Explore
Also Available in:

حوضه خزر جنوبی مرز طوفان نوح سنوزوییک پسین را تأیید می کند

توسط تیموتی ال. کلری (Timothy L. Clarey) و دیویس جی. ورنر (Davis J. Werner)
ترجمه Behzad Farajollahi

seashore-3

ادعاهای مکرر از اواسط دهه 1990 توسط برخی از دانشمندان خلقت گرا مبنی بر اینکه مرز K-Pg (کرتاسه-پالئوژن) نشان دهنده پایان طوفان نوح و پایان رسوب دریایی در سراسر قاره ها است.1,2,3,4 علاوه بر این، آنها ادعا می کنند که حجم عظیمی از رسوبات پس از K-Pg مشاهده شده در سطح جهان، نتیجه سوانح محلی پس از طوفان نوح است. در مقابل، دیگر دانشمندان خلقت گرا ادعا کرده اند که K-Pg پایان طوفان نوح نبوده و فرآیندهای آن در بخش زیادی از سنوزوئیک ادامه داشته است.5,6,7,8,9,10,11,12,13 با توجه به این اذعان که مرز K-Pg ممکن است نشانه نقطه اوج آب طوفان نوح بوده باشد، بسیاری از لایه های سنوزوئیک را به عنوان فاز فرونشست تفسیر می کنند.

ذخایر عظیم دریایی سنوزوئیک در شمال آفریقا، خاورمیانه و اروپا

نتایج بررسی سنگهای رسوبی در سراسر آفریقای شمالی و خاورمیانه و در سراسر اروپای مرکزی به طور چشمگیری با تفسیر K-Pg رایج برای پایان طوفان نوح در تضاد است.12,13 این سنگها فرآیندهای رسوبگذاری دریایی را نشان میدهند که به خوبی در سنوزوییک فوقانی ادامه مییابد، و این فرض را پشتیبانی میکند که دوره سوم (پالئوژن و نئوژن) فاز فرونشست طوفان نوح بوده است، نه پس از طوفان نوح. در واقع، بسیاری از این مناطق رسوب بی وقفه سنگ های کربناته در سراسر مرز K-Pg، از کرتاسه تا میوسن را نشان می دهند.

رسوبات عظیم دریایی در چنین مناطق وسیعی از جهان نشان می دهد که فرآیندهای طوفان نوح همچنان تا سنوزوئیک فوقانی فعال بوده اند و طبقات در بیشتر مناطق سوریه و عراق گسترش یافته اند. اینها مناطقی هستند که درست در جنوب جایی که کشتی فرود آمد قرار دارند و برج بابل در آنها ساخته شد.14 تصور تلاش برای ساختن یک تمدن در حالی که هنوز در زیر آبهای طوفان نوح هستید دشوار است. چه مدرکی بهتر از این برای اثبات این موضوع که طوفان نوح نمیتوانست در K-Pg پایان یابد، اما حداقل تا میوسن ادامه داشت؟

رسوبات دريايي حوضه خزر جنوبي تا ميوسن ادامه دارد

بررسی سنگهای حوضه خزر جنوبی تأیید بیشتری از مرز طوفان نوح اواخر سنوزوئیک ارائه میکند. این ناحیه همچنین لایههای دریایی پیوسته را از سطح کرتاسه به بالا تا میوسن و حتی تا پلیوسن تحتانی در حوضه خزر میانی به شمال نشان میدهد.15

fig-1
تصویر1. ستون چینه نگاری (S.CASPIAN-1-AZERB) برای حوضه خزر جنوبی که عمق (m)، توالی های عمده (چینه شناسی) و سنگ شناسی را نشان می دهد. سطح K-Pg نزدیک مرز Tejas-Zuni است. (محل ستون در تصویر2 نشان داده شده است)

در واقع، سنگهای دریایی میوسن در حوضه خزر جنوبی، سنگهای منشا بسیاری از نفت تولید شده در مجاورت خود هستند. این سنگها توسط شرکتهای نفت و گاز مورد مطالعه قرار گرفتهاند و مشخص شده است که حاوی حجم عظیمی از جلبکهای دریایی مدفون هستند. برخی از این شیل ها تا 39/12 درصد TOC (کربن عالی تام) دارند.15

سنگهای منشأ اولیه در حوضه خزر جنوبی عبارتند از الیگوسن تا سری مایکوپ میوسن پایین و مجموعه دیاتومه میوسن میانی-بالایی که روی هم ضخامت آنها چندین کیلومتر است.16,17,18 این طبقات توسط بیش از 8 کیلومتر (5 مایل) ذخایر اضافی سنوزوئیک مدفون شدند و آنها را در محدوده تولید نفت قرار دادند. دِولین و همکاران به میزان بلوغ این رسوبات اشاره ویژه ای داشت و بیان کرد:

”ماهیت همه جا حاضر این منبع در بسیاری از مناطق ساحلی و فراساحلی حوضه خزر جنوبی با رسوخ فراوان نفت سیاه مشهود است.“19

حجم عظیم رسوبات سنوزوییک در حوضه خزر جنوبی

در مجموع، حوضه خزر جنوبی حاوی 17 کیلومتر سنگ رسوبی ترشیاری (پالئوژن و نئوژن) است(تصویر1)، که در عرض حدود 480 کیلومتر (300مایل) و مساحتی در حدود 181000 کیلومتر مربع پخش شده است(تصویر2).16 طبق دانش ما، این یکی از ضخیم ترین رسوبات دوره سوم(ترشیاری) در سراسر جهان است.

fig-2
تصویر2. نقشه ضخامت اقشار مگا توالی تجاس (ثالثیه) در ناحیه حوضه خزر جنوبی، جنوب غربی آسیا. دریای خزر به صورت پررنگ مشخص شده است. خطوط ضخامت بر حسب کیلومتر است. داده های ستون توسط حلقه ها نشان داده می شود. ستون S.CASPIAN-1-AZERB به صورت متقاطع در مرکز پایین نقشه قرار دارد.

اگر فرض کنیم تمام سنگهای دوره سوم که در اینجا نهشته شدهاند پس از طوفان نوح بودهاند، بخش عمده این لایهها باید بدون تأثیر طوفان نوح و در یک بازه زمانی محدود قبل از شروع عصر یخبندان پلیستوسن قرار میگرفتند. به یاد بیاورید، شرایط عصر یخبندان تنها برای چند سال پس از طوفان نوح برقرار بود. اقیانوسهای گرم ناشی از ایجاد بستر جدید سرد میشد و فورانهای آتشفشانی پرتعداد آتشفشانهای غنی از خاکستر ظرف چند قرن پس از توقف طوفان نوح شروع به کاهش میکردند. در نتیجه، آغاز عصر یخبندان، بازه زمانی در دسترس برای اکثر نهشتههای دوره سوم را به حدود 100 سال یا حداکثر 200 سال محدود میکند.20 اگر ضخامت 15 کیلومتر را در نظر بگیریم، به طور متوسط سالانه 150 متر رسوب باید در طول 100 سال به طور مستمر در سراسر حوضه خزر جنوبی ته نشین شده باشد. این معادل 12.5 متر (41 فوت) در ماه در مساحت 181000 کیلومتر مربع است. این مقدار، در آن بازه زمانی کوتاه حجم کمی نیست. و حتی اگر بازه زمانی را تا 200 سال افزایش دهیم، باز هم به طور متوسط 6.25 متر (20.5 فوت) در ماه داریم.

تصور اینکه حوادث محلی باعث ایجاد این حجم از رسوب در چنین منطقه وسیعی در چنین مدت زمان محدودی شود، دشوار است. همچنین، چگونه موجودی می تواند در منطقه ای با این رسوبگذاری فعال زنده بماند؟

سنگها نشان میدهند که مرز پس از طوفان نوح در اواخر سنوزوییک بوده است

باز هم، این ادعا که عمدتاً سنگهای قارهای پس از مرز K-Pg نهشته شدهاند، کاملاً نادرست است. رسوب بی وقفه دریایی، از کرتاسه تا میوسن فوقانی در سراسر اروپای مرکزی، شمال آفریقا، سوریه و عراق و حوضه خزر جنوبی دیده می شود. این موضوع مانع از برداشتن مرز پس از طوفان نوح، زودتر از پایان میوسن، در سراسر این منطقه می شود. مرحله فرونشست طوفان نوح باید با رسوبگذاری در بیشتر دوره سنوزوئیک در مناطق وسیعی از اروپا، آفریقا و حداقل بخشهایی از آسیا ادامه داشته باشد. حتی بسیاری از نهشتههای سنوزوییک فوقانی در سراسر آمریکای شمالی با فاز فرونشست طوفان نوح، مانند سازند وسیع اوگالالا که در سراسر ایالات دشتهای بزرگ(شامل ده ایالت) کشور ایالات متحده پخش شده است، بهتر توضیح داده میشوند.21

تفاسیر باید با قدرت دادهها سنجیده شود

هر بحث علمی باید با قدرت داده های حمایت کننده از هر دیدگاه سنجیده شود. حجم عظیمی از دادههای سنگی که از مرز طوفان نوح سنوزوییک فوقانی پشتیبانی میکنند، بسیار متقاعدکنندهتر از نتیجهگیری صرف بر اساس انواع محدود دادههای فسیلی است که در مکانهای جدا از هم یافت میشوند. داده های فسیلی به آنچه در معرض دید قرار گرفته و/یا کشف شده است بستگی دارد. به این ترتیب، همیشه متمایل تر است، زیرا به احتمال زیاد بازنمایی واقعی از گستره خود فسیل ها را به ما نمی دهد. داده های فسیلی به آنچه کشف شده، شرایط نگهداری و میزان حجم در معرض فرسایش متکی است. تفسیر آن طبیعتاً بسیار ذهنی است.

داده های چینه شناسی قانع کننده ترین نوع داده است

داده های چینه شناسی به اندازه داده های فسیلی مغرضانه نیستند و بسیار کمتر ذهنی هستند. این یک ضبط مستقیم قابل مشاهده از آنچه سپرده شده است می باشد. اگرچه برخی از آثار صخره ای آشکارا در اثر فرسایش از بین رفته اند، اما آنچه که حفظ شده است هنوز گویا است. در واقع، قدرت فوق العاده ثبت جهانی سنگ باید در هر تفسیری از مرز طوفان نوح/پس از طوفان نوح تصدیق شود.

حجم خالص و گستردگی جهانی سنگهای دریایی نهشتهشده در دوران سوم، چیزی است که مقیاس را به نفع مرز طوفان نوح پس از سنوزوییک فوقانی تغییر میدهد. به نظر ما این مجموعه داده به قدری گسترده و کامل است که استدلال خلاف آن تقریباً غیرقابل تصور است.

ارسال شده در صفحه اصلی: 1 ژان ویه 2021

مراجع و یادداشت ها

 1. Austin, S.A., Baumgardner, J.R., Humphreys, D.R., Snelling, A.A., Vardiman, L., and Wise, K.P., Catastrophic plate tectonics: a global Flood model of Earth history; in: Walsh, R.E. (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, PA, pp. 609–621, 1994. بازگشت به متن.‏
 2. Whitmore, J.H. and Garner, P., Using suites of criteria to recognize pre-Flood, Flood and post-Flood strata in the rock record with application to Wyoming (USA); in: Snelling, A.A. (Ed.), Proceedings of the Sixth International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, PA, pp. 425–448, 2008. بازگشت به متن.‏
 3. Whitmore, J.H. and Wise, K.P., Rapid and early post-Flood mammalian diversification evidenced in the Green River Formation; in: Snelling, A.A. (Ed.), Proceedings of the Sixth International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, PA, pp. 449–457, 2008. بازگشت به متن.‏
 4. Ross, M.R., Evaluating potential post-Flood boundaries with biostratigraphy—the Pliocene/ Pleistocene boundary, J. Creation 26(2):82–87, 2012. بازگشت به متن.‏
 5. Holt, R.D., Evidence for a Late Cainozoic Flood/ post-Flood boundary, J. Creation 10(1):128–167, 1996. بازگشت به متن.‏
 6. Oard, M.J., Flood processes into the late Cenozoic: part 1—problems and parameters, J. Creation 30(1):63–69, 2016. بازگشت به متن.‏
 7. Oard, M.J., Flood processes into the late Cenozoic: part 2—sedimentary rock evidence, J. Creation 30(2):67–75, 2016. بازگشت به متن.‏
 8. Oard, M.J., Flood processes into the late Cenozoic: part 3—organic evidence, J. Creation 31(1):51–57, 2017. بازگشت به متن.‏
 9. Oard, M.J., Flood processes into the late Cenozoic: part 4—tectonic evidence, J. Creation 31(1):58–65, 2017. بازگشت به متن.‏
 10. Oard, M.J., Flood processes into the late Cenozoic: part 5—geomorphological evidence, J. Creation 32(2):70–78, 2016. بازگشت به متن.‏
 11. Oard, M.J., Flood processes into the late Cenozoic: part 6—climatic and other evidence, J. Creation 33(1):63–70, 2019. بازگشت به متن.‏
 12. Clarey, T.L., Local catastrophes or receding Floodwater? Global geologic data that refute a K-Pg (K-T) Flood/post-Flood boundary, CRSQ 54(2):100–120, 2017. بازگشت به متن.‏
 13. Clarey, T.L. and Werner, D.J., Global stratigraphy and the fossil record validate a Flood origin for the geologic column; in: Whitmore, J.H. (Ed.), Proceedings of the Eighth International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, PA, pp. 327–350, 2018. بازگشت به متن.‏
 14. Clarey, T., Rocks reveal the end of the Flood, Acts & Facts 48(5):9, 2019. بازگشت به متن.‏
 15. Ulmishek, G.F., Petroleum geology and resources of the Middle Caspian Basin, former Soviet Union, U.S. Geological Survey Bulletin 2201-A, U.S. Department of the Interior, 2001. بازگشت به متن.‏
 16. Dyman, T.S., Litinsky, V.A., and Ulmishek, G.F., Geology and natural gas potential of deep sedimentary basins in the former Soviet Union, U.S. Geological Survey Open-File Report 99-381, U.S. Department of the Interior, 1981. بازگشت به متن.‏
 17. Devlin, W.J., Cogswell, J.M., Gaskins, G.M. et al., South Caspian Basin: Young, cool, and full of promise, GSA Today 9(7):1–9, 1999. بازگشت به متن.‏
 18. Guliyev, I., Aliyeva, E., Huseynov, D., Feyzullayev, A., and Mamedov, P., Hydrocarbon potential of ultra deep deposits in the South Caspian Basin, AAPG Search and Discovery Article #10312, 2011. بازگشت به متن.‏
 19. Devlin et al., ref. 17, p. 7. بازگشت به متن.‏
 20. Clarey, T.L., The Ice Age as a mechanism for post-Flood dispersal, J. Creation 30(2):48–53, 2016. بازگشت به متن.‏
 21. Clarey, T., Palo Duro Canyon rocks showcase Genesis Flood, Acts & Facts 47(7):10, 2018. بازگشت به متن.‏

Further Reading