Also Available in:

Wat mensen kunnen maar dieren niet

door  en 
vertaald door George Van Apeldoorn

Gepubliceerd: Creation 40(2):52–54, April 2018

Als wij mensen geen geëvolueerde dieren zijn, dan zouden wij bekwaamheden en eigenschappen moeten bezitten die dieren niet hebben. We zullen er hiervan zes, die tevens eigenschappen van God zijn, onder de loupe nemen. Het zijn taal, geletterdheid, muziek, mathematica, creativiteit en heerschappij.

Deze eigenschappen maken ons niet alleen uniek, maar ze maken ons ook verantwoordelijk. We kunnen deze eigenschappen gebruiken om God te eren of te rebelleren tegen Zijn Wil, en zelfs om “de werken des Duivels” (1 Johannes 3:8) te doen.

1. Taal

language

Mensen zijn de enige soort met een gesproken taal,1 en “er is geen samenleving bekend waar niet gesproken wordt”.2,3 Niet alleen stelt taal ons in staat om met elkaar te communiceren, en met God door gebed, maar God gebruikte het om met ons te communiceren. De Bijbel heeft vele verwijzingen naar het spreken van God; b.v. tegen Adam en Eva (Genesis 3: 9 -19), Noach (Genesis 6:13 – 7:4), Abraham (Genesis 18: 22 – 33), Mozes (Exodus 3:4-4:17), Saul (Handelingen 9:4-6) en de apostel Johannes (Openbaringen 1, 2 en 3) om er maar enkelen te noemen.

Dieren communiceren op verschillende manieren, met inbegrip van de geluiden die ze maken, gelaatsuitdrukking, lichaamshouding, lichaamsbeweging, lichamelijk contact en geuren, maar geen enkel dier is in staat tot het formuleren van taalkundige uitdrukkingen of zinnen1 Desondanks zijn er twee gevallen in de Bijbel waar dieren spraken. In Genesis 3, sprak de slang tot Eva. In Numeri 22:28–30, gebruikte God Bileam’s ezel om tegen Bileam te praten; maar dit was een eenmalig en heilig wonder voor een specifiek doel en niet het gebruikelijke doen en laten van de ezel.

2. Geletterdheid

literacy

Dit is een subgroep van taal, en terwijl niet alle mensen lezen en schrijven kunnen, hebben ze toch het vermogen daartoe.4 De geavanceerde samenlevingen die in Mesopotamië floreerden direct na de Zondvloed waren onderlegd. Uiteraard kunnen kenmerken van ontwikkeling zoals schrijven en technologie verloren gaan, met name in snel verspreidende migraties zoals degenen die volgden op de spraakverwarring van Babel.

We weten dat God schrijft want Hij gaf Mozes de Tien Geboden op twee stenen tafelen, “geschreven met de vinger van God” (Exodus 31:18). En God heeft de namen van alle wedergeboren Christenen geschreven in Zijn ‘boek des levens’ (Filippensen 4:3; Openbaringen 17:8; 20:12; 21:27). We weten tevens dat “al de Schrift van God is ingegeven…” (2 Tímotheüs 3:16). God verkoos om met ons te communiceren door middel van Zijn geschreven Woord hetgeen ook het Evangelie verankert in de tekst van de Schriften.5

Er is geen dier dat kan lezen of schrijven, daarom gebruikt geen een het geschreven woord om te communiceren. Geletterdheid is dus een gift dat recht doet aan onze schepping in het beeld van God.

3. Muziek

music

Muziek is een waarlijk prachtige eigenschap, beide in onze schepping ervan en onze waardering ervoor. Het kan gevoelens voortbrengen en zelfs aanwakkeren van opwinding, geluk, droefheid, humor, liefde enz., zelfs in situaties waar woorden ontoereikend zijn. We kunnen naar Haydn’s De Schepping luisteren en sprakeloos zijn door de beelden van de grootsheid van de schepping die de muziek in onze geest opwekt.

God zingt! Zefánja 3:17 zegt van God, “Hij zal zich over u verheugen met gejuich”. Op het persoonlijke vlak vertelt Efeziërs 5:18–19 ons: “……wordt vervuld met den Geest; sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere met geheel uw hart”.

Zingen dieren? Walvissen, met name de bultrug mannetjes, maken geluiden die ‘Walvis liederen’ worden genoemd. Deze kunnen bestaan uit lange kreunen, lage zuchten, brullende geluiden, trillers en sjirpen die parings of voedings oproepen zijn. Ze zijn echter regelmatig, voorspelbaar en eentonig in plaats van indviduele creativiteit. Alle mannetjes in een groep maken op een bepaald moment dezelfde geluiden, gearrangeerd in hetzelfde patroon. Walvissen met tanden schijnen dezelfde informatie door te geven door middel van klikken. Zo zijn ‘vogel liedjes’ soort-specifieke parings roepen, territoriale waarschuwingen of nabootsingen van gehoorde geluiden, zoals non-informatieve geluiden van machinerieën, b.v. kettingzagen.

4. Mathematica

mathematics

Uitsluitend God en menselijke wezens kunnen wiskunde begrijpen en toepassen.6 De betreffende afmetingen die God aan Noach gaf voor de Ark (Genesis 6:15) waren optimaal voor structurele veiligheid, stabiliteit tegen omslaan en zeewaardige kwaliteit voor een vaartuig van die afmeting in een stormachtige zee.7 Het gebruik van verfijnde wiskundige methodes door mensen is nodig geweest om de verborgen orde te ontrafelen die God in het klikken van de dolfijnen had gebouwd.8 Dit geeft hun “een sonar die zo precies is dat het de afgunst van de marine van de V.S is.”9

Ons gebruik van wiskunde stelt ons in staat om veel van God’s schepping te begrijpen, want dit gedraagt zich volgens de mathematische regels die Hij gezet heeft. Wiskunde heeft wetenschappers ertoe in staat gesteld om de samenhang en het gedrag van vele cosmische verschijnselen te begrijpen, met inbegrip van de omloopbanen van de planeten van ons zonnestelsel, en vervolgens de koers van ruimte vaartuigen te berekenen om er dichtbij fotos van te maken. Het heeft de ontwikkeling van de relativiteits theorie mogelijk gemaakt, en tevens de verhouding tussen ruimte, beweging, zwaartekracht en tijd. Theorieën die hiervan afgeleid zijn kunnen uiteenzetten (weer met gebruik van mathematica) hoe we in een betrekkelijk jong universum sterren kunnen zien die miljoenen lichtjaren verwijderd zijn.10

5. Creativiteit

creativity

Als we iets zo eenvoudig als een hamer op een strand zouden vinden, zouden we weten dat een menselijk wezen het gemaakt had en niet een aap. Dit omdat wanneer dieren iets bouwen ze eindeloos een typisch ontwerp blijven bouwen, i.p.v. creatief te zijn. Een bepaald soort spin bouwt instinctief een web dat een constant stramien heeft, en een bepaald soort vogel bouwt instinctief een nest dat specifiek is aan zijn soort, maar er wordt geen originaliteit gedemonstreerd.

Wij mensen zijn niet alleen creatief, maar wij erkennen beiden de schoonheid en de complexiteit van God’s schepping b.v. in een bloem, een veer, een oog; en met recht in zo vele dingen die onderdeel zijn van Zijn schepping.

Inderdaad is één van de sterkste bewijzen dat levende wezens door God ontworpen zijn, de ontelbare keren dat ze menselijke ontwikkelingen hebben geïnspireerd. Zoals de grens-verleggende techniek van biomimetica, d.w.z. de studie van ontwerpen en processen in de natuur met het doel ze na te bouwen voor praktische toepassigen.11

6. Heerschappij

dominion

God gaf onze voorouders specifieke opdrachten: “Weest vruchtbaar, vermenigvuldigt en vervult de aarde, en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte dat over de aarde kruipt” (Genesis 1:28). Aldus hebben wij heerschappij over alle schepselen van de aarde verkregen.

Dit is nooit als een resultaat van de Vloek herroepen, en is dus zelfs van toepassing over de gevallen status van onze wereld wanneer we bezig zijn om manieren te ontwikkelen om sprinkhanen, muggen, onkruid en andere plagen onder controle te krijgen. Het stelt ons ook in staat om behandelingen en genezingen voor verschillende ziektes te ontwikkelen. Onze heerschappij geldt ook voor beheersing over bacteria en virussen. Deze waren deel van God’s oorspronkelijke schepping (Genesis 1:31), maar na de Zondeval heeft informatie verlies door mutaties ervoor gezorgd dat sommigen ziekte veroorzakend werden.12 God heeft ons ook de heerschappij over het milieu toevertrouwd (Psalm 8:6–8) en wij zijn verantwoordelijk aan Hem hoe we ermee omgaan.13

Aanvankelijk gaf God Adam heerschappij over elke boom in de Hof van Eden, behalve de boom der kennis des goeds en des kwaads (Genesis 2:15–17) en vervolgens de boom des levens (Genesis 3:22–24). Toen Adam en Eva de verboden vrucht hadden gegeten, verloren ze hun onschuld, en werden ondervindelijk gewaar van het kwaad, lijden en de dood. Dit kwam in God’s volmaakte wereld omdat onze eerste ouders verkozen in opstand te komen.

Wat dit betekent voor ons

God die heilig is (1 Petrus 1:15–16), waarachtig (Jeremía 10:10), goed (Psalmen 145:9) en schoonheid bezit (Psalmen 27:4), schiep de mens voor Zijn glorie (Jesaja 43:7). Alzo geschapen (en niet geëvolueerd), kunnen wij óf heiligheid, waarheid, goedheid en schoonheid reflecteren in onze taal, literatuur, muziek, wiskunde, creativiteit en heerschappij, en zodoende het doel van ons Godgegeven bestaan vervullen, óf we kunnen in opstand komen. Het is waar dat we allemaal in opstand gekomen zijn, maar we kunnen nieuwe schepselen worden in Christus. (2 Korintiërs 5:17; Efeziërs 4:24) door inkeer en geloof in de dood en opstanding van Christus ten onzen bate.

Referenties

 1. Adamthwaite, M., Talen van de wereld na de zondvloed , J.Creation 30(1) 112-121; creation.com/how-language-develops. Terug naar de tekst.
 2. “Van alle bezwaren tegen evolutionaire verwantschap tussen mens en dier, is het meest kant en klare en gemakkelijk te ontdekken verschil dat van taal.” Smith, S., Menselijk bewustzijn en het evenbeeld van God, Creation Research Society Quarterly 39(2):40-45, Juni 2002. Terug naar de tekst.
 3. Gebarentaal in een gemeenschap van doven is inbegrepen, aangezien het alle tekenen van een volledige grammatische taal heeft, waar men slechts visuele i.p.v hoorbare volgorde van symbolen gebruikt. Terug naar de tekst.
 4. Met uitzondering uiteraard van pathologische schade aan de betreffende delen van zenuwstelsel. Terug naar de tekst.
 5. Cosner, L, Waarom gaf God ons een boek? Creation 37(4):16-17, 2015, creation.com/why-book. Terug naar de tekst.
 6. De gecompliceerde berekeningen die plaats moeten vinden in het zenuwstelsel van bepaalde soorten, zoals het vermogen van de schutter vis te richten op waar het insect zich bevind i.p.v. waar het schijnt te zijn, zijn geprogrammeerd in de vis en niet gerelateerd aan de manier waarop mensen wiskunde gebruiken. Zie Sarfati, J., Schutter’s vissen gebruiken gevorderde hydrodynamiek, Creation 36(3):36-37, Juli 2004; creation.com/archer-fish. Terug naar de tekst.
 7. Hong, S.W.. et al.,Veiligheids inspectie van Noach’s Ark in een zeeweg. J.Creation 8(1):26-36, 1994; creaton.com/ark-safety. Terug naar de tekst.
 8. Howlett, R., Het geheim van Flipper, New Scientist 154(2088):34-39, 28 Juni 1997. Terug naar de tekst.
 9. Sarfati, J., Evolutie weerleggen, hfdst 5, Creation Book Publishers, USA, 2012, pag. 70, creation.com/rech5. Terug naar de tekst.
 10. Zie Hoe kunnen we afgelegen sterren zien in een jong universum?, Hfdst 5, Creation Answers Book, Creation Book Pub., USA, 2017. creation.com/cab5. Terug naar de tekst.
 11. Voor voorbeelden, zie biomimetics. creation.com/biomimetics. Terug naar de tekst.
 12. Gurney, R., De vleesetende natuur en het lijden van dieren. J.Creation 18(3):70-75, 2004; creation.com/carniv. Terug naar de tekst.
 13. Wieland, C., Het nest bevuilen: Christendom en het milieu, Creation 24(1):10-17, 2001; creation.com/fouling-the-nest. Terug naar de tekst.