Explore
Also Available in:

Korzenie i owoce

Autor Robert Gurney
tłumacz Andrew Ostapowicz

Jednym sposobem, by odkryć prawdziwą naturę danej teorii to przyjrzeć się jej „korzeniom i owocom” – tzn. jej pochodzeniu i jej konsekwencjom. W poniższym artykule pokażemy, że pochodzenie ewolucji jest anty-chrześcijańskie i anty-biblijne, a jej konsekwencje okazują się powszechnie złe. Istnieje cały szereg powodów, dla których chrześcijanie powinni być przeciwni teorii ewolucji, a powyższe są dwoma z nich.

© iStockPhoto.com/NikolajSchouboeroots-fruits

Korzenie

Idea ewolucji jest w rzeczywistości bardzo stara. Pogańscy Grecy pisali o niej około 2700 lat temu. Jednakowoż nowoczesna teoria, wraz z przyjmowanym obecnie pojęciem ogromnych okresów czasu, ma swe korzenie w anty-chrześcijańskim „Oświeceniu” XVII i XVIII stulecia. (To samo odnosi się do tzw. liberalnej teologii). Wielu z pionierów tych idei było deistami. Deiści nie wierzą w Boże objawienie; nie wierzą więc, że Biblia jest Słowem Bożym. Ich ‘bóg’ jest bardzo różny od Boga Biblii. Jest on odległą istotą, która zapoczątkowała wszechświat, ale zostawiła go samemu sobie, działającego według praw natury.1

Wysuwano przeróżne teorie, w rezultacie czego powstała teoria długich okresów czasu, przeciwna Potopowi geologia, którą postulował Charles Lyell (1787–1875). A potem teoria ewolucji Karola Darwina (1809–1882). Lyell był deistą pragnącym „uwolnić naukę [geologię] od Mojżesza”.2 Wielki wpływ na niego miał inny deista James Hutton (1726–1797). Hutton postulował radykalny uniformitarianizm, nalegając na przyjęcie tylko obecnie zachodzących procesów geologicznych, w obecnym ich tempie, by interpretować zapis skalny, a Lyell dalej rozwinął tę ideę.3

Darwin przez jakiś czas studiował teologię, ale odwrócił się od chrześcijaństwa i stał się deistą, a być może agnostykiem.4

Teoria Karola Darwina nie była przede wszystkim rezultatem jego obserwacji naukowych. Przyjął on deistyczny pogląd uniformitarianizmu, który podsunął mu jego przyjaciel i mentor, Charles Lyell, a potem interpretował dane według tego światopoglądu.5

Tak więc korzenie tych idei (długiego czasu i ewolucji) są jawnie anty-biblijne i anty-chrześcijańskie.

Owoce

Jakie są owoce tych idei? Lista złych owoców wydaje się prawie bez końca. Zawiera niezmierne niedole i cierpienia. Całe narody i społeczeństwa – wiele milionów ludzi – zostało dotkniętych tym złem. Sama nauka została wypaczona, a jej postęp opóźniony.6

© iStockPhoto.com/lonescuBogdanCristianRotten-apple

Teoria ewolucji (wraz z wymaganymi przez nią milionami lat) jest fundamentalnym przekonaniem dla świeckiego humanizmu (ateizmu). Umożliwia ona humanistom zaprzeczać istnieniu Boga i odpowiedzialności przed Nim. Oznacza to, że każdy może ustalać własne standardy moralności i „czynić to, co wydaje się słuszne w jego oczach” (por. Sędziów 21:25BT).

Narody i społeczeństwa przyjmujące tę ewolucjonistyczną filozofię doznają rozkładu życia rodzinnego, rozbicia rodzin, niemoralności seksualnej, braku szacunku dla świętości życia (włączając w to jeszcze nie narodzone dzieci) i wzrostu przestępczości. Teoria ewolucji jest podstawą dla doktryn marksizmu i nazizmu, które spowodowały zamordowanie milionów z zimną krwią. Włącza to 77 milionów w komunistycznych Chinach, 62 miliony w kraju sowieckich gułagów, 2 miliony w polach śmierci Khmer Rouge i 21 milionów ofiar nazizmu, nie licząc poległych w wojnach.7

Jest także podstawą przerażających praktyk eugeniki („naukowego” zapewnienia lepszej ludności). Włącza to hitlerowskie zabijanie osób niepełnosprawnych i przymusową sterylizację tysięcy, włączając w to wiele tysięcy także w USA.8

Podsycała także rasizm różnego rodzaju, włączając w to bezlitosną eliminację osób uważanych za niższe.9 Na przykład australijscy Aborygeni byli zabijani, gdyż byli uważani za niższych od ludzi.10

Teoria ewolucji także przyczyniła się do utraty wiary milionów lub do jej braku. Wystarczy wspomnieć miliony ateistów i agnostyków w krajach dawniej chrześcijańskich, ale zdominowanych niegdyś lub teraz przez idee komunistyczne czy też świeckiego humanizmu. Niezliczone rzesze powtarzają tę samą historię utraty wiary z powodu ewolucjonistycznej edukacji.

Jeszcze jednym owocem idei długich okresów czasu i ewolucji jest tendencja do przyjmowania ‘liberalnej’ teologii. Oznacza to odrzucenie Księgi Rodzaju jako historii, co podkopuje całe zrozumienie zbawienia w Jezusie Chrystusie, „ostatnim Adamie”.

Chrześcijańskie odpowiedzi

Wielu chrześcijan podziela moje zdanie, że teoria ewolucji, wraz z milionami lat, jest zwiedzeniem szatańskim. Jezus powiedział:

„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich.” (Mat.7:15–20)

Owoce teorii ewolucji są wszystkie złe, ale owoce biblijnego poglądu, konsekwentnie zastosowanego, są wszystkie dobre. Przyjęcie biblijnego poglądu daje rezultaty wprost przeciwne tym, które daje przyjęcie ewolucji. Jako przykład, pogląd biblijny jest przeciwny rasizmowi. Według Biblii wszyscy ludzie są spokrewnieni, gdyż pochodzą od Adama przez Noego, który żył mniej niż pięć tysięcy lat temu.11 Popiera także rozwój nauki, gdyż przyjmuje iż wszystko stworzenie zostało wspaniale zaprojektowane przez racjonalnego Boga.12

Co w takim razie powiedzieć o chrześcijanach, którzy przyjmują teorię ewolucji i/lub miliardy lat i próbują pogodzić je z Pismem? Jeden duchowny, będący teistycznym ewolucjonistą, powiedział do mnie: „Darwin nie wiedział, że Hitler i Stalin użyją jego teorii dla usprawiedliwienia swych poczynań”. Prawdą jest, że Lyell i Darwin nie przewidzieli pełnych konsekwencji ich teorii, ale mogli je odgadnąć. Przecież pełny tytuł książki Darwina brzmi: O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt, a w książce zatytułowanej O pochodzeniu człowieka pisał:

„Za jakiś czas w przyszłości… rasy cywilizowane prawie z pewnością wyniszczą i zajmą miejsce ras dzikich po całym świecie. W tym samym czasie antropomorficzne [mające lub sugerujące kształt i wygląd ludzki] małpy… będą z pewnością wyniszczone. Różnica będzie wtedy większa, gdyż będzie między człowiekiem o wyższej cywilizacji niż, mamy nadzieję, rasa kaukaska, a jakąś małpą tak niską jak pawian, zamiast dzisiejszej różnicy między murzynem lub Australijczykiem i gorylem.”13,14

Co jest szczególnie ważne to fakt, że Lyell i Darwin celowo zamierzali usunąć Boga z nauki, i dobrze wiedzieli, że ich teorie zniweczą zaufanie do Biblii, wiarę w Boga Biblii i moralność opartą na Biblii.15

© iStockPhoto.com/MarekMnichRed-apples

Niektórzy chrześcijanie twierdzą, że teoria Darwina nie może być wroga chrześcijaństwu, gdyż wspomina on Stworzyciela w swej książce. Jednak taka koncepcja jest całkowicie obca całemu etosowi jego dzieła, a wzmianka ta ma na celu załagodzenie sprzeciwu chrześcijańskiej społeczności.16 Darwin dodał słowa ‘przez Stworzyciela’ (w ostatnim zdaniu książki) do drugiego wydania O pochodzeniu (1860), a także do późniejszych. Prywatnie jednakowoż, w liście do Joseph’a Hooker’a, z marca 1863 r. pisał: „Długo żałowałem, że uległem opinii publicznej i użyłem terminu ‘stworzenie’ z Pięcioksięgu, mając w rzeczywistości na myśli ‘ukazanie się’ przez jakiś całkowicie nieznany proces.”17

Jak już wspomniano, sam Darwin był wrogo nastawiony do chrześcijaństwa, a jeśli jego rozumowanie włączało pojęcie „Boga”, był to „bóg” deistyczny, a nie Bóg chrześcijaństwa.

Jeszcze jeden pospolity wśród niektórych chrześcijan pogląd bierze ewolucję po prostu za proces biologiczny, a naziści i marksiści niewłaściwie użyli ją jako usprawiedliwienie dla swych poczynań. Nie ma nic złego, twierdzą, w samym procesie. Argument ten jest nielogiczny i nie-biblijny. Złe owoce kryją się w samej naturze procesu. Jeśli Bóg stwarzał za pomocą ewolucji, znaczy to, że używał procesu milionów lat śmierci, choroby, przemocy, cierpienia i marnotrawstwa. Włącza także bezlitosne eliminowanie słabszych przez mocniejszych. Jeśli Bóg używał takich metod, to możemy i my. Adolf Eichmann, nazistowski przestępca wojenny, odpowiedzialny za śmierć milionów, opierał się na poglądach ewolucjonistycznych i uważał, że jego poczynania były nie tylko godne obrony – raczej godne pochwały. Przecież współpracował z naturą, ulepszając rodzaj ludzki.18

W rzeczywistości, dowody naukowe przeciwne ewolucji od mikrobów do człowieka, są tak silne, że teoria ewolucji nie ma prawa nazywać siebie ‘teorią’. Naukowcy normalnie używają tego określenia dla mocno opartego wyjaśnienia ustalonych już danych. Za przykład może posłużyć Teoria Względności Einsteina. Teoria ewolucji jest w rzeczywistości tylko hipotezą opartą na naturalistycznym światopoglądzie i naturalistycznej definicji nauki – arbitralnym założeniu, że wszystko może i musi zostać wytłumaczone bez odniesienia do Boga i aspektu nadnaturalnego.

‘Korzenie i owoce’ teorii ewolucji jasno wskazują, że jest to szatańskie zwiedzenie. Nauka Biblii potwierdza taką konkluzję, jak to czynią też rzeczywiste fakty nauki. Dalszym wskaźnikiem jest fakt, że ‘świat’ wykazuje szczególną nienawiść do biblijnego stworzenia. Czyni wszystko w swej mocy, by je usunąć i stłumić, a narzuca światopogląd ewolucyjny. Niektórzy chrześcijanie mogą wierzyć w ewolucję i/lub miliony lat, ale nie zmienia to nieprzyjemnych faktów wymienionych w niniejszym artykule, ani też implikacji owych faktów.

Przypisy

 1. Mortenson, T., The Great Turning Point, Master Books, Green Forest, 2004, pp. 24–25. Wróć to tekstu.
 2. Catchpoole, D. and Walker, T., Charles Lyell’s hidden agenda to free science “from Moses”, creation.com/lyell, 19 August 2009. Wróć to tekstu.
 3. Mortenson, T., Ref. 1, pp. 25–33. Wróć to tekstu.
 4. Brentnall, J. and Grigg, R., Jak Darwin stracił wiarę, Creation 18(1):34–37, 1995; creation.com/darwinslide-polish. Wróć to tekstu.
 5. Statham, D., Darwin, Lyell and the Origin of Species, Journal of Creation 24(1):65–71,2010. Wróć to tekstu.
 6. Bergman, J., Textbook tyranny, Creation 24(2):56, 2002; creation.com/textbook-tyranny. Wróć to tekstu.
 7. Rummel, R.J., Death by Government, New Brunswick; N.J.: Transaction Publishers, 1994, Hall, R., Wpływ Darwina—krwawa spuścizna ewolucji, Creation 27(2):46–47, 2005; creation.com/darwinimpact-polish. Wróć to tekstu.
 8. Grigg, R., Eugenika: śmierć bezbronnych, Creation 28(1):18–22, 2005; creation.com/eugenics-polish. Wróć to tekstu.
 9. Racism Q&A, creation.com/racism-questions-and-answers. Wróć to tekstu.
 10. Wieland, C., Darwin's bodysnatchers: new horrors, Creation 14(2):16–18, 1992; creation.com/bodysnatch. Wróć to tekstu.
 11. Batten, D., et al., The Creation Answers Book, Chapter 18: How did all the different 'races' arise (from Noah's family)? creation.com/cab18. Wróć to tekstu.
 12. Sarfati, J., The biblical roots of modern science, creation.com/roots, 29 September 2009. Wróć to tekstu.
 13. Darwin, C., Descent of Man, 1871, Vol. 1, p. 201, Darwinonline.org.uk. Wróć to tekstu.
 14. See also Bergman, J., The Dark Side of Charles Darwin, Master Books, Green Forest, 2011, pp. 211–232. Wróć to tekstu.
 15. Grigg, R., Tajemnicza choroba Darwina, Creation 17(4):28–30, 1995; creation.com/illness-polish. Wróć to tekstu.
 16. Taylor, I., In the Minds of Men, TFE Publishing, Toronto, 1984, p. 463, n.9. See Footnote 11 in Grigg, R., Tajemnicza choroba Darwina (Footnote 15 above). Wróć to tekstu.
 17. Bergman, ref. 14, pp. 67–68. Also see Darwin and divine designCreation 32(1):38–39, 2010; creation.com/darwin-divine-design. Wróć to tekstu.
 18. Grigg, R., The trial and death of Adolf Eichmann, creation.com/eichmann, 3 March 2009. Wróć to tekstu.