Explore
Also Available in:

Feedback archiveFeedback 2016

wikimedia.org clay-prism
Senacheribův hranol, kde je zmíněn judský král Ezechiáš. Orientální institut univerzity v Chicagu.

Archeologie podporuje Bibli

Uveřejněno 28. ledna 2017 (GMT+10)
Přeložil Pavel Kábrt (kreacionismus.cz)

Dnešní reakci napsal Jose M. z USA, který se ptá, zda archeologické důkazy pomáhají potvrzovat Písmo.

Dovolte mi začít vyjádřením radosti z toho, jak tato organizace (creation ministries international [mezinárodní služba stvoření]) čelí argumentům skeptiků proti bibli, proti stvoření a proti knize Genesis atd. tato organizace ukázala, že Boží slovo je pravdivé a na žádný způsob to není nějaká pohádka. jednu věc bych ale rád věděl: zda archeologie odporuje či popírá bibli tak, jak to někdy ateisté/skeptici tvrdí, mnozí z nich zašli tak daleko, že říkají, že král david, Šalomoun, abraham, Mojžíš ba dokonce stvořitel JežíšKristus nikdy ani neexistovali nebo že ke stavbě babylónské věže či exodu nikdy nedošlo, já ale vím, že došlo, protože bible nelže a byla vždy prokázána jako pravdivá, moje otázka je, zda se o pravdivosti těchto věcí našly důkazy (kromě toho, co je v bibli) v archeologii, důkazy podporující existenci těchto postav a událostí zmiňovaných v bibli?

Odpovídá z CMI:

Ahoj Jose,

jsem rád, že je ti CMI ku pomoci.

Archeologie velmi často podpořila biblická historická tvrzení a já níže uvedu několik příkladů. Nicméně bychom neměli očekávat od jakékoliv historické vědy potvrzení každé osoby, místa nebo události zmíněné v Písmu, protože jsou to pouhé zlomky všech historických artefaktů, které přežijí do současnosti.

Máme dobré důvody věřit, že Bible je Boží slovo, proto věříme s tebou, že všechno, co tvrdí, je naprosto pravdivé a není v tom žádný omyl. Existuje-li nějaký nedostatek archeologických důkazů pro nějaké biblické tvrzení nebo dokonce je tu konflikt mezi archeologií a Biblí, nemělo by nás to rozkolísat v našem křesťanském přesvědčení, protože celkový obraz je jasný v tom, že Bible je pravda. (Viz Faith and facts [Víra a fakta].) Velmi často jsou údajné problémy založeny jen na argumentech založených na mlčení, tichu, nebo jsou výsledkem špatného výkladu.

Skepse je rozdrcena

Mnohokrát v minulosti byla Bible archeologií obhájena proti skeptikům. Kritikové kdysi tvrdili, že nikdy žádný asyrský král Sargon, popisovaný v knize Izaiáš 20:1, neexistoval. Kritici ale museli sklapnout s ostudou, když byl vykopán celý Sargonův palác. Podobně byl skeptiky popírán národ Chetitů, až do chvíle, kdy bylo nalezeno jejich obrovské hlavní město Hattusa včetně budov, lidských výrobků a písemností. Také se můžete dočíst o případu babylónského krále Belšazara, který byl svého času považován za omyl Bible, což popisujeme v našem časopisu Stvoření - Creation. Dokonce tvrzení, že v Abrahamově době neexistovali žádní domestikovaní velbloudi, se prokázalo jako neoprávněné.

Pevná podpora

Marion Doss, Wikimedia Commons CC-BY-SA 2.0 pilate-inscription
“Pilát Pontský, prefekt z Judey”, je vyryto na starobylém kamenu z Césareje v Israeli

Může být zmíněno tisíce archeologických objevů, které napomohly potvrdit pravdivost biblických údajů. Zvažme například judského reformátora krále Ezechiáše (Chizkijáše). Dnes můžeme jet do Jeruzaléma a projít tunelem, který tento král nechal postavit pro přívod vody do města, jak je zaznamenáno ve 2 Královské 20:20. Bylo nalezeno mnoho hliněných kousků jeho královských pečetidel. A jeho střet s asyrským králem Senacheribem (2 Královská 19) je potvrzen na Senacheribově hranolu, kde se tento bezbožný král vychloubá, jak lapil Ezechiáše v Jeruzalémě jako “ptáka v kleci”. Mějme na mysli, že Senacherib nedobyl Jeruzalém, protože anděl zničil jeho armádu.

I když nemáme až tolik důkazů o postavách jako je starověký král David, určitá fakta Písmu nahrávají. Několik starověkých nápisů zmiňuje například “dům Davidův”, což podporuje tvrzení Bible, že David byl historickým zakladatelem judské dynastie.

Důležité je časování

Mnohé zdánlivé konflikty vyplývají z rozporů v chronologii. Třeba jedna názorová škola odmítá vítězství Jozue nad Jerichem, protože přisoudila vrstvy, ve kterých k pádu Jericha došlo, špatné historické době. Jakmile je ale datování opraveno, stává se jasné, že se během Jozuova dne hradby Jericha prudce zřítily k zemi!

Už méně jasné je v současné době (aspoň mně), jak s archeologií sladit Exodus, což ovšem není důkaz, že k tomu nikdy nedošlo! Egypťané nebyli ochotni zaznamenávat takové porážky a zbytky přítomnosti Izraele v Egyptě nebo na poušti bude asi těžké vystopovat po tisícíletích. Mnozí rovněž tvrdí, že egyptská chronologie vyžaduje revizi, což by pak potenciálně mohlo vytvořit větší soulad mezi Exodem a archeologickými údaji. Pročtěte si následující články, jak by časové údaje pro Egypt mohly být revidovány:

Skepse jdoucí do absurdity

Úplně jinou kategorii skeptiků tvoří ti, kteří popírají existenci Ježíše. To je druh exotů hyper-skeptiků, kteří by zničili jakékoliv poznání, kdyby se jejich způsoby důsledně aplikovaly. Dokonce ani tak radikální skeptik jako Bart Ehrman nešel tak daleko; napsal knihu, kde dokazuje historického Ježíše.

Nový zákon je sbírka starověkých dokumentů, která poskytuje linie nezávislých svědectví o Ježíši. A i když pro účely argumentace dáme stranou naše vědomí Bible jako Bohem inspirované knihy, tyto knihy stále ještě poskytují přesvědčivé důkazy o Ježíši jako reálné osobě.

Na druhé straně mytologická myšlenka, že Ježíš byl vytvořen ze skrumáže legend o pohanských bozích spočívá na tom nejhorším druhu konspiračního, nevědeckého uvažování. Viz Was Christianity plagiarized from pagan myths? [Je křesťanství plagiátem pohanských mýtů?] a Copycat copout: Jesus was not made up from pagan myths [Obšlehnutí odmítnuto: Ježíš nebyl vytvořen z pohanské mytologie].

Navíc je to právě archeologie, co poskytuje nepřímou podporu tím, že potvrzuje mnoho detailů v Evangeliích. Například se našel nápis, kde se zmiňuje Pilát jako římský prefekt. A našli jsme také něco, co vypadá jako pohřební schrána (urna) Kaifáše, nejvyššího kněze, který předsedal v době ukřižování Ježíše, a také pohřební schránu Jakuba, bratra Ježíše.

Hlubší kopání

Tím, co jsem napsal, jsem se dotkl jen povrchu. Pokud se chcete o archeologii dozvědět víc a o tématu, které jste nadhodil a já se toho nedotkl nějak konkrétněji, doporučuji přečíst si články na našich webových stránkách Archaeology Q&A, nebo použít vyhledávač či si vybrat z některých knih z našeho webového obchodu, třeba knihu Evidence for the Bible [Důkazy pro Bibli] nebo Heritage of Evidence in the British Museum [Dědictví faktů v Britském muzeu].

Helpful Resources