Explore
Also Available in:

Inžinier sa vracia späť do školy

Don Batten debatuje s geológom Dr. Tas Walker
preložil Mojmír Marčaník (kztn.sk)

Tas Walker Brisbane Geology Excursion
Publikováno v časopise Creation 30(2): 45-47, Marec 2008

Doktor Tas Walker pracoval počas 30 rokov ako inžinier pre energetické spoločnosti, ktoré prevádzkujú uhoľné elektrárne. Tiež obsluhovali hydro - elektrické generátory a generátory poháňané veľkými triskovými motormi. Dr. Walker projektoval budúce elektrárne, robil výskum v oblasti kombinovaných cyklických zariadení, veterných elektrární, nukleárnej energie, metánu z uholných ložísk, prečerpávacích staníc, solárnej energie a mnohých ďalších technológií.

Vraví: ‘Väčšina ľudí má len malú predstavu o technologickom „zázraku”, na ktorom spočíva zásobovanie ich domovov energiou. Moderné elektrárne poukazujú na obrovský rozdiel medzi ľuďmi a zvieratami. Evolucionisti tvrdia, že pochádzame z opíc, ale Biblia hovorí, že sme stvorení na Boží obraz. Nenájdete žiadne opice, ktoré by stavali elektrárne.’

Uhlie a potopa

Uhlie spaľované v elektrárňach svedčí o Noachovej potope. Dr. Walker vysvetľuje:

Po prvý krát som sa o evolúcií učil z detskej encyklopédie, keď som mal 9 rokov. Spomínam si, že keď som sa pozeral na obrázky opočloveka, cítil som sa nervózne. Vypadali tak presvedčivo…
‘Existencia uhoľných ložísk veľkej hrúbky je mocný dôkaz, ale i problém pre geológov, ktorí veria na dlhé veky. Špekulujú s myšlienkou, že vegetácia, ktorá sa premenila na uhlie, vyrástla na miestach s obrovskými močiarmi. Predstavujú si, že samotné prostredie močiarov zabránilo rozkladu vegetácie, a umožnilo jej hromadenie.’
‘Lenže uhlie sa obvykle vyskytuje v plochých slojoch, ktoré sú často prerušené tenkými pásmi kameňa. Jeden sloj, ktorý som videl, mal názov “Sloj pruhovanej slaniny,” pretože mal veľa tenkých kamenných pásov medzi vrstvami uhlia. A kontaktné plochy medzi vrstvami kameňa a uhlia sú ploché. Toto nepoukazuje na prostredie močiarov, ale skôr na to, že vegetácia a sediment boli uložené rýchlo tečúcou vodou z bočného smeru – ako experimentálne ukázal francúzsky vedec, Guy Berthault.1
‘V jednej bani sa našli veľké balvany obrúsené vodou, roztrúsené v uhlí. Tie balvany by poškodili ťažobné stroje. Tieto kamene poukazujú na obrovské množstvá tečúcej vody, ktorá ich spláchla spolu s vegetáciou na jedno miesto – ako by sme očakávali od Noachovej potopy.’

Záujem o vedu už v detstve

Rozsvietilo sa mi, keď som si uvedomil, že Potopa je kľúč k pochopeniu histórie našej Zeme. Bolo to vzrušujúce.

Tas sa ako chlapec vždy zaujímal o to, ako veci fungujú. V otcovej pracovni si rád robil experimenty.

‘Daroval mi malé chemické laboratórium a s pôžitkom som pozoroval, čo sa deje pri miešaní chemikálií. Tých výbuchov nebolo veľa, no moja matka sa o mňa aj tak občas strachovala.’
‘Ako dieťa som akceptoval biblické príbehy ako presnú históriu, pretože som rešpektoval svojich učiteľov. Po prvý krát som sa o evolúcií učil z detskej encyklopédie, keď som mal 9 rokov. Spomínam si, že keď som sa pozeral na obrázky opočloveka, cítil som sa nervózne. Vypadali tak presvedčivo, že som si hneď uvedomil, aký dopad tieto informácie majú na vierohodnosť Biblie.’

Tas sa stal kresťanom ako stredoškolák. Vraví:

‘Pretože Biblia je Slovo Božie, predpokladal som, že je pravdivá. Keď som však v knihe Genesis čítal o stvorení a o celosvetovej potope, premýšľal som, akú to má spojitosť s geológiou, astronómiou a s ďalšími vednými odbormi. Počul som, že morské ulity boli objavené v austrálskom vnútrozemí. Určite to dokazovalo, že Noachova potopa sa naozaj stala? Ale prečo o tom pastori v našej cirkvi nehovorili? Celú túto otázku som dal bokom a zameral som sa len na Nový zákon.’
‘S evolúciou som nebol konfrontovaný ani počas strednej školy, ani počas univerzitného inžinierskeho štúdia. Táto téma sa objavila len vtedy, keď sa iní ľudia o veci vyjadrili a ja som im chcel dať na ich otázky odpoveď. Chcel som im ukázať, že Biblia je pravdivá, Boh je skutočný, a aby prišli k poznaniu, že Pán Ježiš Kristus je ich spasiteľ.’
fotka od Vanessa FitzgeraldTas and Caitlin Smartt
Skúmanie uhlia počas geologickej exkurzie. Uhoľné ložisko (na pozadí) vzniklo zo zvyškov vegetácie počas stúpania záplavovej vody – vzostupná fáza potopy.
‘Nenašiel som uspokojenie, až kým som si neprečítal knihu The Genesis Flood.2 (Potopa). Rozsvietilo sa mi, keď som si uvedomil, že Potopa je kľúč k pochopeniu histórie našej Zeme. Bolo to vzrušujúce. Následne som sa zúčastnil seminárov, ktoré organizovala Creation Science Foundation (dnes Creation Ministries International). Bol som nadšený. Všetko sa mi vyjasnilo. Zabezpečil som si všetky ich publikácie a hltal som ich.’

Návrat do školy

‘ S manželkou sme v roku 1993 prejazdili Nový Zéland. Evolúcia a milióny rokov boli propagované všade: v múzeách, na turistických stanoviskách, vodičom autobusu a aj v publikáciách. Bol som tým taký znepokojený, že som na Medzinárodnej konferencii o kreacionisme (ICC).3 predložil abstrakt o biblickom geologickom modeli, ktorý som vytvoril (obrázok dole). Model bol prijatý, ale potom som si musel „švihnúť“ s geológiou, aby som mohol napísať celý dokument. Jeden z kolegov z práce mi povedal: “Nikto ťa nebude brať vážne, pokiaľ za sebou nemáš oficiálne štúdium geológie.“ A tak som sa vrátil na univerzitu študovať geológiu.’

‘Ostatní študenti sa pýtali, “Si inžinier a máš titul Ph.D. Prečo ti ide ešte aj o vedecké štúdium?” Formálne štúdium sa mi veľmi páčilo, pretože som mohol spoznať najnovšie geologické názory. Spolupracoval som s odborníkmi v tejto oblasti. A moja dôvera v biblický pohľad na veci sa prehĺbila.’

Model potopy dáva odpovede na geologické hádanky

‘Každý týždeň mal jeden z vedcov z geologického oddelenia prednášku o svojej práci. Občas diskutovali o probléme, ktorý bolo ťažké vysvetliť, a často som videl, ako to môže vysvetliť len biblická potopa. Jednému výskumníkovi som povedal, že mám predstavu, ako by sa jeho problém mohol vyriešiť. Tušil, z akého smeru ponúkam vysvetlenie, no nechcel o tom nič vedieť!’
‘V terénnych štúdiách s inými študentmi som niekedy poukazoval na zjavné dôkazy o katastrofe a rýchlych procesoch. Študenti rýchlo vymýšľali hypotézy, aby si zachovali svoju vieru v dlhé veky. Zároveň však ochotne diskutovali o zmysle a účele života. Uvedomili si, že ak sa tento svet vyvinul sám od seba počas miliónov rokov, tak potom život nemá žiadny zmysel. Cítili tento dôsledok veľmi akútne a zasiahlo ich to.’

Výskum rádioizotopového datovania

Photo by Mike OardHard granite peaks of the Beartooth Mountains, south-central Montana, USA, planed smooth by floodwater receding from the land in sheets—the Abative phase of the Flood
Vrcholce pohoria Beartooth Mountains z tvrdej žuly, v Montane, USA, hladko zarovnané ustupujúcimi vodami Potopy – slabnúca fáza Potopy.

A ko časť svojho štúdia (pre „vyznamenanie”) pracoval Tas na výskumnom projekte, ktorý zahŕňal aj rádioizotopové dátovanie, ktoré má súvislosť s geológiou i Bibliou. Spočiatku plánoval testovať rôzne metódy datovania, ale jeho nadriadený, ktorého to zmiatlo, sa opýtal: „Prečo chcete robiť tieto testy? Ľudia na katedre nebudú podporovať testovanie rádioaktíveho datovania. Považovali by to za stratu času.“Tasovi sa ale podarilo vypracovať projekt, ktorý zahŕňal štúdiu o rádioaktívnom dátovaní.

Jedna „spoľahlivá“ metóda datovania spočíva vo vykreslení pomerov rodičovských a dcérskych izotopov do grafu. Táto „izochrónna“ línia údajne predstavuje vek skaly. Tas zistil, že grafy pomerov rôznych ne-rádioaktívnych prvkov tiež dávajú pekné línie, čo znamená, že musia existovať iné príčiny, okrem rádioaktívneho rozkladu. To znamená, že línie založené na rádioaktívnych prvkoch nemôžu predstavovať vek horniny.

Geológovia neakceptujú výsledky rádiometrického datovania bez otázok, bez pochybností. Ak je výsledok „mimo“, vymyslia si inú históriu, aby bol výsledok vhodný.

Spýtal som sa doktora Walkera, čo si myslí o rádioizotopovom datovaní. ‘Rádiometrické datovanie je úprimným pokusom geológov zmerať vek hornín. Vek však nemôžeme merať priamo. Izotopy v hornine dokážeme veľmi presne zmerať, ale na výpočet veku musíme urobiť predpoklady o minulosti, vrátane toho, ako sa hornina utvorila, čo sa v nej nachádzalo a čo sa s ňou deje teraz- musíme jej históriu predpokladať. Vypočítaný vek závisí od týchto predpokladov.’

‘Geológovia neakceptujú výsledky rádiometrického datovania bez otázok, bez pochybností. Ak je výsledok „mimo“, vymyslia si inú históriu, aby bol výsledok vhodný.’
‘Existuje veľa príkladov rádiometrického datovania predmetov známeho veku, ktoré sú nesprávne. A existuje veľa príkladov dát z rôznych metód merania, ktoré si vzájomne odporujú.’
‘Nič z toho ale netrápi evolučného geológa, pretože si vymyslí nejakú interpretáciu (t. j. zmení predpokladanú históriu), aby „vysvetlil“ výsledky.’4

Noachova potopa vysvetľuje charakter terénu

Tas si všimol, že aj geologické články odkazovali na geologický stĺpec. Nedokázal nájsť žiadne vysvetlenie toho, ako potopa súvisí s horninami v stĺpci. Tas sa sám seba pýtal: „Čo by sme mali očakávať v skalách, ak začneme s biblickou históriou? “A práve vtedy vyvinul svoj jednoduchý koncepčný model, ktorý mu daný problém pomohol vysvetliť (pozri diagram). Zistil, že model veľmi dobre funguje na geologických mapách oblasti, v ktorej žil a ponúka vysvetlenie pre charakter terénu.

Jeho vedecká štúdia ICC z roku 1994 bola dobre prijatá. Odvtedy používajú aj iní kreacionistickí geológovia tento model na interpretáciu geológie v rôznych častiach sveta. Dokonca aj niektorí evolucionisti uznávajú silu modelu v tom, že sa dá uplatniť na skutočnú geológiu v reálnom teréne. Ale aj tak sa vysmievajú biblickej potope ako skutočnej udalosti.

Dr Walker’s conceptual geological model translates biblical history (timescale, left) into geological units
Koncepčný geologický model Dr. Walkera premieňa biblickú históriu (časový rámec, vľavo) na geologické jednotky, ktoré možno v teréne identifikovať (skalný rozsah, vpravo). Ďalšie vysvetlenie nájdete na stránke. www.biblicalgeology.net (kliknite na obrázok pre zväčšenie).

Veriť znamená vidieť

Dr. Walker vedie geologické exkurzie pre CMI: ‘Mojím zámerom je ukázať, ako geológovia dlhých vekov interpretujú horniny a ako ich možno interpretovať z biblického hľadiska.’ Geologické exkurzie sú veľmi populárne.

‘Používam sekulárne geologické mapy a komentáre, a väčšinu z toho, čo hovorím ľuďom, je akceptované aj sekulárnymi geológmi. Poukazujem na dôkazy o katastrofe a rýchlych procesoch, s ktorými dnes súhlasia aj evoluční geológovia. Samozrejme, že nechcú súhlasiť s alternatívnym celkovým obrazom interpretácie, ktorú ponúkam.’

Mnoho ľudí vraví o tom, ako tieto exkurzie úplne zmenili spôsob, akým sa pozerajú na krajinu, ktorou cestujú a ktorú pozorujú. Teraz vidia dôkazy o potope všade.

Po tom, ako Tas v roku 1998 ukončil svoje štúdium geológie, začal pracovať v CMI. Ľuďom chce pomôcť pochopiť skutočnú históriu priamo z Biblie, pretože jej pochopenie je základom pre biblické učenie i jeho doktríny, vrátane evanjelia.

Odkazy a poznámky

  1. Julien, P.Y., Lan, Y. and Berthault, G., Experiments on stratification of heterogeneous sand mixtures, Journal of Creation 8(1):37–50, 1994; See creation.com/layers.  Návrat k textu.
  2. Klasický kreacionistický text bol publikovaný v roku 1961 Johnom Whitcombom a Henry Morrisom. Je to kľúčový dokument, ktorým sa riadi myslenie mnohých súčasných kreacionistických vedcov.  Návrat k textu.
  3. Walker, T., A biblical geologic model, 3rd ICC, Pittsburgh, Pennysylvania, pp. 581–592, 1994; www.biblicalgeology.net Návrat k textu.
  4. See Radiometric dating Q&A: creation.com/dating.  Návrat k textu.

Podobné a súvisiace články

Helpful Resources

Busting Myths
by J Sarfati & G Bates, edited
US $10.00
Soft cover
3 Sisters
by Dr Tas Walker
US $0.25
Brochure