Explore
Also Available in:

Myseľ nad hmotou

Prečo je myšlienka „bez mysle” bezmocná

library-wikipedia_speechballoon

autor
preložil: Peter Fraňo (www.solas.sk)

Vydané: 12 November 2015 (GMT+10)

Pre materialistov je prítomnosť systémov kódovaných informácií v živých organizmoch nerozlúštiteľnou záhadou. Biblickí kreacionisti to samozrejme vidia ako ďalší príklad toho, ako veda podporuje vieru v Stvoriteľa, Boha Biblie. Evolučné scenáre, ako mohli symbolické jazyky vzniknúť prírodným procesom, sa musia pokúsiť vysvetliť ich pôvod bez existencie mysle. Ale je to dostatočne podložené tým, čo vedecky (na základe pozorovania, experimentov) vieme o kódovaných informáciách?

DNA, „jazyk života“, je najsofistikovanejší jazykový systém, aký sme kedy videli. Je to najúčinnejší, najkompaktnejší a najuniverzálnejší doteraz objavený komunikačný nástroj, a prebiehajúci vedecký výskum v ňom naďalej odhaľuje hlbšie a hlbšie úrovne informačného obsahu. Kreacionisti veria, že najsofistikovanejší kód musí pochádzať z najsofistikovanejšej mysle, ktorú si vieme predstaviť: od Boha. Odvolávanie sa na možnosť, že najprv sa vyvinul „jednoduchší kód“ a z neho časom komplikovanejší, padá hneď na viacerých úrovniach (a nikto zatiaľ nič také nepozoroval, takže ide o presvedčenie založené na viere), ale zatiaľ je aj tak predmetom sporov. Kódy, nech sú akokoľvek jednoduché, boli vždy pozorované ako produkt mysle.

Myseľ je nezmysel“

Podľa ateistického evolucionistického svetonázoru neexistuje žiadna myseľ, ktorá by tvorila, iba náhodné genetické mutácie vedené prirodzeným výberom. Problém je v tom, že genetická mutácia je výsledkom chybného radenia v rámci už existujúceho a replikujúceho sa genetického kódu a prirodzený výber môže iba „vyberať“ preferovanú genetickú informáciu z tohto už existujúceho systému. Žiadnemu z týchto procesov samotných nemožno pripísať pôvod akéhokoľvek symbolického kódového jazyka.

Tu sú tri vedecky podložené pozorovania, ktoré ukazujú, prečo nemôže byť kódovaná genetická informácia výsledkom „nemysliaceho“ procesu…

1. Na hmote nezáleží, nech je akákoľvek (kódy sú nezávislé)

Podľa všetkých našich vedeckých pozorovaní sú systémy kódových jazykov nezávislé v tom zmysle, že význam informačného obsahu nezávisí na hmote či energii, v ktorej je obsiahnutý. Dymové signály môžu prenášať rôzne správy, ale význam týchto správ nezávisí na časticiach popola rozptýlených vo vzduchu, ktoré tento obsah prenášajú.

Vetvičky stromov nemajú žiadny informačný obsah, ale ak ich rozmiestnite na zem do tvaru slova „P-O-M-O-C“, potom už informáciu obsahujú. Informácia je teda závislá na usporiadaní hmoty či energie, ktorá informáciu prenáša, nie na hmote samotnej. Slovo „pomoc“ možno prenášať dymovými signálmi, vetvičkami, pieskom, alebo zvukovými vlnami, ale žiadny z týchto prostriedkov samotný nie je ničím zvláštny či kritický, pokiaľ ide o tvorbu správy. DNA nie je žiadnou výnimkou.

Online blog Oxford University Press popisuje, ako DNA ukladá informáciu podobným spôsobom:

Biologická informácia uložená v molekule DNA závisí na usporiadaní je stavebných blokov – teda na poradí. Ak sa zmení poradie DNA, zmení sa aj informácia, ktorú obsahuje. Po úvahe nám tento koncept – že poradie prvkov v lineárnej sekvencii ovplyvňuje informáciu uloženú v tejto sekvencii – nemusí byť taký cudzí, ako sa spočiatku môže zdať. Je to vlastne ten istý koncept, na ktorom je založená písomná komunikácia: každá veta v tomto blogu pozostáva z vybraných položiek – písmen abecedy – nachádzajúcich sa v rôznych sekvenciách. Tieto rôzne sekvencie písmen tvoria rôzne slová, ktoré pre čitateľa obsahujú rôzne informácie.

Zároveň však poukazujú na to, že fyzikálne vlastnosti DNA nie sú ničím zvláštnym:

Na atómoch molekuly DNA nie je nič výnimočné: ničím sa nelíšia od atómov nachádzajúcich sa v tisícoch iných molekúl, z ktorých pozostáva ľudské telo.1

To dokazuje, že informácia v DNA živých organizmov nie je výsledkom chémie DNA o nič viac, ako je informácia v knihe výsledkom molekúl atramentu.

2. Čo to všetko znamená? (Myseľ priraďuje kódom význam)

Zo skúsenosti vieme, že význam akéhokoľvek kódovaného signálu je vždy daný tvorcom kódu. Napríklad, pred dvesto rokmi by slovo „internet“ nemalo pre nikoho žiadny význam. Akonáhle sa táto technológia vyvinula, vzniklo aj slovo a dostalo význam, aby sa dala popísať.

Pri skúške na vodičský preukaz musí mať potenciálny vodič naštudované množstvo cestných značiek, z ktorých mnohé sú pomerne neznáme. Každý symbol má význam, ktorý mu dal tvorca. Ten je zaznamenaný a budúci vodiči sa musia učiť od mysle, ktorá symbol pôvodne vytvorila. Bez príručky alebo inštruktora by boli stratení.

3. Stratené v preklade (náhodnosť nevytvára informáciu)

Ktokoľvek by si mohol vytvoriť svoj vlastný jazyk, keby chcel. Na prenos kódu sa dajú použiť gestá rúk, klopkanie, elektrické pulzy, atď. Ale o význame každého použitého symbolu musí rozhodnúť vynálezca kódu. Význam sa nepriradí sám (bez pôsobenia mysle). Ak by ste si však vytvorili vlastný jazyk a nikoho iného by ste nenaučili význam symbolov, bez dešifrovania (pomocou mysle) by to bolo pre nich nepoužiteľné.

V spomínanom článku Oxfordskej univerzity sa hovorí: „Ak sa zmení sekvencia DNA, zmení sa aj informácia v nej obsiahnutá.“ To však nie je celkom výstižné. Aj keby existoval nejaký mechanizmus, ktorý by samovoľne produkoval písmená abecedy, napríklad náhodné zoskupenie písmen „zkerfluberdp“, pre bežného čitateľa by to nemalo žiadny zmysel. Možno by sme medzi písmenami mohli nájsť slová „ker“ alebo „ber“, a tvrdiť, že tieto majú význam a boli pritom náhodne „vytvorené“, ale tieto slová už mali priradený svoj význam predtým a dajú sa rozoznať len vďaka tomu, čím už sú. Slovo zkerfl neznamená nič a pokiaľ mu niekto tento význam nepridelí, nikdy ani nič znamenať nebude.

Podobne mutácie DNA ničia pôvodnú správu, čo vedie k degradácii signálov pri zostavovaní genetických materiálov. To takmer vždy končí do určitej miery poškodeným produktom (bielkovinami). Preto mutácie (údajný „motor“ evolúcie) nevedú k žiadnemu „vývoju“.

Na určenie významu je potrebná myseľ. Počítače možno naprogramovať tak, že budú mať schopnosť prekladať, či rozoznávať a poskytovať odpovede typu „ak X, potom Y“, ale všetky údaje do nich vopred naprogramovala inteligentná myseľ.

Jazyk potrebuje inteligenciu

Evolucionisti často súhlasia s pozíciami kreacionistov v odlišných kontextoch. Titulok nedávneho online článku hlásal: „Super inteligentné bytosti sa môžu pokúšať spojiť so Zemou, ale ľudstvo zatiaľ nemusí byť schopné zachytiť ich signály, tvrdí špičková vedkyňa inštitútu SETI“,2 ktorou je Dr. Nathalie Cabrolová. Čo z toho vyplýva? Po prvé, už na samotné rozoznanie signálu z vesmíru je potrebná myseľ, nieto ešte na jeho dekódovanie. Po druhé, kódovaný signál by určite znamenal, že pochádza od inteligentnej mysle „zvonku“. Prečo uznávať, že kódovaný signál z vesmíru by potvrdzoval inteligentnú myseľ, a pritom hovoriť, že kódovaná informácia v DNA sa vyvinula bez inteligencie?

Aj evolucionisti veria, že hominidi (naši údajní predkovia podobní opiciam) začali bez ľudskej reči, pretože jednoducho neboli dostatočne inteligentní, aby komunikovali zložitým kódovým jazykom. Z toho vyplýva, že na vytvorenie kódového symbolického jazyka sme potrebovali veľmi inteligentnú myseľ. To podporuje pozíciu kreacionistov. Na vytvorenie kódovaného jazykového systému je potrebná inteligencia. Aby bol človek ateistickým materialistom, musí veriť, že jazyky sa môžu tvoriť samé, pričom zároveň sa musí „vyvíjať“ aj prekladacie zariadenie pre tento špecifický kód, až vznikne živý organizmus.

Vzdajte to

Zdá sa, že jedna sekulárna výskumná skupina, o ktorej sme už v minulosti písali, sa vzdala nádeje na odhalenie toho, čo nazývajú „skúmanie základných otázok pôvodu života.“ Táto skupina ponúkala jeden milión dolárov komukoľvek, kto by vysvetlil, odkiaľ pochádza genetický kód. Ich tri hlavné otázky boli:

Ako vygenerovala molekulárna evolúcia metabolický predpis a inštrukcie s využitím zástupného systému symbolov?

Ako nastavila prebiotická príroda všetky konfigurovateľné spínače, aby integrovala toľko vzájomne závislých obvodov?

Ako zostavila neživá príroda nukleotidy tak, aby vyjadrovali inštrukcie pre ribozómy, ako správne zostaviť bielkoviny z aminokyselín?

Ich webová stránka teraz uvádza:

26.októbra 2013 správna rada Vedeckej nadácie pôvodu života, Inc. odhlasovala pozastavenie programu Cena za odhalenie pôvodu života, a dočasne pozastavuje ponuku na vyplatenie ceny. Počas 13 rokov, odkedy bola Cena za odhalenie pôvodu života zverejnená v časopise NATURE and SCIENCE, neprešiel žiadny návrh prijímacou komisiou, aby sa dostal na posúdenie komisiou vyššej úrovne. Žiadny návrh neodpovedal, dokonca sa ani nedotkol žiadnej z otázok, na ktoré bola cena vypísaná. Väčšina týchto otázok sa týka témy: „Ako neživá, prebiotická príroda nastavila, alebo naprogramovala prvý genóm?“

Majú teda materialisti pevnú pôdu pod nohami, keď tvrdia, že „veda“ potvrdzuje myšlienku, že naturalizmus je najlepším vysvetlením pôvodu života? Odpoveďou je dôrazné „nie“. Ako uvádzajú webové stránky samotnej Nadácie pôvodu života:

„Literatúra na tému pôvodu života naďalej obchádza a ignoruje tento problém (odkiaľ pochádza kódovaná biologická informácia), či ho dokonca zámerne zametá pod koberec.“3

Nevyhnutným vedeckým záverom je, že život bol stvorený Super-inteligenciou ďaleko presahujúcou naše chápanie. Popierať tento dôkaz môže len antiveda. Ale prečo to ľudia (niekedy aj veľmi nadaní) po celom svete robia? Rimanom 1:18-23 to jasne popisuje:

Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu; Boh im to totiž zjavil. Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie, pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri, a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov.

Alebo ako to pred rokmi pripustil profesor D.M.S. Watson:

Evolúcia je univerzálne prijímaná teória nie preto, že ju možno logicky dokázať, ale preto, že jediná alternatíva, špeciálne stvorenie, je zjavne neuveriteľná.4

Každý verí v niečo neuveriteľné

Pozície stvorenia aj evolúcie ohľadom pôvodu informácie a života sú zastávané vierou a sú vskutku neuveriteľné v tom zmysle, že úplne presahujú ľudské chápanie. Ale jeden scenár predpokladá super-inteligentnú myseľ tvoriacu kódovaný jazykový systém, a druhý predpokladá bezduchú hmotu generujúcu symbolický jazyk bez inteligentného zásahu. Dáva väčší zmysel skutočnosť, že všemocná myseľ stvorila nižšie stvorenia s mysľou, alebo že z neexistujúcej mysle vznikla extrémne bystrá myseľ s vedomím a schopnosťou o tom premýšľať?

Keď sa evolučného šampióna Richarda Dawkinsa v interview opýtali: „Genóm vyzerá celkom ako kód, však?“, odpovedal:

V podstate áno. Je to fascinujúca skutočnosť. Predpokladám, že to tak muselo byť. Myslím, že evolúcia prirodzeným výberom by nefungovala, pokiaľ by genetika nebola digitálna, pokiaľ by nebola akýmsi odvetvím počítačovej vedy.

Potom povedal:

Rád by som porozumel pôvodu života. Cítim, že my, darwinisti, rozumieme mnohému z toho, ako sa život vyvíjal, odkedy sa objavil presný genetický kód. Ale ten prvý krok, vznik prvej samoreplikujúcej sa entity, je stále záhadou.5

My sme však pozorovali, že jazyky sa tvoria v inteligentných mysliach. A nikto neverí, že počítačové programy píšu samé seba. Ako raz povedal profesor Paul Davies, zástanca evolúcie:

Ako hlúpe atómy spontánne napísali svoj vlastný software…? To nikto nevie…

…neexistuje žiadny známy fyzikálny zákon schopný vytvoriť informáciu z ničoho.6

Veda je založená na pozorovaní. Čo sme pozorovali? Mysle generujú informácie. Nie hmota.

Myseľ je nad hmotou. Opäť zisťujeme, že model stvorenia je vyššou vedeckou hypotézou.

Odkazy a poznámky

  1. Jonathan Crowe, SciWhys: What is DNA and what does it do?, OUPBlog (Oxford University Press), 28. február 2011, blog.oup.com/2011/02/dna. Return to text.
  2. Zolfagharifard, E., Super-intelligent aliens could be trying to contact Earth, but humans may not be able to pick up the signals yet, says Seti’s top scientist, Dailymail.com, dailymail.co.uk 17. september 2015. Návrat k textu.
  3. lifeorigin.org. Návrat k textu.
  4. Watson, D.M.S., Adaptation, Nature 124: 233, 1929. Návrat k textu.
  5. Schulson, M., Salon’s Richard Dawkins peace summit: “I am against all religion… I think I’d call myself a lover of truth. I’m intolerant of ***”, salon.com, 12. október 2015. Návrat k textu.
  6. Davies, P., Life force, New Scientist 163(2204):27–30, 18. september 1999. Návrat k textu.

Helpful Resources