Also Available in:

Kunnen christenen de big bang aan de Bijbel toevoegen?

door
vertaald door George Van Apeldoorn

Gepubliceerd: 19 maart 2019 (GMT+10)

Tegenwoordig zien veel Christenen en anderen de Big Bang theorie als een manier om datgene wat de Bijbel zegt over het ontstaan van het universum overeen te brengen met dat wat de huidige ‘uitspraken van de Wetenschap’ zijn. 1 Dus zullen we nagaan wat er bij de Big Bang betrokken is en dat vergelijken met wat God echt zegt.

De huidige Big Bang theorie

Volgens de huidige Big Bang theorie 2 was alle materie en energie in het universum samen met ruimte en tijd ooit bevat in een vormloze punt of een eenheid van oneindige dichtheid en temperatuur. Zo’n 13,8 miljard jaar geleden breidde deze eenheid zich korstondig uit door een ‘kwantumfluctuatie’, en onderging vervolgens exponentiële groei van vele malen de lichtsnelheid.

Een deel van de energie in deze uitbreiding vormde subatomische deeltjes die na zo’n 380.000 jaar samenvloeiden om atomen te vormen; hoofdzakelijk waterstof met wat helium en sporen van lithium en deuterium. Na zo’n 700 miljoen jaar, smolten deze atommen samen door de zwaartekracht om de eerste sterren te vormen, Population III sterren 3 genoemd, en de vroege sterren stelsels kwamen ten tonele. Meer sterren, inclusief de zon, werden gevormd, na ongeveer 9 miljoen jaar, uit een wolk van gas en stof dat de zwaartekracht ineen deed krimpen en samenvoegde om licht af te geven. Vervolgens ontwikkelden wolken van gas en stof (de solar nebula genoemd) die om de zon ronddraaiden zich uiteindelijk in de planeten van ons zonnestelsel, inclusief onze Aarde. Over verdere miljoenen jaren koelde onze Aarde geleidelijk af tot haar huidige status en verkreeg op de een of andere manier water.

6-days-creation

In de Big Bang theorie zijn de belangrijke punten van tegenspraak tegen de Bijbel:

  1. Er wordt gesteld dat de zon bestond vóór de aarde. In tegenstelling tot Genesis 1, dat zegt dat God de aarde schiep op de Eerste Dag, maar de zon en de sterren op de Vierde Dag van de Scheppings Week. Tevens is het zo, dat toen God de aarde eerst schiep, het koel en donker was, terwijl de big bang vooronderstelt dat het begin enorm heet en helder was.

  2. De big bang theorie bevat een geleidelijke progressieve formatie van de astronomische objecten, uitgestrekt over miljarden jaren. Dit gaat tegen de draad in van één van de redenen die aantrekkelijk zijn voor Christenen die het niet zorgvuldig doordacht hebben en daarom abusievelijk denken dat het een plotselinge éénmalige scheppings daad is. Zulk een geleidelijke voortgang over enorme tijdperken is niet de indruk die wetenschappelijke geesten uit het verleden van vóór de populariteit van het idee van enorme tijdperken ook maar ooit aan de Bijbel ontleenden. (Psalm 33:8-9). (Allereerst in Geologie). Het is goed mogelijk dat God het universum in uitbreidende status heeft geschapen, maar niet over lange tijdperken. Onderstaand leggen we uit waarom de Bijbel in feite specifiek tegen dit lange-tijden idee spreekt.

Waarom het belangrijk is

Huidige problemen

Als datgene wat God zegt in de Bijbel over de schepping verondersteld wordt incorrect te zijn, of modernizering nodig heeft, opent het de deur voor ongelovigen om andere dingen die God in de Bijbel zegt als onjuist te beschouwen of in behoefte van modernizering. B.v. de noodzaak van vergiffenis van zonde voor iedereen (Handelingen 3:19), of de stelligheid van het toekomstig oordeel door God (Handelingen 17:31). Of, de hele Bijbel is inderdaad het woord van God, of het is het niet; daarom is het geen mengsel van stukjes die niet waar zijn samen met andere stukjes die wel waar zijn. Voor meer over dit onderwwerp, zie Het gezag van de Schrift.

Christenen die in de Big-bang geloven worden als volgt onderscheiden

 1. progressive creationists’ (die biologische evolutie afwijzen en een echte Adam en Eva accepteren, maar die geen probleem hebben met astronomische of geologische evolutie), of als
 2. death-suffering-disease
  Miljoenen jaren’ plaatst alle dood, lijden en ziekte vóór Adam zondigde, in tegenstelling tot wat God zegt in Zijn Woord, de Bijbel.
 3. theïstische evolutionisten’ (die geloven dat God niet slechts astronomische en geologische evolutie gebruikte, maar ook biologische evolutie om levende wezens te scheppen).

In beide gevallen rijzen er enorme problemen als men miljoenen jaren aan het tijdsbestek van de Bijbel toevoegt.

Problemen met betrekking tot het verleden

Met betrekking tot het verschijnen van de mens op aarde, stellen de miljoenen jaren lijden, de dood en ziektes zoals kanker, rheuma en gezwellen (waar te nemen in de beenderen van fossielen) allemaal voordat Adam zondigde in plaats van het gevolg van Adam’s zonde, hetgeen tot vervloeking van die perfecte oorspronkelijke wereld leidde (Genesis 3:17-19).

Maar de apostel Paulus schreef dat de dood het resultaat was van zonde, en dat zonde door één man in de wereld is gekomen, namelijk Adam (Romeinen. 5:12-14).

Zie De uiterste belangrijkheid van een letterlijke Adam en De Zondeval: een kosmische catastrofe.

Problemen betreffende de toekomst

Nog een ander aspect voor Christenen die in de big-bang geloven is wat de Bijbel zegt over de toekomst, nl. dat God “nieuwe hemelen en een nieuwe aarde” zal scheppen (2 Petrus 3:13; cf. Jesaja 65:17; Openbaringen 21:1). Dus hoe staan de “lange-tijden” aanhangers God toe om de nieuwe hemelen en de nieuwe Aarde te scheppen, als ze volhouden dat het Hem miljarden kostte om de huidige hemelen en aarde te produceren?

Zie:

Wat de Bijbel duidelijk onderwijst

Volgens Genesis hoofdstuk 1, schiep God ongeveer 6000 jaar geleden alles door Zijn woord van bevel over een periode van 6 dagen die chronologisch in volgorde waren en 24 uur in duur 4.

Timeline

Verschillende strategieën zijn er gevolgd om deze overduidelijke bedoeling te vermijden. Echter omdat Genesis echt bedoelt wat zo overduidelijk zegt, zoals het door de Here Jezus en de NT schrijvers ook zo duidelijk begrepen werd, is het onwaarschijnlijk dat ook maar enig theologisch instituut deze alternatieven heden ten dage naar voren zou brengen, ware het niet vanwege hun wens om ‘wetenschappelijk respectabel’ te zijn. Voor gedetailleerde weerleggingen zie de klassieke toelichting Het Genesis Verslag en/of gebruik ‘zoeken’ in ‘creation.com’.

Zie:

De big bang schiet tekort als onbevooroordeelde wetenschap

ESA: Planck CollaborationPlanck-map
Het belangrijkste ‘bewijs’ voor de big bang theorie is de ongelijkheid (van 1 deel per 100.000) in de kosmische achtergrond straling van het universum zoals deze z.g. 2013 Planck ‘kaart’ hiervan. Maar dit betreft cirkelredenering. Het bewijs wordt uitgelegd door aan te nemen dat de big bang theorie juist is, en vervolgens wordt het gebruikt om de theorie te steunen.

De big bang theorie is een van de meest onwetenschappelijke verhalen die ooit zijn voorgesteld. Het is aanzienlijk ontwikkeld over de laatste 30 jaar of zo, niet zozeer vanwege nieuw bewijs ter ondersteuning ervan, maar omdat meer en meer problemen behartigd moesten worden.

Voor de geschiedenis van de big bang theorie zie De geest van God en de ‘big bang’ . Voor redenen waarom het ‘big bang universum’ zichzelf niet geschapen zou kunnen hebben zie Is er een God? 5

Hier zijn enige wetenschappelijke problemen met de big bang:

 • Energie kan omgezet worden in materie volgens Einstein’s formule E=mc2, maar wanneer dit gebeurt wordt er precies evenveel materie als antimaterie gemaakt. Om de big bang theorie ‘werkbaar’ te maken zouden er dus 200 miljard sterrenstelsels van antimaterie gevormd moeten worden om de 200 miljard sterrenstelsels in balans te brengen. Waar zijn ze? Zie Missende antimaterie een opgave voor de ‘big bang’ theorie. 6
 • Er wordt verondersteld dat de big bang begonnen is met een kwantumfluctuatie. Maar wat was het dat kwantum fluctueerde? En hoe kon dit gebeuren vóórdat er enige vorm van tijd en ruimte was van wat dan ook om in te kwantum-fluctueren? Zie In den beginne schiep God – of was het een kwantum fluctuatie?
 • De big bang is afhankelijk van vroege inflatie van het universum die duurde van 10-36ste tot, tussen de 10-33 en 10-32 seconden, met een snelheid van vele malen de lichtsnelheid, en zonder enig bekend mechanisme om het te veroorzaken, of te stoppen nadat het eenmaal begonnen was. Zie Repareert de nieuwe veel-snellere-lichtsnelheid-theorie de problemen van de big bang?
 • De big bang heeft een snelheid-van-het-licht probleem, voortkomend uit het feit dat de Kosmische Microwave Achtergrond (CMB) dezelfde temperatuur heeft over het gehele heelal, nl. 2,726 +/_ 0,001 K (d.w.z. boven absoluut nulpunt) Er is echter niet genoeg tijd geweest voor straling om tussen wijds verbreide regionen van de ruimte te reizen met de snelheid van het licht, om een eenparige CMB te produceren over het gehele heelal. Dit is technisch bekend als het big bang ‘horizon probleem’. Zie Lichtsnelheid reisduur een probleem voor de big bang.
 • De big bang theorie produceert slechts een uitbreidende gaswolk. Uitbreidende gaswolken keren niet spontaan terug om in de voorwerpen te condenseren die wij in het echte universum om ons heen zien. Zie Sterren.
 • Big bang theoretici hebben een universum nodig dat bestaat uit ongeveer 27% ‘donkere materie’ teneinde te voorzien in de zwaartekracht die nodig is om de uiterste grenzen van galaxies te laten roteren op dezelfde snelheid als hun centra. Het woord ‘donker’ betekent ‘ongezien’, d.w.z deze donkere materie is niet in de vorm van sterren of planeten of zelfs deeltjes die ooit gezien zijn of die straling afgeven. Zie Is ‘donkere materie’ de ‘onbekende god’?
 • Nog een probleem voor de big bang theoretici is dat zij een universum nodig hebben dat voor ongeveer 68% uit ‘donkere materie’ bestaat. Dit is een beweerde vorm van antizwaartekracht die naar veronderstelling de kracht levert die nodig is om de uitbreiding van het universum te versnellen. Ook dit is nooit waargenomen in enig laboratorium experiment. Deze donkere eenheden zijn het beste te omschrijven als ‘vervalsingen’, uitsluitend bedacht omdat zonder deze de big bang theorie niet zou kunnen ‘werken’. Dit houdt in dat slechts zo’n 5% van het universum aantoonbare materie is! Zie Big bang geloof: Kapot.
 • Het is wellicht niet alom bekend dat 33 wetenschappers een brief hebben ondertekend die gepubliceerd is in New Scientist nr. 2448, p.20, van 22 Mei 2004 waar deze nimmer geobserveerde ‘donkere’ verdraaiïngs factoren waarop de big bang rust, aangehaald worden, door te stellen: “Zonder deze, zou er een vernietigende tegenstelling zijn tussen de astronomen en de voorspellingen van de big bang theorie. “Op geen enkel ander gebied van de natuurwetenschap zou deze voortdurende toevlucht tot nieuwe veronderstelde voorwerpen geaccepteerd worden als een manier om de kloof tussen theorie en wetenschap te overbruggen”. 7 (Benadrukking toegevoegd.) Zie De opstand tegen Darwinisme, dat toegang geeft tot de volledige tekst, plus de namen van veel meer ondertekenaars per December 2014.

Uiteraard spreekt de big bang theorie in zijn niet-theïstische vorm ook de Eerste Wet van de Thermodynanica tegen, die stelt dat energie noch geschapen noch vernietigd kan worden, maar slechts verandert van de ene naar een andere vorm. Daarom kan er geen energie geschapen worden door de big bang zoals de secularisten handhaven. Om dit te omzeilen, is er voorgesteld dat de wetten van de wetenschap zelf niet altijd hetzelfde zijn geweest, m.a.w de wetenschap zelve mag overboord gezet worden waar noodzakelijk.

De strategie van Satan

Inzake de belangrijkheid om na te volgen wat God’s Woord eigenlijk zegt, was Satan’s allereerste verleiding aan Eva te suggereren om wat God had gezegd in twijfel te trekken: “Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?” (Genesis 3:1). En Satan volgde dit planten van het zaad van twijfel over wat God had gezegd, met een regelrechte ontkenning van wat God had gezegd: “Gijlieden zult den dood niet sterven” (vs.4). Dit leidde op zijn beurt tot Eva’s (en Adam’s) verontachtzaming van het nakende oordeel van God.

Satan volgt nog steeds deze strategie van het inbrengen van twijfel en ontkenning met betrekking tot het Woord van God. Mensen geloven tegenwoordig niet meer in slechts het oordeel van God—ze geloven zelfs niet meer in het bestaan van God, wiens belangrijkste communicatie naar ons door zijn Woord, de Bijbel plaatsvindt. De strategie van Satan die bij Eva werkte, is bewezen niet minder effectief bij de moderne mens te zijn. Zie Het ‘Trojaanse Paard’ van oertijden en Strategie van de duivel.

Conclusie

Helaas wordt de eerbied voor dit evolutionaire beeld (met het aanverwante ontkennen van de historiciteit van Genesis) bij vele theologische colleges voorgestaan. Dit ondanks het feit dat God in de Bijbel herhaaldelijk gelovigen waarschuwt niet toe te voegen of te veranderen wat Hij gezegd heeft. 8 Het resultaat is dat tegenwoordig veel afgestudeerden van theologische hoge scholen die nu predikant zijn, niet geloven dat wat God in Genesis zegt, een historisch feit is.

Ongetwijfeld wil God toch geen dienaren of zendelingen aan bekeerlingen laten vertellen dat God niet meent wat Hij in de eerste hoofdstukken van Genesis zegt. Jezus waarschuwde dat diegenen die de geschriften van Mozes verwerpen uiteindelijk ook Zijn woorden verwerpen (Johannes 5:46-47). Christelijke organizaties zoouden een vraag in hun sollicitatie documenten moeten hebben die een sollicitant of toekomstig lid vragen wat zij geloven t.a.v. de schepping en Genesis. Zie Zouden zendings organizaties een standpunt moeten hebben over schepping/evlolutie? 9

Dus het antwoord op de vraag in de titel van dit artikel is Nee! Aanvaarding van de big bang (met of zonder acceptatie van biologische evolutie) ondermijnt het bijbelse gezag op cruciale Evangelie-betrokken manieren. Het is daardoor een belangrijke reden van de toenemende krachteloosheid van de kerk in de westelijke cultuur. De oplossing is voor de hand liggend!

Wetenschappelijk bewijs dat het universum jong is

Hier zijn een paar van de sterke bewijzen voor een ‘jonge’ aarde en cosmos van Dr. Jonathan Sarfati’s Het Genesis verhaal, blz. 134-136.

 • Zachte, nog vormbare weefsels, cellen en proteïnen worden nu gevonden in dinosaurus fossielen die volgens natuurkundige wetten, vergaan zouden moeten zijn indien ze miljoenen jaren oud zijn.
 • Steenkool en diamant bevatten vaak koolstof-14, maar dit vervalt zo snel dat het onbespeurbaar zou zijn in veel minder dan een miljoen jaar.
 • Het magnetisch veld van de aarde vervalt exponentieëel als een gigantische weerstands/inductieve kringloop. 10 Dit verval wordt vergezeld van snelle veld omkeringen, die vastgelegd zijn in dunne, snel-hardende lava bedden. 11,12
 • Zout in de oceaan neemt te snel toe. 13,14
 • Kometen verliezen zoveel van hun massa iedere keer dat ze de zon passeren (daarom kunnen we hun staart zien) dat ze verdampt zouden zijn na enkele honderden keren voorbij gegaan te zijn. 15 Dit houdt in dat ze niet miljoenen jaren in omloop geweest kunnen zijn. Voorgestelde hypothetische bronnen van vernieuwing zoals de Kuipergordel en de Oortwolk, hebben talrijke problemen. 16
 • Polystrate fossielen (which die meerdere afzettingslagen overbruggen), tonen dat die lagen snel gedeponeerd moeten zijn, vóórdat de organismen tijd hadden om te vergaan.
 • Platte leemtes: egale grenslijnen tussen geologische lagen tonen dat er geen tijd is geweest for aanzienlijke erosie tussen de lagen met een vermeende scheiding van miljoenen jaren.
 • Veranderingen in mensen en andere ‘hogere’ schepsels die zich zo snel ophopen dat zij (en wij) in aanzienlijk in minder dan 100.000 jaar uitgestorven zouden zijn. 17

Zie ook Dr Don Batten’s artikel; Leeftijd van de aarde: 101 bewijzen voor een jonge aarde en universum een kortere editie is getiteld Bewijzen voor een jonge leeftijd van het universum. Tevens zijn er talloze artikelen op onze website over de big bang (uit de ongeveer 12.000 artikelen die er zijn ten tijde van dit schrijven, en waar dagelijks aan toegevoegd wordt). Voor verdere verruiming in de bovenstaande onderwerpen worden lezers uitgenodigd om “creation.com” te verkennen.

Verwijzingen en opmerkingen

 1. B.v. wijlen Stephen Hawking creation.com/stephen-hawking-dies. schreef: “De Katholieke Kerk greep het big bang model aan en verklaarde officiëel dat het in overeenstemming met de Bijbel was in 1951”. Hij vertelt hoe hij op een cosmologie conferentie sprak in het Vaticaan in 1981 en vervolgens een audiëntie had bij de paus, die zei dat “de big bang het moment van de schepping was en daarom het werk van God”. Hawking schreef: “Ik was toen blij dat hij het onderwerp van mijn speech die ik net gegeven had op de conferentie niet kende—de mogelijkheid dat ruimte-tijd eindig is maar geen grens had, hetgeen betekent dat het geen begin had, geen moment van schepping.” Uit Een korte geschiedenis van Tijd, Bantam Books, Londen, 1988, paginas 50 & 122. Terug naar de tekst.
 2. De uitdrukking ‘big bang’ werd het eerst gebruikt door de astronnom Fred Hoyle (1915 – 2001) als een spottende term in zijn 1950 BBC Radio Series. Voor meer, zie Big bang criticus overlijdt (Fred Hoyle). creation.com/big-bang-critic-dies-fred-hoyle. Terug naar de tekst.
 3. In feite zijn er nooit Populatie III sterren gevonden, dus is hun bestaan gebaseerd op computer modellen en de theorie van cosmische evolutie. creation.com/populatie-iii-sterren. Terug naar de tekst.
 4. Gebaseerd op de ononderbroken chronologieën van Adam tot Noach gegeven in Genesis 5, en dan vanaf de Zondvloed tot Abraham gegeven in Genesis 11, en dan door naar de exodus vanuit Egyote, en naar de ballingschap, zoals gedetailleerd in Hoe leert de Bijbel 6.000 jaar? creation.com/6000-years. en Bijbelse chronogenealogieën, dat ook teksten en veronderstelde hiaten bespreekt. /creation.com/biblical-genealogies. Terug naar de tekst.
 5. Zie ook Is de big bang echt wetenschappelijk? Is de big bang echt wetenschappelijk? Creation 41(1)48-50, 2019. creation.com/is-de-big-bang-echt-wetenschappelijk. Terug naar de tekst.
 6. Dit probleem is zelfs nog moeilijker met recente deeltjes metingen. Deze tonen dat de proton en anti-proton precies hetzelfde zijn en tegenovergesteld tot 1,5 deel per miljard toe, waar de big bang een bepaalde asymmetrie vereist. Vandaar dat een rapport getiteld was, “Het universum zou eigenlijk niet moeten bestaan, ontdekken CERN wetenschappers” (Newsweek, 25 Oktober 2017). Zie ook Sarfati, J., Big bang universum zou eigenlijk niet moeten bestaan: Antimaterie nog steeds missend! Creation 40(2):55, 2018. creation.com/antimatter-missing. Terug naar de tekst.
 7. De originele 33 wetenschappers betoogden niet voor bijbelse schepping, maar klaagden dat de enige beschikbare financiering voor big bang projecten was, zonder enige beschikbaarheid om andere seculiere mogelijkheden te onderzoeken; vandaar de toepasselijkheid van dat deel van de opmerking in vetgedrukte letters. Dus ook vele wereldlijke wetenschappers verwerpen de big bang als onwetenschappelijk. Zie ook Wieland, C., Seculiere wetenschappers schieten big bang neer: Wat nu voor naïeve uitlegging? Creation27(2):23-25, 2005. creation.com/secular-scientists-blast-the-big-bang. Terug naar de tekst.
 8. Zie Deuteronomium 4:2; 12.32; Spreuken 30:8; 1 Korinthiërs 4:6; Galaten 1:8-9;  Openbaringen 22:18-19. Zie de Schrift alleen (Sola Scriptura) in De nalatenschap van LutherTerug naar de tekst.
 9. Dit artikel stemt van Creation 12(3): 42-45, Juni 1990, maar het is nu zelfs nog belangrijker door het afvallen van de oudere Bijbel-gelovige zendelingen en het verrijzen van jongere zendelingen die wankel staan op de waarheid van Genesis en alsmede voor leiders van hedendaagse zendelingschappen. Terug naar de tekst.
 10. Sarfati, J., Het magnetisch veld van de aarde: bewijs dat de aarde jong is, Creation20(2): 15-17, 1998. creation.com/the-earths-magnetic-field-evidence-that-the-earth-is-young. Terug naar de tekst.
 11. Coe, R.S. en Prévot, M., Aanwijzingen die een extreem snelle veldvariatie suggereren gedurende geomagnetische omkeer, Earth and Planetary Science 92(3/4): 292 - 298, April 1989. Zie tevens de rapporten van geoloog Dr Andrew Snelling, Creation 13(3): 46 – 50, 13(4): 44 – 48, 1991. Terug naar de tekst.
 12. Coe, R.S. en Prévot, M., en Camps, P., Nieuwe aanwijzingen voor buitengewoon snelle verandering van het geomagnetische veld gedurende een omkeer, Nature 374(6564): 687 – 692, 1995; zie ook Snelling, A.A., Het ‘beginsel van de minste verbazing’, J.Creation 9(2): 138 – 139, 1995. Terug naar de tekst.
 13. Austin, S.A. en Hunphreys, D.R., Het missende zeezout: een dilemma voor de evolutionisten, 2ndICC 2:17 – 33, 1990. Deze dissertatie zou in meer detail geraadpleegd moeten worden dan hier mogelijk is. Terug naar de tekst.
 14. Sarfati, J., Zoute zeeën: Bewijs voor een jonge aardeCreation 21(1): 16-17, 1998. creation.com/salty-seas-dutch. Terug naar de tekst.
 15. Sarfati, J., Cometen: Voortekenen van doemenis of richtingaangevers van jeugd? Creation 25(3):264 – 273, 1997. creation.com/comets-portents-of-doom-or-indicators-of-youth. Terug naar de tekst.
 16. Faulkner, D., Cometen en de leeftijd van het zonnestelsel, J.Creation 11(3):264 – 273, 1997. creation.com/comets-and-the-age-of-the-solar-system. Terug naar de tekst.
 17. Scally, A. en Durbin, R., De menselijke aanpassings snelheid herzien: gevolgen voor het begrip van de menselijke evolutie; Naturre Reviews Genetics 13: 745 – 753. Oktober 2012. (Herziening: Nature Reviews Genetics 13: 824, November 2012). Terug naar de tekst.