Explore
Also Available in:

Atheïsten geloven in wonderen: vijf voorbeelden

door Don Batten
vertaald door Logos Instituut (logos.nl)

wikipedia.orgisaac-newton
Een man van geloof en wetenschap, Isaac Newton.

Atheïsten profileren zich vaak als intelligent, logisch, wetenschappelijk, rationeel, enzovoorts. Ze deden zelfs een voorstel om zichzelf ‘brights’ (verlichten) te noemen! De agressieve ‘nieuwe atheïsten’, zoals Richard Dawkins, Sam Harris en anderen, schilderen degenen onder ons die in een bovennatuurlijke Schepper geloven graag af als irrationeel, onwetenschappelijk, onintelligent, onwetend, of zelfs als ‘hulpbehoevend’ (Dawkins). De entertainmentindustrie versterkt deze beeldvorming vaak door ‘religieuze’ mensen voor te stellen als hansworsten of boerenkinkels. Dit met name bij christenen en vooral kerkleiders. Bijna nooit worden zij voorgesteld als een universiteitsprofessor.

De werkelijkheid staat haaks op deze voorstellingen. Isaac Newton, het grootste wetenschappelijke intellect aller tijden, was een gelovig christen, evenals andere grondleggers van de moderne wetenschap. Onderzoeken hebben meermaals aangetoond dat mensen die sterk vasthouden aan het gezag van de Bijbel het minst geneigd zijn bijgelovig te zijn, in tegenstelling tot de gemiddelde de facto atheïst.1 Een atheïst uitte zelfs zijn ergernis over het feit dat ‘sommige van de intelligentste en best geïnformeerde mensen’ die hij kende christenen waren.2

Er valt nog veel meer te zeggen. Atheïsten geloven dat alles is ontstaan door zuiver materiële processen – het universum, het leven, de geest en moraliteit. Maar hebben zij een rationele, logische basis voor dit geloof?

Zij geloven in feite in wonderen zonder enige redelijke oorzaak voor die wonderen. Dat wil zeggen, zij geloven in magie, ofwel het optreden van dingen zonder een bevredigende oorzaak. Wat wij gewoonlijk ‘magie’ noemen, is eigenlijk illusie. Een konijn komt bijvoorbeeld niet zomaar uit een lege hoed tevoorschijn; er moet een logische fysische verklaring zijn; een bevredigende oorzaak. Illusie vereist een illusionist. Dingen gebeuren niet zonder dat er iets is dat ze veroorzaakt. Zelfs jonge kinderen begrijpen deze wet van causaliteit. Magie, waarbij dingen ‘zomaar gebeuren’, is iets uit sprookjes – zoiets bestaat niet.3

Hieronder staan vijf belangrijke voorbeelden waarbij materialisten in magie geloven, of in wonderbaarlijke gebeurtenissen, zonder dat er een afdoende verklaring of oorzaak voor die gebeurtenissen is. En er zijn er meer!

 1. Oorsprong van het universum

Materialisten (atheïsten) probeerden ooit te geloven dat het universum eeuwig was, om zich te ontdoen van de vraag over waar het vandaan kwam. De beroemde Britse atheïst Bertrand Russell, bijvoorbeeld, nam dit standpunt in. Dit is echter niet houdbaar. De vooruitgang van wetenschappelijk inzicht in bijvoorbeeld de thermodynamica heeft ertoe geleid dat vrijwel iedereen heeft moeten erkennen dat het heelal ergens en ooit een begin heeft gehad – het Oerknal-idee erkent dit. Ideeën als het multiversum plaatsen het begin alleen wat verder weg, maar nemen het vervelende probleem niet weg.4

De oerknal probeert het begin van het universum te verklaren. Maar waar is het uit ontstaan en wat heeft het doen ontstaan? In de kern kan het niet zijn ontstaan uit een materiële/energetische bron, hetzelfde ‘spul’ als ons heelal. Die materiële/energetische bron zou namelijk ook onderhevig moeten zijn aan dezelfde natuurkundige wetten, en dus vergaan. Die zou dan dus ook een begin hebben gehad, alleen verder terug in de tijd.

Dus, het kwam uit? Niets! Niets werd alles, zonder enige oorzaak. Magie!

“Het universum barstte uit in iets vanuit absoluut niets – nul, nada. En toen het groter werd, werd het gevuld met nog meer spul die uit het niets ontstonden. Hoe is dat mogelijk? Vraag maar aan Alan Guth. Zijn inflatietheorie helpt alles te verklaren.”

Zo stond het op de voorpagina van het tijdschrift Discover, april 2002.

Natuurkundige Lawrence Krauss, een van de luidruchtigste ‘nieuwe atheïsten’, heeft geprobeerd uit te leggen hoe alles uit het niets is ontstaan. Hij heeft er zelfs een boek over geschreven.5 Zijn ‘niets’ is echter een ‘kwantumvacuüm’, dat in feite niet niets is. Een materie-energie-kwantum-iets heeft namelijk precies hetzelfde probleem als eeuwige universa; het kan niet eeuwig in het verleden hebben bestaan, dus al hun getheoretiseer is pas van toepassing nadat het universum (iets) bestaat.6 Terug bij af!

Materialisten hebben geen verklaring voor het ontstaan van het universum, buiten ‘het heeft plaatsgevonden omdat wij hier zijn! Magie: net als het konijn uit de hoed, maar dan met het universum, een nogal kolossaal ‘konijn’! ‘Dingen gebeuren!’

Er zijn andere aspecten van de oerknal (het mainstream model voor het ontstaan van het heelal) die ook miraculeus zijn. Het ‘standaardmodel’ kent een periode van zeer snelle expansie die ‘inflatie’ wordt genoemd (uitgevonden door Alan Guth, hierboven genoemd). Er is geen bekende oorzaak voor het begin van deze vermeende expansie, er is geen bekende oorzaak voor het ophouden ervan en er is geen fysisch mechanisme voor de extreem snelle expansie. Deze snelle expansie is wat betreft snelheid vele orden van grootte sneller dan de lichtsnelheid. Deze drie met elkaar verbonden wonderen moeten echter wel zijn gebeurd, anders werkt de oerknalmodel niet vanwege het “horizonprobleem” [horizon problem]. Meer magie!

“In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1:1). Dit is geen tovenarij, want God, die eeuwig en almachtig is, is een toereikende oorzaak voor het universum. En Hij kan eeuwig bestaan (en heeft dus geen begin) omdat Hij een niet-materiële entiteit is. God is geest, zoals de Bijbel op vele plaatsen zegt.

 1. Oorsprong van sterren

Volgens de big bang, de ‘enige verklaring’ voor het ontstaan van sterren, moeten er twee fasen van stervorming zijn geweest. Fase 1 omvatte de vorming van waterstof/helium sterren (die Populatie III-sterren worden genoemd7). Hier is het eerste probleem: hoe krijg je gassen die in een snel uitdijend oerheelal worden gevormd, zo ver dat ze samensmelten tot een kritische massa, zodat er voldoende aantrekkende zwaartekracht is om meer gas aan te trekken en een ster te laten groeien? Gassen hebben niet de neiging om bij elkaar te komen; ze verspreiden zich, vooral als er een enorme hoeveelheid energie (warmte) is.8 Hé presto! Kosmologen hebben ‘donkere materie’ uitgevonden, onzichtbaar en ondetecteerbaar ‘spul’ dat toevallig een grote aantrekkingskracht uitoefent, precies waar dat nodig is. Meer magie!9

iStockphotostars
De Bijbel vertelt ons dat God de sterren op de vierde dag van de Scheppingsweek maakte.

We hebben echter talloze sterren, zoals de zon, die niet alleen uit waterstof en helium bestaan, maar ook de zwaardere elementen bevatten. Fase 2 zou hier zijn intrede doen. Exploderende sterren (supernova’s) uit fase 1 produceerden voldoende druk om waterstof en helium samen te persen en nieuwe sterren te maken die alle zwaardere elementen (die astronomen ‘metalen’ noemen) maakten, inclusief de elementen waarvan wij zijn gemaakt. Deze sterren worden Populatie I en II sterren genoemd.

Hier is een volgend probleem: hoe kunnen exploderende sterren, met materie die met hoge snelheid in alle richtingen vliegt, ervoor zorgen dat er sterren worden gevormd die uit al die nieuwe elementen bestaan? De elementen moeten samenkomen, niet uit elkaar vliegen. Stukken die tegen elkaar botsen, zouden eerder afketsen dan samensmelten. De meeste hypothesen gaan uit van meerdere supernova’s uit fase 1 dicht bij elkaar, zodat voldoende materiaal op elkaar is gebotst om een protoster te vormen die voldoende zwaartekracht heeft om de neiging om uit elkaar te vliegen te overwinnen en meer materie aan te trekken en zo een normale ster te laten groeien. Supernova’s komen echter niet vaak voor, zeker niet meerdere tegelijk in elkaars nabijheid. Dit scenario vereist dus een enorm aantal zeer onwaarschijnlijke gebeurtenissen om de enorme aantallen van de zwaardere sterren te kunnen verklaren.

Dit is meer magie; wonderen zonder een wonderdoener.

God maakte de zon en de sterren op de vierde dag van de scheppingsweek. Nogmaals, dit is geen magie of bijgeloof, want God is in staat om zulke dingen te doen.

 1. Oorsprong van leven

Astrobioloog professor Paul Davies zei:

“Hoe hebben domme atomen spontaan hun eigen software geschreven … ? Niemand weet het … er is geen bekende natuurkundige wet die in staat is om informatie uit het niets te creëren.”10

Niet alleen moet de DNA-code verklaard worden (hoe kan een gecodeerd informatie-opslagsysteem ontstaan zonder intelligent ontwerp?), maar ook de ongelooflijke machinerie die de informatie leest en uit die informatie de componenten van het leven creëert.

De voormalige fanatieke Engelse atheïstische filosoof Antony Flew verliet het atheïsme/materialisme vanwege het groeiende bewijs voor een dergelijk ontwerp in levende wezens. Hij zei,

Photo from researchintelligentdesign.organtony-flew
De beruchte atheïst die van gedachten veranderde, Antony Flew.
“Naar mijn mening hebben de bevindingen van meer dan vijftig jaar DNA-onderzoek materiaal geleverd voor een nieuw en enorm krachtig argument voor ontwerp.”11

Dit onderzoek,

“heeft aangetoond, dat gezien de bijna ongelooflijke complexiteit van de verbanden die nodig zijn om (leven) te produceren, er intelligentie bij betrokken moet zijn geweest”.12

Dat wil zeggen, alleen een ongelooflijk intelligente ontwerper zou de informatiesystemen in levende dingen kunnen verklaren.

De bekende Amerikaanse atheïstische filosoof Thomas Nagel zei het volgende:

“Wat bij mijn weten ontbreekt is een geloofwaardig argument dat het verhaal [van kosmische evolutie] een niet te verwaarlozen waarschijnlijkheid heeft om waar te zijn. Er zijn twee vragen. Ten eerste, gegeven wat er bekend is over de chemische basis van biologie en genetica, wat is de waarschijnlijkheid dat zelfreproducerende levensvormen spontaan op de vroege aarde zouden zijn ontstaan, enkel en alleen door de werking van de wetten van natuur- en scheikunde?”13 (Zie verderop voor de bespreking van zijn tweede vraag.)

De wetenschappelijke kennis over het leven groeit met de dag, en de vooruitzichten op een naturalistische (materialistisch/atheïstische) verklaring voor de oorsprong van het leven raken steeds verder uit het zicht. De oorsprong van het leven is wederom een wonder.14 ‘Stuff happens’? Nog meer magie.

De oorsprong van het leven vereist een super-intelligente oorzaak, zoals de Schepper-God die in de Bijbel is geopenbaard.

 1. Oorsprong van de diversiteit van het leven

De oorsprong van het leven is slechts het begin van het probleem voor de materialist. Samen met andere atheïstische biologen heeft Richard Dawkins zijn leven lang geprobeerd te ontkennen dat levende wezens een bovennatuurlijk ontwerp vertonen. In het boek dat hem ‘op de kaart zette’, schreef hij:

“Biologie is de studie van ingewikkelde dingen die de schijn wekken voor een doel te zijn ontworpen.”15

De diversiteit van het leven is een enorm probleem. Hoe heeft een microbe zichzelf kunnen veranderen in elk levend wezen op aarde, van oorwurmen tot olifanten, van mijten tot mangobomen? Bijna honderd jaar lang werd gezegd dat mutaties en natuurlijke selectie, de mechanismen van het “neo-Darwinisme”, of “de moderne synthese”, deze diversiteit van het leven konden verklaren. Met onze huidige kennis van levende wezens is dit als verklaring echter zinloos gebleken.

In juli 2008 kwamen zestien vooraanstaande evolutionisten, op uitnodiging, bijeen in Altenburg, Oostenrijk. Zij waren gekomen omdat ze beseften dat mutaties en natuurlijke selectie de diversiteit van het leven niet konden verklaren, en ze waren samengekomen om deze crisis in de evolutiebiologie te bespreken. De enige consensus was dat er een groot probleem is, een crisis.16

Thomas Nagel (voortbordurend op het eerdere citaat) verwoordde het als volgt:

“De tweede vraag gaat over de bronnen van variatie in het evolutionaire proces dat in gang is gezet toen het leven eenmaal begon: wat is, in de beschikbare geologische tijd sinds de eerste levensvormen op aarde verschenen, de waarschijnlijkheid dat, als gevolg van een fysisch toeval, een reeks levensvatbare genetische mutaties zou zijn opgetreden die voldoende was om natuurlijke selectie in staat te stellen de organismen voort te brengen die nu bestaan?”17

Denk aan de veronderstelde oorsprong van de mens uit een chimpansee-achtige aap in zes miljoen evolutionistische jaren. Een recente vergelijking van de genomen [Dit artikel is geschreven in 2016 – red.] laat zulke grote verschillen zien (van minstens 20%) dat dit gewoon niet haalbaar is, zelfs niet met zeer onrealistische aannames ten gunste van evolutie.18 Eigenlijk was het niet eens haalbaar toen het verschil ten onrechte werd rondgebazuind als ongeveer 1%.19

Materialisten hebben geen bevredigende verklaring (oorzaak) voor de diversiteit van het leven. Er is hier een verbijsterende overvloed aan wonderen, niet slechts één. Elk basistype van een levensvorm is een wonder.

Genesis 1 vertelt ons dat God, de almachtige, alwetende Schepper, de verschillende levensvormen maakte om zich voort te planten “naar hun aard”. Dit is een bevredigende oorzaak, maar zelfs de beschrijving van de aard van levende wezens om zich voort te planten “naar hun aard” is bevestigd met elke waargenomen reproductieve gebeurtenis (bedenk de miljarden mensen), alsook in het fossielenbestand waar de overgangsvormen ontbreken20 en ‘levende fossielen’ getuigen van consistente voortplanting “naar hun aard” in duizenden soorten.21

 1. Oorsprong van geest en moraliteit

De oorsprong van geest en moraliteit uit energie en atomen is al lang een probleem voor de materialist. Het is een belangrijk thema in het reeds genoemde boek van de filosoof Thomas Nagel, Mind and Cosmos.

Een vijgenboom brengt vijgen voort, geen appels. Dat lijkt vanzelfsprekend. Evenzo brengen natuur- en scheikunde alleen natuur- en scheikundige resultaten voort. Maar geest en moraliteit zijn niet slechts natuur- en scheikundige zaken. Toch hebben wezens die fysisch en chemisch zijn verstand en moraliteit, maar hoe zijn zulke niet-materiële dingen uit het materiële voortgekomen? Dit is een ernstig probleem voor het materialisme, en de atheïst Nagel geeft dit openhartig toe, tot grote ergernis van zijn atheïstische collega’s.22

De beroemde bekeerling die zich (met tegenzin) van het atheïsme tot het christendom bekeerde, C.S. Lewis, verwoordde het goed toen hij schreef:

“Als het zonnestelsel tot stand kwam door een toevallige botsing, dan was het verschijnen van organisch leven op deze planeet ook een ongeluk, en de hele evolutie van de Mens was ook een ongeluk. Als dat zo is, dan zijn al onze huidige gedachten louter ongelukken – het toevallige bijproduct van de beweging van atomen. En dit geldt voor de gedachten van de materialisten en astronomen net zo goed als voor die van ieder ander. Maar als hun gedachten – d.w.z. van materialisme en astronomie – slechts toevallige bijproducten zijn, waarom zouden we dan geloven dat ze waar zijn? Ik zie geen reden om te geloven dat één ongeluk in staat zou moeten zijn mij een juiste verklaring te geven van alle andere ongelukken. Dat is net zoiets als verwachten dat de toevallige vorm die de plas aanneemt wanneer je een beker melk omstoot, je een juist beeld geeft van hoe de beker werd gemaakt en waarom het werd omgestoten.”23

De atheïst heeft geen toereikende oorzaak om het bestaan van geest en moraal te verklaren. Magie vindt plaats! Atheïsten geloven in wonderen.

Waarom nemen ogenschijnlijk intelligente mensen op zoveel punten hun toevlucht tot het geloven in magie – niet-veroorzaakte gebeurtenissen? Door niet in God te geloven hebben zij zichzelf in een irrationele filosofische hoek geplaatst. Romeinen 1:21 in de Bijbel zegt dat wanneer mensen ontkennen dat de Schepper-God bestaat, zij terechtkomen in “ijdele overleggingen”. Daarvan hebben we er in dit artikel genoeg besproken. Richard Lewontin gaf toe dat (wanneer hij God buiten beschouwing laat), “wij de kant van de wetenschap kiezen, ondanks de duidelijke absurditeit van sommige van haar constructies …”. Hier verwart hij ‘wetenschap’ met materialisme.24

Hoe verder?

God maakte de mens “naar Zijn beeld”, een schepsel met een verstand en een moraal (Genesis 1:27). Als zodanig zijn wij in staat over God na te denken en Hem te “kennen”. Dat is de reden van ons bestaan. Jesaja 1:18 verhaalt dat God tot het volk Israël spreekt dat zich van Hem had afgekeerd,

Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE: al zijn uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al zijn zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Proberen te leven alsof God niet bestaat is de ultieme rebellie (zonde) en de ultieme dwaasheid. Het goede nieuws is dat God vergevingsgezind is voor hen die hun dwaling willen toegeven en Hem zoeken:

Zoekt den Heere, terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de HEERE, zo zal Hij Zich over hem ontfermen, en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig”. (Jesaja 55:6–7).

Jezus Christus kwam in de wereld om onze vergeving mogelijk te maken; en dat is goed nieuws!

Voetnoten

 1. Batten, D., Superstition vs Christianity, Creation 29(1):6, 2006; creation.com/superstition-vs-christianity. Terug naar de tekst.
 2. “I hope there is no God!”, Thomas Nagel quote; creation.com/nagel. Terug naar de tekst.
 3. Er is “zwarte magie” waar satan de toereikende oorzaak is voor de gebeurtenissen; bijvoorbeeld de tovenaars van de farao in Egypte, die hun staven neergooiden en die toen slangen werden. Terug naar de tekst.
 4. Grossman, L., Death of eternal cosmos: From the cosmic egg to the infinite multiverses every model of the universe has a beginning, New Scientist 213(2847):6–7, January 2012. Door dit te zeggen gaan we ervan uit dat in het begin dezelfde natuurkundige wetten golden, en dat de tweede wet voor het hele universum geldt (dit is in overeenstemming met alle experimentele bewijzen). Dit is niets anders dan de uniformiteit van de natuur in tijd en ruimte, een fundamenteel principe van de wetenschap. Paul Davies zei: “Toch zijn de wetten [van de natuurkunde] die een heelal in staat stellen zichzelf te scheppen nog indrukwekkender dan een kosmische tovenaar.” Zie: De singulariteit – een ‘donker’ begin. Terug naar de tekst.
 5. Reynolds, D.W., Godless universe untenable: A review of A Universe from Nothing: Why There is Something Rather Than Nothing by Lawrence M. Krauss, J. Creation 27(1):30–35, 2013; creation.com/krauss-review. Terug naar de tekst.
 6. Zie Hartnett, J., The singularity—a ‘Dark’ beginning, July 2014; creation.com/dark-beginning. Terug naar de tekst.
 7. Zie Hartnett, J., Zijn Populatie III-sterren eindelijk ontdekt? (Have Population III stars finally been discovered?) 2016; creation.com/populatie-iii-sterren. Terug naar de tekst.
 8. Bernitt, R., Stellar evolution and the problem of the ‘first’ stars, J. Creation 16(1):12–14, April 2002; creation.com/first-stars. Terug naar de tekst.
 9. Hartnett, J.G., Stars just don’t form naturally—‘Dark matter’ the ‘god of the gaps’ is needed, September 2015; creation.com/stars-dont-form-naturally. Terug naar de tekst.
 10. Davies, P., Life force, New Scientist 163(2204):27–30, September 1999. Terug naar de tekst.
 11. Habermas, G., My pilgrimage from atheism to theism: an exclusive interview with former British atheist Professor Antony Flew, Philosophia Christi, Winter 2005; illustramedia.com. Terug naar de tekst.
 12. Famous atheist now believes in God: One of world’s leading atheists now believes in God, more or less, based on scientific evidence, 2004, Associated Press; sciencefindsgod.com. Terug naar de tekst.
 13. Nagel, T., Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False, Oxford University Press, 2012. Terug naar de tekst.
 14. Batten, D., Origin of life, November 2013; creation.com/origin-of-life. Terug naar de tekst.
 15. Dawkins, R., The Blind Watchmaker, W.W. Norton & Company, New York, p.1, 1986. Terug naar de tekst.
 16. Zie ReMine, W.J., Desperate attempts to discover ‘the elusive process of evolution’, A review of The Altenberg 16: An Exposé of the Evolution Industry by Suzan Mazur, J. Creation 26(1):24–30, 2012; creation.com/review-altenberg-16. Terug naar de tekst.
 17. Nagel, T., Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False, Oxford University Press, 2012; p. 6. Terug naar de tekst.
 18. Batten, D., The myth of 1%, Creation 36(1):35–37, 2014; creation.com/1-percent-myth en Batten, D., Haldane’s dilemma has not been solved, J. Creation 19(1):20–21, 2005; creation.com/haldane. Terug naar de tekst.
 19. 1% verschil komt nog steeds neer op 30 miljoen basenparen (chemische ‘letters’) verschil, wat een enorm probleem is voor een evolutionair scenario van willekeurige mutaties en natuurlijke selectie gedurende een veronderstelde zes miljoen jaar. Terug naar de tekst.
 20. Bates, G., That quote!—about the missing transitional fossils: Embarrassed evolutionists try to ‘muddy the waters’; creation.com/pattquote. Terug naar de tekst.
 21. Batten, D., Living fossils: a powerful argument for creation, Creation 33(2):20–23, 2011; creation.com/werner. Terug naar de tekst.
 22. Nunn, W., Thomas Nagel—The atheist who dared to question materialism, March 2014; creation.com/nagel-materialism (en de artikelen die daarin genoemd worden). Terug naar de tekst.
 23. Lewis, C.S., The Business of Heaven, Fount Paperbacks, U.K., p. 97, 1984. Terug naar de tekst.
 24. Voor het volledige citaat zie Amazing admission, creation.com/lewontin. Terug naar de tekst.