Explore
Also Available in:

Täyttääkö evo­luu­tio­näke­mys tieteen kriteerit?

Kirjoittaja: Calvin Smith

Alkuperäisjulkaisu: creation.com 25. joulukuuta 2008
Julkaistu suomeksi: luominen.fi 11. syyskuuta 2010
Kuva: Dave Sackville, sxc.hu6155classroom

Onko evoluutionäkemys ‘tieteellinen’? Voisiko olla parempaa tapaa selvittää vastausta tähän ky­sy­myk­seen, kuin hyödyntää evoluutionäkemystä tukevan Kansallisen Tutkimus Komitean (National Research Council–US) mää­rit­te­le­miä standardeja.

Heidän vuonna 1995 kirjoittamansa raportti nimeltään Kansalliset Tieteen Opetus Standardit National Science Education Standards (NSES), jossa listattiin eri seikkoja tieteen määrit­te­le­mi­seksi, hyväksyttiin ja julkaistiin päättävän johtokunnan toimesta (julkaistu 1996, päivitetty 1998). Raportin tarkoituksena oli auttaa opettajia asettamaan ‘kaikille tieteenopetuksen yhteisön jäsenille mielekkäät tulostavoitteet’.1

Kansallinen Tieteen Opettajien Yhdistys (National Science Teachers Association) ja monet vastaavat ryhmät pyrkivät tarmokkaasti saamaan yllä mainitut standardit käyttöön luokkahuoneissa ympäri maan. Miksi?

Kyseisen raportin verkossa julkaistu kuvaus sanoo:

 ‘Amerikkalaiset ovat yhtä mieltä siitä, että oppilaat tarvitsevat pikaisesti parempilaatuista tieteen opetusta. Mainitut standardit tarjoavat joh­don­mu­kai­sen kuvan siitä, mitä on olla tieteellisesti oppinut, kuvaten seikkoja tieteestä jotka kaikkien oppilaiden tulisi ymmärtää ja kyetä toteuttamaan. Teos kuvastaa tieteen oppimisen periaatteita joiden mukaan tiede on tutkimus/kysely pohjainen prosessi ja painottaa, että koulussa suoritettujen tie­de­opin­to­jen tulisi kuvastaa nykyaikaisen tieteen traditioita sekä sitä, että kaikilla amerikkalaisilla on oma roolinsa tieteen opetuksen uudistamisessa’2

Tieteellisen tiedon luonne

Huolimatta NSES:n hyvin evoluutio myönteisestä suhtautumisesta sisältää se joitakin hyvin yksityiskohtaisia seikkoja tieteellisen tiedon luonteesta.

‘Tiede eroaa olennaisesti muista tietämisen muodoista ja tavoista hyödyntäessään empiirisiä standardeja, loogisia argu­ment­teja sekä skeptistä ajattelutapaa.’

‘Tieteellisten selitysten tulee täyttää tietyt kriteerit. Ensim­mäisenä ja tärkeimpänä, niiden tulee olla yhdenmukaiset luonnosta tehtyjen kokeellisten ja havaittavien todisteiden kanssa ja kun tilanne sen mahdollistaa, niiden tulee tehdä luotettavia ennustuksia tutkittavista kohteista/järjestelmistä.’

‘Niiden tulisi olla myös loogisia, kunnioittaa todistusaineiston käsittelyn sääntöjä, olla avoimia kritiikille, raportoida käytetyistä menetelmistä ja käytännöistä, sekä tehdä tiedosta julkista.’

‘Selitykset jotka pohjautuvat myytteihin, henkilökohtaisiin uskomuksiin, hengellisiin arvoihin, mystiseen inspiraatioon, taikauskoon tai auktoriteettiin koskien sitä kuinka luonnollinen maailma muuttuu, voivat olla henkilökohtaisella tasolla hyödyllisiä ja yhteiskunnallisesti relevantteja, mutta ne eivät ole tieteellisiä selityksiä.’3

Yllä mainitusta voimme tehdä lyhyen yhteenvedon perustuen NSES:n esittämiin kriteereihin siitä mitä ‘tiede’ sisältää.

1-Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon

2-Esittää luotettavia ennustuksia

3-On looginen

4-On avoin kritiikille

5-Tuottaa yksityiskohtaista ja paik­kan­sa­pi­tä­vää informaatiota

6-Ei sisällä ennakko-olettamuksia

Tutkitaanpa nyt evoluutionäkemystä edellä mainittujen kriteerien pohjalta.

1-Havaittavissa oleva aineisto/data

Kuva: Olei, Wikipedia6155Biston

Suurin osa evolutionisteista vakuuttaa, että evoluutio on havaittavissa oleva prosessi, mutta viittaavat vilpillisesti esimerkkeihin muutoksista jotka jäävät kauaksi siitä mitä he todella tarkoittavat evoluutiolla. Permagonin julkaiseman tekstin ‘evoluutio’ mukaan, evoluutio määritellään seuraavasti:

‘…teoria jonka mukaan kaikki maailmassa havaittavat elävät organismit ovat kehittyneet yhteisestä alkuperästä käsin, joka itsessään sai alkunsa epä­orgaa­nisesta muodosta’4

Kysy keskivertoihmiseltä mitä evoluutio tarkoittaa ja saat vastauksen joka on hyvin yllä olevan kaltainen. Usein vastaukseksi tulee jotain sen kaltaista kuin ‘me olemme kehittyneet api­noista&rdsuo;:

Täten esimerkkien, kuten vaaleiden ja tummien koiperhosten [lajityypin sisäisestä] [Ks. englanniksi: The moth files (Koi-tiedostot)] muuntumisesta erilaisiksi vaaleiden ja tummien koi­per­hosten populaatioiksi, esittäminen oppilaille tuskin käy vakuuttavana todisteena evoluutiosta. Edellä mainitun kaltaiset ‘evoluution todisteet’ eivät osoita kuinka ameebat olisivat jollakin tapaa muodostaneet valtavat määrät uutta toiminnallista geneettistä informaatiota, muut­tu­ak­seen asteittain ihmiseksi havait­se­mat­to­mas­sa menneisyydessä. Jopa evolutionistit ovat myöntäneet tämän pitävän paikkansa:

‘Suoritetut kokeet havain­nol­lis­tavat kauniisti tapahtumat kuten luon­non­valinnan – tai vahvimman selviä­misen, mutta ne eivät havain­nollista evoluutiota toiminnassa, sillä kuinka paljon tahansa populaatiot saatta­vatkin muuttua lukumääriltään tai sisältämiensä vaaleiden, kes­ki­tummien tai tummien muotojen suhteen, kaikki koiperhoset pysyvät alusta loppuun asti Biston betularia:na [koiperhosina].’5

Mutaatioiden ja luonnonvalinnan (evoluution oletetut mekanismit) ei ole koskaan havaittu tuottavan uutta toiminnallista geneettistä infor­maa­tionta eliöissä. [Ks. englan­niksi: The evolution train’s a-comin’ (suomeksi: evoluutiojuna on tulossa, anteeksi menossa—väärään suuntaan)] Kukaan ei ole ‘nähnyt’ evoluutiota tapahtuvan.

Evoluutionäkemystä kannattavat henkilöt kuten Richard Dawkins joutuvat vähän väliä kiperiin tilanteisiin kun kyseinen seikka nousee esiin, jolloin he joutuvat puolustamaan omaa uskomukseen pohjautuvaa näkökantaansa.

Jokin aika sitten kreationistit ripittivät Richard Dawkinsia Englannin TV:ssä koskien hänen aikaisemmin esittämäänsä kommenttia; ‘Evoluutio on havaittu prosessi. Kyse on vain siitä, että evoluution tapahtumista ei ole havaittu juuri tapahtumahetkellä’6 Dawkins pyrki väistämään tästä kommentista nousevat kysymykset:

‘Kieltäytyminen uskomasta asioihin joita ei voi itse nähdä on älytöntä. Ajattelepa nyt, en ikinä nähnyt Napoleonia omin silmin, mutta se ei tarkoita etteikö Napoleon olisi ollut olemassa.’7

Ja Raamatun sanaan uskovat ympäri maailmaa sanoivat AAMEN! Voin kuitenkin kuvitella ja kuvainnollisesti nähdä kuinka ateistit hakkasivat päitään TV:tä vasten, koska Dawkins oli päästänyt ‘kissan ulos säkistä’. Napoleonin tai Jeesuksen olemassaolo voidaan todeta vain historiallisten dokumenttien kautta, ei kokeellisen/operatiivisen tieteen kautta. Joten tieteelliseen metodiin ei voida vedota.

Jälleen kerran maailman äänekkäin evoluution kannattaja ja Oxfordin yliopiston ensimmäinen tieteen kansantajuistamisen professori on paljastanut, että evoluutiota ei ole todellisuudessa havaittu! Joten NSES:n mukaan (‘ ….kaikki tieteelliset näkemykset ovat riippuvaisia havaittavistaja kokeellisista varmistuksista … ’8) evoluutio epäonnistuu täyttämään listamme ensimmäisen kohdan täyttääkseen tieteen kriteerit.

2-Luotettavat ennus­tuk­set

Charles Darwin myönsi, että hänen hypoteesiansa kohtaan oli olemassa vakavia haasteita.

‘Miksei jokainen geologinen muodostelma ja kerrostuma ole täynnä sen kaltaisia [eliöiden] välimuotoja? Geologia ei selvästikään paljasta mitään sen kaltaista tasaisesti etenevää orgaanista ketjua; ja tämä on selkein ja vakavin vastalause joka voidaan esittää teoriaani kohtaan.’9

Darwin toivoi, että tulevat fossiili löydökset osoittaisivat oikeaksi hänen näkemyksensä välimuodoista. Joten luotettava kehitys­opillinen ennustus olisi, että löytäisimme mittavan määrän välimuotojen fossiileja.

Yli 100 vuotta yllä mainitun lainauksen jälkeen, Gould sanoi:

‘Fossiilirekisterin sisältämien väli­muo­tojen äärim­mäinen harvinaisuus pysyy pale­on­to­lo­gien ammatti­salaisuutena.’10

Ja hiljattain National Geographic -julkaisu myönsi;

‘Valaiseva, mutta aukkoinen, fossiili­rekisteri on kuin filmi evoluutiosta jossa 1000 otoksesta 999 on kadonnut.’11

Toisin sanoen, he myöntävät, että 99.9% todistusaineistosta puuttuu! Evolutionistit viittaavat kerta toisensa jälkeen kouralliseen jopa heidän omissa piireissään kiisteltyihin ja kyseenalaisiin välimuotoehdokkaisiin näkemyksiensä oikeutuksena. [Ks. englanniksi: That quote!—about the missing transitional fossils].

Gould pyrki käsittelemään kyseisen seikan kehittämällä näkemyksen joka tunnetaan ‘punktualismina’, kyseessä on kehitysopillinen hypoteesi joka periaatteessa esittää, että eliöt kehittyivät niin nopeasti, että ne jättivät fossiilirekisteriin vain vähäisiä jälkiä kehityksestään [Punktualismi – Jaksoit­taisen tasapainon malli eli (engl. punctuated equilibrium) on evoluutio­malli, jonka mukaan kehitys voidaan jakaa pitkiin suvantovaiheisiin, jolloin muutosta ei juurikaan tapahdu, ja lyhyisiin nopean kehityksen pyrähdyksiin. Lähde wikipedia].Mutta tämän kaltainen muutos suhteessa Darwinin odottamaan asteittain tasaisesti etenevään orgaanisten fossiilien ilmaantumiseen on julkinen osoitus kehitysopin kyvyttömyydestä tehdä ennustuksia. Käden hei­lau­tuk­sella todisteiden puutteesta tulee ‘todiste’ evoluution puolesta.

Samalla tapaa ennustukset hyödyttö­mistä surkastuneista elimistä [Ks. englan­niksi: Vestigial organs] kuten umpilisäkkeestä (oletetusti hyödytön jäännös evolutionistisesta mennei­syy­des­tämme) ja DNA:n koodaa­matto­mien alueiden selittäminen miljoonien vuosien aikana kerääntyneeksi ylimääräiseksi roskaksi ovat yhtä lailla osoittautuneet vääriksi [Ks. englanniksi: Astonishing DNA complexity uncovered]. Jälkimmäinen ennustus johti erään tutkijan kommenttiin;

‘…epäonnistuminen DNA:n koodaamattomien alueiden merkityksen tunnistamisessa painuu aikakirjoihin molekyylibiologian historian suurimpana virheenä’.12

Ja tarkemmat tutkimukset ovat paljastaneet, että umpilisäke on täysin toiminnallinen ja tärkeä elin, etenkin aikaisessa lapsuudessa [Ks. englanniksi: Your appendix … it’s there for a reason].

NSES esittää, että todellisen tieteen tulisi tehdä luotettavia ennustuksia, mutta evoluutionäkemys on tuottanut jatkuvasti virheellisiä arvauksia. Mikäli yli 100 vuotta syvällistä tutkimusta ei ole kyennyt vahvistamaan edes Darwinin odotusta koskien fossiilirekisteriä, niin selkeästi evoluutionäkemys on epätieteellinen.

3-Looginen

Kuvittele, että avaat asuntosi etuoven ja näet kahdella jalalla kävelevän robotin kantavan pakettia olka­pääl­lään. Paketissa on osoite, jonka mukaan robotti on suunnistanut ja saapunut määrän­pää­hänsä.

Katsahtaen naapuriisi sanot ‘kenen luulet tehneen tuon robotin?’ Johon hän vastaa ‘en usko, että kukaan on sitä tehnyt, uskon, että se teki itse itsensä!’ Edes maalais­järjellä ajateltuna -- olisiko tämä looginen johtopäätös?

Monille ihmisille elävien organismien sisältä tehtyjen ällistyttävien mikro­tek­no­logisten löytöjen (analogiana yllä mainittuun esimerkkiin) tekeminen on venyttänyt itse muodostumisen konseptin uskottavuuden rajalle [Ks. englanniksi: Fantastic voyage].

Esimerkiksi pieni proteiini kinesiini on miniatyyri ‘postimies’ joita on valtava määrä jokaisessa elävässä solussa. Kinesiinit kantavat proteiinilähetyksiä pitkin solujen ajoteitä, ‘kävellen’ kahdella jalalla samalla tapaa ihmisten kanssa. Jollain tavalla solu tietää mitä ja minkälaisia ‘osia’ (proteiineja) valmistaa, jotka se sitten tuottaa pienissä tehtaissa ja pakkaa ne (Golgi laite), lähettää jollakin tapaa signaalin ‘robotille’ (kinesiinille) joka saapuu paikalle, ottaa ja toimittaa nämä ‘paketit’ (rakkulat) määriteltyyn määränpäähän.

Samalla tapaa tietämys moottoreista kuten bakteerin siimasta (verrattavissa 32-osaiseen perämoottoriin, joka sisältää myös kytkimen) [Ks. englan­niksi: The amazing motorized germ sekä Germ’s miniature motor has a clutch] ja uskomat­to­masta ATP entsyymmistä (synthase - moottori joka pyörii 1000rpm ja nopeam­min, tuottaen ATP:tä, kaikkien tunnettujen eliömuotojen universaalia energia virtaa) [Ks. englan­niksi: Design in living organisms (motors: ATP synthase)] saisi kenet tahansa ajattelevan ihmisen kysymään, ‘mistä nämä elävien olioiden sisällä toimivat koneet ovat peräisin?’

Occamin partaveitsenä tunnettua sanon­taa lainataan usein seuraavasti ‘kaikkien muiden asiaan liittyvien seikkojen ollessa samanarvoiset/yhtä pätevät, on yksin­ker­taisin ratkaisu/selitys paras.’ Kun havait­semme moottoreiden ja robottien kal­tai­sia mekanismeja, niin onko loogisempaa ja rationaalisempaa uskoa, että ne loivat itsensä vai, että niiden luojana toimi älykäs tekijä? Kukaan looginen henkilö ei päätyisi näkemykseen jonka mukaan heidän autonsa tai tietokoneohjelmansa olisi suunnitellut, koonnut tai kirjoittanut itsensä! NSES esittää, että tieteellisten selitysten tulee olla loogisia, joten jälleen kerran evoluutionäkemys ei kykene täyttämään asetettuja kriteereitä.

4-Avoin kritiikille

Äskettäin julkaistu do­ku­mentti Expelled paljas­taa yksityis­kohtia useiden evolutionistien – jotka eivät siedä minkäänlaisia näkemyksiä jotka haastavat darwinistisen oppi­raken­nel­man – vuosien varrella harjoittamista toimista.

Expelled paljastaa kuinka jopa darwinis­tien keskuudessa henkilöt jotka pyrkivät olemaan suvaitsevia muille näkemyksille jotka saattaisivat haastaa perinteiset darwinistiset näkemykset, joutuvat monesti siirtymään syrjään hallitse­mistaan asemista mm. työyhteisöissä. Yksi viimeaikaisista esimerkeistä koskee kehitysopin professoria Michael Reissiä, joka toimi Kuninkaallisen Seuran (Royal Society) opetustoimen johtajana, ja joka jätti tehtävänsä jouduttuaan ankaran painostuksen alaiseksi—jossa vaadittiin hänen eroansa [Ks. englanniksi: Reiss resigns as Royal Society stifles debate on evolution]—sen jälkeen kun hän oli esittänyt näkemyksensä jonka mukaan luomisopista ja älykkään suunnittelijan ideasta tulisi keskustella koulussa (hänen ehdotuksensa sisälsi ajatuksen jonka mukaan edellä mainitut ajatukset voitaisiin kumota!).

Kun kehitysopin kannattajat ensi kertaa pyrkivät saamaan näke­myk­sensä opetettaviksi kouluihin, he vetosivat siihen, että evoluutiota tulisi opettaa luomisopin ohella tasa­ver­tai­suu­den ja oikeu­den­mukai­suuden nimissä [Ks. englanniksi: Inherit the Wind: an historical analysis]. Mutta nykypäivänä intellektuelli eliitti vaatii täydellistä kunnioitusta ja alistumista heidän tulkinnalleen elämän alkuperästä ja kehityksestä ‘ainoana oikeana tienä’. Tällä tapaa he käyttävät veronmaksajien rahoja lasten mielipiteiden muokkaamiseen kieltämällä kilpailevien näkemysten esittämisen.

Tieteellisten teorioiden tulisi olla avoimia kritiikille. Käytäntö on kuitenkin osoit­tanut, että evo­luu­tio­näke­myk­sen koh­dalla, siihen kohdistuvaan tieteelliseen kritiikkiin ei suhtauduta suopeasti. Täten jälleen yksi NSES:n mainitsemista tieteen kriteereistä jää täyttämättä.

5-Tuottaa tarkkaa ja luotettavaa informaatiota

Ne henkilöt jotka muistavat pitkään radiossa ja TV:ssä pyörineen ohjelman nimeltä ‘Dragnet’ voivat myös muistaa etsivä Joe Fridayn vetoomuksen totuuden puolesta: ‘Rouva, me haluamme ja olemme kiinnostuneita vain tosiasioista.’ Monet ihmiset ajattelevat samoin tiedemiehistä.

Mutta tiedemiehet ovat ihmisiä ja ihmiset ovat erehtyväisiä. Toisinaan tiedemiesten keskuudessa esiintyy tapauksia joissa tiedemiehet ovat tietoisesti väärentäneet tutkimusdataa saadakseen tulokset tukemaan omia teorioitaan ja tarkoitus­periään. Ne henkilöt jotka ovat tutus­tuneet syvemmin evoluutio/luominen keskusteluun tuntevat yleensä sellaiset huijaukset kuin [Piltdown Ihmisen, Archaeoraptor (Piltdown lintu), Nebraska ihmisen ja lavastetut kuvat koiperhosista (edelliset linkit englanniksi)]—kaikki vilpillisiä ‘todisteita’ joita on käytetty evoluutionäkemyksen totuuden tukena.

p50_embryo
Kuvan ylärivissä: Haeckelin piirtämät kuvat useista ei alkioista ja niiden totuudenmukaiset vastineet valokuvina.
Kuvan alarivissä: Richardsonin valokuvat siitä, kuinka alkiot todella näyttävät samassa kehitysvaiheessa.
[Suom. huom: Suomalaisissa lukion oppikirjoissa käytetään edelleen sikiönkehityskuvia jotka on johdettu jo yli 100v sitten väärennöksiksi todetuista kuvista!]

Kreationistit eivät hyväksy näkemystä jonka mukaan yllä oleviin tapauksiin voitaisiin suhtautua esimerkkeinä siitä kuinka todisteita voidaan tulkita eri tavalla. Sen sijaan kyse on harkituista valheista, jotka sittemmin evolutio­nistit­kin ovat myöntäneet. Tästä herää kuitenkin kysymys, että miksi tiedemiesten, tieteen opettajien ja oppikirjojen parissa törmätään edelleen tapauksiin joissa tämänkaltaisia suoria valheita esitetään evoluution todisteina?

Yksi tämänkaltaisista huijauksista tuntuu olevan harvinaisen sitkeä. Joitakin päiviä sitten järkytyin selatessani tyttäreni oppikirjaa kun huomasin sen si­vuil­la Haeckelin alkiokuvat! Tiesin, että näitä kuvia käytettiin evoluution tukena vielä jokin aika sitten, mutta en voinut uskoa, että ne löytyisivät vielä vuoden 2008 opintosuunnitelman mukaisista oppikirjoista. [New York Times rehashes Darwinist myths about Haeckel’s embryo drawings and evolution.] Tämä väärennetty ‘todiste’ on peräisin 1860 luvulta, joten mikäli NSES kirjaa yhdeksi ehdoksi/tavoit­teeksi luotettavan ja paikkansapitävän informaation tuottamisen yleisölle, niin missä viipyy näiden evolutionistien kovaääniset vaatimukset oppikirjojen yms. korjaamisesta? [Suom huom: Myös joissakin Suomalaisissa oppikirjoissa käytetään väärennettyjä kuvia todisteena evoluutiosta.]

6-Ei ennakko-oletta­muk­sia

Vaikka monet evolutionistit kutsu­vat­kin kreationisteja pilkkaavasti pseudo-tieteili­jöiksi johtuen kreationistien omak­su­mista ‘uskon­nol­li­sista’ ennakko-oletta­muksista, voi asiaa hivenen enemmän tutkiva henkilö huomata nopeasti, että sama argumentti pätee myös evo­lu­tio­nis­teihin.

Kuva: Sanja Gjenero, sxc.hu6155study-textbooks

Jotta henkilö voisi olla käsiteltävän asian suhteen täysin neutraali (eli ei omaisi mitään ennak­ko­näke­myk­siä/olettamuksia) koskien alku­pe­rääm­me, niin tämän henkilön tulisi olla täysin avoin näkemykselle jonka mukaan elämä olisi voinut muodostua täysin naturalistisin menetelmin, mutta samaan aikaan hänen tulisi olla samalla tapaa avoin näkemykselle jonka mukaan se saattaisi olla älykkään suunnittelun tulosta. Tämän jälkeen henkilön tulisi suorittaa tutkimusta siitä kumman hypoteesin tueksi löytyisi vahvempi näyttö. Mutta useat evolutionisteista ovat myös ateisteja tai heidän opettajansa olivat ateisteja. Ateistin määritelmä on:

Henkilö joka kieltää tai ei usko korkeampaan entiteettiin tai entiteetteihin.13 [Kieltää Jumalan olemassaolon.]

Joten kuinka ateisti voisi olla puolueeton tai kuinka hän voisi olla vailla ennakko-olettamuksia, kun maailmankuva perustuu oletta­muk­selle siitä, että ei ole mitään Jumalaa.

‘Kuvaisin itseäni humanistiksi tai ei-teistiksi’14 Eugenie Scott, Kansallisen Tieteen Opetus Keskuksen päättävä johtaja (NCSE-America)

Evolutionisti Richard Lewontin paljasti omat ennakkoasenteensa alla olevassa lainauksessa:

‘Ei ole kyse siitä, että tieteen metodit ja instituutiot jotenkin painostaisivat meitä hyväk­symään materialistinen selitys ihmeelliselle maail­mal­lemme; päinvastoin, me olemme materia­listisen a priori -uskolli­suu­temme velvoittamia. Meidän tulee luoda tutkimuksen ja konseptien koneisto, joka tuottaa materialistisia tuloksia huolimatta siitä, kuinka järjenvastaisia tai kuinka arvoituksellisia ne ovat asiaan perehtymättömälle. Lisäksi kyseinen materialismi on ehdoton, sillä me emme voi sallia Jumalaista jalkaa oven väliin.’15

Kyseinen ennakkoasenne on juurtunut syvään kehitysopilliseen traditioon. Aldous Huxley, Uljas uusi maailma-kirjan kirjoittaja (ja T.H. Huxleyn ‘Dar­winin bull­doggin’ pojanpoika) myönsi, että merkityksettömyys (ei Jumalaa) näytteli merkittävää osaa hänen maailmankuvassaan:

‘Minulla oli henkilökohtainen motiivi jonka pohjalta en halunnut maail­malla/maailman­kaik­keu­della olevan mitään merkitystä; tästä seurauk­sena oletin, että sillä ei ole mitään merkitystä, ja kykenin ilman mitään ongelmia löytämään tyydyttäviä syitä tämän oletta­muk­sen omak­su­mi­seksi. Filosofi joka ei löydä mitään merkitystä maailmasta [sen ole­massa olosta] ei ole yksinomaan huolestunut puhtaasti meta­fyysi­sistä ongelmista, hän pyrkii myös todistamaan, että ei ole mitään pätevää syytä miksi hänen henkilö­kohtaisesti ei tulisi tehdä juuri mitä häntä itseään huvittaa, tai miksi hänen ystäviensä ei tulisi kaapata poliittista valtaa ja hallita tavalla jonka he näkisivät tuottavan eniten hyötyä heille itselleen. … Sillä itselleni, merki­tyk­settö­myyden filosofia oli perimmiltään seksuaalisen ja poliittisen vapautumisen instrumentti.16

Yllä oleva lainaus muistuttaa meitä siitä, että huma­nis­tisella filosofialla, joka ei ole sidottu mihinkään abso­luut­ti­siin moraali­sään­töihin, ei ole mitään tunnon­tuskia poliittisen vallan kaap­paa­mi­sessa omien ateististen näkemysten levittämiseksi. Ei ihme, että näemme seuraavan kaltaisia lainauksia humanistisissa julkaisuissa:

 ‘Olen vakuuttunut, että taistelu ihmiskunnan tulevaisuudesta täytyy käydä ja voittaa julkisten koulujen luokkahuoneissa niiden opettajien toimesta jotka oikein näkevät roolinsa uuden uskon käännyttäjinä … Luokka­huoneiden täytyy olla ja ne tulevat olemaan areenoina uuden ja vanhan välisissä konflikteissa; Kristinuskon mätänevän ruumiin, ja kaiken siihen liittyvän pahuuden ja kärsimyksen, sekä Humanismin uuden uskon välillä …’17

Evolutionistit ovat myös uskovaisia. Uskonto määritellään seuraavasti:

 1. Joukko uskomuksia universumista koskien sen syitä, luonnetta ja tarkoitusta.
 2. Uskomusten ja toimintatapojen joukkio, joilla on perus­ta­van­laa­tui­nen merkitys tietylle ihmisryhmälle.
 3. 18

Joten humanismi on uskonto, jota levite­tään ja tuetaan oppilaitoksissa. Ja mikä on se ase jota opettajat käyttävät humanismin uskonnon tukemiseksi? Evoluutio!

‘… usko moderniin evo­luu­tio­näke­myk­seen tekee ihmisistä ateisteja. Henkilöllä voi olla uskonnollisia näkemyksiä jotka ovat yhteensopivia evoluution kanssa ainoastaan mikäli kyseisiä näkemyksiä ei voida erottaa ateismista.’19

Joten tutkiessamme evoluutio­näke­myk­sen juuria näemme syvään juurtuneet naturalismin traditiot jotka sisältävät järkkymättömän ennak­ko­asenteen mitään Jumalaa tai älykästä suunnittelijaa vastaan. Se siitä NSES:n vetoomuksesta jonka mukaan tieteen ei tulisi vedota ennakkoasenteisiin.

Johtopäätös

Mihin tämä kaikki johtaa? Alla oleva taulukko esittää yhteenvedon ana­lyy­sis­tämme:

ScienceEvolution
1-Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon Ei läpäise
2-Esittää luotettavia ennustuksia Ei läpäise
3-On looginen Ei läpäise
4-On avoin kritiikille Ei läpäise
5-Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota Ei läpäise
6-Ei sisällä ennakko-oletuksia Ei läpäise

Useat ihmiset ilmoittavat kovaan ääneen, että he eivät usko Jumalaan koska ‘tiede’ on todistanut kuinka evoluutio selittää olemassaolomme ilman Jumalaa. Mutta NSES:n omien kriteerien pohjalta evoluutionäkemys reputtaa testin joka on asetettu todellisen tieteen määrittelijäksi.

Kaiken edellä mainitun valossa voimme kysyä miksi niin monet tiedemiehet, joiden tulisi tietää paremmin, hyväksyvät sokeasti evolutionistiset ajatukset koskien alkuperäämme, sen sijaan että edes harkitsisivat Luojan olemassaolon mahdollisuutta?

Ehkäpä Heprealaiskirje (Hepr. 11:6) sopii lainattavaksi tässä yhteydessä. Se kuuluu seuraavasti:

‘Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä.’

Viitteet ja lisätietoja:

 1. nsta.org/publications/nses.aspx Palaa tekstiin.
 2. nap.edu/catalog.php?record_id=4962 Palaa tekstiin.
 3. National Science Education Standards (page 221), National Academy Press, 1996, nas.edu Palaa tekstiin.
 4. Kerkut, G.A., Implications of Evolution (Evoluution vaikutukset), Pergamon, Oxford, UK, 1960, p. 157. Palaa tekstiin.
 5. L. Harrison Matthews, FRS, Introduction to Darwin’s Origin of the Species, J. M. Dent & Sons, London, 1971, p. XI. Palaa tekstiin.
 6. Transcript at: pbs​.org​/now​/transcript​/transcript349_full​.html#dawkins Palaa tekstiin.
 7. The Genius of Charles Darwin (Episode 3): Richard Dawkins, Channel 4 (UK), Monday 18th August 2008. Palaa tekstiin.
 8. National Science Education Standards (page 221) National Academy Press,1996, nas.edu Palaa tekstiin.
 9. Darwin, C., Origin of Species (Lajien Synty), 6th ed. 1872, John Murray, London, 1902, s. 413. Palaa tekstiin.
 10. Gould, S.J., Evolution’s erratic pace (Evoluution epävakaa tahti), Natural History 86(5):14, 1977. Palaa tekstiin.
 11. National Geographic, marraskuu 2004 s. 25 Artikkeli: Was Darwin wrong? No! (Oliko Darwin väärässä? Ei!) Palaa tekstiin.
 12. abc.net.au​/catalyst​/stories​/s898887.htm Palaa tekstiin.
 13. “atheist” (n.d.). Dictionary.com Unabridged (v 1.1), Dictionary.com website: dictionary.reference.com/browse/atheist Palaa tekstiin.
 14. Research News and Opportunities in Science and Theology (Tieteen ja teologian tutkimusuutisia ja -mahdollisuuksia) www.researchnewsonline.org Palaa tekstiin.
 15. Richard Lewontin, Harvard geneticist, ‘Billions & billions of demons’ (Miljardeja ja miljardeja demoneita), The New York Review of Books, 9. tammikuuta 1997, s. 31. Palaa tekstiin.
 16. Huxley, A., Ends and Means (Päämääriä ja Keinoja), SS. 270 ff. Palaa tekstiin.
 17. Official Journal-American Humanist Association (Virallinen lehti - Amerikkalainen Humanistiliitto), 1983. Palaa tekstiin.
 18. “religion” Dictionary.com Unabridged (v 1.1), Random House, Inc. 28 Oct. 2008. dictionary​.reference.com​/browse​/religion. Palaa tekstiin.
 19. Provine, W.B., ‘No free will’ (‘Ei vapaata tahtoa’) -kirjassa Catching up with the Vision, Margaret W Rossiter (Ed.), Chicago University Press, p. S123, 1999. Palaa tekstiin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit