (kterým obstarával jídlo a vodu—1. Královská 18:4,13), dále „muži Izraele“, když Filištíni tábořili v Michmasu (1. Samuelova 13:5-6) a Izraelité v době Gedeona (Soudců 6:2).

Tito a v historii mnozí další lidé, kteří v různých dobách (a dokonce i dnes – viz fotografie) považovali za příhodné žít v jeskyních4,5 nebyli „primitivní“, „pravěcí“ podlidé z „doby kamenné“ nebo nějaký takový evoluční stereotyp. Byli to potomci prvního muže a ženy, stvořeni podle obrazu jejich Stvořitele (První Mojžíšova 1:27), s vnitřní schopností inteligentního uvažování, řeči a tvořivosti.

Hospodin řekl, že v jisté budoucí době se budou lidé také snažit ukrýt v jeskyních ze strachu před Ním.

Kreslení postav uhlím na stěny nebo skládání poezie mohlo být východiskem jejich tvůrčích potřeb a vítaným rozptýlením v době ukrývání v jeskyni. Například dva z Žalmů byly napsány Davidem v době, kdy byl „v jeskyni“ (Žalm 57:1142:1), což je dojemný záznam jeho volání k Hospodinu.

Tentýž Hospodin řekl, že v jisté budoucí době se budou lidé také snažit ukrýt v jeskyních, a to ze strachu před Ním (Izajáš 2: 19,21Zjevení 6:15), avšak neúspěšně (Jeremiáš 23:24).

Odkazy a poznámky

  1. Viz také: Niemand, R.,  ‘Doba’ kamenná—výplod představivosti? Creation 27(4):13, 2005, creation.com/the-stone-age-a-figment-of-the-imagination-czech. Zpět k textu.
  2. Silvestru, E., Caves for all seasons, Creation 25(3):44–49, 2003; creation.com/all-seasons. Viz také DVD prezentace Emila Silvestru: Geology and Cave Formation—A Post-Flood Story”. Zpět k textu.
  3. V některých případech může být spouštěčem traumatická událost (např. nutnost přesídlení v důsledku války nebo přírodní katastrofy), čehož průvodním znakem může být ztráta odborných znalostí dané komunity (např. znalosti o stavebnictví a zemědělství). Viz: Catchpoole, D., The people that forgot time (and much else, too), Creation 30(3):34–37, 2008; creation.com/all-seasons. Zpět k textu.
  4. Další odkazy v Bibli včetně Jeremiáš 49:830Ezechiel 33:27Hebrejům 11:38. Zpět k textu.
  5. Viz např. Mizzi, J. a Matthews, M., The amazing cave people of Malta, Creation 26(1):40–43, 2003; creation.com/malta. Zpět k textu.

Helpful Resources