Explore
Also Available in:

Genezis: Chýbajúci kúsok skladačky

6154crumbling-house

autor:
preložil: Jarier Wannous

Vydané: 6 Január 2009(GMT+10)

Väčšina cirkevných vodcov by súhlasila, že západný svet sa každým rokom stáva „menej kresťanským“.

Svetonázory

Národy, ktoré boli raz vybudované na biblických základoch, môžu sledovať rozpad zbožných hodnôt v našej kultúre a kresťania sa zdajú byť bezmocní pri jeho zastavení. Svetonázory ako ateizmus, humanizmus, komunizmus, new age a okultizmus sú tvrdo propagované vo vzdelávaní, médiách a rozhovoroch detí a dospelých.

Pri toľkých oblastiach, ktoré musí cirkev riešiť, by mali spytovať sami seba, ako by sme mohli pomôcť? Kam by sme mali zamerať naše snahy? Cirkevní vodcovia sú zaneprázdnení programami, poradenstvom a podobnými vecami, ale zdá sa, že sa niečo stratilo. Je to ako obrovské puzzle a cirkev nedokáže nájsť „chýbajúcu časť“.

Keď sa okolo nás všetko rúca, musíme sa vrátiť k základom. Bez silného základu sa štruktúra začne nakoniec rozkladať a rozpadať. Žalm 11:3 hovorí: „Ak sa základy zrútia, čo vykoná spravodlivý?“ Tento verš by nás mal viesť k preskúmaniu našich základov, ktoré by nás mohli viesť k lepšiemu pochopeniu, prečo čelíme týmto problémom.

Ateistický svetonázor

Predtým, ako sa pozrieme na naše vlastné základy, pozrime sa na tie, ktoré sú úplne opačné kresťanskému svetonázoru – ateizmus. A-teizmus podľa definície vo svojom základe tvrdí, že „neexistuje Boh“. Všetky svetonázory poskytujú odpovede na veľké otázky života, ako napríklad: „Odkiaľ pochádzame?“ Ako vysvetľujú ateisti náš pôvod bez Boha? Ich odpoveďou je evolúcia. Tá im dodáva vysvetlenie našej existencie bez Boha – naturalisticky. Stručne povedané, veľká teória evolúcie prijíma nasledovné.

Kozmická evolúcia

6154cosmic-evolution

Pred miliardami rokov vznikli hmota a energia ako dôsledok „veľkého tresku“. Počas miliárd rokov sa sformovali galaxie, hviezdy a planéty– samostatne.

Geologická evolúcia

Zem začala ako horúca roztavená guľa, ktorá sa nakoniec dostatočne ochladila na to, aby sa voda kondenzovala a naplnila oceány.

Chemická evolúcia

Po istom čase spontánne vznikol prvý samoreplikujúci sa život z neživých chemikálií.

Biologická evolúcia

Jednoduché organizmy sa stali viac komplexnými počas miliónov rokov cez genetické mutácie a prirodzený výber, čo nakoniec vyprodukovalo všetky formy života, ktoré kedy existovali na planéte.

6154human-evolution

Ľudská evolúcia

Časom sa tvorom podobným ľudoopom vyvinuli vyššie mozgové funkcie a vyvinuli sa ľudia, ktorí vytvorili spoločnosti a kultúry, vymysleli zákony, náboženstvá a inštitúcie, ako napríklad manželstvo. Evolucionisti poukazujú na geologický stĺpec a fosílie, ktoré obsahujú „vedecký dôkaz“ týchto procesov.

Tepelná smrť

Keďže celý vesmír je podradený zákonu entropie, vyvrcholením budúcnosti je „tepelná smrť“, kedy nebude viac prístupnej energie. Život už nebude existovať a možno sa všetko zrúti a začne odznova.

Žiadna skutočná nádej

Ateistický svetonázor, na základe tejto údajnej teórie tvrdí, že sme mali náhodný začiatok, vyvinuli sme sa cez náhodné procesy a neexistuje definitívna nádej do budúcnosti. Tvrdí, že neexistujú žiadne absolútne hodnoty, žiadny základ morálnosti alebo etiky mimo toho, čo si každý človek pre seba zvolí.

6154ark

Ateizmus vs. teizmus je niekedy skreslený ako „veda“ vs. „viera“. Toto tvrdenie je nepravdivé, pretože evolúcia je svetonázor, ktorý je tiež založený na viere. V skutočnosti evolucionisti a kreacionisti analyzujú tie isté vedecké dôkazy. Neexistuje vedecké pozorovanie, s ktorým by kreacionisti nesúhlasili s evolucionistami. Kreacionisti nesúhlasia s evolucionistickými závermi, pretože nesúhlasíme s ich začiatočnými predpokladmi.

Jediný skutočný rozdiel je v histórii sveta, o ktorej je každá skupina presvedčená vierou. Prečo vierou? Pretože nemôžeme cestovať späť v čase, aby sme videli, ako sa vyvinula prvá forma života, alebo pozorovať, ako Boh stvoril svet. Takže naše chápanie toho, čo sa v minulosti stalo, nakoniec akceptujeme vierou. Mohli by sme použiť vedecké metódy, aby sme pozorovali dôkazy v súčasnosti a potom urobiť záver poľa histórie, ktorá je najlepšie podporená dôkazmi.

Kľúčový kúsok puzzle: Kristus zomrel za naše hriechy

Mnohí kresťania veria, že problém stvorenie / evolúcia je vedľajšou otázkou, nevýnosná oblasť, na ktorú sa dá zamerať. Pre mnohých sa zdá byť rozvratná bez niečoho spoločného s hlásaním evanjelia.

Aby sme mohli zistiť, či to je vedľajší problém alebo nie, poďme sa pozrieť na základné učenie skoro každej evanjelikálnej cirkvi. Skoro každý kresťan by súhlasil s tým, že kľúčovou časťou kresťanského svetonázoru je náš Spasiteľ, Ježiš Kristus. Biblia tvrdí, že sa Ježiš stal „posledným Adamom“, zomrel na kríži za hriechy sveta a zaplatil tak trest, ktorý si zaslúžime, aby sme netrpeli večnou separáciou od Boha v pekle, keď príde deň súdu.

6154virgin-birth

Panenské narodenie

Tradícia, akou sú Vianoce, vznikla z udalosti narodenia Ježiša, ktoré bolo predpovedaná starým zákonom. Kristus bol „narodený z panny“, bezhriešny Boží Syn, dokonalý v každom smere, aby mohol zobrať na seba hriechy sveta ako jedinú vhodnú obeť.

Zmŕtvychvstanie

Veľkonočná nedeľa je oslavovaním Ježišovho zmŕtvychvstania, ukážka Jeho víťazstva nad hriechom a smrťou. Ježiš v rozhovore s Nikodémom o znovuzrodení uznal spojenie medzi týmito „pozemskými“, skutočnými časovo-priestorovými udalosťami a duchovnými pravdami.

Ježiš povedal: „Ak neveríte, keď som vám hovoril o zemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských?“ (Ján. 3:12) Biblia jasne hovorí, že keby tieto udalosti nenastali, stále by sme boli stratení v našich hriechoch, naša viera by bola márna a boli by sme iba poľutovaniahodní.

Prečo však bolo nutné ukrižovanie? Prečo musel Ježiš utrpieť takú strašnú smrť? To môžeme pochopiť, iba keď sa vrátime k základom našej viery, ktoré sú zakorenené v starom zákone. Ježiš uznal autoritu starého zákona vždy, keď povedal „Je napísané …“ alebo „Či ste nečítali …“

Kniha Genezis nám udáva jasné pochopenie dôvodu, prečo Ježiš prišiel. Bolo to preto, aby napravil problém, ktorý bol vytvorený hlavou ľudskej rasy, prvým Adamom.

Stvorenie

Biblia opisuje Božie stvorenie ako dokonalý svet, raj, kde bolo všetko „veľmi dobré“. Genezis 1:29 hovorí, že človek a zvieratá jedli rastliny (neexistovali mäsožravce) a teda neprichádzalo ku krviprelievaniu. Neexistoval hriech, skazenosť ani smrť.

Pád

6154the-fall

Boh dal Adamovi prikázanie, že nemá jesť z ovocia stromu poznania dobrého a zlého a povedal mu, že následkom neuposlúchnutia bude smrť. Nanešťastie sa Adam rozhodol využiť svoju slobodnú vôľu, aby jasne rebeloval proti Bohu.

Dôsledkom toho bolo, že Boh preklial Zem, do sveta vošli utrpenie a smrť. Keďže Adam bol hlavou ľudskej rasy, jeho hriešna prirodzenosť sa preniesla na všetkých jeho potomkov. Rim. 5:12 hovorí: „Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť - tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.”

Ľudstvo je teraz odseparované od Boha, nielenže je schopné zomrieť fyzicky, ale aj duchovne.

Súd

V Genezis 6 čítame, ako Boh odsúdil zlých v globálnej potope, keď „… vody stále viac stúpali, pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom.” (Gen. 7:19) Tento súd bol špeciálne vyslaný na zničenie všetkého živého na Zemi, okrem spravodlivého Noacha, jeho rodiny a reprezentatívnych druhov suchozemských zvierat, ktorí boli na obrovskej arche. To je perfektné vysvetlenie fosílneho záznamu a miliardy mŕtvych organizmov pochovaných v sedimentárnych skalách po celej Zemi cez príčinu a dôsledok.

O tejto paralele prichádzajúceho súdu sa hovorí v 2. Pet. 3:6 a 7: „a že niekdajší svet, pre nich vodou zatopený, zahynul. Ale to isté Božie slovo zachováva ohňu terajšie nebesá a zem, udržiavajúc ich na deň súdu a skazy bezbožných ľudí.“

Zákon

Potom Boh ustanovil zákon cez Mojžiša, ktorý učil o rozdieloch medzi dobrým a zlým, ako aj o spoločenských ponaučeniach. To hlavne ukázalo, že ľudstvo nikdy nemohlo dosiahnuť Boží štandard, že „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ (Rim. 3:23) Pavol hovorí „… Ale hriech som nepoznal; (poznal som ho) len skrze zákon” (Rim. 7:7) Poznanie hriechu a súdu vedie ľudí k tomu, aby hľadali milosť pri Kristovom kríži.

Obnovenie

6154restoration

Požehnaná nádej Biblie spočíva v tom, čo príde po Božom súde, kedy Boh obnoví Zem do stavu, v ktorom bola na počiatku, čo sa týka hriechu a smrti. Vtedy „smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.“ (Zj. 21:4) Dostaneme nové neporušiteľné telá. Posledný nepriateľ, smrť, bude zničená …

Základné vedomosti – sila premeny – požehnaná nádej

Dokonalosť, porušenie, súd, spása a obnovenie. Toto je „celkový obraz“ histórie sveta a ľudstva, ako bolo vyučované a akceptované kresťanskou cirkvou asi 18 storočí. Ešte pred dvoma storočiami väčšina nekresťanov v západnom svete prijala túto históriu. Čo sa teda zmenilo? Má to nejaký efekt na boje, ktorými prechádza cirkev?

Asi pred 200 rokmi začal koncept „miliónov rokov“ získavať popularitu, keď istí ľudia interpretovali skaly a fosílie nie ako výsledok Noachovej potopy, ale ako záznam miliónov rokov histórie. Myšlienka dávnej histórie „zaznamenanej“ v skalách vydláždila cestu Darwinovej teórii evolúcie – jej predložené pomalé procesy postupujúce krok za krokom, ktoré si vyžadujú obrovské množstvo času, ktorý geológia „dlhého veku“ poskytovala.

Dnes je táto história dlhého veku sveta propagovaná skoro všetkými verejnými centrami vzdelania. Mnohí kresťania adoptovali časti tejto histórie a pokúsili sa ju zmieriť Bibliou. Mnohí sa zamýšľajú nad tým, či Boh mohol použiť evolúciu, alebo či milióny rokov evolučných procesov sú zlučiteľné s učením Písma. Niektorí sa domnievajú, že veda a náboženstvo sú dve oddelené oblasti myslenia a že Biblia nemá nič spoločné s reálnym svetom. Mnohí si jednoducho myslia, že je to vedľajší problém.

Protikladné svetonázory

6154worldview

Poďme sa pozrieť na jeden aspekt evolučnej teórie a pozrime sa, aký efekt má na kresťanskú teológiu. Mnohí kresťania, ktorí možno práve neveria v evolúciu človeka a zvierat, stále veria v milióny rokov histórie Zeme. Avšak myšlienka miliónov rokov pochádza z interpretácie vrstiev sedimentárnych skál po celom svete, o ktorých sa predpokladá, že boli pomaly ukladané a obsahujú fosílie.

Kam sa dajú napasovať „milióny rokov“?

Skoro nikto by sa nesnažil napasovať milióny rokov histórie po zázname o Adamovi a Eve. Snažia sa ich napasovať do Biblie pred objavením Adama a Evy na scénu. Keby to však bola pravda, museli by sme sa zmieriť s fosílnym záznamom, ktorý je záznamom smrti! Paleontológovia vo fosílnom zázname objavili dokonca mäsožravé aktivity, rakovinové nádory a tŕnie.

Smrť pred hriechom

6154death-suffering

Tá má masívne teologické dôsledky. Keď prijmeme myšlienku miliónov rokov, hovoríme, že boli milióny rokov smrti, chorôb a krviprelievania predtým ako Adam zhrešil. To však protirečí jasnému učeniu Biblie, kde Boh prehlásil Svoje stvorenie ako „veľmi dobré“ a kde smrť nastala kvôli Adamovmu hriechu.

Keď takto vložíme milióny rokov do Biblie, zrazu niektoré časti Písma nedávajú zmysel. Rim. 6:23 „… Lebo odmena za hriech je smrť …” Ak smrť nastala pred Adamovým hriechom, potom čo je odmenou za hriech? Rim. 5:12 „… skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť …“ Smrť nemohla prísť na svet kvôli Adamovho hriechu, ak už tam bola. Heb. 9:22 „… bez vyliatia krvi niet odpustenia …” Prečo by sa musela preliať krv na odpustenie hriechov, ak sa krviprelievanie dialo už milióny rokov?

Má to dôsledky na evanjelium

6154resurection-puzzle

To celé má priame dôsledky na správu evanjelia, pretože Ježiš bol vyslaný, aby zaplatil dlh, ktorý vytvoril Adamov hriech. Ježiš zomrel fyzickou smrťou, prelial Svoju krv, zvíťazil nad hriechom a smrťou a sľúbil, že sa vráti späť a obnoví svet do podoby, v ktorej bol „na počiatku“. Ak milióny rokov krviprelievania prebehli pred ľudským hriechom, potom do čoho chce Boh obnoviť svet v budúcnosti?

Keby bol svet skutočne milióny rokov starý, tak záznam stvorenia je viac podobný mytológii ako histórii, to sa však zdá byť protikladné s Ježišovým učením. On podal priamu podporu Mojžišovým knihám a jasné upozornenie proti neviere v nich, keď povedal v Ján. 5:46-47 „Lebo keby ste verili Mojžišovi, aj mne by ste verili, veď on o mne písal. Ale keď jeho písmam neveríte, ako by ste verili mojim slovám?”

Väčšina neveriacich dnes popiera Mojžišove knihy a taktiež popiera učenie Krista. Nad stvorením sa premýšľa v evolučnom zmysle. Hriech je „niečo zábavné“, zákon už nie je o „dobrom a zlom“ ale čokoľvek sa rozhodneme. Viera v globálnu potopu je skoro všade odmietaná.

Pre kresťanov je nekonzistentné popierať Mojžišove knihy a pritom sa držať Ježišovho učenia. Nanešťastie sa zdá, že ateisti rozumejú týmto rozporom viac ako väčšina kresťanov a zdôrazňujú ich, keď sa snažia spochybňovať kresťanský svetonázor a propagovať svoj vlastný. Pozrite sa na nasledujúci citát od ateistu Richarda Bozartha z časopisu American Atheist vo februárovom vydaní z roku 1978:

„Teraz je jasné, že celý dôvod Ježišovho života a smrti je založený na existencii Adama a zakázaného ovocia, ktoré s Evou zjedol. Kto potrebuje spasiteľa bez prvotného hriechu? Aký je zámer kresťanstva bez Adamovho pádu do života stáleho hriechu ukončeného smrťou? Žiadny. To znamená, že kresťanstvo nemôže stratiť záznam stvorenia v Genezis … Kresťanstvo bojuje o svoj vlastný život.“

Nie je to vedľajší problém

Práve naopak, debata stvorenie / evolúcia je v popredí útoku na kresťanský svetonázor. Creation Ministries International existuje na to, aby pomohla pastorom a vodcom cirkví vystrojiť svoje kongregácie v tejto dôležitej oblasti pôvodu s takým stanoviskom, ktoré ctí Boha a dáva Bibliu do popredia.

Väčšina kresťanov má otázky o vede a Biblii a mnohí kvôli nim zápasia vo svojej viere. Svedčenie môže byť ťažké, lebo svet v týchto oblastiach dáva ťažké otázky a mnohí kresťania sa cítia byť málo pripravení odpovedať na ne. Mnohokrát je ťažké podeliť sa o Ježišovo evanjelium kvôli otázkam, ktoré vznikajú ohľadom Mojžišových kníh.

Čo sa stalo s dinosaurami? Odkiaľ mal Kain svoju ženu? Ako viete, že existuje Boh? Čo evolúcia? Mohol Noach pomestiť všetky zvieratá do archy? Bola potopa celosvetová? Čo datovacie metódy?

Vystrojenie cirkvi

Hovorcovia CMI a experti, z ktorých sú mnohí vedcami s titulom PhD, prijímajú pozvánky z cirkví, aby poskytli odpovede na tieto, ako aj na mnohé iné otázky profesionálnym a neútočným spôsobom, pričom sa nikdy neodvracajú od autority Písma.

Môžu ukázať vašim kongregáciám mnohé príklady toho, ako veda podporuje to, čo hovorí Genezis. Prezentácie sú urýchlené Powerpoint grafikou, ktorá získa pozornosť kohokoľvek od strednej školy a vyššie.

Zo svedectiev, ktoré sme dostali počas 30 rokov misie sa vytvoril vzor. Po stretnutiach sú ľudia vzrušení Božím slovom, vidia, že sa dá brániť logicky a začínajú svedčiť s väčšou odvahou.

Ak by ste si chceli zarezervovať jedného z našich hovorcov1 alebo by ste chceli viac informácií, môžete nás kontaktovať alebo napísať mail na events@creation.info

Referencie

  1. Prezentácie hovorcov CMI ukazujú, že existujú priame a jasné odpovede na časté námietky a otázky, ktoré ľudia majú ohľadom problému stvorenie / evolúcia, ktorý je aj najčastejšou námietkou proti viere v Krista. Pre viac informácií pozrite po „Speaking and direct ministry“ na stránke Čo robíme (v angličtine). Návrat k textu.

Helpful Resources