Explore
Also Available in:

Studijní průvodce

15230-obal-re

Lekce 1

Lekce 2

Lekce 3

Lekce 4

Lekce 5

Lekce 6

Lekce 7

Lekce 8

Lekce 9

Obsah

Přehled kapitol

Předmluva a Úvod

Kapitola 1Fakta & Před­sudky

Kapitola 2Variabilita a pří­rodní výběr versus evoluce

Kapitola 3Chybějící mezi­články

Kapitola 4Evoluce ptáků?

Kapitola 5Evoluce velryb?

Kapitola 6Lidé: Obraz Boží nebo vyspělé opice?

Kapitola 7Astronomie

Kapitola 8Jak stará je Země?

Kapitola 9Je design oprávně­ným vy­svět­lením?

Kapitola 10Závěr

Vyvrácení evoluce – Studijní průvodce

Napsal Dr Jonathan Sarfati
Přeložil Pavel Akrman (Kreacionismus.cz)

Lekce 2

Kapitola 2: Variabilita a přírodní výběr versus evoluce

Doplňující materiály:

Otázky k diskusi:

 1. Stručně popište a zhodnoťte „obecnou evoluční teorii“ (ve smyslu od molekuly k člověku). Diskutujte o roli „přirozeného výběru“ a „mutací“ v tomto modelu. Do své odpovědi zahrňte, jak genetická informace vznikla a jak narůstá.
 2. Vysvětlete „model stvoření“ založený na biblickém pohledu na historii. Diskutujte o roli „přirozeného výběru“ a „mutací“ v tomto modelu. Do své odpovědi zahrňte, jak genetická informace vznikla a jak narůstá.
 3. Jakým množstvím vrozené genetické rozmanitosti disponuje samotný jedinec?
 4. Prostudujte život Edwarda Blytha a napište o něm referát.
 5. Definujte pojmy:
  1. genetický drift
  2. dominantní
  3. recesivní
  4. alela
  5. heterozygotní
  6. efekt zakladatele
 6. Jaké procesy vedou v populaci k jasné ztrátě genetické informace?
 7. Jaké scénáře by mohly vést ke vzniku nového druhu?
 8. Jak by zněla vaše odpověď na tvrzení, že odolnost vůči antibiotikům či pesticidům je důkazem „evoluce“?
  Viz:
 9. Jak by zněla vaše odpověď na tvrzení, že vznik stále nových druhů je důkazem „evoluce“?
 10. Rozeberte myšlenku, že každý z dnešních druhů byl samostatně vytvořen na svém současném místě.

Odpovědi

 1. Evoluce v zásadě tvrdí, že se neživé chemikálie nějak zorganizovaly do samoreprodukujícího se organismu, který se postupem času změnil na složitější tvory. Přirozeným výběrem a mutacemi vznikají nové organismy a narůstá i genetická informace. Není však znám žádný proces, při kterém by byl pozorován náhodný vznik informace. Viz strana 31-32.
 2. Bůh stvořil všechna zvířata k reprodukci podle svých vlastních „druhů“. Každému tvoru poskytl dostatek genetické variability, aby se mohly tvořit různé odrůdy, které dnes máme. Přirozený výběr pracuje s již existujícími informacemi v populaci, zatímco mutace tyto přítomné informace ovlivňují . Viz Otázky a odpovědi: Přirozený výběr na straně 32-39, kde naleznete dališí informace .
 3. Viz strana 33 — jedna osoba může vyprodukvat 102017 spermií nebo vajíček.
 4. Formulujte odpověď vlastními slovy.
 5. Pro definice viz text.
 6. Přirozený výběr a mutace.
 7. Viz strana 36-37, např. v populaci se od celku izolovaly další skupiny.
 8. Viz Otázky a odpovědi: Mutace pro další informace. Aby nastala skutečná evoluce, je nutné do genomu přidat nové informace. Odolnost vůči antibiotikům nemá nic společného s přidáváním nových genetických informací. Existuje několik způsobů, jak se bakterie mohou stát rezistentními na antibiotika. Jedna možnost je, že některé bakterie již měly geny pro rezistenci na antibiotika. Ve skutečnosti se ukázalo, že některé bakterie získané rozmrazením z předem získaných zdrojů (dříve než člověk vyvinul antibiotika), jsou rezistentní na antibiotika. Pokud jsou antibiotika aplikována na populaci bakterií, pak ty, které postrádají rezistenci, jsou zabity a veškerá genetická informace, kterou nesly, je ztracena. Přeživší nesou méně informací, ale všechny jsou odolné. Stejný princip platí pro „vyvíjející se“ odolnost hmyzu vůči insekticidům. Odolnost u nich už byla a hmyz bez rezistence je vyřazen.
 9. Evoluce ve smyslu od molekuly k člověku vyžaduje jasný nárůst genetické informace. Při tvorbě nové odrůdy (či plemene) však zpravidla dochází k celkové ztrátě informací. Další informace viz Otázky a odpovědi: Speciace.
 10. Bůh stvořil na počátku všechny „druhy“. Po Potopě začaly rozličné druhy zaplňovat Zemi a přizpůsobovat se svému prostředí.