Explore
Also Available in:

Hoe verklaart de Bijbel 6000 jaar?

door
vertaald door George Van Apeldoorn

Dit artikel komt uit Creation 35(1):54–55, januari 2013
©iStockPhoto.com/Sean_Warren

De geschiedenis uit de Bijbel geeft ons het antwoord op de leeftijd van de aarde

Vele mensen schrijven met de vraag, “Hoe weten we uit de Bijbel dat de aarde 6000 jaar oud is?” Gezien dat de chronogenealogieën (genealogieën waar de leeftijd van de vader op het moment van de geboorte van de zoon is gegeven in een ononderbroken lijn) kort na Noach eindigen, hoe komen we van ongeveer ~1600 AM (anno Mundi = ‘ het jaar van de wereld’) tot heden, waarvan we beweren dat het 6000 AM is?

Hoe kunnen we precies de leeftijd van de aarde te weten?

De juistheid waarmee we de timing van de historische gebeurtenissen of de leeftijden van dingen kunnen weten wordt beperkt door de juistheid van de gegevens die ons verstrekt worden. De tijdstippen ons in de chronogenealogieën gegeven, zijn juist tot op één jaar van de gebeurtenis. Hiermee bedoel ik dat we kunnen weten dat Adam 130 Jaar oud was toen hij Seth verwekte, maar we weten b.v. niet of het 130 plus 3 maand was, of nèt onder de 131. Dit is toepasselijk op alle leeftijden. Dus wanneer je de chronogenealogieën optelt, weten we dat de Zondvloed in 1656 plaatsvond met in begrip van maximaal 10 jaar minder, omdat we 10 getallen hebben die minder dan één jaar aan onzekerheid bevatten. Als alle getallen werden vastgelegd nèt voor de volgende verjaardag, (b.v., Adam was 130 en 11 maand toen hij Seth verwekte, en Seth was 105 en 11 maand toen hij Enos verwekte enz.), dan zou de Zondvloed zo laat als 1665 AM geweest kunnen zijn. Maar dit soort kleinschalige onzekerheid zal geen geruststelling geven aan mensen die duizenden jaren aan de menselijke geschiedenis willen toevoegen.

Van de Zondvloed tot de Aartsvaders

Er is een ononderbroken chronogenealogie van Sem to Abraham in Genesis 11, en ergens anders in Genesis1 wordt ons de informatie gegeven om de chronologie uit te strekken tot de verhuizing van Israël naar Egypte toen Jacob 130 jaar oud was. Afgaande op deze getallen ging Jacob naar Egypte in 642 na de Zondvloed, + minder dan 12 jaar, of in 2298 AM, + minder dan 22 jaar. De chronogenealogie stopt hier met nog ongeveer 2000 jaar te gaan tot Christus.2 Hoe kunnen we de tijdslijn doortrekken?

Van de Aartsvaders tot de Exodus

Exodus 12:40 zegt dat Israël voor 430 jaar in Egypte was. Dit komt goed overeen met Genesis 15:13 waar God Abraham vertelt dat zijn afstammelingen voor 400 jaar geknecht en mishandeld zouden worden (Slavernij vond niet plaats ten tijde van hun aankomst in Egypte, maar enige tijd nadat Jozef was overleden, toen hun aantallen een bedreiging vormden). Dus de Uittocht vond plaats in 2728 AM, + minder dan 23 jaar.

Van de Exodus tot de Koningen

We weten dat Israël voor 40 jaar in de wildernis zwierf, dat houdt in dat ze het Beloofde Land binnenging in 2768 AM + minder dan 24 jaar. Maar hier wordt de genealogie tijdelijk wat waziger. Dat is omdat we niet precies weten hoe lang de verovering in beslag nam, of hoe lang het precies duurde totdat de Richteren Israël begonen te regeren. Er is ons verteld hoe lang elke richter regeerde, en hoe lang elke periode van vrede duurde, maar sommigen overlappen elkaar beslist, en sommige richteren regeerden duidelijk slechts over een deel van Israël, terwijl een andere richter over een ander gedeelte regeerde.

Hoe staat het met de verschillende datums voor de schepping?

Veel mensen zijn met verschillende datums voor de schepping opgekomen, zoals James Ussher (4004 BC), Johannes Kepler (3992 BC), Gerhard Hasel (4178 BC), en Isaac Newton (~4000 BC). Daarnaast zijn er verscheidene chronologieën die elkaar heden ten dage bestrijden (alhoewel allen met ongeveer dezelfde uitkomst), die nauwkeuriger zouden zijn dan dit artikel, maar die tevens afhangen van veronderstellingen die vanuit een specifieke hoek van tekst uitleg moeten komen. Het is niet de bedoeling van dit artikel om een specifieke uit deze chronologieën te kiezen, maar veeleer om te tonen dat een eenvoudige uitleg van de Schriften een rechtstreekse chronologie geeft die ons ertoe leidt te geloven dat de wereld ongeveer 6000 jaar oud is, ongeacht welke van de andere chronologische raamwwerken men gebruikt.

Maar we hebben een duidelijke verklaring in 1Koningen die ons in staat stelt om een betrouwbare chronologie voort te zetten. 1 Koningen 6:1 zegt “Het gebeurde nu in het vierhonderdtachtigste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte, in het vierde jaar van het koningschap van Salomo over Israël, in de maand Ziv (dat is de tweede maand), dat hij het huis van de HEERE begon te bouwen.”

Dus als we er 124 jaar van aftrekken (40 elk voor de omtrekking in de woestijn, voor Saul’s regering, voor David’s regering en 4 voor de gedeeltelijke regering van Salomo), krijgen we een periode van ongeveer 356 jaar van de richteren, hetgeen goed samenvalt met de getallen in Richteren als we een paar overlappingen veronderstellen. Dus Salomo begon de Tempel te bouwen in 3208 AM + minder dan 23 jaar. Let wel, dat ondanks dat we nu duizenden jaren verder de geschiedenis zijn ingegaan, de onzekerheid over de data minder dan 25 jaar is!

Van de Koningen tot de Verbanning

Als we afgaan op de bewinden van de koningen van Judah, zonder de samenvallende regentschappen, dan zouden er vanaf de Tempel tot de Verbanning van Juda 429,5 jaar geweest zijn + minder dan 21 jaar. Maar we weten dat er wel samenvallende regentschappen geweest zijn in Juda, deels door de koningen van Juda met die van Israël te vergelijken.3 Als we dat doen weten we dat er tussen de Tempel en de Verbanning van Juda feitelijk om de 345 jaar ligt, dus ongeveer 3553 AM. Op dit punt is het mogelijk te zeggen wat de datum in ons tijdsverband zou zijn, en indien we de verschillen in de kalender systemen toepassen, dan ligt de overweldigende meerderheid op 586 BC. Dat zou betekenen dat 1 AD omtrent 4150 AM ligt, +/- minder dan 50 jaar, en zouden we heden omtrent 6150 AM zijn, +/- minder dan 50 jaar.

De Bijbel is historisch!

Het is duidelijk vanaf het allereerste vers in Genesis dat de Bijbel ervoor zorgt om een feitelijke weergave te geven hoe God met de aarde betrokken was. Dit betekent dat het historisch betrouwbare details moet geven en tevens theologisch juist moet zijn. In feite is datgene wat we over God geloven gebaseerd op historische voorvallen. Als dan de geschiedenis onjuist is moet de theologie dat ook zijn! Eén van de manieren waarop de bijbelse schrijvers mededeelden dat ze feitelijke geschiedenis verstrekten is in het opschrijven van levensduur, of het meten van de hoeveelheid tijd tussen bepaalde gebeurtenissen.

We mogen erop vertrouwen dat God’s Woord accuraat is in zijn historische details en wat het zegt over theologie.

Vader/Voorval 1

Zoon/Voorval 2

Leeftijd

Subtotalen

Verwijzing

Adam Seth 130 130 Genesis 5
Seth Enos 105 235 Genesis 5
Enos Kenan 90 325 Genesis 5
Kenan Mahalalel 70 395 Genesis 5
Mahalalel Jered 65 460 Genesis 5
Jered Henoch 162 622 Genesis 5
Henoch Methúsalach 65 687 Genesis 5
Methúsalach Lamech 187 874 Genesis 5
Lamech Noach 182 1056 Genesis 5
Noach Zondvloed 600 1656 Genesis 7:11
Zondvloed Arfachsad 2 1658 Genesis 11
Arfachsad Selah 35 1693 Genesis 11
Selah Heber 30 1723 Genesis 11
Heber Peleg 34 1757 Genesis 11
Peleg Rehu 30 1787 Genesis 11
Rehu Serug 32 1819 Genesis 11
Serug Nahor 30 1849 Genesis 11
Nahor Terah 29 1878 Genesis 11
Terah Abram 130 2008 Genesis 11
Abraham Isaac 100 2108 Genesis 21:5
Isaac Jacob 60 2168 Genesis 25:26
Jacob Egypt 130 2298 Genesis 47:9
Jacob in Egypte Exodus 430 2728 Exodus 12:40
Exodus Tempel aanvang 480 3208 1 Kings 6:1
Tempel Verbannig 345 3553

Verwijzingen en opmerkingen

  1. Genesis 5 loopt van Adam tot Noach en zijn zonen; Genesis 11:10ff Genesis 11:1 enz loopt van Sem tot Abram; Genesis 21:5 zegt dat Abraham 100 was toen Isaac werd geboren; Genesis 25:26 zegt dat Isaac 60 was toe Ezau en Jacob werden geboren, and Genesis 47:9 zegt dat Jacob 130 was toen hij naar Egypte ging. Terug naar de tekst.
  2. Sommigen argumenteren voor onderbrekingen in de genealogieën van Genesis 5 en 11. Voor de redenen om ze als ononderbroken genealogieën te beschouwen, zie Sarfati, J. Bijbelse chronogenealogieën, J.Creation 17(3):14-18, December 2003, creation.com/chronogenealogies. Terug naar de tekst.
  3. Voor meer details over de uitdagingen van het interpreteren van de chronologie van de koningen van Judah en Israël, zie Kaiser W., A History of Israel: From the Bronze Age Through the Jewish Wars (Broadville & Holman: Nashville, TN, 1998), p. 292–300. [Vertaler: Een geschiedenis van Israël: Van de Bronstijd tot en met de Joodse oorlogen]. Terug naar de tekst.

Helpful Resources